ستادایران
پنجشنبه 2 خرداد 1398
Thursday 23 May 2019
امور حقوقی و ثبت شرکت در عراق

مزایده های ایران

برگزارکننده :
موضوع :
مهلت ارسال :
1398-03-02
تاريخ انتشار :
9803022110
کد آریاتدر :
استان :
 
برگزارکننده :
موضوع :
مهلت ارسال :
1398-03-02
تاريخ انتشار :
9803022110
کد آریاتدر :
استان :
 
برگزارکننده :
موضوع :
مهلت ارسال :
1398-03-02
تاريخ انتشار :
9803022114
کد آریاتدر :
استان :
 
برگزارکننده :
موضوع :
مهلت ارسال :
1398-03-02
تاريخ انتشار :
9803022114
کد آریاتدر :
استان :
 
برگزارکننده :
فروش ملک در کرج کیانمهر خ گلستان 6 پ 33 مجتمع 25 واحدی و 5 طبقه که همکف آن به صورت پارکینگ و انباری و سالن اجتماعات است شامل: آپارتمان مسکونی درطبقه اول شمال غربی مساحت 108/2 متر که 5/16 متر آن بالکن مسقف است به پلاک 12509 فرعی از 172 اصلی قطعه یک تفکیکی مفروز و مجزی از 712 فرعی از اصلی مذکور بانضمام پارکینگ قطعه یک مساحت 11 متر درهمکف و انباری قطعه دو مساحت 3/35 متر درزیرزمین یک / آپارتمان مسکونی درطبقه اول شمال شرقی مساحت 123/61 متر که 4/91 متر آن بالکن مسقف است به پلاک 12510 فرعی از 172 اصلی قطعه دو تفکیکی مفروز و مجزی از 712 فرعی از اصلی مذکور بانضمام پارکینگ قطعه دو مساحت 11 متر درهمکف ویک باب انباری قطعه سه مساحت 3/35 متر درزیرزمین / آپارتمان قطعه سه درطبقه اول جنوب شرقی مساحت 139/51 متر که 8/18 متر آن بالکن مسقف است به پلاک 12511 فرعی از 172 اصلی قطعه سه تفکیکی مفروز و مجزی از 712 فرعی از اصلی مذکور بانضمام پارکینگ قطعه سه مساحت 11 متر درهمکف و یک باب انباری قطعه 17 مساحت 4/83 متر درزیرزمین یک/ ششدانگ آپارتمان درطبقه اول جنوب غربی مساحت 150/05 متر که 5/32 متر آن بالکن مسقف است به پلاک 12512 فرعی از 172 اصلی قطعه 4 تفکیکی مفروز و مجزی از 712 فرعی از اصلی مذکور بانضمام دو واحد پارکینگ قطعه 24 مساحت 11 متر درهکمف و زیرزمین یک و یک با انباری قطعه 5 مساحت 5/64 متر درزیرزمین / ششدانگ آپارتمان مسکونی درطبقه دوم شمال غربی مساحت 136/4 متر که 22/84 متر آن پیشرفتگی است در دو قسمت و 5 متر آن بالکن پیشرفتگی است به پلاک 12514 فرعی از 172 اصلی قطعه 6 تفکیکی مفروز و مجزی از 712 فرعی از اصلی مذکور بانضمام پارکینگ قطعه 6 مساحت 11 متر درهمکف و یک باب انباری قطعه 14 مساحت 3/82 متر درزیرزمین یک / آپارتمان درطبقه دوم شمال شرقی مساحت 138/21 متر که 4/91 متر آن بالکن مسقف و 14/6 متر آن پیشرفتگی است به پلاک 12515 فرعی از 172 اصلی قطعه 7 تفکیکی مفروز و مجزی از 712 فرعی از اصلی مذکور بانضمام دو واحد پارکینگ قطعه 17 و 7 مساحت 11 متر درهمکف و یک باب انباری در قطعه 13 مساحت 53/45 متر درزیرزمین یک / آپارتمان در طبقه دوم جنوب شرقی مساحت 139/51 متر که 8/18 متر آن بالکن مسقف است به پلاک 12516 فرعی از 172 قطعه 8 تفکیکی مفروز و مجزی از 712 فرعی از اصلی مذکور بانضمام پارکینگ قطعه 8 مساحت 11 متر درهکمف و یک باب انباری قطعه 18 مساحت 4/15 متر درزیرزمین یک/ آپارتمان درطبقه دوم جنوب غربی مساحت 165/69 متر که 5/23 متر آن بالکن مسقف است و 15/64 متر آن پیشرفتکی است به پلاک 12517 فرعی از 172 اصلی قطعه نه تفکیکی مفروز و مجزی از 712 فرعی از اصلی مذکور بانضمام دو واحد پارکینگ قطعه 39 به مساحت 11 درهمکف و زیرزمین یک و یک باب انباری قطعه یک مساحت 6/67 متر درزیرزمین یک/ آپارتمان درطبقه دوم غربی مساحت 114/03 متر که 9/73 متر آن پیشرفتگی است و 6/68 متر آن بالکن پیشرفته به پلاک 12518 فرعی از 172 اصلی قطعه ده تفکیکی مفروز و مجزی از 712 فرعی از اصلی مذکور بانضمام پارکینگ قطعه ده مساحت 11 متر درهکمف و یک باب انباری قطعه 4 مساحت 3/41 متر درزیرزمین یک / ششدانگ آپارتمان درطبقه سوم شمال غربی مساحت 136/04 متر که 22/84 متر آن پیشرفتگی است در دو قسمت و 5 متر بالکن پیشرفته است به پلاک 12519 فرعی از 172 اصلی قطعه 11 تفکیکی مفروز و مجزی از 712 فرعی از اصلی مذکور بانضمام پارکینگ قطعه 11 مساحت 11 متر درهمکف و یک باب انباری قطعه نه مساحت 3/74 متر درزیرزمین یک / آپارتمان در طبقه سوم شمال شرقی مساحت 138/21 متر که 4/19 متر آن بالکن مسقف است و 14/6 متر آن پیشرفتگی است به پلاک 12520 فرعی از 172 اصلی قطعه 12 تفکیکی مفروز و مجزی از 712 فرعی از اصلی بانضمام پارکینگ قطعه 12 مساحت 11 متردرهمکف و یک باب انباری قطعه 12 مساحت 5/66 متر درزیرزمین یک / ششدانگ آپارتمان درطبقه سوم جنوب شرقی مساحت 139/51 متر که 8/18 متر آن بالکن مسقف است به پلاک 12521 فرعی از 172 اصلی قطعه 13 تفکیکی مفروز و مجزی از 712 فرعی از اصلی مذکور بانضمام یک واحد پارکینگ قطعه 13 مساحت 11 متر درهمکف و یک باب انباری قطعه 20 مساحت 4/25 متر درزیرزمیزن یک/ ششدانگ آپارتمان درطبقه سوم جنوب غربی مساحت 165/69 متر که 5/33 متر آن بالکن مسقف است به پلاک 12522 فرعی از 172 اصلی قطعه 14 تفکیکی مفروز و مجزی از 712 فرعی از اصلی مذکور بانضمام دو واحد پارکینگ قطعه 31 مساحت 11 متر درزیرزمین یک و قطعه 14 درهمکف و یک باب انباری قطعه 16 مساحت 6/98 متر درزیرزمین یک / آپارتمان قطعه 15 درطبقه سوم غربی مساحت 116/28 متر که 11/98 متر آن پیشرفتگی است و 6/68 متر آن بالکن است به پلاک 12523 فرعی از 172 اصلی قطعه 15 تفکیکی مفروز و مجزی از 712 فرعی از اصلی مذکور بانضمام پارکینگ قطعه 15 مساحت 11 متر درهمکف و یک باب انباری قطعه 11 مساحت 3/97 متر درزیرزمین یک / ششدانگ آپارتمان درطبقه 4 شمال غربی مساحت 135/84 متر که 22/84 متر آن پیشرفتکی است در دو قسمت و 5 متر بالکن پیشرفته است به پلاک 12524 فرعی از 172 اصلی 16 تفکیکی مفروز و مجزی از 712فرعی از اصلی مذکور بانضمام پارکینگ قطعه 16 مساحت 16 متر درهمکف و یک باب انباری قطعه 24 مساحت 3/79 متر درزیرزمین یک / آپارتمان قطعه 17 در طبقه 4 شمال شرقی مساحت 138/01 متر که 4/91 متر آن بالکن مسقف و 14/6 متر ان پیشرفتگی است به پلاک 12525 فرعی از 172 اصلی قطعه 17 تفکیکی مفروز و مجزی از 712 فرعی از اصلی مذکور بانضمام پارکینگ قطعه 20 مساحت 11 متر درزیرزمین و یک باب انباری قطعه 21 مساحت 5/97 متر درزیرزمین یک / ششدانگ آپارتمان قطعه 18 در طبقه 4 شمال شرقی مساحت 139/31 متر که 18/8 متر آن بالکن مسقف است به پلاک 12526 فرعی از 172 اصلی قطعه 18 تفکیکی مفروز و ممجزی از 712 فرعی از اصلی مکذکور بانضمام پارکینگ قطعه 21 مساحت 11 متر درزیرزمین یک و انباری قطعه 19 مساحت 4/25 متر درزیرزمین یک/ ششدانگ آپارتمان قطعه 19 درطبقه 4 جنوب غربی مساحت 165/49 متر که 33/5 متر آن بالکن مسقف است و 15/64 متر آن پیشرفتگی است به پلاک 12527 فرعی از 172 اصلی قطعه 19 تفکیکی مفروز و مجزی از 712 فرعی از اصلی مذکور بانضمام پارکینگ قطعه 19 و 22 مساحت 11 متر درزیرزمین و یک باب انباری قطعه 25 مساحت8/72 متر درزیرزمین یک / ششدانگ آپارتمان در طبقه 4 غربی مساحت 116/08 متر که 11/98 متر آن پیشرفتگی است و 6/68 متر آن بالکن پیشرفته است به پلاک 12528 فرعی از 172 اصلی قطعه 20 تفکیکی مفروز و مجزی از 712 فرعی ا ز اصلی مذکور بانضمام پارکینگ قطعه 23 مساحت 11 متر درزیرزمین و یک باب انباری قطعه 15 مساحت 3/57 متر درزیرزمین یک / آپارتمان قطعه 21 در طبقه 5 شمال غربی مساحت 135/64 متر که 22/84 متر آن پیشرفتگی در دو قسمت 5 متر بالکن پیشرفته است به پلاک 12529 فرعی از 172 اصلی قطعه 21 تفکیکی مفروز و مجزی از 712 فرعی از اصلی مذکور بانضمام پارکینگ قطعه 24 مساحت 11 متر درزیرزمین یک و یک باب انباری قطعه 23 مساحت 3/79 متر درزیرزمین یک /آپارتمان قطعه 22 درطبقه 5 شمال شرقی مساحت 137/81 متر که 4/91 متر آن بالکن است و 14/60 متر پیشرفتگی است به پلاک 12530 فرعی از 172 اصلی قطعه 22 تفکیکی مفروز و مجزی از 712 فرعی از اصلی مذکور بانضمام پارکینگ قطعه 25 مساحت 11 متر درزیرزمین یک و انباری قطعه 7 مساحت 5/84 متر درزیرزمین / ششدانگ آپارتمان در طبقه 5 جنوب شرقی مساحت 139/11 متر که 8/18 متر آن بالکن مسقف است به پلاک 12531 فرعی از 172 اصلی قطعه 23 تفکیکی مفروز و مجزی از 712 فرعی از اصلی مذکور بانضمام پارکینک قطعه 26 مساحت 11 متر درزیرزمین یک و یک باب انباری قطعه ده مساحت 4/55 متر درزیرزمین یک/ ششدانگ آپارتمان در طبقه 5 جنوب غرب مساحت 165/29 متر که 5/32 متر آن بالکن مسقف است و 15/64 متر آن پیشرفتگی است به پلاک 12532 فرعی از 172 اصلی قطعه 24 تفکیکی مفروز و مجزی از 712 فرعی از اصلی مذکور بانضمام دو واحد پارکینگ قطعه 18 و 27 هر یک مساحت 11 متر درزیرزمین یک و انباری قطعه 22 مساحت 7/67 متر درزیرزمین یک / آپارتمان قطعه 25 درطبقه 5 غربی مساحت 115/88 متر که 11/98 متر آن پیشرفتگی است و 6/68 متر آن بالکن پیشرفتگی است به پلاک 12523 فرعی از 172 اصلی قطعه 25 تفکیکی مفروز و مجزی از 712 فرعی از اصلی مذکور بانضمام پارکینگ قطعه 28 مساحت 11 متر در زیرزمین یک و انباری قطعه 6 مساحت 3/38 متر در زیرزمین یک
موضوع :
مهلت ارسال :
1398-03-02
تاريخ انتشار :
9803022102
کد آریاتدر :
استان :
 
برگزارکننده :
فروش ملک در کرج کیانمهر خ گلستان 6 پ 33 مجتمع 25 واحدی و 5 طبقه که همکف آن به صورت پارکینگ و انباری و سالن اجتماعات است شامل: آپارتمان مسکونی درطبقه اول شمال غربی مساحت 108/2 متر که 5/16 متر آن بالکن مسقف است به پلاک 12509 فرعی از 172 اصلی قطعه یک تفکیکی مفروز و مجزی از 712 فرعی از اصلی مذکور بانضمام پارکینگ قطعه یک مساحت 11 متر درهمکف و انباری قطعه دو مساحت 3/35 متر درزیرزمین یک / آپارتمان مسکونی درطبقه اول شمال شرقی مساحت 123/61 متر که 4/91 متر آن بالکن مسقف است به پلاک 12510 فرعی از 172 اصلی قطعه دو تفکیکی مفروز و مجزی از 712 فرعی از اصلی مذکور بانضمام پارکینگ قطعه دو مساحت 11 متر درهمکف ویک باب انباری قطعه سه مساحت 3/35 متر درزیرزمین / آپارتمان قطعه سه درطبقه اول جنوب شرقی مساحت 139/51 متر که 8/18 متر آن بالکن مسقف است به پلاک 12511 فرعی از 172 اصلی قطعه سه تفکیکی مفروز و مجزی از 712 فرعی از اصلی مذکور بانضمام پارکینگ قطعه سه مساحت 11 متر درهمکف و یک باب انباری قطعه 17 مساحت 4/83 متر درزیرزمین یک/ ششدانگ آپارتمان درطبقه اول جنوب غربی مساحت 150/05 متر که 5/32 متر آن بالکن مسقف است به پلاک 12512 فرعی از 172 اصلی قطعه 4 تفکیکی مفروز و مجزی از 712 فرعی از اصلی مذکور بانضمام دو واحد پارکینگ قطعه 24 مساحت 11 متر درهکمف و زیرزمین یک و یک با انباری قطعه 5 مساحت 5/64 متر درزیرزمین / ششدانگ آپارتمان مسکونی درطبقه دوم شمال غربی مساحت 136/4 متر که 22/84 متر آن پیشرفتگی است در دو قسمت و 5 متر آن بالکن پیشرفتگی است به پلاک 12514 فرعی از 172 اصلی قطعه 6 تفکیکی مفروز و مجزی از 712 فرعی از اصلی مذکور بانضمام پارکینگ قطعه 6 مساحت 11 متر درهمکف و یک باب انباری قطعه 14 مساحت 3/82 متر درزیرزمین یک / آپارتمان درطبقه دوم شمال شرقی مساحت 138/21 متر که 4/91 متر آن بالکن مسقف و 14/6 متر آن پیشرفتگی است به پلاک 12515 فرعی از 172 اصلی قطعه 7 تفکیکی مفروز و مجزی از 712 فرعی از اصلی مذکور بانضمام دو واحد پارکینگ قطعه 17 و 7 مساحت 11 متر درهمکف و یک باب انباری در قطعه 13 مساحت 53/45 متر درزیرزمین یک / آپارتمان در طبقه دوم جنوب شرقی مساحت 139/51 متر که 8/18 متر آن بالکن مسقف است به پلاک 12516 فرعی از 172 قطعه 8 تفکیکی مفروز و مجزی از 712 فرعی از اصلی مذکور بانضمام پارکینگ قطعه 8 مساحت 11 متر درهکمف و یک باب انباری قطعه 18 مساحت 4/15 متر درزیرزمین یک/ آپارتمان درطبقه دوم جنوب غربی مساحت 165/69 متر که 5/23 متر آن بالکن مسقف است و 15/64 متر آن پیشرفتکی است به پلاک 12517 فرعی از 172 اصلی قطعه نه تفکیکی مفروز و مجزی از 712 فرعی از اصلی مذکور بانضمام دو واحد پارکینگ قطعه 39 به مساحت 11 درهمکف و زیرزمین یک و یک باب انباری قطعه یک مساحت 6/67 متر درزیرزمین یک/ آپارتمان درطبقه دوم غربی مساحت 114/03 متر که 9/73 متر آن پیشرفتگی است و 6/68 متر آن بالکن پیشرفته به پلاک 12518 فرعی از 172 اصلی قطعه ده تفکیکی مفروز و مجزی از 712 فرعی از اصلی مذکور بانضمام پارکینگ قطعه ده مساحت 11 متر درهکمف و یک باب انباری قطعه 4 مساحت 3/41 متر درزیرزمین یک / ششدانگ آپارتمان درطبقه سوم شمال غربی مساحت 136/04 متر که 22/84 متر آن پیشرفتگی است در دو قسمت و 5 متر بالکن پیشرفته است به پلاک 12519 فرعی از 172 اصلی قطعه 11 تفکیکی مفروز و مجزی از 712 فرعی از اصلی مذکور بانضمام پارکینگ قطعه 11 مساحت 11 متر درهمکف و یک باب انباری قطعه نه مساحت 3/74 متر درزیرزمین یک / آپارتمان در طبقه سوم شمال شرقی مساحت 138/21 متر که 4/19 متر آن بالکن مسقف است و 14/6 متر آن پیشرفتگی است به پلاک 12520 فرعی از 172 اصلی قطعه 12 تفکیکی مفروز و مجزی از 712 فرعی از اصلی بانضمام پارکینگ قطعه 12 مساحت 11 متردرهمکف و یک باب انباری قطعه 12 مساحت 5/66 متر درزیرزمین یک / ششدانگ آپارتمان درطبقه سوم جنوب شرقی مساحت 139/51 متر که 8/18 متر آن بالکن مسقف است به پلاک 12521 فرعی از 172 اصلی قطعه 13 تفکیکی مفروز و مجزی از 712 فرعی از اصلی مذکور بانضمام یک واحد پارکینگ قطعه 13 مساحت 11 متر درهمکف و یک باب انباری قطعه 20 مساحت 4/25 متر درزیرزمیزن یک/ ششدانگ آپارتمان درطبقه سوم جنوب غربی مساحت 165/69 متر که 5/33 متر آن بالکن مسقف است به پلاک 12522 فرعی از 172 اصلی قطعه 14 تفکیکی مفروز و مجزی از 712 فرعی از اصلی مذکور بانضمام دو واحد پارکینگ قطعه 31 مساحت 11 متر درزیرزمین یک و قطعه 14 درهمکف و یک باب انباری قطعه 16 مساحت 6/98 متر درزیرزمین یک / آپارتمان قطعه 15 درطبقه سوم غربی مساحت 116/28 متر که 11/98 متر آن پیشرفتگی است و 6/68 متر آن بالکن است به پلاک 12523 فرعی از 172 اصلی قطعه 15 تفکیکی مفروز و مجزی از 712 فرعی از اصلی مذکور بانضمام پارکینگ قطعه 15 مساحت 11 متر درهمکف و یک باب انباری قطعه 11 مساحت 3/97 متر درزیرزمین یک / ششدانگ آپارتمان درطبقه 4 شمال غربی مساحت 135/84 متر که 22/84 متر آن پیشرفتکی است در دو قسمت و 5 متر بالکن پیشرفته است به پلاک 12524 فرعی از 172 اصلی 16 تفکیکی مفروز و مجزی از 712فرعی از اصلی مذکور بانضمام پارکینگ قطعه 16 مساحت 16 متر درهمکف و یک باب انباری قطعه 24 مساحت 3/79 متر درزیرزمین یک / آپارتمان قطعه 17 در طبقه 4 شمال شرقی مساحت 138/01 متر که 4/91 متر آن بالکن مسقف و 14/6 متر ان پیشرفتگی است به پلاک 12525 فرعی از 172 اصلی قطعه 17 تفکیکی مفروز و مجزی از 712 فرعی از اصلی مذکور بانضمام پارکینگ قطعه 20 مساحت 11 متر درزیرزمین و یک باب انباری قطعه 21 مساحت 5/97 متر درزیرزمین یک / ششدانگ آپارتمان قطعه 18 در طبقه 4 شمال شرقی مساحت 139/31 متر که 18/8 متر آن بالکن مسقف است به پلاک 12526 فرعی از 172 اصلی قطعه 18 تفکیکی مفروز و ممجزی از 712 فرعی از اصلی مکذکور بانضمام پارکینگ قطعه 21 مساحت 11 متر درزیرزمین یک و انباری قطعه 19 مساحت 4/25 متر درزیرزمین یک/ ششدانگ آپارتمان قطعه 19 درطبقه 4 جنوب غربی مساحت 165/49 متر که 33/5 متر آن بالکن مسقف است و 15/64 متر آن پیشرفتگی است به پلاک 12527 فرعی از 172 اصلی قطعه 19 تفکیکی مفروز و مجزی از 712 فرعی از اصلی مذکور بانضمام پارکینگ قطعه 19 و 22 مساحت 11 متر درزیرزمین و یک باب انباری قطعه 25 مساحت8/72 متر درزیرزمین یک / ششدانگ آپارتمان در طبقه 4 غربی مساحت 116/08 متر که 11/98 متر آن پیشرفتگی است و 6/68 متر آن بالکن پیشرفته است به پلاک 12528 فرعی از 172 اصلی قطعه 20 تفکیکی مفروز و مجزی از 712 فرعی ا ز اصلی مذکور بانضمام پارکینگ قطعه 23 مساحت 11 متر درزیرزمین و یک باب انباری قطعه 15 مساحت 3/57 متر درزیرزمین یک / آپارتمان قطعه 21 در طبقه 5 شمال غربی مساحت 135/64 متر که 22/84 متر آن پیشرفتگی در دو قسمت 5 متر بالکن پیشرفته است به پلاک 12529 فرعی از 172 اصلی قطعه 21 تفکیکی مفروز و مجزی از 712 فرعی از اصلی مذکور بانضمام پارکینگ قطعه 24 مساحت 11 متر درزیرزمین یک و یک باب انباری قطعه 23 مساحت 3/79 متر درزیرزمین یک /آپارتمان قطعه 22 درطبقه 5 شمال شرقی مساحت 137/81 متر که 4/91 متر آن بالکن است و 14/60 متر پیشرفتگی است به پلاک 12530 فرعی از 172 اصلی قطعه 22 تفکیکی مفروز و مجزی از 712 فرعی از اصلی مذکور بانضمام پارکینگ قطعه 25 مساحت 11 متر درزیرزمین یک و انباری قطعه 7 مساحت 5/84 متر درزیرزمین / ششدانگ آپارتمان در طبقه 5 جنوب شرقی مساحت 139/11 متر که 8/18 متر آن بالکن مسقف است به پلاک 12531 فرعی از 172 اصلی قطعه 23 تفکیکی مفروز و مجزی از 712 فرعی از اصلی مذکور بانضمام پارکینک قطعه 26 مساحت 11 متر درزیرزمین یک و یک باب انباری قطعه ده مساحت 4/55 متر درزیرزمین یک/ ششدانگ آپارتمان در طبقه 5 جنوب غرب مساحت 165/29 متر که 5/32 متر آن بالکن مسقف است و 15/64 متر آن پیشرفتگی است به پلاک 12532 فرعی از 172 اصلی قطعه 24 تفکیکی مفروز و مجزی از 712 فرعی از اصلی مذکور بانضمام دو واحد پارکینگ قطعه 18 و 27 هر یک مساحت 11 متر درزیرزمین یک و انباری قطعه 22 مساحت 7/67 متر درزیرزمین یک / آپارتمان قطعه 25 درطبقه 5 غربی مساحت 115/88 متر که 11/98 متر آن پیشرفتگی است و 6/68 متر آن بالکن پیشرفتگی است به پلاک 12523 فرعی از 172 اصلی قطعه 25 تفکیکی مفروز و مجزی از 712 فرعی از اصلی مذکور بانضمام پارکینگ قطعه 28 مساحت 11 متر در زیرزمین یک و انباری قطعه 6 مساحت 3/38 متر در زیرزمین یک
موضوع :
مهلت ارسال :
1398-03-02
تاريخ انتشار :
9803022102
کد آریاتدر :
استان :
 
 
کاربرانورود به سیستم
نام کاربری :
کلمه عبور :
ذخیره مشخصات دریافت اشتراک
تبلیغاتتبلیغات
نرخ ارز، سکه و طلا نرخ ارز، سکه و طلا
عنوان نرخ
دلار آمریکا 137,480
دلار کانادا 103,870
یورو 156,450
پوند انگلیس 177,090
فرانک سوئیس 138,070
کرون سوئد 14,410
کرون دانمارک 20,830
درهم امارات 37,990
یکصد ین ژاپن 126,680
ریال سعودی 37,210
دلار استرالیا 95,900
یوان چین 20,190
انواع سکه نرخ
طرح قدیم 45,400,000
طرح جدید 45,990,000
نیم سکه 26,480,000
ربع سکه 16,980,000
هر گرم طلا 4,114,000
... تمامی نرخ ها ...
پشتیبانی ارتباط با ما
گروه شرکت های آریاجم و ضامن بین الملل
+9821 (42057) خط ویژه، E1 :
+9821 - 88 34 75 45 دورنگار :
mail[@]ariatender.com
mail[@]ariazamen.com
ایمیل :