تصویر
چاپ
ذخیره
افزودن به ليست آگهی هاي شخصي
MySQL server has gone away

مزایده فروش یک قطعه زمین به مساحت 32481 متر مربع محصور به ...

فروش یک قطعه زمین به مساحت 32481 متر مربع محصور به دیورا با کاربری تفریحی ـ توریستی، اداری پروانه ساخت و سند مالکیت رو به دریا واقع رد شهرستان ساری ـ ساحل دریای گهرباران

تاریخ انتشار در وب سایت : 1391/10/30

مهلت خرید اسناد :

تلفن : 01512293118-2293119

كد آرياتندر : 911030319

سفارش دريافت اسناد آگهي ( کلیک فرمائید )

تصویر  مزایده 
فروش یک قطعه زمین به مساحت 32481 متر مربع محصور