• شرکت ضامن بین الملل
مناقصه های کشور ایران

مناقصه های ساختمان و ابنیه

نمایش باکسی
نمایش جدولی
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-02-04
تاریخ انتشار در سایت :
930204685
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-02-04
تاریخ انتشار در سایت :
930204599
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-02-04
تاریخ انتشار در سایت :
930204602
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
1- تکمیل دبیرستان 12 کلاسه ولایت با برآورد 25.790.983.948 ریال و تضمین 84 میلیون ریال --- 2- احداث استخر با برآورد 15.838.567.662 ریال و تضمین 54.100.000 ریال --- 3- احداث دبستان 12 کلاسه قیام با برآورد 26.316.754.739 ریال و تضمین 85.500.000 ریال --- 4- احداث دبستان 6 کلاسه چهارقاپی با برآورد 14.413.137.664 ریال و تضمین 49.800.000 ریال --- 5- احداث دبیرستان 6 کلاسه علوم معارف اسلامی پسران با برآورد 10.130.603.289 ریال و تضمین 37 میلیون ریال --- 6- احداث دبیرستان 6 کلاسه علوم معارف اسلامی دختران با برآورد 10.118.223.251 ریال و تضمین 37 میلیون ریال --- 7- احداث دبیرستان 6 کلاسه علوم معارف اسلامی پسران با برآورد 10.206.532.748 ریال و تضمین 37.200.000 ریال--- 8- احداث دبیرستان 6 کلاسه علوم معارف اسلامی با برآورد 10.194.125.196 ریال و تضمین 37.100.000 ریال --- 9- تکمیل سالن ورزشی با برآورد 1.657.869.012 ریال و تضمین 11.500.000 ریال --- 10- تکمیل سالن ورزشی شماره یک با برآورد 1.236.473.020 ریال و تضمین 10.300.000 ریال --- 11- تکمیل سالن ورزشی شماره 4 با برآورد 1.969.395.410 ریال و تضمین 12.500.000 ریال--- 12- تکمیل سالن ورزشی با برآورد 2.720.754.007 ریال و تضمین 14.700.000 ریال --- 13- احداث دبستان سه کلاسه روستای فشخوران با برآورد 2.889.557.426 ریال و تضمین 15.200.000 ریال --- 14- تکمیل دبستان 2 کلاسه سراب میله سر با برآورد 1.331.270.584 ریال و تضمین 10.500.000 ریال
عنوان :
30/02/1393
مهلت ارسال:
1393-02-04
تاریخ انتشار در سایت :
930204582|583
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
24/02/1393
مهلت ارسال:
1393-02-04
تاریخ انتشار در سایت :
930204522
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-02-04
تاریخ انتشار در سایت :
930204516
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-02-04
تاریخ انتشار در سایت :
930204526
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
1- تکمیل دبیرستان شهرک هدایت گچساران با برآورد 10223588520 ریال و تضمین 37500000 ریال --- 2- تکمیل دبیرستان 10 کلاسه جنب فرمانداری گچساران با برآورد5648810570 ریال و تضمین 23500000 ریال --- 3- احداث سالن ورزشی چند منظوره دانش آموزی ده ناصر خیرآباد با برآورد 7135903383 ریال و تضمین 28 میلیون ریال --- 4- تکمیل دبیرستان شبانه روزی علم الهدی گچساران با برآورد 7096013524 ریال و تضمین 28 میلیون ریال --- 5- تکمیل دبیرستان 15 کلاسه پروین اعتصام گچساران با برآورد3223202569 ریال و تضمین 16200000 ریال --- 6- تکمیل زمین چمن گچساران با برآورد 9218333118 ریال و تضمین 34500000 ریال --- 7- احداث سالن چند منظور ه گچساران با برآورد 21000000000 ریال و تضمین 70 میلیون ریال --- 8- تکمیل دبیرستان حدیث یاسوج با برآورد 1468219528 ریال و تضمین 12 میلیون ریال --- 9- تکمیل مقاوم سازی مدرسه زینبیه یاسوج با برآورد 1805641279 ریال و تضمین 12 میلیون ریال --- 10- تکمیل دبیرستان 12 کلاسه تنگاری با برآورد 7602946253 ریال و تضمین 29500000 ریال --- 11- تکمیل مرکز آموزش کودکان استثنایی سی سخت با برآورد 4150223251 ریال و تضمین 20 میلیون ریال --- 12- تکمیل دبیرستان نقاره خانه با برآورد 1641581793 ریال و تضمین 11500000 ریال --- 13-تکمیل مدرسه خیری سه گلاسه اسلام آباد کریک با برآورد 3820964744 ریال و تضمین 18 میلیون ریال --- 14- تکمیل کانون فرهنگی تربیتی چرام با برآورد 5055450148 ریال و تضمین 22 میلیون ریال--- 15- تکمیل دبیرستان فردوسی چرام با برآورد 3561075760 ریال و تضمین 17500000 ریال --- 16- تکمیل آموزشگاه شبانه روزی دهدشت با برآورد 2595917571 ریال و تضمین 14500000 ریال --- 17- تکمیل مدرسه کوثر دیشموک با برآورد 2210700114 ریال و تضمین 13300000 ریال --- 18- احداث مدرسه 3 کلاسه بنه راه دیشموک بنیاد برکت با برآورد 4323719853 ریال و تضمین 20 میلیون ریال --- 19- احداث مدرسه 6 کلاسه شهرک گچ بلند بهمنی بنیاد برکت با برآورد 7743552230 ریال و تضمین 30 میلیون ریال --- 20- تکمیل دبیرستان لیگک 1 با برآورد 1504517160 ریال و تضمین 11100000 ریال --- 21- تکمیل هنرستان هنر یاسوج با برآورد 1698852589 ریال و تضمین 12 میلیون ریال
عنوان :
11/02/1393 لغایت 20/02/1393
مهلت ارسال:
1393-02-04
تاریخ انتشار در سایت :
93020469
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
07/02/1393
مهلت ارسال:
1393-02-04
تاریخ انتشار در سایت :
930204134
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-02-04
تاریخ انتشار در سایت :
93020431
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
1- تکمیل مدرسه متوسطه 8 کلاسه فنی و حرفه ای نقده با برآورد 17000 میلیون ریال--- 2- تکمیل هنرستان 10 کلاسه فنی و حرفه ای شوط با برآورد 17000 میلیون ریال--- 3- تکمیل مدرسه متوسطه 8 کلاسه فنی و حرفه ای پلدشت با برآورد 16000 میلیون ریال--- 4- تکمیل مدرسه متوسطه شبانه روزی تکاب با برآورد 17000 میلیون ریال--- 5- تکمیل مدرسه راهنمایی 9 کلاسه ناچیت بوکان با برآورد 17 میلیون ریال--- 6- تکمیل مدرسه ابتدایی 5 کلاسه ینگجه بوکان با برآورد 6300 میلیون ریال--- 7- تکمیل مدرسه ابتدایی 3 کلاسه تالاس سردشت با برآورد 3000 میلیون ریال--- 8- تکمیل مدرسه ابتدایی 2 کلاسه احمدآباد تکاب با برآورد 1400 میلیون ریال--- 9- تکمیل سالن ورزشی پدشت با برآورد 3000 میلیون ریال--- 10- تکمیل سالن ورزشی تکاب با برآورد 3500 میلیون ریال--- 11- تکمیل سالن ورزشی ماکو با برآورد 3500 میلیون ریال--- 12- تکمیل سالن ورزشی بوکان با برآورد 4200 میلیون ریال--- 13- تکمیل استخر آموزشی ناحیه 1 ارومیه با برآورد 17000 میلیون ریال--- 14- تکمیل مدرسه 10 کلاسه ابتدایی گلمان ارومیه با برآورد 18000 میلیون ریال--- 15- تکمیل مدرسه مشارکتی 6 کلاسه ابتدایی روستای وار خوی با برآورد2000 میلیون ریال--- 16- تکمیل مدرسه 10 کلاسه ناحیه 2 ارومیه جایگزین تخریب مدرسه سعدی ارومیه با برآورد 5500 میلیون ریال--- 17- تکمیل مدرسه مشارکتی 6 کلاسه ناتاس ارومیه با برآورد 2500 میلیون ریال--- 18- احداث مدرسه مشارکتی قلی زاده مرقاتی خوی با برآورد 10000 میلیون ریال--- 19- تکمیل مدرسه مشارکتی 6 کلاسه دکتر شریفی حیدرآباد میاندوآب با برآورد 3500 میلیون ریال --- 20- تکمیل مدرسه مشارکتی داناییان میاندوآب با برآورد 14000 میلیون ریال
عنوان :
14 روز از انتشار آگهی
مهلت ارسال:
1393-02-04
تاریخ انتشار در سایت :
930204160
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
18/02/1393
مهلت ارسال:
1393-02-04
تاریخ انتشار در سایت :
930204534
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-02-04
تاریخ انتشار در سایت :
9302041320
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
10 روز پس از درج آگهي
مهلت ارسال:
1393-02-04
تاریخ انتشار در سایت :
930204622
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1393-02-27
مهلت ارسال:
1393-02-04
تاریخ انتشار در سایت :
9302044726
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1393-02-27
مهلت ارسال:
1393-02-04
تاریخ انتشار در سایت :
9302044724
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
 
تبلیغاتورود به سیستم
نام کاربری :
کلمه عبور :
ذخیره مشخصات دریافت اشتراک
تبلیغاتتبلیغات
نرخ ارز، سکه و طلا نرخ ارز، سکه و طلا
عنوان نرخ
دلار آمریکا 33100
دلار کانادا 3060
یورو 45700
پوند انگلیس 55200
فرانک سوئیس 36700
کرون سوئد 4960
کرون دانمارک 6070
درهم امارات 9050
یکصد ین ژاپن 320000
ریال سعودی 8800
دلار استرالیا 30500
یوان چین
انواع سکه نرخ
طرح قدیم 10040000
طرح جدید 10080000
نیم سکه 5360000
ربع سکه 3170000
هر گرم طلا
اطلاعات بیشتر
پشتیبانی پشتیبانی
Tel : +98( 21 ) 88 10 91 14
88 10 91 16
88 10 91 18
Fax : +98( 21 ) 88 10 25 35
88 10 95 50
Email : support@ariatender.com