• شرکت ضامن بین الملل
مناقصه های کشور ایران

مناقصه های استخر و آب نما

نمایش باکسی
نمایش جدولی
برگزارکننده :
عنوان :
10 روز از تاریخ چاپ و انتشار آگهی
مهلت ارسال:
1393-06-26
تاریخ انتشار در سایت :
93062628
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1393-07-12
مهلت ارسال:
1393-06-25
تاریخ انتشار در سایت :
9306255493
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
1- عملیات مرمت و بازسازی دیواره مسیل های سطح منطقه با برآورد 3.697.166.655 ریال و تضمین 50 میلیون ریال (نوبت دوم) ---- 2- عملیات احداث مسجد بوستان بهشت مادران و مسجد مدرسه عصر انقلاب با برآورد 11.063.559.335 ریال و تضمین 100 میلیون ریال ---- 3- عملیات احداث مسجد مدرسه رازی با برآورد 23.086.536.106 ریال و تضمین 250 میلیون ریال ---- 4- احداث دیوار حائل فاز دوم با برآورد 6.851.142.393 ریال و تضمین 70 میلیون ریال ---- 5- خرید ملزومات کلینیک گل و گیاه با برآورد 9.200.000.000 ریال و تضمین 100 میلیون ریال ---- 6- خرید درخت غیرمثمر (چنار، توت و..) با برآورد 1.851.300.000 ریال و تضمین 20 میلیون ریال ---- 7- توسعه آبرسانی بارانی لچکی های سطح منطقه با برآورد 4.024.060.631 ریال و تضمین 60 میلیون ریال ---- 8- طراحی و اجرای شبکه آبرسانی بلوار آفریقا ـ سپیدار با برآورد 2.817.251.535 ریال و تضمین 40 میلیون ریال ---- 9- اجرا و تکمیل توسعه شبکه آبرسانی سطح منطقه با برآورد 4.132.423.093 ریال و تضمین 60 میلیون ریال ---- 10- ترمیم چمن در بوستان های نواحی 1 و 2 و 4 با برآورد 966.512.500 ریال و تضمین 40 میلیون ریال --- 11- خرید تجهیزات آبنمای موزیکال بوستان ملت با برآورد 3.700.548.000 ریال و تضمین 50 میلیون ریال ---- 12- نگهداری (سقف، بدنه و روشنایی) داخل پل های عابر پیاده معمولی در سطح منطقه با برآورد 1.439.950.000 ریال و تضمین 20 میلیون ریال ---- 13- تهیه، حمل، نصب و نگهداری پرچم های ایران و الوان سطح منطقه با برآورد 1.836.000.000 ریال و تضمین 20 میلیون ریال ----- 14- عملیات حفاظت و نگهبانی بوستان بهشت مادران با برآورد 11.569.701.377 ریال ریال و تضمین 100 میلیون ریال
عنوان :
از تاریخ انتشار آگهی به مدت ده روز کاری
مهلت ارسال:
1393-06-24
تاریخ انتشار در سایت :
93062428
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-06-23
تاریخ انتشار در سایت :
930623598
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-06-23
تاریخ انتشار در سایت :
93062360
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عملیات مرمت و بازسازی دیواره مسیل های سطح منطقه با برآورد 3.697.166.655 ریال و تضمین 50 میلیون ریال ---- عملیات احداث مسجد بوستان بهشت مادران و مسجد مدرسه عصر انقلاب با برآورد 11.063.559.335 ریال و تضمین 100 میلیون ریال ---- عملیات احداث مسجد مدرسه رازی با برآورد 23.086.536.106 ریال و تضمین 250 میلیون ریال ---- احداث دیوار حائل فاز دوم با برآورد 6.851.142.393 ریال و تضمین 700 میلیون ریال ---- خرید ملزومات کلینیک گل و گیاه با برآورد 920 میلیون ریال و تضمین 100 میلیون ریال ---- خرید درخت غیرمثمر (چنار، توت و..) با برآورد 1.851.300.000 ریال و تضمین 20 میلیون ریال ---- توسعه آبرسانی بارانی لچکی های سطح منطقه با برآورد 4.024.060.631 ریال و تضمین 60 میلیون ریال ---- طراحی و اجرای شبکه آبرسانی بلوار آفریقا ـ سپیدار با برآورد 2.817.251.535 ریال و تضمین 40 میلیون ریال ---- اجرا و تکمیل توسعه شبکه آبرسانی سطح منطقه با برآورد 4.132.423.093 ریال و تضمین 60 میلیون ریال ---- ترمیم چمن در بوستان های نواحی 1 و 2 و 4 با برآورد 966.512.500 ریال و تضمین 40 میلیون ریال --- خرید تجهیزات آبنمای موزیکال بوستان ملت با برآورد 3.700.548.000 ریال و تضمین 50 میلیون ریال ---- نگهداری (سقف، بدنه و روشنایی) داخل پل های عابر پیاده معمولی در سطح منطقه با برآورد 1.439.950.000 ریال و تضمین 20 میلیون ریال ---- تهیه، حمل، نصب و نگهداری پرچم های ایران و الوان سطح منطقه با برآورد 1.846.800.000 ریال و تضمین 20 میلیون ریال ----- عملیات حفاظت و نگهبانی بوستان بهشت مادران با برآورد 11.960.000.000 ریال و تضمین 100 میلیون ریال
عنوان :
از تاریخ انتشار آگهی به مدت ده روز کاری
مهلت ارسال:
1393-06-19
تاریخ انتشار در سایت :
93061983
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز
مهلت ارسال:
1393-06-19
تاریخ انتشار در سایت :
930619545
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-06-17
تاریخ انتشار در سایت :
930617697
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-06-15
تاریخ انتشار در سایت :
930615629
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
یک هفته پس از انتشار آگهی نوبت آخر
مهلت ارسال:
1393-06-15
تاریخ انتشار در سایت :
930615173
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
احداث و بازسازی آب نما با برآورد 5.125.453.956 ریال و تضمین 21.900.000 ریال ---- اجرای عملیات لوله گذاری آب خام با برۀآورد 4.474.170.105 ریال و تضمین 20 میلیون ریال ---- حفاظت و نگهبانی اردوگاه شهید میرحسینی با برآورد 4.998.658.536 ریال و تضمین 31.500.000 ریال ---- اجرای عملیات توسعه شبکه آبرسانی با برآورد 1.130.319.816 ریال و تضمین 10 میلیون ریال ---- تعمیر و نگهداری و بهسازی معابر در سطح ناحیه یک با برآورد 29.544.877.470 ریال و تضمین 96 میلیون ریال ---- خرید بلوک بتنی پیش ساخته گل دانی در بدنه بزرگراه آزادگان با برآورد 3.675.000.000 ریال و تضمین 18.400.000 ریال ---- پخش آسفالت در سطح ناحیه یک با برآورد 2.253.756.936 ریال و تضمین 13.500.000 ریال ---- تثبیت خاک و احداث معابر با برآورد 49.959.712.229 ریال و تضمین 156.500.000 ریال ---- لکه گیری و مرمت نوار حفاری ناحیه 2 با برآورد 1.371.137.295 ریال و تضمین 11 میلیون ریال ---- عملیات احداث پایانه شرق سید خندان با برآورد 3.576.371.404 ریال و تضمین 17.300.000 ریال ---- تعمیر و نگهداری و بهسازی معابر شهری بوستان های افرا و ظفر و بهتاش صنعت و میرزا کوچک خان با برآورد 8.681.878.770 ریال و تضمین 32.600.000 ریال ---- تعمیر و نگهداری و بهسازی معابر شهری در سطح ناحیه یک و 7 و 8 با برآورد 32.616.775.036 ریال و تضمین 105 میلیون ریال ---- تعمیر نگهداری و بهسازی معابر شهری در سطح ناحیه یک و 2 و 3 با برآورد 74 میلیون ریال و تضمین 74 میلیون ریال ---- تعمیر و نگهداری و بهسازی معابر شهری ناحیه 2 و حاشیه غربی بزرگراه امام علی (ع) با برآورد 16.882.129.902 ریال و تضمین 57.500.000 ریال ---- تعمیر و نگهداری و بهسازی معابر شهری در سطح ناحیه 3 (ب) با براورد 13.921.451.868 ریال و تضمین 49 میلیون یال ---- تعمیر و نگهداری و بهسازی شهری در سطح ناحیه یک و 2 و 7 با برآورد 5.501.815.464 ریال و تضمین 23.500.000 ریال ---- تعمیر و نگهداری و بهسازی معابر شهری در سطح ناحیه یک و 2 و 7 با برآورد 2.769.541.695 ریال و تضمین 15 میلیون ریال ---- تعمیر و نگهداری و بهسازی معابر شهری در سطح ناحیه یک و 2 و 5 با برآورد 8.973.550.783 ریال و تضمین 23.500.000 ریال ---- تعمیر و نگهداری و بهسازی معابر شهری و درزگیری منطقه با برآورد 11.273.220.000 ریال و تضمین 40.500.000 ریال ---- تعمیر و نگهداری و بهسازی معابر شهری و باند کندرو اتوبان امام رضا (علیه السلام) با برآورد 32.815.914.500 ریال و تضمین 105 میلیون ریال ---- تعمیر و نگهداری و بهسازی معابر شهری در سطح ناحیه یک (ج) با برآورد 4.123.896.361 ریلا و تضمین 19 میلیون ریال
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-06-11
تاریخ انتشار در سایت :
930611106
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-06-08
تاریخ انتشار در سایت :
930608417
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1393-06-11
مهلت ارسال:
1393-06-08
تاریخ انتشار در سایت :
9306084565
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
20/06/1393
مهلت ارسال:
1393-06-05
تاریخ انتشار در سایت :
930605294
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
10 روز از تاریخ 01/06/1393
مهلت ارسال:
1393-06-02
تاریخ انتشار در سایت :
930602525
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1393-06-20
مهلت ارسال:
1393-06-02
تاریخ انتشار در سایت :
9306023887
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
 
تبلیغاتورود به سیستم
نام کاربری :
کلمه عبور :
ذخیره مشخصات دریافت اشتراک
تبلیغاتتبلیغات
Paniz
نرخ ارز، سکه و طلا نرخ ارز، سکه و طلا
عنوان نرخ
دلار آمریکا 32170
دلار کانادا 29650
یورو 41700
پوند انگلیس 52050
فرانک سوئیس 34400
کرون سوئد 4510
کرون دانمارک 5570
درهم امارات 8740
یکصد ین ژاپن 300000
ریال سعودی 8600
دلار استرالیا 29150
یوان چین 5250
انواع سکه نرخ
طرح قدیم 9380000
طرح جدید 9390000
نیم سکه 4720000
ربع سکه 2650000
هر گرم طلا 959430
اطلاعات بیشتر
پشتیبانی پشتیبانی
Tel : +98( 21 ) 88 10 91 14
88 10 91 16
88 10 91 18
Fax : +98( 21 ) 88 10 25 35
88 10 95 50
Email : support@ariatender.com