• شرکت ضامن بین الملل
Table 'aria_ariatender.tender_cat' doesn't exist
مناقصه های کشور ایران

مناقصه های

نمایش باکسی
نمایش جدولی
برگزارکننده :
92337: استانداردسازی تاسیسات گرمایشی فضای آموزشی اجرای تاسیسات 25 مدرسه با برآورد 6.640.606.498 ریال و تضمین 40.000.000 ریال --- 92301: استانداردسازی تاسیسات گرمایشی فضای آموزشی اجرای تاسیسات 20 مدرسه با برآورد 4.321.574.762 ریال و تضمین 32.000.000 ریال --- 92301: استانداردسازی تاسیسات گرمایشی فضای آموزشی اجرای تاسیسات 19 مدرسه با برآورد 5.378.882.803 ریال و تضمین 35.000.000 ریال --- 92339: استانداردسازی تاسیسات گرمایشی فضای آموزشی اجرای تاسیسات 16 مدرسه با برآورد 13.138.281.269 ریال و تضمین 60.000.000 ریال --- 92339: استانداردسازی تاسیسات گرمایشی فضای آموزشی اجرای تاسیسات 13 مدرسه با برآورد 13.941.667.519 ریال و تضمین 60.000.000 ریال --- 910374- احداث سالن چندمنظوره با برآورد 9.446.015.070 ریال و تضمین 50.000.000 ریال --- 890885: تکمیل دبیرستان 5 کلاسه کار و دانش تکمیل خوابگاه با برآورد 3.996.808.935 ریال و تضمین 30.000.000 ریال --- 930438: تکمیل دبیرستان دخترانه تیزهوشان تکمیل و احداث ساختمان - دیوارکشی - محوطه سازی با برآورد 8.890.597.602 ریال و تضمین 50.000.000 ریال --- 930432: تکمیل ابتدایی روستای دوست آباد با برآورد 2.350.902.344 ریال و تضمین 30.000.000 ریال --- 920186: تکمیل ابتدایی 12 کلاسه امام هادی 9 با برآورد 3.021.835.916 ریال و تضمین 30.000.000 ریال --- 902274: احداث استخر شنای سرپوشیده دانش آموزان با برآورد 9.988.427.850 ریال و تضمین 60.000.000 ریال --- 910593: احداث استخر شنای سرپوشیده تکمیل استخر و موتورخانه با برآورد 5.673.384.680 ریال و تضمین 50.000.000 ریال
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-09-27
تاریخ انتشار در سایت :
93092789
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
1- اجرای تاسیسات 25 مدرسه با برآورد 6.640.606.498 ریال و تضمین 40 میلیون ریال --- 2ـ اجرای تاسیسات 20 مدرسه با برآورد 4.321.574.762 ریال و تضمین 32 میلیون ریال --- 3 ـ اجرای تاسیسات 19 مدرسه با برآورد 5.378.882.803 ریال و تضمین 35 میلیون ریال --- 4- اجرای تاسیسات 16 مدرسه با برآورد 13.138.281.269 ریال و تضمین 60 میلیون ریال ---- 5- اجرای تاسیسات 13 مدرسه با برآورد 13.941.667.519 ریال و تضمین 60 میلیون ریال ---- 6- احداث سالن با برآورد 9.446.015.070 ریال و تضمین 50 میلیون ریال --- 7- تکمیل خوابگاه با برآورد 3.996.808.935 ریال و تضمین 30 میلیون ریال ---- 8- تکمیل و احداث ساختمان دیوارکشی ـ محوطه سازی با براورد 8.890.597.602 ریال و تضمین 50 میلبون ریال ---- 9- تکمیل ساخمان با برآورد 2.350.902.344 ریال و تضمین 30 میلیون ریال ---- 10: تکمیل ساختمان با برآورد 3.021.835.916 ریال و تضمین 30 میلیون ریال --- 11- تکمیل استخر با برآورد 9.988.427.850 ریال و تضمین 60 میلیون ریال ---- 12- احداث استخر شنای سرپوشیده دانش آموزان با برآورد 9.988.427.850 ریال و تضمین 60 میلیون ریال ---- احداث استخر شنای سرپوشیده با برآورد 5.673.384.680 ریال و تضمین 50 میلیون ریال
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-09-26
تاریخ انتشار در سایت :
93092692
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1393-10-15
مهلت ارسال:
1393-09-26
تاریخ انتشار در سایت :
9309264831
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1393-10-15
مهلت ارسال:
1393-09-26
تاریخ انتشار در سایت :
9309264808
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
1- نگهداری کتابخانه های موجود در سطح منطقه سه شهرداری تهران با تضمین 250.000.000 ریال --- 2-عملیات اجرای نماسازی با طرح آجر و سنگ (باتیس) در سطح منطقه سه شهرداری تهران با تضمین 20.000.000 ریال --- 3- خرید آبنمای بوستان شریعتی منطقه سه شهرداری تهران با تضمین 40.000.000 ریال --- 4- عملیات توسعه فضای سبز و بوستانهای در نواحی 6 و 1 همت، چمران، بن بست بهاره و... با برآورد 2.060.233.000 ریال و تضمین 30.000.000 ریال --- 5- عملیات رنگ آمیزی جداول و المانها و... در سطح ناحیه 1 با برآورد 2.314.800.000 ریال و تضمین 20.000.000 ریال --- 6- عملیات رنگ آمیزی جداول و المانها و... در سطح ناحیه 2 با برآورد 2.314.800.000 ریال و تضمین 20.000.000 ریال --- 7- عملیات رنگ آمیزی جداول و المانها و... در سطح ناحیه 3 با برآورد 1.388.860.000 ریال و تضمین 15.000.000 ریال --- 8- عملیات رنگ آمیزی جداول و المانها و... در سطح ناحیه 4 با برآورد 2.777.600.000 ریال و تضمین 25.000.000 ریال --- 9- عملیات رنگ آمیزی جداول و المانها و... در سطح ناحیه 5 با برآورد 1.388.860.000 ریال و تضمین 15.000.000 ریال --- 10- عملیات رنگ آمیزی جداول و المانها و... در سطح ناحیه 6 با برآورد 1.851.600.000 ریال و تضمین 20.000.000 ریال --- 11- خرید شب بو (طرح استقبال از بهار) با تضمین 25.000.000 ریال --- 12- خرید گل و گیاه (طرح استقبال از بهار) با تضمین 25.000.000 ریال --- 13- خرید درخت (طرح استقبال از بهار) با تضمین 40.000.000 ریال --- 14- خرید درخت مثمر (طرح استقبال از بهار) با تضمین 40.000.000 ریال
عنوان :
ده روز از تاریخ انتشار آگهی
مهلت ارسال:
1393-09-25
تاریخ انتشار در سایت :
93092575
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1393-10-17
مهلت ارسال:
1393-09-25
تاریخ انتشار در سایت :
9309254647
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
19/10/1393
مهلت ارسال:
1393-09-24
تاریخ انتشار در سایت :
9309241409
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-09-23
تاریخ انتشار در سایت :
930923249
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-09-23
تاریخ انتشار در سایت :
930923294
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1393-10-03
مهلت ارسال:
1393-09-23
تاریخ انتشار در سایت :
9309234092
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-09-20
تاریخ انتشار در سایت :
930920160
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
1- احداث آبنماهای جدید و مرمت آبنماهای موجود با برآورد 8.071.383.712 ریال و سپرده 31 میلیون ریال --- 2- عملیات تهیه و ترمیم سرعتکاه آسفالتی سطح نواحی 1 و 2 با برآورد 2.270.514.400 ریال و سپرده 13.500.000 ریال --- 3- تهیه و پخش آسفالت در سطح منطقه با برآورد 18.691.163.035 ریال و سپرده 63 میلیون ریال --- 4- اصلاح هندسی سطح منطقه با برآورد 3 میلیارد ریال و سپرده 16 میلیون ریال --- 5- حفر و کول گذاری چاههای جذبی با برآورد 4.433.050.778 ریال و سپرده 20 میلیون ریال --- 6- احیا و بازسازی قنوات با برآورد 12.427.492.499 ریال و سپرده 44 میلیون ریال --- 7- خرید آسفالت فاز 8 با برآورد 37.036.350.000 ریال و سپرده 95 میلیون ریال --- 8- عملیات تکمیل بازسازی و محوطه سازی سوله بحران با برآورد 2.571.632.678 ریال و سپرده 14.300.000 ریال --- 9- عملیات ساماندهی پایانه معین با برآورد 15.941.117.177 ریال و سپرده 55 میلیون ریال --- 10- عملیات اجرایی سالن کشتی هفتم تیر فاز 2 با برآورد 27.656.637.440 ریال و سپرده 89.500.000 ریال --- 11- عملیات اجرایی فاز 2 حسینیه همت با برآورد 14.177.175.370 ریال و سپرده 49.500.000 ریال --- 12- پیاده رو سازی بلوار جنت آباد ضلع غرب با برآورد 6.026.960.526 ریال و سپرده 25 میلیون ریال --- 13- عملیات اصلاح هندسی در سطح نواحی 2 و 3 و 5 با برآورد 2.1519.175.140 ریال و سپرده 14.100.000 ریال
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-09-20
تاریخ انتشار در سایت :
93092079
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
1- نگهداری کتابخانه های موجود در سطح منطقه سه شهرداری تهران با تضمین 250.000.000 ریال --- 2-عملیات اجرای نماسازی با طرح آجر و سنگ (باتیس) در سطح منطقه سه شهرداری تهران با تضمین 20.000.000 ریال --- 3- خرید آبنمای بوستان شریعتی منطقه سه شهرداری تهران با تضمین 40.000.000 ریال --- 4- عملیات توسعه فضای سبز و بوستانهای در نواحی 6 و 1 همت، چمران، بن بست بهاره و... با برآورد 2.060.233.000 ریال و تضمین 30.000.000 ریال --- 5- عملیات رنگ آمیزی جداول و المانها و... در سطح ناحیه 1 با برآورد 2.314.800.000 ریال و تضمین 20.000.000 ریال --- 6- عملیات رنگ آمیزی جداول و المانها و... در سطح ناحیه 2 با برآورد 2.314.800.000 ریال و تضمین 20.000.000 ریال --- 7- عملیات رنگ آمیزی جداول و المانها و... در سطح ناحیه 3 با برآورد 1.388.860.000 ریال و تضمین 15.000.000 ریال --- 8- عملیات رنگ آمیزی جداول و المانها و... در سطح ناحیه 4 با برآورد 2.777.600.000 ریال و تضمین 25.000.000 ریال --- 9- عملیات رنگ آمیزی جداول و المانها و... در سطح ناحیه 5 با برآورد 1.388.860.000 ریال و تضمین 15.000.000 ریال --- 10- عملیات رنگ آمیزی جداول و المانها و... در سطح ناحیه 6 با برآورد 1.851.600.000 ریال و تضمین 20.000.000 ریال --- 11- خرید شب بو (طرح استقبال از بهار) با تضمین 25.000.000 ریال --- 12- خرید گل و گیاه (طرح استقبال از بهار) با تضمین 25.000.000 ریال --- 13- خرید درخت (طرح استقبال از بهار) با تضمین 40.000.000 ریال --- 14- خرید درخت مثمر (طرح استقبال از بهار) با تضمین 40.000.000 ریال
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-09-19
تاریخ انتشار در سایت :
930919111
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
29/09/1393
مهلت ارسال:
1393-09-18
تاریخ انتشار در سایت :
9309181415
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
06/10/1393
مهلت ارسال:
1393-09-17
تاریخ انتشار در سایت :
93091726
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
06/10/1393
مهلت ارسال:
1393-09-16
تاریخ انتشار در سایت :
93091666
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-09-15
تاریخ انتشار در سایت :
930915429
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
1- خرید و نصب پایه چراغ در سطح منطقه با برآورد 2.000.000.000 ریال و تضمین 50.000.000 ریال --- 2- خرید و کاشت نهال در منازل با برآورد 5.000.000.000 ریال و تضمین 50.000.000 ریال --- 3- خرید و نصب پله برقی پل عابر پیاده میدان وحدت اسلامی با برآورد 10.000.000.000 ریال و تضمین 100.000.000 ریال --- 4- اجرای اپوکسی پوشش کف پلهای عابر پیاده در سطح منطقه با برآورد 1.500.000.000 ریال و تضمین 20.000.000 ریال --- 5- تهیه و نصب تلویزیون شهری در میدان حر با برآورد 4.000.000.000 ریال و تضمین 100.000.000 ریال --- 6- خرید و نصب ملزومات روشنایی پلهای عابر پیاده در سطح منطقه با برآورد 3.000.000.000 ریال و تضمین 30.000.000 ریال --- 8- حذف زوائد فیزیکی با برآورد 3.000.000.000 ریال و تضمین 30.000.000 ریال --- 9- خرید مبلمان پارکی با برآورد 10.800.000.000 ریال و تضمین 100.000.000 ریال --- 10- خرید و نصب آبنمای پرتابل با برآورد 9.000.000.000 ریال و تضمین 100.000.000 ریال --- 11- خرید اقلام گیاهی در سطح ناحیه 1 با برآورد 4.000.000.000 ریال و تضمین 50.000.000 ریال --- 12- خرید پرچم با برآورد 1.700.000.000 ریال و تضمین 50.000.000 ریال
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-09-12
تاریخ انتشار در سایت :
93091236
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-09-11
تاریخ انتشار در سایت :
9309111618
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
 
تبلیغاتورود به سیستم
نام کاربری :
کلمه عبور :
ذخیره مشخصات دریافت اشتراک
تبلیغاتتبلیغات
Paniz
ZORAQ.com
نرخ ارز، سکه و طلا نرخ ارز، سکه و طلا
عنوان نرخ
دلار آمریکا 34850
دلار کانادا 30130
یورو 43850
پوند انگلیس 54750
فرانک سوئیس 36140
کرون سوئد 4540
کرون دانمارک 5840
درهم امارات 9580
یکصد ین ژاپن 29800
ریال سعودی 9380
دلار استرالیا 28900
یوان چین 5800
انواع سکه نرخ
طرح قدیم 9,920,000
طرح جدید 9,960,000
نیم سکه 5,000,000
ربع سکه 2,710,000
هر گرم طلا 1,011,329
اطلاعات بیشتر
پشتیبانی پشتیبانی
Tel : +98( 21 ) 88 10 91 14
88 10 91 16
88 10 91 18
Fax : +98( 21 ) 88 10 25 35
88 10 95 50
Email : support@ariatender.com