• شرکت ضامن بین الملل
مناقصه های کشور ایران

مناقصه های استخر و آب نما

نمایش باکسی
نمایش جدولی
برگزارکننده :
1- تکمیل دبیرستان 12 کلاسه ولایت با برآورد 25.790.983.948 ریال و تضمین 84 میلیون ریال --- 2- احداث استخر با برآورد 15.838.567.662 ریال و تضمین 54.100.000 ریال --- 3- احداث دبستان 12 کلاسه قیام با برآورد 26.316.754.739 ریال و تضمین 85.500.000 ریال --- 4- احداث دبستان 6 کلاسه چهارقاپی با برآورد 14.413.137.664 ریال و تضمین 49.800.000 ریال --- 5- احداث دبیرستان 6 کلاسه علوم معارف اسلامی پسران با برآورد 10.130.603.289 ریال و تضمین 37 میلیون ریال --- 6- احداث دبیرستان 6 کلاسه علوم معارف اسلامی دختران با برآورد 10.118.223.251 ریال و تضمین 37 میلیون ریال --- 7- احداث دبیرستان 6 کلاسه علوم معارف اسلامی پسران با برآورد 10.206.532.748 ریال و تضمین 37.200.000 ریال--- 8- احداث دبیرستان 6 کلاسه علوم معارف اسلامی با برآورد 10.194.125.196 ریال و تضمین 37.100.000 ریال --- 9- تکمیل سالن ورزشی با برآورد 1.657.869.012 ریال و تضمین 11.500.000 ریال --- 10- تکمیل سالن ورزشی شماره یک با برآورد 1.236.473.020 ریال و تضمین 10.300.000 ریال --- 11- تکمیل سالن ورزشی شماره 4 با برآورد 1.969.395.410 ریال و تضمین 12.500.000 ریال--- 12- تکمیل سالن ورزشی با برآورد 2.720.754.007 ریال و تضمین 14.700.000 ریال --- 13- احداث دبستان سه کلاسه روستای فشخوران با برآورد 2.889.557.426 ریال و تضمین 15.200.000 ریال --- 14- تکمیل دبستان 2 کلاسه سراب میله سر با برآورد 1.331.270.584 ریال و تضمین 10.500.000 ریال
عنوان :
30/02/1393
مهلت ارسال:
1393-02-04
تاریخ انتشار در سایت :
930204582|583
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
1- تکمیل مدرسه متوسطه 8 کلاسه فنی و حرفه ای نقده با برآورد 17000 میلیون ریال--- 2- تکمیل هنرستان 10 کلاسه فنی و حرفه ای شوط با برآورد 17000 میلیون ریال--- 3- تکمیل مدرسه متوسطه 8 کلاسه فنی و حرفه ای پلدشت با برآورد 16000 میلیون ریال--- 4- تکمیل مدرسه متوسطه شبانه روزی تکاب با برآورد 17000 میلیون ریال--- 5- تکمیل مدرسه راهنمایی 9 کلاسه ناچیت بوکان با برآورد 17 میلیون ریال--- 6- تکمیل مدرسه ابتدایی 5 کلاسه ینگجه بوکان با برآورد 6300 میلیون ریال--- 7- تکمیل مدرسه ابتدایی 3 کلاسه تالاس سردشت با برآورد 3000 میلیون ریال--- 8- تکمیل مدرسه ابتدایی 2 کلاسه احمدآباد تکاب با برآورد 1400 میلیون ریال--- 9- تکمیل سالن ورزشی پدشت با برآورد 3000 میلیون ریال--- 10- تکمیل سالن ورزشی تکاب با برآورد 3500 میلیون ریال--- 11- تکمیل سالن ورزشی ماکو با برآورد 3500 میلیون ریال--- 12- تکمیل سالن ورزشی بوکان با برآورد 4200 میلیون ریال--- 13- تکمیل استخر آموزشی ناحیه 1 ارومیه با برآورد 17000 میلیون ریال--- 14- تکمیل مدرسه 10 کلاسه ابتدایی گلمان ارومیه با برآورد 18000 میلیون ریال--- 15- تکمیل مدرسه مشارکتی 6 کلاسه ابتدایی روستای وار خوی با برآورد2000 میلیون ریال--- 16- تکمیل مدرسه 10 کلاسه ناحیه 2 ارومیه جایگزین تخریب مدرسه سعدی ارومیه با برآورد 5500 میلیون ریال--- 17- تکمیل مدرسه مشارکتی 6 کلاسه ناتاس ارومیه با برآورد 2500 میلیون ریال--- 18- احداث مدرسه مشارکتی قلی زاده مرقاتی خوی با برآورد 10000 میلیون ریال--- 19- تکمیل مدرسه مشارکتی 6 کلاسه دکتر شریفی حیدرآباد میاندوآب با برآورد 3500 میلیون ریال --- 20- تکمیل مدرسه مشارکتی داناییان میاندوآب با برآورد 14000 میلیون ریال
عنوان :
14 روز از انتشار آگهی
مهلت ارسال:
1393-02-04
تاریخ انتشار در سایت :
930204160
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
11/02/1393
مهلت ارسال:
1393-02-03
تاریخ انتشار در سایت :
930203759
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
پروژه های عمرانی شامل: 1- احداث و زیرسازی زمین چمن مصنوعی سقز با برآورد 3000 میلیون ریال--- 2- تکمیل سالن 1200 نفره سریش آباد قروه با برآورد 8500 میلیون ریال--- 3- رگلاژ و تسطیح و دیوارکشی زمین ورزشی روستایی روباز باباریز سنندج با برآورد 700 میلیون ریال--- 4- احداث زمین چمن طبیعی و پیست دوومیدانی دهگلان با برآورد 5000 میلیون ریال--- 5- تکمیل استخر سرپوسیده دیواندره با برآورد 15000 میلیون ریال--- 6- تکمیل سالن ورزشی 1200 نفره بانه با برآورد 13000 میلیون ریال--- 7- تکمیل سالن ورزشی روستایی قهرآباد سقز با برآورد 4000 میلیون ریال--- 8- تکمیل سالن ورزشی روستایی سراب قامیش سنندج با برآورد 3000 میلیون ریال--- 9- احداث سالن چندمنظوره ورزشی روستایی ریخلان مریوان با برآورد 15000 میلیون ریال--- 10- تکمیل سالن ورزشی روستایی حسن آباد سنندج با برآورد 7000 میلیون ریال--- 11- تکمیل سالن سقف کوتاه تمرینی کامیاران با برآورد 1500 میلیون ریال--- 12- تکمیل سالن سقف کوتاه تمرینی کامیاران با برآورد 1500 میلیون ریال--- 13- تکمیل سالن سقف کوتاه تمرینی دزج قروه با برآورد 3000 میلیون ریال--- 14- تکمیل سالن سقف کوتاه تمرینی وینسار قروه با برآورد 4500 میلیون ریال--- 15- تکمیل سالن ژیمناستیک بانه با برآورد 8000 میلیون ریال--- 16- احداث زورخانه ورزشی کامیاران با برآورد 5000 میلیون ریال
عنوان :
18/02/1393
مهلت ارسال:
1393-01-31
تاریخ انتشار در سایت :
93013151
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-01-30
تاریخ انتشار در سایت :
930130683
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-01-30
تاریخ انتشار در سایت :
930130602
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
15 روز پس از درج آگهي
مهلت ارسال:
1393-01-27
تاریخ انتشار در سایت :
930127184
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
پروژه های عمرانی شامل: 1- احداث و زیرسازی زمین چمن مصنوعی سقز با برآورد 3000 میلیون ریال--- 2- تکمیل سالن 1200 نفره سریش آباد قروه با برآورد 8500 میلیون ریال--- 3- رگلاژ و تسطیح و دیوارکشی زمین ورزشی روستایی روباز باباریز سنندج با برآورد 700 میلیون ریال--- 4- احداث زمین چمن طبیعی و پیست دوومیدانی دهگلان با برآورد 5000 میلیون ریال--- 5- تکمیل استخر سرپوسیده دیواندره با برآورد 15000 میلیون ریال--- 6- تکمیل سالن ورزشی 1200 نفره بانه با برآورد 13000 میلیون ریال--- 7- تکمیل سالن ورزشی روستایی قهرآباد سقز با برآورد 4000 میلیون ریال--- 8- تکمیل سالن ورزشی روستایی سراب قامیش سنندج با برآورد 3000 میلیون ریال--- 9- احداث سالن چندمنظوره ورزشی روستایی ریخلان مریوان با برآورد 15000 میلیون ریال--- 10- تکمیل سالن ورزشی روستایی حسن آباد سنندج با برآورد 7000 میلیون ریال--- 11- تکمیل سالن سقف کوتاه تمرینی کامیاران با برآورد 1500 میلیون ریال--- 12- تکمیل سالن سقف کوتاه تمرینی کامیاران با برآورد 1500 میلیون ریال--- 13- تکمیل سالن سقف کوتاه تمرینی دزج قروه با برآورد 3000 میلیون ریال--- 14- تکمیل سالن سقف کوتاه تمرینی وینسار قروه با برآورد 4500 میلیون ریال--- 15- تکمیل سالن ژیمناستیک بانه با برآورد 8000 میلیون ریال--- 16- احداث زورخانه ورزشی کامیاران با برآورد 5000 میلیون ریال
عنوان :
18/02/1393
مهلت ارسال:
1393-01-27
تاریخ انتشار در سایت :
930127123
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1393-02-15
مهلت ارسال:
1393-01-26
تاریخ انتشار در سایت :
9301263388
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
15/02/1393
مهلت ارسال:
1393-01-25
تاریخ انتشار در سایت :
930125509
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-01-24
تاریخ انتشار در سایت :
930124336
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-01-23
تاریخ انتشار در سایت :
930123258
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-01-20
تاریخ انتشار در سایت :
93012022
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
ممیزی املاک با برآورد 2 میلیارد ریال و تضمین 100 میلیون ریال ---- بازسازی جداول فرسوده سطح شهر با برآورد 2.200.000.000 ریال و تضمین 110 میلیون ریال ---- روکش آسفالت معابر اصلی شهر با برآورد 2 میلیارد ریال و تضمین 100 میلیون ریال ---- آسفالت سطح شهر با برآورد 4.500.000.000 ریال و تضمین 225 میلیون ریال ---- اصلاح، ترمیم و بازسازی بلوار خبرنگار با برآورد 2.500.000.000 ریال و تضمین 125 میلیون ریال ---- ترمیم آسفالت نوارهای حفاری با برآورد 4.200.000.000 ریال و تضمین 210 میلیون ریال ---- آسفالت شهرک کوثر با برآورد 1.500.000.000 ریال و تضمین 75 میلیون ریال ---- پیاده روسازی سطح شهر با برآورد 2.500.000.000 ریال و تضمین 125 میلیون ریال ----- جابجایی تیرهای برق مزاحم شهر با برآورد 2.500.000.000 ریال و تضمین 125 میلیون ریال --- احداث رمپ های ورودی و خروجی اتوبان از ضلع غربی با برآورد 2 میلیارد ریال و تضمین 100 میلیون ریال --- خرید لوازم ترافیکی و تابلوهای معابر شهری با برآورد 2 میلیارد ریال و تضمین 100 میلیون ریال ---- زیباسازی و ساماندهی بلوار امام (ره) حدفاصل میدان امام تا میدان شهدا با براورد 5 میلیارد ریال و تضمین 250 میلیون ریال ----- احداث پارکینگ عمومی با برآورد 4 میلیارد ریال و تضمین 200 میلیون ریال ----- تکمیل شبدری های ورودی اتوبان با برآورد 2.700.000.000 ریال و تضمین 135 میلیون ریال ---- اصلاح و بازسازی میادین امام (ره) شهدا و بلوار فی مابین با برآورد 5 میلیارد ریال و تضمین 250 میلیون ریال --- احداث بوستان بانوان با برآورد 3 میلیارد ریال و تضمین 150 میلیون ریال ---- خرید لوازم پارکی و مبلمان شهری با برآورد 1.700.000.000 ریال و تضمین 85 میلیون ریال ---- برون سپاری فضای سبز با برآورد 4.700.000.000 ریال و تضمین 235 میلیون ریال ---- تکمیل مخزن آب خام فضای سبز و تجهیزات آن با برآورد 2.300.000.000 ریال و تضمین 115 میلیون ریال ---- تکمیل تاسیسات و راه اندازی استخر سرپوشیده با برآورد 7.500.000.000 ریال و تضمین 375 میلیون ریال ---- بازسازی استخر شهرداری با برآورد 2.500.000.000 ریال و تضمین 125 میلیون ریال ---- خرید و مصالح و تجهیزات جهت مصلای بزرگ شهر با برآورد 10 میلیارد ریال و تضمنی 500 میلیون ریال ---- تهیه و نصب تجهیزات صوتی و تصویری سالن های مجتمع سینمایی با برآورد 5 میلیارد ریال و تضمین 250 میلیون ریال ---- فاز اول تهیه و نصب تاسیسات مرکزی و تکمیل بلوک الف مجتمع سینمایی با برآورد 18.500.000.000 ریال و تضمین 925 میلیون ریال
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-01-16
تاریخ انتشار در سایت :
930116194
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1392-12-27
تاریخ انتشار در سایت :
921227300
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
20/12/1392 تا 25/12/1392
مهلت ارسال:
1392-12-14
تاریخ انتشار در سایت :
921214172
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
 
تبلیغاتورود به سیستم
نام کاربری :
کلمه عبور :
ذخیره مشخصات دریافت اشتراک
تبلیغاتتبلیغات
نرخ ارز، سکه و طلا نرخ ارز، سکه و طلا
عنوان نرخ
دلار آمریکا 33100
دلار کانادا 3060
یورو 45700
پوند انگلیس 55200
فرانک سوئیس 36700
کرون سوئد 4960
کرون دانمارک 6070
درهم امارات 9050
یکصد ین ژاپن 320000
ریال سعودی 8800
دلار استرالیا 30500
یوان چین
انواع سکه نرخ
طرح قدیم 10040000
طرح جدید 10080000
نیم سکه 5360000
ربع سکه 3170000
هر گرم طلا
اطلاعات بیشتر
پشتیبانی پشتیبانی
Tel : +98( 21 ) 88 10 91 14
88 10 91 16
88 10 91 18
Fax : +98( 21 ) 88 10 25 35
88 10 95 50
Email : support@ariatender.com