ستادایران
شنبه 5 خرداد 1397
Saturday 26 May 2018

ساختمان ، ابنیه ، محوطه سازی ، سدسازی ، پروژه های دریایی ، اسکلت فلزی و استخر

مناقصه   ، مناقصات   های کشور ایران

مناقصه ، مناقصات اجرای نمای ساختمان و نماسازی

نمایش باکسی
نمایش جدولی
مهلت آگهی
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1397-03-03
تاریخ انتشار در سایت :
97030313
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1397-02-29
تاریخ انتشار در سایت :
970229155
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397/03/07 ساعت 8 الی 13
مهلت ارسال:
1397-02-27
تاریخ انتشار در سایت :
970227175
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
ظرف مدت 7 روز
مهلت ارسال:
1397-02-22
تاریخ انتشار در سایت :
970222221
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1397-02-15
تاریخ انتشار در سایت :
970215750
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397/02/23 ساعت 19
مهلت ارسال:
1397-02-10
تاریخ انتشار در سایت :
970210758
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397/02/19 ساعت 8 الی 13
مهلت ارسال:
1397-02-09
تاریخ انتشار در سایت :
970209283
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1397-02-04
تاریخ انتشار در سایت :
970204177
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه ارزیابی کیفی اجرای طرح هادی در 25 روستاهای استان به شرح : اجرای طرح هادی روستای آلبلاغ شهرستان بوکان (اجرای سنگفرش 2000 مترمربع، اجرای کف پوش بتنی به میزان 600 مترمربع، دیوار سنگی 112 مترمکعب، آبروی بتنی 100 مترطول، تک جدول بتنی 200 متر طول، پل فلزی 3000 کیلوگرم و سایر آیتمهای مورد نیاز و سایر عملیات مربوط به اجرای طرح هادی روستایی) با برآورد 1.934.831.461 ریال و تضمین 96.741.574 ریال ---- اجرای طرح هادی روستای بصره شهرستان سردشت (اجرای سنگفرش 250 مترمربع، اجرای کف پوش بتنی به میزان 50 مترمربع، کانیو بتنی 250 متر طول، تک جدول بتنی 200 متر طول، خاکبرداری 960 مترمکعب، زیراساس رودخانه ای، 960 مترمکعب، اساس کوهی 640 مترمکعب، آسفالت 2000 مترمربع و سایر آیتمهای مورد نیاز و سایر عملیات مربوط به اجرای طرح هادی روستایی) با برآورد 1.694.518.206 ریال و تضمین 84.725.911 ریال ---- اجرای طرح هادی روستای سپی کان شهرستان سردشت (اجرای سنگفرش 1200 مترمربع، اجرای کف پوش بتنی به میزان 300 مترمربع، آبرو بتنی 1000 متر طول، دیوار سنگی 72 مترمکعب، خاکبرداری 470 مترمکعب، زیراساس رودخانه ای 270 مترمکعب، اساس کوهی 380 مترمکعب، آسفالت 3800 مترمربع و سایر آیتمهای مورد نیاز و سایر عملیات مربوط به اجرای طرح هادی روستایی) با برآورد 2.812.159.297 ریال و تضمین 140.607.965 ریال ---- اجرای طرح هادی روستای سویناس شهرستان مهاباد (اجرای سنگفرش 2400 مترمربع، دیوار سنگی بصورت دیوار حایل و کانال سنگی 570 مترمکعب، کانیوسنگی 93 متر طول، فضای سبز 120 مترمربع، ساماندهی چشمه، دال بتنی پوشش روی کانال 57.5 مترمکعب، تهیه و حمل و پخش خاک نباتی زراعی 39 مترمکعب و سایر آیتمهای مورد نیاز و سایر عملیات مربوط به اجرای طرح هادی روستایی) با برآورد 3.993.805.598 ریال و تضمین 199.690.280 ریال ---- اجرای طرح هادی روستای قالوی رسول آقا شهرستان بوکان (اجرای دیوار سنگی 50 مترمکعب (اجرای پیرنشین و ازاره سنگی)، اساس کوهی 375 مترمکعب، آسفالت 3750 مترمربع و سایر آیتمهای مورد نیاز و سایر عملیات مربوط به اجرای طرح هادی روستایی) با برآورد 1.591.875.324 ریال و تضمین 79.593.767 ریال ---- اجرای طرح هادی روستای احمدآباد شهرستان شوط (اجرای کانیو میانی 1300 متر طول، اجرای جوی بتنی 50 متر طول، کف پوش بتنی 1500 مترمربع، زیراساس 119 مترمکعب، اجرای اساس 500 مترمکعب، اجرای آسفالت بیندر 6000 مترمربع، اجرای پل فلزی، نصب المان یادبود و پیرنشین و سایر آیتمهای مورد نیاز و سایر عملیات مربوط به اجرای طرح هادی روستایی) با برآورد 3.257.186.226 ریال و تضمین 162.859.313 ریال ---- اجرای طرح هادی روستای اردوشاهی شهرستان ارومیه (اجرای سنگفرش 1200 مترمربع، اجرای کف پوش بتنی به میزان 300 مترمربع، خاکبرداری 770 مترمکعب، زیراساس 577.5 مترمکعب، اساس 235 مترمکعب، آسفالت بیندر به ضخامت 6 سانتیمتر 2350 مترمربع، شبکه دفع آبهای سطحی 1400 متر طول، اجرای حفاظت فلزی، دال بتنی، پیرنشین سنگی، جداره سازی، المان و ساماندهی فضاهای سبز و سایر آیتمهای مورد نیاز و سایر عملیات مربوط به اجرای طرح هادی روستایی) با برآورد 2.669.515.000 ریال و تضمین 133.475.750 ریال ---- اجرای طرح هادی روستای آغبلاغ اولیا شهرستان خوی (اجرای سنگفرش 1000 مترمربع، اجرای کف پوش بتنی به میزان 600 مترمربع، اجرای جداره سازی 780 مترمربع، اجرای آسفالت بیندر 5500 مترمربع، اجرای اساس 550 مترمکعب، اجرای زیراساس 300 مترمکعب، کانیوو میانی 200 متر طول، پل فلزی 500 کیلوگرم، جوی بتنی 200 متر طول و سایر آیتمهای مورد نیاز و سایر عملیات مربوط به اجرای طرح هادی روستایی) با برآورد 3.700.660.485 ریال و تضمین 185.033.025 ریال ---- اجرای طرح هادی روستای تازه کند امام شهرستان ارومیه (اجرای سنگفرش 500 مترمربع، زیراساس 1225 مترمکعب، اساس 200 مترمکعب، آسفالت بیندر به ضخامت 6 سانتیمتر 2000 مترمربع، شبکه دفع آبهای سطحی 1095 متر طول، جداره سازی 400 متر مربع، نماسازی با قلوه سنگ 50 مترمربع اجرای کف پوش بتنی حفاظ فلزی، دال بتنی، پیرنشین سنگی، جداره سازی، المان و ساماندهی فضاهای سبز و سایر آیتمهای مورد نیاز و سایر عملیات مربوط به اجرای طرح هادی روستایی) با برآورد 1.910.329.452 ریال و تضمین 95.516.473 ریال ---- اجرای طرح هادی روستای ترمنی شهرستان ارومیه (اجرای سنگفرش 600 مترمربع، کف پوش بتنی 2000 مترمربع، زیراساس 372 مترمکعب، اساس 200 مترمکعب، شبکه دفع آبهای سطحی 1290 متر طول، عملیاتخاکی 353 مترمکعب، جداره سازی 500 متر مربع، اجرای حفاظ فلزی، دال بتنی، پیرنشین سنگی، جداره سازی، المان و ساماندهی فضاهای سبز و سایر آیتمهای مورد نیاز و سایر عملیات مربوط به اجرای طرح هادی روستایی) با برآورد 2.006.649.454 ریال و تضمین 100.332.473 ریال ---- اجرای طرح هادی روستای چهره گشا شهرستان ارومیه (اجرای سنگفرش 525 مترمربع، اساس 112مترمکعب، آسفالت بیندر 1120 مترمربع، اجرای کف پوش بتنی 1400 مترمربع، اجرای سنگفرش 1000 مترمربع، جداره سازی 440 متر مربع، اجرای پل فلزی، دال بتنی، پیرنشین سنگی، جداره سازی، المان و ساماندهی فضاهای سبز و سایر آیتمهای مورد نیاز و سایر عملیات مربوط به اجرای طرح هادی روستایی) با برآورد 2.248.011.376 ریال و تضمین 112.400.569 ریال ---- اجرای طرح هادی روستای دیبگ شهرستان ماکو (اجرای سنگفرش 2700 مترمربع، جداره سازی 840 متر مربع، کف پوش بتنی 150 متر مربع، عملیا خاکی 1000 مترمکعب، زیراساس 622 مترمکعب، عملیاتس نگی 25 مترمکعب، اجرای آبرومیانی 420 مترطول، نماسازی با قلوه سنگ 50 مترمربع و سایر آیتمهای مورد نیاز و سایر عملیات مربوط به اجرای طرح هادی روستایی) با برآورد 1.998.940.453 ریال و تضمین 99.947.023 ریال ---- اجرای طرح هادی روستای زنگلان علیا شهرستان چایپاره (اجرای کف پوش بتنی 2000 مترمربع، اجرای جوی بتنی 160 مترطول، کانیوو میانی 1580 مترطول، زیراساس 111 مترمکعب، اجرای اساس 736 مترمکعب، اجرای آسفالت 7360 مترمربع، نماسازی با قلوه سنگ 50 مترمربع و سایر آیتمهای مورد نیاز و سایر عملیات مربوط به اجرای طرح هادی روستایی) با برآورد 3.719.228.584 ریال و تضمین 185.961.430 ریال ---- اجرای طرح هادی روستای شوریک شهرستان خوی (اجرای عملیات خاکی 188 مترمکعب، زیراساس 43 مترمکعب، اجرای کانال 60 متر طول، کف پوش بتنی 50 مترمربع، اجرای سنگفرش 240 متر مربع، تهیه و نصب نرده جانپناه و سایر آیتمهای مورد نیاز و سایر عملیات مربوط به اجرای طرح هادی روستایی) با برآورد 755.759.409 ریال و تضمین 37.787.971 ریال ---- اجرای طرح هادی روستای عباس کندی شهرستان چالدران (اجرای جوی بتنی 250 مترطول، کانیو میانی 1300 متر طول، زیراساس 140 مترمکعب، اساس 500 مترمکعب، بنای سنگی 25 مترمربع، آسفالت ریزی 5000 مترمربع، سنگفرش 1800 مترمربع، کف پوش بتنی 400 مترمربع، جدارهسازی 1000 مترمربع، نماسازی با قلوه سنگ 50 مترمربع، دال بتنی، پیرنشین سنگی، جداره سازی، المان و ساماندهی فضاهای سبز و سایر آیتمهای مورد نیاز و سایر عملیات مربوط به اجرای طرح هادی روستایی) با برآورد 3.673.188.090 ریال و تضمین 183.659.405 ریال ---- اجرای طرح هادی روستای عشق آباد شهرستان پلدشت (اجرای سنگفرش 1500 مترمربع، کف پوش بتنی 200 مترمربع، زیراساس 200 مترمکعب، اساس 300 مترمکعب، آسفالت بیندر به ضخامت 6 سانتیمتر 3000 مترمربع، خاکبرداری 300 مترمکعب، لجن برداری 148 مترمکعب، اجرای کانال سنگی 150 مترطول، نماسازی با قلوه سنگ 50 مترمربع، نرده فلزی 1500 کیلوگرم و سایر آیتمهای مورد نیاز و سایر عملیات مربوط به اجرای طرح هادی روستایی) با برآورد 3.491.820.208 ریال و تضمین 174.591.011 ریال ---- اجرای طرح هادی روستای قره گوز سلیم شهرستان ارومیه (اجرای کف پوش بتنی 507 مترمربع، اجرای سنگفرش 650 مترمربع، جداره سازی 240 مترمربع، نماسازی با قلوه سنگ 20 مترمربع، عملیات خاکی 322 مترمکعب، زیراساس 322 مترمکعب، اجرای اساس 100 مترمکعب، اجرای آسفالت بیندر 1000 مترمربع اجرای آبرو میانی 800 متر طول، اجرای جدول بتنی 100 مترطول، کانال سنگی 30 متر طول، اجرای پل فلزی، دال بتنی، پیرنشین سنگی، جداره سازی، المان و ساماندهی فضاهای سبز و سایر آیتمهای مورد نیاز و سایر عملیات مربوط به اجرای طرح هادی روستایی) با برآورد 1.620.809.947 ریال و تضمین 81.040.498 ریال ---- اجرای طرح هادی روستای قطورلار شهرستان ارومیه (اجرای کف پوش بتنی 2500 مترمربع، سنگفرش 1500 مترمربع، جداره سازی 800 مترمربع، نماسازی با قلوه سنگ 50 مترمربع، زیراساس 600 مترمکعب، اساس 500 مترمکعب، آبرومیانی 1530 مترول، اجرای آسفالت بیندر 5000 مترمربع، اجرای پل فلزی 600 کیلوگرم، دال بتنی، پیرنشین سنگی، جداره سازی، المان و ساماندهی فضاهای سبز و سایر آیتمهای مورد نیاز و سایر عملیات مربوط به اجرای طرح هادی روستایی) با برآورد 4.169.141.649 ریال و تضمین 208.457.083 ریال ---- اجرای طرح هادی روستای قوردیک شهرستان خوی (اجرای جوی بتنی 250 متر طول، کانیو میانی 1300 متر طول، زیراساس 140 مترمکعب، اساس 500 مترمکعب، بنایی سنگی 25 مترمکعب، آسفالت بیندر 5000 مترمربع، سنگفرش 1800 مترمربع، کف پوش بتنی 400 مترمربع، جداره سازی 1000 مترمربع، نماسازی با قلوه سنگ 50 مترمربع و سایر آیتمهای مورد نیاز و سایر عملیات مربوط به اجرای طرح هادی روستایی) با برآورد 2.151.199.185 ریال و تضمین 107.559.960 ریال ---- اجرای طرح هادی روستای کش ارخی شهرستان شوط (اجرای کانیو میانی 1500 متر طول، اجرای جوی بتنی 100 متر طول، کف پوش بتنی 1000 مترمربع، زیراساس 1000 مترمکعب، نمای سازی با قلوه سنگ 50 مترمربع، عملیاتخاکی 1600 مترمکعب، اجرای اساس 600 مترمکعب، آسفالت بیندر 6000 مترمربع، تهیه پل فلزی نصب المان یادبود و پیرنشین و سایر آیتمهای مورد نیاز و سایر عملیات مربوط به اجرای طرح هادی روستایی) با برآورد 3.615.662.547 ریال و تضمین 180.783.128 ریال ---- اجرای طرح هادی روستای کنگر لو شهرستان سلماس (اجرای کف پوش بتنی 2000 مترمربع، اجرای جوی بتنی 200 متر طول، اجرای آسفالت بیندر 8000 مترمربع، اجرای اساس 800 مترمکعب، اجرای زیراساس 600 مترمکعب، کانیوو میانی 900 متر طول و اجرای پل فلزی 800 کیلوگرم و و سایر آیتمهای مورد نیاز و سایر عملیات مربوط به اجرای طرح هادی روستایی) با برآورد 3.972.967.071 ریال و تضمین 198.648.354 ریال ---- اجرای طرح هادی روستای محمدکندی شهرستان ماکو (اجرای جوی بتنی 150 متر طول، آبرومیانی 160 متر طول، سنگفرش 500 مترمربع، کف پوش بتنی 300 مترمربع، زیراساس 690 مترمکعب، اساس 364 مترمکعب، آسفالت 3640 مترمربع و سایر آیتمهای مورد نیاز و سایر عملیات مربوط به اجرای طرح هادی روستایی) با برآورد 2.001.146.646 ریال و تضمین 100.057.333 ریال ---- اجرای طرح هادی روستای نازک سفلی شهرستان پلدشت (اجرای کانیو میانی 800 متر طول، جوی بتنی 50 متر طول، کانال سنگی 250 متر طول، زیراساس 870 متر مکعب، اساس 450 مترمکعب، کف پوش بتنی 250 مترمربع، سنگفرش 1000 مترمربع، عملیات خاکی 1700 مترمکعب، آسفالت ریزی 4500 مترمربع و سایر آیتمهای مورد نیاز و سایر عملیات مربوط به اجرای طرح هادی روستایی) با برآورد 4.709.754.192 ریال و تضمین 235.487.260 ریال ---- اجرای طرح هادی روستای یوشانلو شهرستان سلماس ((اجرای کف پوش بتنی 1470 مترمربع، اجرای جوی بتنی 100 متر طول، اجرای آسفالت بیندر 8570 مترمربع، اجرای اساس 857 مترمکعب، اجرای زیراساس 500 مترمکعب، کانیوو میانی 150 متر طول و سایر آیتمهای مورد نیاز و سایر عملیات مربوط به اجرای طرح هادی روستایی) با برآورد 3.543.927.752 ریال و تضمین 177.196.388 ریال ---- اجرای طرح هادی روستای رازی شهرستان خوی (اجرای کانیو میانی 700 متر طول، اجرای جوی بتنی 50 متر طول، زیراساس 957 متر مکعب، اساس 300 مترمکعب، کف پوش بتنی 1000 مترمربع، سنگ فرش 1500 مترمربع، عملیات سنگی 117 مترمکعب، نماساز یبا قلوه سنگ 50 مترمربع، آسفالت 3000 مترمربع، پل فلزی 1000 کیلوگرم، نصب المان یادبود و پیرنشین و سایر آیتمهای مورد نیاز و سایر عملیات مربوط به اجرای طرح هادی روستایی) با برآورد 3.047.248.759 ریال و تضمین 152.362.438 ریال
عنوان :
1397/02/20 تا پایان وقت اداری
مهلت ارسال:
1397-01-30
تاریخ انتشار در سایت :
97013050
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
حداکثر ظرف مدت 7 روز از تاریخ درج آگهی
مهلت ارسال:
1397-01-19
تاریخ انتشار در سایت :
970119152
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1396-12-20
تاریخ انتشار در سایت :
961220558
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1396-12-16
تاریخ انتشار در سایت :
961216617
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
 
کاربرانورود به سیستم
نام کاربری :
کلمه عبور :
ذخیره مشخصات دریافت اشتراک
تبلیغاتتبلیغات
alibaba-251.gif
نرخ ارز، سکه و طلا نرخ ارز، سکه و طلا
عنوان نرخ
دلار آمریکا 0
دلار کانادا 0
یورو 0
پوند انگلیس 0
فرانک سوئیس 0
کرون سوئد 0
کرون دانمارک 0
درهم امارات 0
یکصد ین ژاپن 0
ریال سعودی 0
دلار استرالیا 0
یوان چین 0
انواع سکه نرخ
طرح قدیم
طرح جدید
نیم سکه
ربع سکه
هر گرم طلا
... تمامی نرخ ها ...
پشتیبانی ارتباط با ما
گروه شرکت های آریاجم و ضامن بین الملل
+9821 (42057) خط ویژه، E1 :
+9821 - 88 34 75 45 دورنگار :
mail[@]ariatender.com
mail[@]ariazamen.com
ایمیل :