مناقصه های کشور ایران

مناقصه های رنگ آمیزی شهری و خطکشی معابر

نمایش باکسی
نمایش جدولی
مهلت آگهی
برگزارکننده :
مناقصه تهیه، نصب و نگهداری علائم عمومی ، تجهیزات ترافیکی مسیرهای سامانه اتوبوسهای تندرو ناحیه یک با برآورد 2 میلیارد ریال و تضمین 60 میلیون ریال --- تهیه، نصب و نگهداری علائم عمومی ، تجهیزات ترافیکی مسیرهای سامانه اتوبوسهای تندرو ناحیه دو با برآورد 2 میلیارد ریال و تضمین 60 میلیون ریال --- تهیه، نصب و نگهداری علائم عمومی ، تجهیزات ترافیکی مسیرهای سامانه اتوبوسهای تندرو ناحیه سه با برآورد 2 میلیارد ریال و تضمین 60 میلیون ریال --- اصلاح هندسی معابر و احداث ایستگاهای حمل و نقل عمومی ناحیه یک با برآورد 2 میلیارد ریال و تضمین 60 میلیون ریال --- اصلاح هندسی معابر و احداث ایستگاهای حمل و نقل عمومی ناحیه دو با برآورد 2 میلیارد ریال و تضمین 60 میلیون ریال --- اصلاح هندسی معابر و احداث ایستگاهای حمل و نقل عمومی ناحیه سه با برآورد 2 میلیارد ریال و تضمین 60 میلیون ریال --- مناسب سازی معابر و همسطح سازی ناحیه یک با برآورد 2 میلیارد ریال و تضمین 60 میلیون ریال --- مناسب سازی معابر و همسطح سازی ناحیه دو با برآورد 2 میلیارد ریال و تضمین 60 میلیون ریال --- مناسب سازی معابر و همسطح سازی ناحیه سه با برآورد 2 میلیارد ریال و تضمین 60 میلیون ریال --- بهسازی ایستگاههای حمل و نقل عمومی سطح منطقه با برآورد 2 میلیارد ریال و تمضین 60 میلیون ریال --- شستشو و نظافت و تعمیر و نگهداری تجهیزات ایستگاهها و مسیر سامانه اتوبوسهای تندرو با برآورد 3.500.000.000 ریال و تضمین 105 میلیون ریال --- عملیات خط کشی معابر و مسیرهای دوچرخه سطح منطقه با برآورد 5 میلیارد ریال و تضمین 150 میلیون ریال
عنوان :
مهلت ارسال:
1395-04-05
تاریخ انتشار در سایت :
950405137
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1395-04-05
تاریخ انتشار در سایت :
950405204
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1395/04/22
مهلت ارسال:
1395-04-05
تاریخ انتشار در سایت :
950405646
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1395-04-22
مهلت ارسال:
1395-04-03
تاریخ انتشار در سایت :
9504035010
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1395/04/22
مهلت ارسال:
1395-04-01
تاریخ انتشار در سایت :
950401141
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1395-04-09
مهلت ارسال:
1395-03-31
تاریخ انتشار در سایت :
9503314651
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1395-03-31
تاریخ انتشار در سایت :
950331157
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1395-03-30
تاریخ انتشار در سایت :
95033092
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه عملیات مشروحه در 17 ردیف شامل : تهیه و نصب تابلو های ترافیکی ، علائم ایمنی ، راهنمایی و رانندگی و تجهیزات ترافیکی و گاردریل در سطح نواحی 1و2 با برآورد 2.500.000.000 ریال و تضمین 40.000.000 ریال --- تهیه و نصب تابلو های ترافیکی ، علائم ایمنی ، راهنمایی و رانندگی و تجهیزات ترافیکی و گاردریل در سطح نواحی 3 با برآورد 2.000.000.000 ریال و تضمی 30.000.000 ریال ---- تهیه و نصب تابلو های ترافیکی ، علائم ایمنی ، راهنمایی و رانندگی و تجهیزات ترافیکی و گاردریل در سطح نواحی 4و7 با برآورد 2.500.000.000 ریال و تضمین 40.000.000 ریال ---- تهیه و نصب تابلو های ترافیکی ، علائم ایمنی ، راهنمایی و رانندگی و تجهیزات ترافیکی و گاردریل در سطح نواحی 8و6 با برآورد 2.500.000.000 ریال و تضمین 40.000.0000 ریال ---- تهیه و نصب تابلو های ترافیکی ، علائم ایمنی ، راهنمایی و رانندگی و تجهیزات ترافیکی و گاردریل در سطح نواحی 5و9 با برآورد 2.500.000.000 ریال و تضمین 40.000.000 ریال --- خط کشی معابر در سطح نواحی 1،2،3 با برآورد 3.500.000.000 ریال و تضمین 50.000.000 ریال ---- خط کشی معابر در سطح نواحی 4،5،7 با برآورد 3.500.000.0000 ریال و تضمین 50.000.000 ریال ---- خط کشی معابر در سطح نواحی9،8،6 با برآورد 3.500.000.000 ریال و تضمین 50.000.000 ریال ----- خط کشی معابر در سطح منطقه با برآورد 5.000.000.000 ریال و تضمین 60.000.000 ریال ----- تهیه و نصب انواع تابلو های ترافیکی با کلیه متعلقات مربوطه سطح منطقه با برآورد 3.000.000.000 و تضمین 50.000.000 ریال ---- تعمیر و نگهداری سرپناه و پایانه های حمل و نقل عمومی در سطح نواحی شرقی 5،6،9،8 با برآورد 1.510.000.000 ریال و تضمین 30.000.000 ریال ---- تعمیر و نگهداری سرپناه ها و پایانه های حمل و نقل عمومی و مسیر BRT در سطح نواحی غربی 1،2،3،4،7 با برآورد 1.510.000.000 ریال و تضمین 30.000.000 ریال ---- تهیه و نصب کارهای فلزی (نرده - پل همسطح - موانع ترافیکی (C/U) در سطح منطقه با برآورد 3.000.000.000 ریال و تضمین 50.000.000 ریال --- انجام خدمات آموزشی به منظور اصلاح و بهبود رفتارهای ترافیکی در راستای پروژه خط سفید و نگهداشت پارک آموزش ترافیک با برآورد 3.000.000.000 ریال و تضمین 50.000.000 ریال ---- اصلاح هندسی معابر در سطح منطقه با برآرود 5.000.000.000 ریالو ضمین 60.000.000 ریال --- تهیه و تعمیر و نگهداری گاردریل معابر بزرگراهی غرب منطقه ( نواحی 7،4،3،2،1) با کلیه متعلقات مربوطه با برآورد 3.500.000.000 ریال و تضمین 50.000.000 ریال ---- تهیه تعمیر و نگهداری گاردریل معابر بزرگراهی غرب مطقه نواحی شرق منطقه ( نواحی 9،8،6،5) با کلیه متعلقات مربوطه با برآورد 3.500.000.000 ریال و تضمین 50.000.000 ریال
عنوان :
10 روز از تاریخ انتشار آگهی
مهلت ارسال:
1395-03-29
تاریخ انتشار در سایت :
950329176
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1395/04/02 الی 1395/04/14
مهلت ارسال:
1395-03-29
تاریخ انتشار در سایت :
950329710
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه تهیه و نصب حفاظ گاردریل و متعلقات در سطح منطقه با برآورد 2.999.4990.000 ریال و تضمین 50 میلیون ریال --- تعمیر، نصب و نگهداری حفظ گاردریل و متعلقات در سطح بزرگراه های منطقه با برآورد 3.531.380.400 ریال و تضمین 70 میلیون ریال --- خط کشی معابر در سطح نواحی 3 ، 2 با برآورد 1.999.702.740 ریال و تضمین 50 میلیون ریال --- خط کشی معابر در سطح نواحی 4 ، 1 با برآورد 1.999.246.503 ریال و تضمین 50 میلیون ریال --- تعمیر، نصب و نگهداری تابلو و علائم و تجهیزات ترافیکی در سطح نواحی 7، 6 ، 5، 4 با برآورد 1.507.451.520 ریال و تضمین 50 میلیون ریال --- تعمیر ، نصب و نگهداری تابلو و علائم و تجهیزات ترافیکی در سطح نواحی 3، 2، 1 با برآورد 1.507.451.520 ریال و تضمین 50 میلیون ریال --- تهیه و نصب نرده و کارهای فلزی در سطح بزرگراه آزادگان با برآورد 9.999.561.662 ریال و تضمین 150 میلیون ریال --- تعمیر، نصب و نگهداری تابلو و علائم و تجهیزات ترافیکی در سطح منطقه با برآورد 1.507.451.520 ریال و تضمین 50 میلیون ریال --- حفر چاه های جذبی با برآورد 3 میلیارد ریال و تضمین 50 میلیون ریال
عنوان :
ده روز از تاریخ درج آگهی
مهلت ارسال:
1395-03-25
تاریخ انتشار در سایت :
950325293
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه اجرای عملیا در 14 ردیف شامل : تهیه ، نصب و نگهداری علائم ، تجهیزات ترافیکی و سرپناه های ناحیه 1 با برآورد 1.700.000.000 ریال و تضمین 60.000.000 ریال ---- تهیه ، نصب و نگهداری علائم ، تجهیزات ترافیکی و سرپناه های ناحیه 2 با برآورد 1.700.000.000 ریال ----- تهیه ، نصب و نگهداری علائم ، تجهیزات ترافیکی و سرپناه های ناحیه 3 با برآورد 1.700.000.000 ریال و تضمین 60.000.000 ریال ---- تهیه ، نصب و نگهداری علائم ، تجهیزات ترافیکی و سرپناه های ناحیه 4 با برآورد 1.700.000.000 ریال و تضمین 60.000.000 ریال ---- تهیه ، نصب و نگهداری علائم ، تجهیزات ترافیکی و سرپناه های ناحیه 5 با برآورد 1.700.000.000 ریال و تضمین 60.000.000 ریال ---- تهیه ، نصب و نگهداری علائم ، تجهیزات ترافیکی و سرپناه های ناحیه 6 با برآورد 1.700.000.000 ریال و تضمین 60.000.000 ریال --- اجرای عملیات خط کشی در سطح معابر منطقه 16 با برآورد 5.000.000.000 ریال و تضمین 150.000.000 ریال ---- اجرای عملیات خط کشی در سطح معابر نواحی 1و2و4 با برآورد 2.500.000.000 ریال و تضمین 80.000.000 ریال ---- اجرای عملیات خط کشی در سطح معابر نواحی 3و5و6 با برآورد 2.500.000.000 ریال و تضمین 80.000.000 ریال ---- تهیه و نصب و نگهداری گاردریل و حفاظ جانبی در سطح منطقه 16 با برآورد 3.000.000.000 ریال و تضمین 100.000.000 ریال ---- تهیه و نصب و نگهداری گاردریل بی آر تی در سطح منطقه 16 با برآورد 1.000.000.000 ریال و تضمین 30.000.000 ریال ---- اجرای عملیات اصلاح هندسی در سطح منطقه 16 با برآورد 4.000.000.000 ریال و تضمین 120.000.000 ریال ---- اجرای بهسازی معابر جهت معلولین و جانبازان در سطح منطقه 16 با برآورد 2.000.000.00 ریال و تضمین 60.000.000 ریال ---- تهیه ساخت و نصب نرده فلزی در سطح منطقه 16 با برآورد 3.500.000.000 ریال و تضمین 100.000.000 ریال
عنوان :
10 روز از تاریخ انتشار آگهی
مهلت ارسال:
1395-03-25
تاریخ انتشار در سایت :
950325302
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1395-03-29
مهلت ارسال:
1395-03-25
تاریخ انتشار در سایت :
9503253706
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
 
کاربرانورود به سیستم
نام کاربری :
کلمه عبور :
ذخیره مشخصات دریافت اشتراک
تبلیغاتتبلیغات
نرخ ارز، سکه و طلا نرخ ارز، سکه و طلا
عنوان نرخ
دلار آمریکا 34,970
دلار کانادا 27,300
یورو 39,330
پوند انگلیس 49,070
فرانک سوئیس 36,170
کرون سوئد 4,150
کرون دانمارک 5,220
درهم امارات 9,510
یکصد ین ژاپن 190
ریال سعودی 9,250
دلار استرالیا 26,130
یوان چین 5,390
انواع سکه نرخ
طرح قدیم 10,650,000
طرح جدید 10,650,000
نیم سکه 5,330,000
ربع سکه 2,800,000
هر گرم طلا 1,087,200
... تمامی نرخ ها ...
پشتیبانی ارتباط با ما
گروه شرکت های آریاجم و ضامن بین الملل
+9821 (42057) خط ویژه، E1 :
+9821 - 88 10 25 35 دورنگار :
info[@]ariatender.com
info[@]iraqzamen.com
ایمیل :