• شرکت ضامن بین الملل
مناقصه های کشور ایران

مناقصه های رنگ آمیزی شهری و خطکشی معابر

نمایش باکسی
نمایش جدولی
برگزارکننده :
عنوان :
1393-07-29
مهلت ارسال:
1393-07-09
تاریخ انتشار در سایت :
9307095204
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1393-07-27
مهلت ارسال:
1393-07-09
تاریخ انتشار در سایت :
9307095169
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1393-07-27
مهلت ارسال:
1393-07-09
تاریخ انتشار در سایت :
9307095164
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1393-07-27
مهلت ارسال:
1393-07-09
تاریخ انتشار در سایت :
9307095163
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
19/07/1393
مهلت ارسال:
1393-07-09
تاریخ انتشار در سایت :
930709286
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1393-07-26
مهلت ارسال:
1393-07-09
تاریخ انتشار در سایت :
9307094892
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1393-07-22
مهلت ارسال:
1393-07-09
تاریخ انتشار در سایت :
9307095179
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-07-08
تاریخ انتشار در سایت :
930708218
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-07-08
تاریخ انتشار در سایت :
93070875
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-07-08
تاریخ انتشار در سایت :
930708217
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
93-7-142: تهیه و نصب تابلو اطلاعاتی در حوزه استحفاظی اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان محور کرمان - بم - دوراهی رستم آباد - ایرانشهر - دو راهی رستم آباد - زاهدان و دو راهی دهبکری - جیرفت با برآورد 24.022.525.267 ریال و تضمین 79.000.000 ریال --- 143-7-93: تهیه و نصب تابلو اطلاعاتی در حوزه استحفاظی اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان حوزه استحفاظی شمال استان با برآورد 23.330.598.629 ریال و تضمین 77.000.000 ریال --- 144-7-93: تهیه و نصب تابلوی ویژه اعلام نقاط پر حاده با برآورد 13.893.978.247 ریال و تضمین 48.200.000 ریال --- 145-7-93: تکمیل مسیر نما و خطر نما در مسیر مستقیم و جهت نمای قوس و محدودیت سرعت منطقه با برآورد 8.245.087.898 ریال و تضمین 31.300.000 ریال --- 146-7-93: تهیه و حمل پایه تابلو و متعلقات مربوطه با برآورد 2.070.912.548 ریال و تضمین 13.000.000 ریال --- 147-7-93: نصب تابلو انتظامی، اخطاری، مسیر نما، بال کبوتری، خطر نما پل با برآورد 1.161.409.431 ریال و تضمین 10.000.000 ریال --- 148-7-93: تجدید خط کشی محورها در شهرستان استان کرمان با برآورد 9.952.984.000 ریال و تضمین 37.000.000 ریال --- 150-7-93: خرید خط و نقوش و خط نوشته ها با رنگ دو جزئی در استان کرمان با برآورد 4.996.992.000 ریال و تضمین 22.000.000 ریال --- 151-7-93: عملیات پاک کردن خط و نقوش و خط نوشته در استان کرمان با برآورد 2.999.817.600 ریال و تضمین 16.000.000 ریال
عنوان :
27/07/1393
مهلت ارسال:
1393-07-08
تاریخ انتشار در سایت :
930708317
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1393-07-22
مهلت ارسال:
1393-07-08
تاریخ انتشار در سایت :
9307084817
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-07-07
تاریخ انتشار در سایت :
930707625
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
93-7-142: تهیه و نصب تابلو اطلاعاتی در حوزه استحفاظی اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان محور کرمان - بم - دوراهی رستم آباد - ایرانشهر - دو راهی رستم آباد - زاهدان و دو راهی دهبکری - جیرفت با برآورد 24.022.525.267 ریال و تضمین 79.000.000 ریال --- 143-7-93: تهیه و نصب تابلو اطلاعاتی در حوزه استحفاظی اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان حوزه استحفاظی شمال استان با برآورد 23.330.598.629 ریال و تضمین 77.000.000 ریال --- 144-7-93: تهیه و نصب تابلوی ویژه اعلام نقاط پر حاده با برآورد 13.893.978.247 ریال و تضمین 48.200.000 ریال --- 145-7-93: تکمیل مسیر نما و خطر نما در مسیر مستقیم و جهت نمای قوس و محدودیت سرعت منطقه با برآورد 8.245.087.898 ریال و تضمین 31.300.000 ریال --- 146-7-93: تهیه و حمل پایه تابلو و متعلقات مربوطه با برآورد 2.070.912.548 ریال و تضمین 13.000.000 ریال --- 147-7-93: نصب تابلو انتظامی، اخطاری، مسیر نما، بال کبوتری، خطر نما پل با برآورد 1.161.409.431 ریال و تضمین 10.000.000 ریال --- 148-7-93: تجدید خط کشی محورها در شهرستان استان کرمان با برآورد 9.952.984.000 ریال و تضمین 37.000.000 ریال --- 150-7-93: خرید خط و نقوش و خط نوشته ها با رنگ دو جزئی در استان کرمان با برآورد 4.996.992.000 ریال و تضمین 22.000.000 ریال --- 151-7-93: عملیات پاک کردن خط و نقوش و خط نوشته در استان کرمان با برآورد 2.999.817.600 ریال و تضمین 16.000.000 ریال
عنوان :
27/07/1393
مهلت ارسال:
1393-07-07
تاریخ انتشار در سایت :
930707301
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز
مهلت ارسال:
1393-07-07
تاریخ انتشار در سایت :
93070764
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1393-07-15
مهلت ارسال:
1393-07-06
تاریخ انتشار در سایت :
9307064364
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
واگذاری اجرای پروژه ها شامل: 5280: عملیات تعمیر، نگهداری و بهسازی معابر ناحیه 2 با برآورد 5.143.168.092 ریال و تضمین 22.000.000 ریال --- 5267: تکمیل سرای محله اندیشه با برآورد 4.947.016.615 ریال و تضمین 21.500.000 ریال --- 5281: عملیات تکمیل کندرو ضلع جنوب آزادراه تهران - کرج حدفاصل باکری تا اتوبان ستاری با برآورد 4.238.557.675 ریال و تضمین 19.500.000 ریال --- 5315: عملیات ایجاد دسترسی و انحراف آب رودخانه کن و کانال الهام با برآورد 5.300.230.900 ریال و تضمین 22.500.000 ریال --- 5327: عملیات عمرانی بوستان جانازان با برآورد 16.488.405.286 ریال و تضمین 56.000.000 ریال --- 5282: لکه گیری و تراش و روکش اساسی آسفالت به صورت دستی و مکانیزه با برآورد 3.814.076.497 ریال و تضمین 18.000.000 ریال --- 5287: احداث مساجد سطح منطقه (خاکبرداری، فونداسیون و دیوار حائل) با برآورد 18.377.153.030 ریال و تضمین 62.000.000 ریال --- 5312: عملیات محوطه سازی شهرداری منطقه با برآورد 1.955.516.151 ریال و تضمین 13.000.000 ریال --- 5294: اجرای باغچه سازی حاشیه بزرگراه شهید لشگری با برآورد 2.087.083.020 ریال و تضمین 13.000.000 ریال --- 5299: اجرای مکانیزه آسفالت فاز 6 با برآورد 10.201.945.375 ریال و تضمین 37.500.000 ریال --- 5306: اجرای مکانیزه آسفالت فاز 7 با برآورد 5.100.972.688 ریال و تضمین 22.000.000 ریال --- 5324: راهبری کلیه امور خدماتی و تاسیساتی و کلیه امور ساختمان های شهرداری منطقه با برآورد 52.889.322.621 ریال و تضمین 165.200.000 ریال --- 5276: عملیات بازسازی بوستان بهشت مادران با برآورد 3.856.942.543 ریال و تضمین 18.100.000 ریال --- 5201: تهیه مصالح و اجرای خط کشی پایانه ها، معابر مواصلاتی و ارتباطی با پایانه ها با برآورد 4.850.348.100 ریال و تضمین 21.100.000 ریال
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-07-05
تاریخ انتشار در سایت :
93070579
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
 
تبلیغاتورود به سیستم
نام کاربری :
کلمه عبور :
ذخیره مشخصات دریافت اشتراک
تبلیغاتتبلیغات
Paniz
نرخ ارز، سکه و طلا نرخ ارز، سکه و طلا
عنوان نرخ
دلار آمریکا 31720
دلار کانادا 29400
یورو 41250
پوند انگلیس 51950
فرانک سوئیس 33900
کرون سوئد 4460
کرون دانمارک 5490
درهم امارات 8660
یکصد ین ژاپن 293000
ریال سعودی 8650
دلار استرالیا 28650
یوان چین 5300
انواع سکه نرخ
طرح قدیم 9190000
طرح جدید 9200000
نیم سکه 4630000
ربع سکه 2630000
هر گرم طلا 938680
اطلاعات بیشتر
پشتیبانی پشتیبانی
Tel : +98( 21 ) 88 10 91 14
88 10 91 16
88 10 91 18
Fax : +98( 21 ) 88 10 25 35
88 10 95 50
Email : support@ariatender.com