• شرکت ضامن بین الملل
مناقصه های کشور ایران

مناقصه های رنگ آمیزی شهری و خطکشی معابر

نمایش باکسی
نمایش جدولی
برگزارکننده :
1- حذف زوائد فیزیکی و بصری (پیرایش شهری) با برآورد 6.000.000.000 ریال و تضمین 500.000.000 ریال --- 2- نگهداری تجهیزات نورپردازی در سطح منطقه با برآورد 5.765.292.000 ریال و تضمین 500.000.000 ریال --- 3- خرید پرچم جهت نواحی شمال همت با برآورد 4.000.000.000 ریال و تضمین 500.000.000 ریال --- 4- خرید پرچم جهت نواحی جنوب همت با برآورد 3.000.000.000 ریال و تضمین 500.000.000 ریال --- 5- رنگ آمیزی جداول و گاردریل و المان های شهری بزرگراه یادگار امام (ره) با برآورد 5.000.000.000 ریال و تضمین 500.000.000 ریال --- 6- رنگ آمیزی جداول و گاردریل و المان های شهری بزرگراه شهید چمران و نیایش با برآورد 5.000.000.000 ریال و تضمین 500.000.000 ریال --- 7- رنگ آمیزی جداول و گاردریل و المان های شهری بزرگراه شهید همت و حکیم با برآورد 5.000.000.000 ریال و تضمین 500.000.000 ریال --- 8- خرید نیمکت و آلاچیق و مبلمان پارکی جهت بوستان اوین درکه با برآورد 17.000.000.000 ریال و تضمین 500.000.000 ریال --- 9- نگهداری فضای سبز و تاسیسات سطح بوستان باغ راه فدک (ایران زمین) با برآورد 13.346.012.988 ریال و تضمین 500.000.000 ریال --- 10- مبارزه و کنترل جمعیت جانوران مضر شهری (موش) با برآورد 3.200.000.000 ریال و تضمین 150.000.000 ریال
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-07-28
تاریخ انتشار در سایت :
93072860
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
1- ایمن سازی محور تلو با تضمین 37.500.000 ریال و برآورد 10.311.625.773 ریال --- 2- ایمن سازی محور شمشک دیزین با تضمین 15 میلیون ریال و برآورد 2.823.799.000 ریال --- 3- ایمن سازی حوزه دماوند پلیس راه گیلاوند، شلمبه، دوربرگردان های سیدآباد، آرو و اوزنه با تضمین 20 میلیون ریال و برآورد 4.177.056.468 ریال --- 4- ایمن سازی محورهای پاکدشت با تضمین 22 میلیون ریال و برآورد 4.835.095.192 ریال --- 5- ایمن سازی محورهای ملارد با تضمین 17 میلیون ریال و برآورد 3.490.919.112 ریال --- 6-ایمن سازیمحور امام حسین و حوزه شهریار با تضمین 27 میلیون ریال و برآورد 6.775.738.107 ریال --- 7- تهیه و حمل و نصب گاردریل دوموج در سطح استان تهران با تضمین 20 میلیون ریال و برآورد 4.178.190.380 ریال --- 8- تعمیرات ترمیم گاردریل و پایه به روش رول فرمینگ با تضمین 30 میلیون ریال و برآورد 7.614.400.000 ریال --- 9- نصب دکل دروازه ای با تضمین 13 میلیون ریال و برآورد 2.087.827.249 ریال --- 10- تهیه و حمل ونصب نیوجرسی 80*110*300 در سطح استان با تضمین 67 میلیون ریال و برآورد 19.974.448.000 ریال --- 11- طراحی و اجرای سیستم روشنایی محور احمدآباد مستوفی با تضمین 20 میلیون ریال و برآورد 3.939.237.170 ریال --- 12- تهیه مصالح و اجرای خط کشی راه های شرق استان با تضمین 87 میلیون ریال و برآورد 26.789.339.200 ریال --- 13- تهیه مصالح و اجرای خط کشی راه های غرب استان با تضمین 82.100.000 ریال و برآورد 25.170.319.200 ریال
عنوان :
17/08/1393
مهلت ارسال:
1393-07-28
تاریخ انتشار در سایت :
930728135
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
05/08/1393 لغایت 18/08/1393
مهلت ارسال:
1393-07-28
تاریخ انتشار در سایت :
930728182
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1393-08-17
مهلت ارسال:
1393-07-28
تاریخ انتشار در سایت :
9307283998
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1393-08-18
مهلت ارسال:
1393-07-28
تاریخ انتشار در سایت :
9307283941
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
05/08/1393 لغایت 18/08/1393
مهلت ارسال:
1393-07-27
تاریخ انتشار در سایت :
930727127
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-07-27
تاریخ انتشار در سایت :
93072797
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1393-08-17
مهلت ارسال:
1393-07-27
تاریخ انتشار در سایت :
9307273968
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1393-08-17
مهلت ارسال:
1393-07-27
تاریخ انتشار در سایت :
9307273967
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
واگذاری انجام پروژه ها شامل: 1- آسفالت محور فیروزآباد - الشتر کیلومتر 300+7 الی 800+13 (قطعه 2 با برآورد 59.024 میلیون ریال و تضمین 185 میلیون ریال --- 2- خرید و اجرای خط سرد ترافیکی راه های اصلی حوزه جنوب استان با برآورد 58.853 میلیون ریال و تضمین 185 میلیون ریال --- 3- خرید و اجرای خط سرد ترافیکی راه های اصلی حوزه شمال استان با برآورد 47.191 میلیون ریال و تضمین 150 میلیون ریال --- 4- خرید و اجرای خط سرد ترافیکی راه های روستایی استان با برآورد 18.861 میلیون ریال و تضمین 64 میلیون ریال --- 5- تکمیل دیوار ملاوی پلدختر با برآورد 21.796 میلیون ریال و تضمین 72 میلیون ریال --- 6- آسفالت محور کوهدشت - خرم آباد به طول 4 کیلومتر با برآورد 23.754 میلیون ریال و تضمین 78 میلیون ریال --- 7- اجرای لایه های زیراساس و اساس محور الشتر - فیروزآباد (ق 1) با برآورد 22.112 میلیون ریال و تضمین 73 میلیون ریال --- 8- اجرای آسفالت حفاظتی (میکرو سورفیسینگ micro surfacing) با برآورد 25.211 میلیون ریال و تضمین 83 میلیون ریال
عنوان :
یک هفته پس از انتشار آگهی نوبت دوم
مهلت ارسال:
1393-07-26
تاریخ انتشار در سایت :
930726135
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
1- ایمن سازی محور تلو با تضمین 37.500.000 ریال و برآورد 10.311.625.773 ریال --- 2- ایمن سازی محور شمشک دیزین با تضمین 15 میلیون ریال و برآورد 2.823.799.000 ریال --- 3- ایمن سازی حوزه دماوند پلیس راه گیلاوند، شلمبه، دوربرگردان های سیدآباد، آرو و اوزنه با تضمین 20 میلیون ریال و برآورد 4.177.056.468 ریال --- 4- ایمن سازی محورهای پاکدشت با تضمین 22 میلیون ریال و برآورد 4.835.095.192 ریال --- 5- ایمن سازی محورهای ملارد با تضمین 17 میلیون ریال و برآورد 3.490.919.112 ریال --- 6-ایمن سازیمحور امام حسین و حوزه شهریار با تضمین 27 میلیون ریال و برآورد 6.775.738.107 ریال --- 7- تهیه و حمل و نصب گاردریل دوموج در سطح استان تهران با تضمین 20 میلیون ریال و برآورد 4.178.190.380 ریال --- 8- تعمیرات ترمیم گاردریل و پایه به روش رول فرمینگ با تضمین 30 میلیون ریال و برآورد 7.614.400.000 ریال --- 9- نصب دکل دروازه ای با تضمین 13 میلیون ریال و برآورد 2.087.827.249 ریال --- 10- تهیه و حمل ونصب نیوجرسی 80*110*300 در سطح استان با تضمین 67 میلیون ریال و برآورد 19.974.448.000 ریال --- 11- طراحی و اجرای سیستم روشنایی محور احمدآباد مستوفی با تضمین 20 میلیون ریال و برآورد 3.939.237.170 ریال --- 12- تهیه مصالح و اجرای خط کشی راه های شرق استان با تضمین 87 میلیون ریال و برآورد 26.789.339.200 ریال --- 13- تهیه مصالح و اجرای خط کشی راه های غرب استان با تضمین 82.100.000 ریال و برآورد 25.170.319.200 ریال
عنوان :
17/08/1393
مهلت ارسال:
1393-07-26
تاریخ انتشار در سایت :
930726149
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
1- خرید و نصب تجهیزات و اطلاع رسانی و هدایت ترافیکی منطقه --- 2- نگهداری فضای سبز ناحیه دو منطقه ثامن --- 3- حمل آسفالت از کارخانه آسفالت شهید مجیدی به سطح شهر ---4- اجرای تاسیسات برقی و فیبر نوری --- 5- احداث پارک خطی حاشیه کال اقبال افاز یک --- 6- تامین منابع آبی خیابان بزرگمهر --- 7- تامین منابع آبی خیابان سلمان فارسی--- 8- تامین منابع آبی خیابان راهنمایی--- 9- تامین منابع آبی بلوار مجد --- 10- کنترل و نظارت بر ساخت و سازها پیشگیری و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در نواحی 1 و 2 و 3 منطقه --- 11- خرید و اجرای تجهیزات طرح ایمن سازی مدارس و مساجد سطح منطقه --- 12- آماده سازی و آسفالت معابر خاکی سطح ناحیه چهار --- 13- خرید و نصب تجهیزات ایمنی اطلاع رسانی و هدایت ترافیک سطح منطقه 6--- 14- پیاده رو سازی محور عبدالمطلب (حدفاصل هنرور تا لاله و چهارراه عبدالمطلب تا میدان شفا و سرعتکاه ها )--- 15- کنترل و نظارت بر ساخت و سازه ها و پیشگیری و جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در نواحی 1 و 2 منطقه 11--- 16- احداث و توسعه طرفین میدان ولیعصر (ضلع شمالی میدان ولیعصر )--- 17- بهسازی تقاطع های همسطح سواره رو به صورت کاملا پراکنده در سطح منطقه 12--- 18- بهسازی ادامه پیاده روهای بلوار شیرودی --- 19- اصلاح و بازسازی معابر خاکی و آسفالت مشارکتی ---20- احداث و توسعه فضای سبز جنب پل شهید عباسپور صد متری --- 21- اجرای خط کشی محوری بوسیله ماشین خط کشی با رنگ گرم و دوجزئی ترافیکی در معابر بزرگراهی شهر مشهد به همراه تهیه مصالح اکس گیری مسیر، اعمال محدودیت با ممنوعیت و پاک کردن خط کشی های اضافی و فرسوده بوسیله ماشین خط پاک کن
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-07-23
تاریخ انتشار در سایت :
930723532
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
11/08/1393
مهلت ارسال:
1393-07-23
تاریخ انتشار در سایت :
93072359
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1393-08-07
مهلت ارسال:
1393-07-23
تاریخ انتشار در سایت :
9307233489
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-07-23
تاریخ انتشار در سایت :
930723666
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
 
تبلیغاتورود به سیستم
نام کاربری :
کلمه عبور :
ذخیره مشخصات دریافت اشتراک
تبلیغاتتبلیغات
Paniz
نرخ ارز، سکه و طلا نرخ ارز، سکه و طلا
عنوان نرخ
دلار آمریکا 32400
دلار کانادا 29150
یورو 41400
پوند انگلیس 52100
فرانک سوئیس 34250
کرون سوئد 4520
کرون دانمارک 5560
درهم امارات 8860
یکصد ین ژاپن 3035000
ریال سعودی 8700
دلار استرالیا 28350
یوان چین 5450
انواع سکه نرخ
طرح قدیم 9370000
طرح جدید 9380000
نیم سکه 4700000
ربع سکه 2610000
هر گرم طلا 1730000
اطلاعات بیشتر
پشتیبانی پشتیبانی
Tel : +98( 21 ) 88 10 91 14
88 10 91 16
88 10 91 18
Fax : +98( 21 ) 88 10 25 35
88 10 95 50
Email : support@ariatender.com