• شرکت ضامن بین الملل
مناقصه های کشور ایران

مناقصه های رنگ آمیزی شهری و خطکشی معابر

نمایش باکسی
نمایش جدولی
برگزارکننده :
عنوان :
18/02/1393
مهلت ارسال:
1393-01-30
تاریخ انتشار در سایت :
930130303
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عملیات اجرایی اصلاح هندسی در سطح معابر نواحی 1 و 2 با برآورد 3.500.000.000 ریال و تضمین 40 میلیون ریال ---- عملیات اجرایی اصلاح هندسی در سطح معابر (نواحی 3 و 4 و 5 با برآورد 4 میلیارد ریال و تضمین 40 میلیون ریال ---- تهیه مصالح و اجرای عملیات خط کشی در سطح معابر ناحیه1 با برآورد 2.500.000.000 ریال و تضمین 30 میلیون ریال ---- 4 تهیه مصالح و اجرای عملیات خط کشی در سطح معابر ناحیه 2 با برآورد 2.500.000.000 ریال و تضمین 30 میلیون ریال ---- 5 : تهیه مصالح و اجرای عملیات خط کشی در سطح معابر ناحیه 3 با برآورد 2.500.000.000 ریال و تضمین 30 میلیون ریال ---- 6: تهیه مصالح و اجرای عملیات خط کشی در سطح معابر نواحهی 4 و 5 با برآورد 2.500.000.000 ریال و تضمین 30 میلیون ریال ---- 7: تهیه تجهیزات ترافیکی در سطح معابر منطقه با برآورد 4 میلیارد ریال و تضمین 40 میلیون ریال --- 8: تهیه تجهیزات ترافیکی در سطح بزرگراههای منطقه با برآورد 4 میلیارد ریال و تضمنی 40 میلیون ریال ---- 9: تهیه و نصب تابلو هدایت مسیر در سطح نواحی 1 و 2 و 3 با برآورد 3.500.000.000 ریال و تضمین 40 میلیون ریال ---- 10: تهیه و نصب تابلو هدایت مسیر در سطح نواحی 4 و 5 با برآورد 3.500.000.000 ریال و تضمین 40 میلیون ریال ---- 11 : تهیه و نصب نرده فلزی در اطراف میادین و پلهای عابر پایده نواحی 1 و 2 و 3 با برآورد 3 میلیارد ریال و تضمین 30 میلیون ریال ---- 12: تهیه و نصب نرده فلزی در اطراف میادین و پل های عابر پیاده نواحی 4 و 5 با برآورد 3 میلیارد ریال و تضمین 30 میلیون ریال ---- 13: تهیه و نصب تابلوهای اسامی معابر در سطح نواحی 1 و 2 و 3 با برآورد 2 میلیارد ریال و تضمین 20 میلیون ریال ---- 14: تهیه و نصب تابلوهای اسامی معابر دط سطح نواحی 4 و 5 با برآورد 1.500.000.000 ریال و تضمین 20 میلیون ریال ---- 15 نگهداری، ترمیم و بازسازی هندریل در سطح منطقه با برآورد 2.500.000.000 ریال و تضمین 30 میلیون ریال ---- 16: نگهداری گاردریل در سطح منطقه با برآرود 5 میلیارد ریال و تضمین 50 میلیون ریال ---- 17 نگهداری گاردریل در سطح معابر بزرگاهی منطقه با برآورد 5 میلیارد ریال و تضمین 50 میلیون ریال ---- 18: تهیه گاردریل و متعلقات نصب با برآورد 6 میلیارد ریال و تضمین 60 میلیون ریال ---- 19: تهیه، نصب و نگهداری سرپناه ایستگاه های اتوبوس سطح نواحی 1 و 2 با برآورد 2 میلیارد ریال و تضمین 20 میلیون ریال ---- تهیه، نصب و نگهداری سرپناه ایستگاه های اتوبوس سطح نواحی 3 و 4 و 5 با برآورد 1.500.000.000 ریال و تضمین 20 میلیون ریال ---- عملیات اجرایی همسطح سازی معابر معلولین و پیوستگی خطوط عابر پیاده در سطح نواحی 1 و 2 با برآورد 2 میلیارد ریال و تضمین 20 میلیون ریال ---- عملیات اجرایی همسطح سازی معابر معلولین و پیوستگی خطوط عابر پیاده نواحی 3 و 4 و 5 با برآورد 2 میلیارد ریال و تضمین 20 میلیون ریال
عنوان :
ده روز پس از درج آگهي
مهلت ارسال:
1393-01-27
تاریخ انتشار در سایت :
93012745
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1393-02-18
مهلت ارسال:
1393-01-27
تاریخ انتشار در سایت :
9301273710
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-01-26
تاریخ انتشار در سایت :
930126786
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
06/02/1393
مهلت ارسال:
1393-01-25
تاریخ انتشار در سایت :
930125229
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1393-02-06
مهلت ارسال:
1393-01-25
تاریخ انتشار در سایت :
9301253256
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
1- زیرسازی و جدولگذاری معابر سطح شهر قلعه با مبلغ 1500 میلیون ریال و سپرده 75 میلیون ریال --- 2- زیرسازی و جدولگذاری معابر سطح شهر با مبلغ 1500 میلیون ریال و سپرده 75 میلیون ریال--- 3- طراحی و اجرای زیرسازی و جدولگذاری ورودی شهر با مبلغ 4 میلیارد ریال و سپرده 200 میلیون ریال --- 4- خرید آسفالت جهت لکه گیری معابر سطح شهر قلعه با مبلغ 1700 میلیون ریال و سپرده 85 میلیون ریال --- 5- خرید آسفالت جهت لکه گیری معابر سطح شهر چندار با مبلغ 1700 میلیون ریال و سپرده 85 میلیون ریال--- 6- خرید آسفالت فینیشری معابر سطح شهر با مبلغ 1 میلیارد ریال و سپرده 40 میلیون ریال--- 7- زیرسازی و حمل پخش آسفالت جهت لکه گیری معابر سطح شهر قلعه با مبلغ 800 میلیون ریال و سپرده 40 میلیون ریال--- 8- زیرسازی و حمل پخش آسفالت جهت لکه گیری معابر سطح شهر چندار با مبلغ 800 میلیون ریال و سپرده 40 میلیون ریال ---9- پیاده رو سازی بلوار امام خمینی (ره) قلعه با مبلغ 750 میلیون ریال و سپرده 37.500.000 ریال--- 10- پیاده رو سازی بلوار امام خمینی (ره) چندار با مبلغ 750 میلیون ریال و سپرده 37.500.000 ریال--- 11- تامین روشنایی ادامه بلوار امام خمینی (ره) به سمت خوروین فاز دوم با مبلغ 900 میلیون ریال و سپرده 45 میلیون ریال ---- 12- خرید رنگ و اجرای خط کشی بلوار امام خمینی (ره) با مبلغ 800 میلیون ریال و سپرده 40 میلیون ریال --- 13- جابجایی تیر برق های مزاحم واقع در معابر سطح شهر فاز دوم با مبلغ 750 میلیون ریال و سپرده 37.500.000 ریال --- 14- تکمیل و تجهیز سکوی زباله با مبلغ 1500 میلیون ریال و سپرده 75 میلیون ریال --- 15- اجرای جاده تندرستی با مبلغ 1250 میلیون ریال و سپرده 62.500.000 ریال --- 16- طراحی و احداث ساختمان چند منظوره خیابان نواب صفوی با مبلغ 4 میلیارد ریال و سپرده 200 میلیون ریال --- 17- احداث سوله انبار غیر مترقبه فاز دوم با مبلغ 1500 میلیون ریال و سپرده 75 میلیون ریال
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-01-24
تاریخ انتشار در سایت :
930124276
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-01-23
تاریخ انتشار در سایت :
930123299
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-01-20
تاریخ انتشار در سایت :
930120130
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
اجرای عملیات های ترافیکی مورد نیاز خود شامل: 1- تهیه و نصب گاردریل و کلیه متعلقات در سطح منطقه و بزرگراه های منطقه 18 با برآورد 7 میلیارد ریال و سپرده 60 میلیون ریال--- 2- تهیه و اجرای خط کشی معابر در سطح ناحیه 7 با برآورد 1 میلیارد ریال و سپرده 40 میلیون ریال--- 3- تهیه و اجرای خط کشی معابر فاز 2 در سطح منطقه 18 نواحی 4 و 5 و 6 و 7 با برآورد 5 میلیارد ریال و سپرده 60 میلیون ریال--- 4- تهیه و اجرای خط کشی معابر فاز 1 و 2 و 3 با برآورد 5 میلیارد ریال و سپرده 60 میلیون ریال--- 5- خرید و نصب کارهای فلزی در سطح ناحیه 1 و 2 با برآورد 1 میلیارد ریال و سپرده 40 میلیون ریال--- 6- اصلاح هندسی و بهسازی معابر جهت عبور معلولین در سطح منطقه 18 با برآورد 5 میلیارد ریال و سپرده 60 میلیون ریال--- 7- خرید و نصب کارهای فلزی در سطح منطقه 18 با برآورد 3 میلیارد ریال و سپرده 40 میلیون ریال--- 8- خرید گاردریل و کلیه متعلقات در سطح منطقه 8 و بزرگراه های منطقه 18 با برآورد 5 میلیارد ریال و سپرده 60 میلیون ریال
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-01-20
تاریخ انتشار در سایت :
930120116
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
1- خط کشی معابر سطح ناحیه 1 با مبلغ اولیه 1 میلیارد ریال و سپرده 30 میلیون ریال--- 2- خط کشی معابر سطح ناحیه 2 با مبلغ اولیه 1 میلیارد ریال و سپرده 30 میلیون ریال--- 3- خط کشی معابر سطح ناحیه 3 با مبلغ اولیه 2 میلیارد ریال و سپرده 50 میلیون ریال--- 4- خط کشی معابر سطح ناحیه 4 با مبلغ اولیه 1.500 میلیارد ریال و سپرده 40 میلیون ریال--- 5- خط کشی معابر سطح ناحیه 5 با مبلغ اولیه 1.500 میلیارد ریال و سپرده 40 میلیون ریال--- 6- خط کشی معابر سطح ناحیه 6 با مبلغ اولیه 1500 میلیارد ریال و سپرده 40 میلیون ریال--- 7- خط کشی معابر سطح ناحیه 7 با مبلغ اولیه 1500 میلیارد ریال و سپرده 40 میلیون ریال--- 8- خط کشی معابر سطح ناحیه 8 با مبلغ اولیه 1500 میلیارد ریال و سپرده 40 میلیون ریال--- 9- خط کشی معابر سطح ناحیه 9 با مبلغ اولیه 1 میلیارد ریال و سپرده 30 میلیون ریال--- 10- اصلاح هندسی معابر سطح ناحیه 1 با برآورد 1 میلیارد ریال و سپرده 30 میلیون ریال--- 11- اصلاح هندسی معابر سطح ناحیه 2 با برآورد 1500 میلیارد ریال و سپرده 40 میلیون ریال--- 12- اصلاح هندسی معابر سطح ناحیه 3 با برآورد 1500 میلیارد ریال و سپرده 40 میلیون ریال--- 13- اصلاح هندسی معابر سطح ناحیه 4 با برآورد 1 میلیارد ریال و سپرده 30 میلیون ریال--- 14- اصلاح هندسی معابر سطح ناحیه 5 با برآورد 1500 میلیارد ریال و سپرده 40 میلیون ریال--- 15- اصلاح هندسی معابر سطح ناحیه 6 با برآورد 1500 میلیارد ریال و سپرده 40 میلیون ریال--- 16- اصلاح هندسی معابر سطح ناحیه 7 با برآورد 1500 میلیارد ریال و سپرده 40 میلیون ریال--- 17- اصلاح هندسی معابر سطح ناحیه 8 با برآورد 1500 میلیارد ریال و سپرده 40 میلیون ریال--- 18- اصلاح هندسی معابر سطح ناحیه 9 با برآورد 1 میلیارد ریال و سپرده 30 میلیون ریال
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-01-20
تاریخ انتشار در سایت :
930120109
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
 
تبلیغاتورود به سیستم
نام کاربری :
کلمه عبور :
ذخیره مشخصات شروع اشتراک
تبلیغاتتبلیغات
قیمت ارز قیمت ارز
عنوان نرخ
دلار آمریکا 31800
دلار کانادا 29600
یورو 43850
پوند انگلیس 53100
فرانک سوئیس 36000
کرون سوئد 4840
کرون دانمارک 5870
درهم امارات 8640
یکصد ین ژاپن 31000
ریال سعودی 8550
دلار استرالیا 29700
یوان چین 5400
انواع سکه نرخ
طرح قدیم 9790000
طرح جدید 9800000
نیم سکه 5300000
ربع سکه 3150000
هر گرم طلا 1000700
اطلاعات بیشتر
پشتیبانی پشتیبانی
Tel : +98( 21 ) 88 10 91 14
88 10 91 16
88 10 91 18
Fax : +98( 21 ) 88 10 25 35
88 10 95 50
Email : support@ariatender.com