• شرکت ضامن بین الملل
مناقصه های کشور ایران

مناقصه های مدیریت پسماند و بازیافت

نمایش باکسی
نمایش جدولی
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-04-22
تاریخ انتشار در سایت :
930422654
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
02/05/1393
مهلت ارسال:
1393-04-21
تاریخ انتشار در سایت :
930421335
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
اجرای عملیات مربوط به پسماند اعم از تنظیف و رفت و روب معابر، جمع آوری زباله و سایر زایدات از محدوده بلوکهای : بلوک 1 ناحیه 1 منطقه 1 با براورد 7.740.000.000 ریال و تضمین 387 میلیون ریال ---- بلوک 2 ناحیه 1 منطقه 1 با برآرود 6.864.000.000 ریال و تضمین 343.200.000 ریال ---- بلوک 3 ناحیه 1 منطقه یک با برآورد 7.020.000.000 ریال و تضمین 351 میلیون ریال ---- بلوک 4 ناحیه 1 منطقه 1 با برآورد 6.660.000.000 ریال و تضمین 333 میلیون ریال ---- بلوک 5 ناحیه 1 منطقه 1 با برآورد 5.364.000.000 ریال و تضمین 275 میلیون ریال ---- بلوک 6 ناحیه 1 منطقه 1 با برآورد 5.496.000.000 ریال و تضمین 275 میلیون ریال ---- بلوک 7 ناحیه 1 منطقه 1 با برآورد 6.660.000.000 ریال و تضمین 333 میلیون ریال ---- بلوک 8 ناحیه 1 منطقه 1 با تضمین 7.716.000.000 ریال ---- بلوک 1 ناحیه 1 منطقه 2 با برآورد 7.716.000.000 ریال و تضمین 546.000.000 ریال ---- بلوک 2 ناحیه 1 منطقه 2 با برارود 13.716.000.000 ریال و تضمین 686 میلیون ریال ---- بلوک 3 ناحیه 1 منطقه 2 با برآورد 8.220.000.00 ریال و تضمین 411 میلیون ریال ---- بلوک یک ناحیه یک منطقه 3 با برآورد 11.796.00.000 ریال و تضمین 590 میلیون ریال ---- بلوک 2 ناحیه 1 منطقه 3 با برآورد 500 میلیون ریال ---- بلوک سه ناحیه یک منطقه 3 با برآورد 7.152.000.000 ریال و تضمین 358 میلیون ریال ---- بلوک 4 ناحیه 1 منطقه 3 با براوورد 8.856.000.000 ریال و تضمین 443 میلیون ریال ---- بلوک 5 ناحیه 1 منطقه 3 با برآورد 7.332.000.000 ریال و تضمین 367 میلیون ریال ---- بلوک 1 ناحیه 1 منطقه 4 با برآورد 8.154.000.000 ریال و تضمین 408 میلیون ریال ---- بلوک 2 ناحیه 1 منطقه 4 با برآورد 10.722.000.000 ریال و تضمین 537 میلیون ریال ---- بلوک 3 ناحیه 1 منطقه 4 با برآورد 8.646.000.000 ریال و تضمین 433 میلیون ریال ---- بلوک 1 ناحیه 2 منطقه 4 با برآورد 8.286.000.000 ریال و تضمین 415 میلیون ریال ---- بلوک 2 ناحیه 2 منطقه 4 با برآورد 9.624.000.000 ریال و تضمین 482 میلیون ریال ---- بلوک 3 ناحیه 2 منطقه 4 با برآرود 9.792.000.000 ریال و تضمین 490 میلیون ریال
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-04-17
تاریخ انتشار در سایت :
930417241
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-04-17
تاریخ انتشار در سایت :
93041787
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
7 روز پس از درج آگهي
مهلت ارسال:
1393-04-17
تاریخ انتشار در سایت :
93041719
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-04-17
تاریخ انتشار در سایت :
930417224
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-04-14
تاریخ انتشار در سایت :
930414710
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-04-14
تاریخ انتشار در سایت :
930414694
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
21/04/1393
مهلت ارسال:
1393-04-12
تاریخ انتشار در سایت :
930412518
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-04-11
تاریخ انتشار در سایت :
930411155
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
7 روز پس از درج آگهي
مهلت ارسال:
1393-04-10
تاریخ انتشار در سایت :
93041018
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-04-04
تاریخ انتشار در سایت :
930404338
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
اجرای عملیات مربوط به پسماند اعم از تنظیف و رفت و روب معابر، جمع آوری زباله و سایر زایدات از محدوده بلوکهای ذیل برابر مفاد قرارداد تا محل دفن زباله واقع در جاده نازلو را به صورت نیمه مکانیزه با ماشین آلات مرتبط شامل: 1- بلوک 1 ناحیه 1 منطقه با برآورد 6.450.000.000 ریال و تضمین 322.500.000 ریال --- 2- بلوک 2 ناحیه 1 منطقه 1 58.20.000.000 ریال و تضمین 286.000.000 ریال --- 3- بلوک 3 ناحیه 1 منطقه 1 با برآورد 5.850.000.000 ریال و تضمین 292.500.000 ریال --- 4- بلوک 4 ناحیه 1 منطقه 1 با برآورد 5.550.000.000 ریال و تضمین 277.500.000 ریال --- 5- بلوک 5 ناحیه 1 منطقه 1 با برآورد 4.470.000.000 ریال و تضمین 223.500.000 ریال --- 6- بلوک 6 ناحیه 1 نطقه 1 با برآورد 4.580.000.000 ریال و تضمین 229.000.000 ریال --- 7- بلوک 7 ناحیه 1 منطقه 1 با برآورد 5.550.000.000 ریال و تضمین 277.500.000 ریال --- 8- بلوک 8 ناحیه 1 منطقه 1 با برآورد 6.430.000.000 ریال و تضمین 321.500.000 ریال --- 9- بلوک 1 ناحیه 1 منطقه 2 با برآورد 9.100.000.000 ریال و تضمین 455.000.000 ریال --- 10- بلوک 2 ناحیه 1 منطقه 2 با برآورد 11.430.000.000 ریال و تضمین 571.500.000 ریال --- 11- بلوک 3 ناحیه 1 منطقه 2 با برآورد 6.850.000.000 ریال و تضمین 342.500.000 ریال --- 12- بلوک 1 ناحیه 1 منطقه 3 با برآورد 830.000.000 ریال و تضمین 491.500.000 ریال --- 13- بلوک 2 ناحیه 1 منطقه 3 با برآورد 8.340.000.000 ریال و تضمین 417.000.000 ریال --- 15- بلوک 4 ناحیه 1 منطقه 3 با برآورد 7.380.000.000 ریال و تضمین 369.000.000 ریال --- 16- بلوک 5 ناحیه 1 منطقه 1 با برآورد 6.110.000.000 ریال و تضمین 305.500.000 ریال --- 17- بلوک 1 ناحیه 1 منطقه 4 با برآورد 6.795.000.000 ریال و تضمین 339.750.000 ریال --- 18- بلوک 2 ناحیه 1 منطقه 4 با برآورد 8.935.000.000 ریال و تضمین 446.750.000 ریال --- 19 - بلوک 3 ناحیه 1 منطقه 4 با برآورد 7.205.000.000 ریال و تضمین 360.250.000 ریال --- 20- بلوک 1 ناحیه 2 منطقه 4 با برآورد 6.905.000.000 ریال و تضمین 345.250.000 ریال --- 21- بلوک 2 ناحیه 2 منطقه 4 با برآورد 8.020.000.000 ریال و تضمین 401.000.000 ریال --- 22- بلوک 3 ناحیه 2 منطقه 4 با برآورد 8.270.000.000 ریال و تضمین 413.500.000 ریال
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-04-03
تاریخ انتشار در سایت :
930403102
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
اجرای عملیات مربوط به پسماند اعم از تنظیف و رفت و روب معابر، جمع آوری زباله و سایر زایدات از محدوده بلوکهای ذیل برابر مفاد قرارداد تا محل دفن زباله واقع در جاده نازلو را به صورت نیمه مکانیزه با ماشین آلات مرتبط شامل: 1- بلوک 1 ناحیه 1 منطقه با برآورد 6.450.000.000 ریال و تضمین 322.500.000 ریال --- 2- بلوک 2 ناحیه 1 منطقه 1 58.20.000.000 ریال و تضمین 286.000.000 ریال --- 3- بلوک 3 ناحیه 1 منطقه 1 با برآورد 5.850.000.000 ریال و تضمین 292.500.000 ریال --- 4- بلوک 4 ناحیه 1 منطقه 1 با برآورد 5.550.000.000 ریال و تضمین 277.500.000 ریال --- 5- بلوک 5 ناحیه 1 منطقه 1 با برآورد 4.470.000.000 ریال و تضمین 223.500.000 ریال --- 6- بلوک 6 ناحیه 1 نطقه 1 با برآورد 4.580.000.000 ریال و تضمین 229.000.000 ریال --- 7- بلوک 7 ناحیه 1 منطقه 1 با برآورد 5.550.000.000 ریال و تضمین 277.500.000 ریال --- 8- بلوک 8 ناحیه 1 منطقه 1 با برآورد 6.430.000.000 ریال و تضمین 321.500.000 ریال --- 9- بلوک 1 ناحیه 1 منطقه 2 با برآورد 9.100.000.000 ریال و تضمین 455.000.000 ریال --- 10- بلوک 2 ناحیه 1 منطقه 2 با برآورد 11.430.000.000 ریال و تضمین 571.500.000 ریال --- 11- بلوک 3 ناحیه 1 منطقه 2 با برآورد 6.850.000.000 ریال و تضمین 342.500.000 ریال --- 12- بلوک 1 ناحیه 1 منطقه 3 با برآورد 830.000.000 ریال و تضمین 491.500.000 ریال --- 13- بلوک 2 ناحیه 1 منطقه 3 با برآورد 8.340.000.000 ریال و تضمین 417.000.000 ریال --- 15- بلوک 4 ناحیه 1 منطقه 3 با برآورد 7.380.000.000 ریال و تضمین 369.000.000 ریال --- 16- بلوک 5 ناحیه 1 منطقه 1 با برآورد 6.110.000.000 ریال و تضمین 305.500.000 ریال --- 17- بلوک 1 ناحیه 1 منطقه 4 با برآورد 6.795.000.000 ریال و تضمین 339.750.000 ریال --- 18- بلوک 2 ناحیه 1 منطقه 4 با برآورد 8.935.000.000 ریال و تضمین 446.750.000 ریال --- 19 - بلوک 3 ناحیه 1 منطقه 4 با برآورد 7.205.000.000 ریال و تضمین 360.250.000 ریال --- 20- بلوک 1 ناحیه 2 منطقه 4 با برآورد 6.905.000.000 ریال و تضمین 345.250.000 ریال --- 21- بلوک 2 ناحیه 2 منطقه 4 با برآورد 8.020.000.000 ریال و تضمین 401.000.000 ریال --- 22- بلوک 3 ناحیه 2 منطقه 4 با برآورد 8.270.000.000 ریال و تضمین 413.500.000 ریال
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-03-28
تاریخ انتشار در سایت :
930328196
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-03-28
تاریخ انتشار در سایت :
930328137
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
11/04/1393
مهلت ارسال:
1393-03-27
تاریخ انتشار در سایت :
930327196
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
 
تبلیغاتورود به سیستم
نام کاربری :
کلمه عبور :
ذخیره مشخصات دریافت اشتراک
تبلیغاتتبلیغات
Paniz
نرخ ارز، سکه و طلا نرخ ارز، سکه و طلا
عنوان نرخ
دلار آمریکا 31300
دلار کانادا 29600
یورو
پوند انگلیس 53400
فرانک سوئیس 35100
کرون سوئد 4630
کرون دانمارک 5720
درهم امارات 8500
یکصد ین ژاپن 310000
ریال سعودی 8350
دلار استرالیا 29450
یوان چین 5150
انواع سکه نرخ
طرح قدیم 9630000
طرح جدید 9670000
نیم سکه 4840000
ربع سکه 2720000
هر گرم طلا 983890
اطلاعات بیشتر
پشتیبانی پشتیبانی
Tel : +98( 21 ) 88 10 91 14
88 10 91 16
88 10 91 18
Fax : +98( 21 ) 88 10 25 35
88 10 95 50
Email : support@ariatender.com