ستادایران
سه شنبه 6 فروردین 1398
Tuesday 26 March 2019
امور حقوقی و ثبت شرکت در عراق
مناقصه   ، مناقصات   های کشور ایران

مناقصه ، مناقصات

نمایش باکسی
نمایش جدولی
مهلت آگهی
برگزارکننده :
عنوان :
1397/10/22 تا پایان وقت اداری
مهلت ارسال:
1397-10-04
تاریخ انتشار در سایت :
971004105
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه اصلاحیه : 97-45: خرید انواع ترانسفورماتور روغنی توزیع 20 کیلوولت کم تلفات AB شامل: ترانسفورماتور 25 کاوا کم تلفات - 150 دستگاه - سپرده 828.000.000 ریال --- ترانسفورماتور 50 کاوا کم تلفات - 85 دستگاه - سپرده 725.000.000 ریال --- ترانسفورماتور 75 کاوا کم تلفات - 25 دستگاه - سپرده 406.000.000 ریال --- ترانسفورماتور 100 کاوا کم تلفات - 80 دستگاه - سپرده 911.000.000 ریال --- ترانسفورماتور 125 کاوا کم تلفات - 25 دستگاه - سپرده 497.000.000 ریال --- ترانسفورماتور 160 کاوا کم تلفات - 30 دستگاه - سپرده 578.000.000 ریال --- ترانسفورماتور 200 کاوا کم تلفات - 70 دستگاه - سپرده 1.100.000.000 ریال --- ترانسفورماتور 250 کاوا کم تلفات - 15 دستگاه - سپرده 463.000.000 ریال --- ترانسفورماتور 315 کاوا کم تلفات - 30 دستگاه - سپرده 751.000.000 ریال --- ترانسفورماتور 400 کاوا کم تلفات - 6 دستگاه - سپرده 331.000.000 ریال --- ترانسفورماتور 500 کاوا کم تلفات - 1 دستگاه - سپرده 88.000.000 ریال --- ترانسفورماتور 630 کاوا کم تلفات - 2 دستگاه - سپرده 208.000.000 ریال --- ترانسفورماتور 1000 کاوا کم تلفات - 1 دستگاه - سپرده 140.000.000 ریال --- جمع کل سپرده 7.026.000.000 ریال --- 97-46: خرید انواع کنتور برق: کنتور تکفاز دیجیتال با قاب - 24.000 دستگاه - سپرده 2.194.000.000 ریال --- کنتور تکفاز دیجیتال بدون قاب - 6.000 دستگاه - سپرده 700.000.000 ریال --- کنتور سه فاز مستقیم فهام با قاب - 250 دستگاه - سپرده 357.500.000 ریال --- کنتور سه فاز مستقیم فهام بدون قاب با درپوش - 850 دستگاه - سپرده 709.000.000 ریال --- کنتور سه فاز غیرمستقیم فهام بدون قاب با درپوش - 600 دستگاه - سپرده 556.000.000 ریال --- جمع کل سپرده 4.516.500.000 ریال
عنوان :
مهلت ارسال:
1397-10-03
تاریخ انتشار در سایت :
971003499|12700
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397/10/22 تا پایان وقت اداری
مهلت ارسال:
1397-10-03
تاریخ انتشار در سایت :
971003157
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397-10-17
مهلت ارسال:
1397-10-02
تاریخ انتشار در سایت :
9710025663
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397-10-23
مهلت ارسال:
1397-10-02
تاریخ انتشار در سایت :
9710025667
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه 103-97 : خرید تعداد پنجاه و هفت 57 دستگاه ترانسفورماتورهای فشار متوسط روغنی کم تلفات - با تضمین مبلغ تضمین : 2.240.156.172 ریال : ترانسفورماتور 50 کاوا کم تلفات به تعداد 10 دستگاه --- ترانسفورماتور 200 کاوا کم تلفات به تعداد 11 دستگاه --- ترانسفورماتور 315 کاوا کم تلفات به تعداد 200 دستگاه --- ترانسفورماتور 31 کاوا کم تلفات به تعداد 11 دستگاه --- ترانسفورماتور 630 کاوا کم تلفات به تعداد 12 دستگاه --- ترانسفورماتور 800 کاوا کم تلفات به تعداد 11 دستگاه --- ترانسفورماتور 1000 کاوا کم تلفات به تعداد 2 دستگاه --- 87-97: خرید تعداد سه هزار و یکصد 3100 دسگاه انواع کنتور هوشمند طرح فهام به شرح : ـ تضمین 2.341.000.000 ریال کنتور اتصال ثانویه هوشمند 2500 دستگاه --- کنتور سه فاز اتصال مستقیم هوشمند همراه با رله کمکی 500 دستگاه --- کنتور اتصال اولیه هوشمند 100 دستگاه --- 86-97 : انجام خدمات حفاظت فیزیکی (نگهبانان حراست) شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان ـ مبلغ تضمین 999.796.460 ریال ـ برآورد 24.993.215.317 ریال
عنوان :
مهلت ارسال:
1397-10-01
تاریخ انتشار در سایت :
971001306
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه 97-45: خرید انواع ترانسفورماتور روغنی توزیع 20 کیلوولت کم تلفات AB شامل: ترانسفورماتور 25 کاوا کم تلفات - 150 دستگاه - سپرده 828.000.000 ریال --- ترانسفورماتور 50 کاوا کم تلفات - 85 دستگاه - سپرده 725.000.000 ریال --- ترانسفورماتور 75 کاوا کم تلفات - 25 دستگاه - سپرده 406.000.000 ریال --- ترانسفورماتور 100 کاوا کم تلفات - 80 دستگاه - سپرده 911.000.000 ریال --- ترانسفورماتور 125 کاوا کم تلفات - 25 دستگاه - سپرده 497.000.000 ریال --- ترانسفورماتور 160 کاوا کم تلفات - 30 دستگاه - سپرده 578.000.000 ریال --- ترانسفورماتور 200 کاوا کم تلفات - 70 دستگاه - سپرده 1.100.000.000 ریال --- ترانسفورماتور 250 کاوا کم تلفات - 15 دستگاه - سپرده 463.000.000 ریال --- ترانسفورماتور 315 کاوا کم تلفات - 30 دستگاه - سپرده 751.000.000 ریال --- ترانسفورماتور 400 کاوا کم تلفات - 6 دستگاه - سپرده 331.000.000 ریال --- ترانسفورماتور 500 کاوا کم تلفات - 1 دستگاه - سپرده 88.000.000 ریال --- ترانسفورماتور 630 کاوا کم تلفات - 2 دستگاه - سپرده 208.000.000 ریال --- ترانسفورماتور 1000 کاوا کم تلفات - 1 دستگاه - سپرده 140.000.000 ریال --- جمع کل سپرده 7.026.000.000 ریال --- 97-46: خرید انواع کنتور برق: کنتور تکفاز دیجیتال با قاب - 24.000 دستگاه - سپرده 2.194.000.000 ریال --- کنتور تکفاز دیجیتال بدون قاب - 6.000 دستگاه - سپرده 700.000.000 ریال --- کنتور سه فاز مستقیم فهام با قاب - 250 دستگاه - سپرده 357.500.000 ریال --- کنتور سه فاز مستقیم فهام بدون قاب با درپوش - 850 دستگاه - سپرده 709.000.000 ریال --- کنتور سه فاز غیرمستقیم فهام بدون قاب با درپوش - 600 دستگاه - سپرده 556.000.000 ریال
عنوان :
تا ساعت 12 مورخ 1397/10/23
مهلت ارسال:
1397-10-01
تاریخ انتشار در سایت :
971001121
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397/10/17 تا پایان وقت اداری
مهلت ارسال:
1397-10-01
تاریخ انتشار در سایت :
97100181
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1397-09-28
تاریخ انتشار در سایت :
970928895
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه 97-45: خرید انواع ترانسفورماتور روغنی توزیع 20 کیلوولت کم تلفات AB شامل: ترانسفورماتور 25 کاوا کم تلفات - 150 دستگاه - سپرده 828.000.000 ریال --- ترانسفورماتور 50 کاوا کم تلفات - 85 دستگاه - سپرده 725.000.000 ریال --- ترانسفورماتور 75 کاوا کم تلفات - 25 دستگاه - سپرده 406.000.000 ریال --- ترانسفورماتور 100 کاوا کم تلفات - 80 دستگاه - سپرده 911.000.000 ریال --- ترانسفورماتور 125 کاوا کم تلفات - 25 دستگاه - سپرده 497.000.000 ریال --- ترانسفورماتور 160 کاوا کم تلفات - 30 دستگاه - سپرده 578.000.000 ریال --- ترانسفورماتور 200 کاوا کم تلفات - 70 دستگاه - سپرده 1.100.000.000 ریال --- ترانسفورماتور 250 کاوا کم تلفات - 15 دستگاه - سپرده 463.000.000 ریال --- ترانسفورماتور 315 کاوا کم تلفات - 30 دستگاه - سپرده 751.000.000 ریال --- ترانسفورماتور 400 کاوا کم تلفات - 6 دستگاه - سپرده 331.000.000 ریال --- ترانسفورماتور 500 کاوا کم تلفات - 1 دستگاه - سپرده 88.000.000 ریال --- ترانسفورماتور 630 کاوا کم تلفات - 2 دستگاه - سپرده 208.000.000 ریال --- ترانسفورماتور 1000 کاوا کم تلفات - 1 دستگاه - سپرده 140.000.000 ریال --- جمع کل سپرده 7.026.000.000 ریال --- 97-46: خرید انواع کنتور برق: کنتور تکفاز دیجیتال با قاب - 24.000 دستگاه - سپرده 2.194.000.000 ریال --- کنتور تکفاز دیجیتال بدون قاب - 6.000 دستگاه - سپرده 700.000.000 ریال --- کنتور سه فاز مستقیم فهام با قاب - 250 دستگاه - سپرده 357.500.000 ریال --- کنتور سه فاز مستقیم فهام بدون قاب با درپوش - 850 دستگاه - سپرده 709.000.000 ریال --- کنتور سه فاز غیرمستقیم فهام بدون قاب با درپوش - 600 دستگاه - سپرده 556.000.000 ریال --- جمع کل سپرده 4.516.500.000 ریال
عنوان :
تا ساعت 12 مورخ 1397/10/23
مهلت ارسال:
1397-09-28
تاریخ انتشار در سایت :
970928127
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1397-09-26
تاریخ انتشار در سایت :
9709261548
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1397-09-26
تاریخ انتشار در سایت :
9709261549
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397/10/15 تا ساعت 15
مهلت ارسال:
1397-09-26
تاریخ انتشار در سایت :
970926917
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397-10-01
مهلت ارسال:
1397-09-14
تاریخ انتشار در سایت :
9709143585
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
تا آخر وقت اداری 1397/09/25
مهلت ارسال:
1397-09-05
تاریخ انتشار در سایت :
97090531
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
 
کاربرانورود به سیستم
نام کاربری :
کلمه عبور :
ذخیره مشخصات دریافت اشتراک
تبلیغاتتبلیغات
نرخ ارز، سکه و طلا نرخ ارز، سکه و طلا
عنوان نرخ
دلار آمریکا 128,920
دلار کانادا 96,870
یورو 148,010
پوند انگلیس
فرانک سوئیس
کرون سوئد
کرون دانمارک 19,580
درهم امارات 35,110
یکصد ین ژاپن 115,680
ریال سعودی
دلار استرالیا 91,770
یوان چین
انواع سکه نرخ
طرح قدیم 43,940,000
طرح جدید 45,490,000
نیم سکه 25,490,000
ربع سکه 16,270,000
هر گرم طلا 4,140,000
... تمامی نرخ ها ...
پشتیبانی ارتباط با ما
گروه شرکت های آریاجم و ضامن بین الملل
+9821 (42057) خط ویژه، E1 :
+9821 - 88 34 75 45 دورنگار :
mail[@]ariatender.com
mail[@]ariazamen.com
ایمیل :