• شرکت ضامن بین الملل
جستجو مناقصه
مناقصه های کشور ایران

مناقصه های پستهای انتقال و توزیع برق

نمایش باکسی
نمایش جدولی
برگزارکننده :
عنوان :
23/01/1394
مهلت ارسال:
1393-12-12
تاریخ انتشار در سایت :
9312121424
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
23/12/1393
مهلت ارسال:
1393-12-12
تاریخ انتشار در سایت :
931212311
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-12-11
تاریخ انتشار در سایت :
931211640
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
16/12/1393 تا 21/12/1393
مهلت ارسال:
1393-12-10
تاریخ انتشار در سایت :
931210182
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-12-10
تاریخ انتشار در سایت :
93121096
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1393-12-21
مهلت ارسال:
1393-12-10
تاریخ انتشار در سایت :
9312105772
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-12-10
تاریخ انتشار در سایت :
931210327
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1394-01-08
مهلت ارسال:
1393-12-10
تاریخ انتشار در سایت :
9312105784
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1393-12-24
مهلت ارسال:
1393-12-10
تاریخ انتشار در سایت :
9312105790
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
17/01/1394
مهلت ارسال:
1393-12-10
تاریخ انتشار در سایت :
931210310
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
17/01/1394
مهلت ارسال:
1393-12-09
تاریخ انتشار در سایت :
931209416
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
19/01/1394
مهلت ارسال:
1393-12-09
تاریخ انتشار در سایت :
931209190
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1394-01-19
مهلت ارسال:
1393-12-09
تاریخ انتشار در سایت :
9312095624
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه الف) واگذاری احداث شبکه و پست امورهای اجرایی به صورت دستمزدی به پیمانکار شامل: 1/115/93: امور برق بوئین زهرا شهری با اعتبار 2.000.000.000 ریال و تضمین 144.000.000 ریال --- 2/115/93: امور برق بوئین زهرا روستایی با اعتبار 1.500.000.000 ریال و تضمین 144.000.000 ریال --- 3/115/93: امور برق البرز با اعتبار 2.000.000.000 ریال و تضمین 144.000.000 ریال --- 4/115/93: شهر محمدیه با اعتبار 2.000.000.000 ریال و تضمین 144.000.000 ریال --- 5/115/93: مسکن مهر (مهرگان) با اعتبار 3.000.000.000 ریال و تضمین 178.000.000 ریال --- 6/115/93: امور برق تاکستان (شهری) با برآورد 2.000.000.000 ریال و تضمین 144.000.000 ریال --- 7/115/93: امور برق تاکستان (روستایی) با اعتبار 1.500.000.000 ریال و تضمین 114.000.000 ریال --- 8/115/93: امور برق آبیک روستایی با اعتبار 1.500.000.000 ریال و تضمین 114.000.000 ریال --- 10/115/93: امور برق آوج با اعتبار 2.500.000.000 ریال و تضمین 163.000.000 ریال --- 11/115/93: امور برق قزوین جنوب با اعتبار 3.500.000.000 ریال و تضمین 193.000.000 ریال --- 12/115/93: امور برق قزوین شمال با اعتبار 3.000.000.000 ریال و تضمین 178.000.000 ریال --- 13/115/93: امور برق مینودر با اعتبار 3.000.000.000 ریال و تضمین 178.000.000 ریال --- 14/115/93: منطقه الموت با اعتبار 3.000.000.000 ریال و تضمین 178.000.000 ریال --- 15/115/93: منطقه رازمیان با اعتبار 1.000.000.000 ریال و تضمین 94.000.000 ریال ---- ب) خرید کنتور و کابل از تولیدکنندگان و فروشندگان دارای تائیدیه از شرکت توانیر شامل: 129/93: خرید 2000 دستگاه کنتور تکفاز دیجیتال - خرید 10000 دستگاه قاب کنتور تکفاز با تضمین 373.000.000 ریال --- 130/93: خرید 70000 متر کابل مسی 2*6 -- خرید 4000 متر کابل مسی 4*6 - خرید 15000 متر کابل 20*4 - خرید 5000 متر کابل مسی 4*16 با تضمین 321.400.000 ریال
عنوان :
25/12/1393
مهلت ارسال:
1393-12-09
تاریخ انتشار در سایت :
931209423
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1394-01-17
مهلت ارسال:
1393-12-09
تاریخ انتشار در سایت :
9312095092
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-12-09
تاریخ انتشار در سایت :
931209282
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه الف) واگذاری احداث شبکه و پست امورهای اجرایی به صورت دستمزدی به پیمانکار شامل: 1/115/93: امور برق بوئین زهرا شهری با اعتبار 2.000.000.000 ریال و تضمین 144.000.000 ریال --- 2/115/93: امور برق بوئین زهرا روستایی با اعتبار 1.500.000.000 ریال و تضمین 144.000.000 ریال --- 3/115/93: امور برق البرز با اعتبار 2.000.000.000 ریال و تضمین 144.000.000 ریال --- 4/115/93: شهر محمدیه با اعتبار 2.000.000.000 ریال و تضمین 144.000.000 ریال --- 5/115/93: مسکن مهر (مهرگان) با اعتبار 3.000.000.000 ریال و تضمین 178.000.000 ریال --- 6/115/93: امور برق تاکستان (شهری) با برآورد 2.000.000.000 ریال و تضمین 144.000.000 ریال --- 7/115/93: امور برق تاکستان (روستایی) با اعتبار 1.500.000.000 ریال و تضمین 114.000.000 ریال --- 8/115/93: امور برق آبیک روستایی با اعتبار 1.500.000.000 ریال و تضمین 114.000.000 ریال --- 10/115/93: امور برق آوج با اعتبار 2.500.000.000 ریال و تضمین 163.000.000 ریال --- 11/115/93: امور برق قزوین جنوب با اعتبار 3.500.000.000 ریال و تضمین 193.000.000 ریال --- 12/115/93: امور برق قزوین شمال با اعتبار 3.000.000.000 ریال و تضمین 178.000.000 ریال --- 13/115/93: امور برق مینودر با اعتبار 3.000.000.000 ریال و تضمین 178.000.000 ریال --- 14/115/93: منطقه الموت با اعتبار 3.000.000.000 ریال و تضمین 178.000.000 ریال --- 15/115/93: منطقه رازمیان با اعتبار 1.000.000.000 ریال و تضمین 94.000.000 ریال ---- ب) خرید کنتور و کابل از تولیدکنندگان و فروشندگان دارای تائیدیه از شرکت توانیر شامل: 129/93: خرید 2000 دستگاه کنتور تکفاز دیجیتال - خرید 10000 دستگاه قاب کنتور تکفاز با تضمین 373.000.000 ریال --- 130/93: خرید 70000 متر کابل مسی 2*6 -- خرید 4000 متر کابل مسی 4*6 - خرید 15000 متر کابل 20*4 - خرید 5000 متر کابل مسی 4*16 با تضمین 321.400.000 ریال
عنوان :
25/12/1393
مهلت ارسال:
1393-12-07
تاریخ انتشار در سایت :
93120781
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه 122-93 : توسعه برق روستاهای گاوبندی، زمین لشگری، کیوبیک بالا، کاشی، هنگستان و هون از توابع شهرستان جاسک شامل احداث 1300 متر شبکه 20 کیلوولت هوایی 2100 متر شبکه فشار ضعیف هوایی و احداث 7 پست هوایی با تهیه کلیه لوازم طبق لیست پیوست اسناد از محل اعتبارات عمرانی با برآورد 2.940.263.492 ریال و تضمین 15 میلیون ریال ---- 123-93 : طرح احداث شبکه بین مزارع روستاهای چاهستان، گز شهنه، خورچاه از توابع ناحیه سه شهرستان بندر عباس شامل احداث 4000 متر شبکه 20 کیلوولت هوایی با تهیه کلیه لوازم طبق لیست پیوست اسناد با برآورد 1.242.572.296 ریال و تضمین 10 میلیون ریال ---- 125-93 : تامین برق شهرکهای راهدار، بیدان و جوانان منجر فاز 2 از توابع شهرستان روان شامل احداث 1500 متر شبکه 20 کیلوولت هوایی 2350 متر شبکه فشار ضعیف هوایی و احداث 6 دستگاه پست هوایی با تهیه کلیه لوازم با برآورد 2.727.101.408 ریال و تضمین 14 میلیون ریال ---- 126-93 : تامین برق شهرکهای فاریاب و مرد نو از توابع شهرستان بستک شامل احداث 900 متر شبکه 20 کیلوولت هوایی ، 1900 متر مربع شبکه فشار ضعیف هوایی و احداث 6 دستگاه پست هوایی با تهیه کلیه لوازم با برآورد 3.663.457.246 ریال و تضمین 14 میلیون ریال ---- 127-93 : تامین برق شهرکهای امامت، کاهکن و خومن از توابع شهرستان بشاگرد شامل احداث 1200 متر شبکه 20 کیلو ولت هوایی 3000 متر شبکه فشار ضعیف هوایی و احداث 9 دستگاه پست هوایی با تهیه کلیه لوازم با برآورد 3.843.353.720 ریال و تضمین 18 میلیون ریال --- 128-93 : توسعه برق روستاهای کوغردی ، بازگرد ، شهید مردان و گزپیر از توابع شهرستان سیریک شامل احداث 700 متر شبکه 20 کیلوولت هوایی 1750 متر شبکه فشار ضعیف هوایی و احداث 3 دستگاه پست هوایی با تهیه کلیه لوازم با برآورد 1.841.363.140 ریال و تضمین 12 میلیون ریال
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-12-07
تاریخ انتشار در سایت :
931207211
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-12-06
تاریخ انتشار در سایت :
9312061440
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
 
تبلیغاتورود به سیستم
نام کاربری :
کلمه عبور :
ذخیره مشخصات دریافت اشتراک
تبلیغاتتبلیغات
Paniz
نرخ ارز، سکه و طلا نرخ ارز، سکه و طلا
عنوان نرخ
دلار آمریکا 34110
دلار کانادا 27760
یورو 38630
پوند انگلیس 52670
فرانک سوئیس 35800
کرون سوئد 4110
کرون دانمارک 5220
درهم امارات 9360
یکصد ین ژاپن 28650
ریال سعودی 9140
دلار استرالیا 27140
یوان چین 5490
انواع سکه نرخ
طرح قدیم 9,800,000
طرح جدید 9,810,000
نیم سکه 5,110,000
ربع سکه 2,800,000
هر گرم طلا 1,003,070
اطلاعات بیشتر
پشتیبانی پشتیبانی
Tel : +98( 21 ) 88 10 91 14
88 10 91 16
88 10 91 18
Fax : +98( 21 ) 88 10 25 35
88 10 95 50
Email : support@ariatender.com