یکشنبه 2 مهر 1396
Sunday 24 September 2017
مناقصه   ، مناقصات   های کشور ایران

مناقصه ، مناقصات تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی

نمایش باکسی
نمایش جدولی
مهلت آگهی
برگزارکننده :
عنوان :
1396-07-05
مهلت ارسال:
1396-06-16
تاریخ انتشار در سایت :
9606165384
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1396/06/19
مهلت ارسال:
1396-06-07
تاریخ انتشار در سایت :
9606076
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1396/06/19
مهلت ارسال:
1396-06-06
تاریخ انتشار در سایت :
96060624
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1396-06-06
مهلت ارسال:
1396-05-23
تاریخ انتشار در سایت :
9605235904
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1396-05-22
مهلت ارسال:
1396-05-05
تاریخ انتشار در سایت :
9605053152
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1396/05/11 لغایت 1396/05/22
مهلت ارسال:
1396-05-04
تاریخ انتشار در سایت :
960504380
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1396/05/11 لغایت 1396/05/22
مهلت ارسال:
1396-05-03
تاریخ انتشار در سایت :
96050390
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1396-04-12
تاریخ انتشار در سایت :
960412502
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1396/04/18 تا ساعت 16
مهلت ارسال:
1396-04-01
تاریخ انتشار در سایت :
96040193
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه خرید تجهیزات ورزشی : 200963384000001 : بالابر 1 دستگاه با برآورد 190 میلیون ریال و تضمین 9.500.000 ریال --- 200963384000002 : تردمیل 2 دستگاه با برآورد 120 میلیون ریال و تضمین 6 میلیون ریال --- 200963384000003 : جاروی استخر 1 دستگاه با برآورد 28 میلیون ریال و تضمین 1.400.000 ریال --- خرید تجهیزات کمک آموزشی : 200963384000017 : زیست شاسی 5 مجموعه متوسطه با برآورد 50 میلیون ریال و تضمین 2.500.000 ریال --- 200963384000018 : فیزیک جامع متوسطه 5 مجموعه با برآورد 120 میلیون ریال و تضمین 6 میلیون ریال --- 20096338400019 : شیمی متوسطه 5 مجموعه با برآورد 30 میلیون ریال و تضمین 1.500.000 ریال --- 200963384000020 : شیشه آلات متوسطه 5 مجموعه با برآورد 13.500.000 ریال و تضمین 675.000 ریال --- 200963384000021 : مواد شیمیایی 5 مجموعه متوسطه با برآورد 25 میلیون ریال و تضمین 1.250.000 ریال --- خرید تجیهزات سرمایشی : 200963384000022 : کولر اسپیلت با برآورد 270 میلیون ریال و تضمین 13.500.000 ریال --- خرید تجهیزات آموزشی : 200963384000004 : پرینتر 6 دستگاه با برآورد 60 میلیون ریال و تضمین 3 میلیون ریال --- 200963384000005 : فتوکپی 6 دستگاه با برآورد 156 میلیون ریال و تضمین 7.800.000 ریال --- 200963384000006 : کامپیوتر 166 دستگاه با برآورد 3.818.000.000 ریال و تضمین 190.900.000 ریال --- 200963384000007 : لپ تاپ 71 دستگاه با برآورد 1.917.000.000 ریال و تضمین 95.850.000 ریال --- 200963384000008 : برد هوشمند 64 دستگاه با برآورد 768.000.000 ریال و تضمین 38.400.000 ریال --- 2009633840000009 : دیتا پروژکتور 71 دستگاه با برآورد 1.420.000.000 ریال و تضمین 71 میلیون ریال --- خرید تجهیزات اداری : 200963384000010 : مبل اداری 155 دستگاه با برآورد 139.500.000 ریال و تضمین 6.975.000 ریال --- 200963384000011 : میز کامپیوتر 152 دستگاه باغ برآورد 334.400.000 ریال و تضمین 16.720.000 ریال --- 200963384000012 : صندلی گردان اداری 202 دستگاه با برآورد 303.000.000 ریال و تضمین 15.150.000 ریال ---- خرید تجهیزات اداری : 200963384000013 : صندلی تابوره 150 دستگاه با برآورد 75 میلیون ریال و تضمین 3.750.000 ریال --- 200963384000014 : صندلی دانش آموزی متوسطه دور دوم 4900 دستگاه با برآورد 1.960.000.000 ریال و تضیمن 98 میلیون ریال --- 200963384000015 : میز و صندلی معلم سری 120 دستگاه با برآورد 162 میلیون ریال و تضمین 8.100.000 ریال --- 200963384000016 : وایت برد به تعداد 205 دستگاه با تضمین 410 میلیون ریال و تضمین 20.500.000 ریال
عنوان :
1396/04/08 ساعت 13:45
مهلت ارسال:
1396-03-22
تاریخ انتشار در سایت :
960322719
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1396-04-08
مهلت ارسال:
1396-03-21
تاریخ انتشار در سایت :
9603213326
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1396-04-08
مهلت ارسال:
1396-03-21
تاریخ انتشار در سایت :
9603213318
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1396-04-08
مهلت ارسال:
1396-03-21
تاریخ انتشار در سایت :
9603213324
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1396-04-08
مهلت ارسال:
1396-03-21
تاریخ انتشار در سایت :
9603213321
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1396-04-08
مهلت ارسال:
1396-03-21
تاریخ انتشار در سایت :
9603213314
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1396-04-03
مهلت ارسال:
1396-03-18
تاریخ انتشار در سایت :
9603183110
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه خرید تجهیزات ورزشی : 200963384000001 : بالابر 1 دستگاه با برآورد 190 میلیون ریال و تضمین 9.500.000 ریال --- 200963384000002 : تردمیل 2 دستگاه با برآورد 120 میلیون ریال و تضمین 6 میلیون ریال --- 200963384000003 : جاروی استخر 1 دستگاه با برآورد 28 میلیون ریال و تضمین 1.400.000 ریال --- خرید تجهیزات کمک آموزشی : 200963384000017 : زیست شاسی 5 مجموعه متوسطه با برآورد 50 میلیون ریال و تضمین 2.500.000 ریال --- 200963384000018 : فیزیک جامع متوسطه 5 مجموعه با برآورد 120 میلیون ریال و تضمین 6 میلیون ریال --- 20096338400019 : شیمی متوسطه 5 مجموعه با برآورد 30 میلیون ریال و تضمین 1.500.000 ریال --- 200963384000020 : شیشه آلات متوسطه 5 مجموعه با برآورد 13.500.000 ریال و تضمین 675.000 ریال --- 200963384000021 : مواد شیمیایی 5 مجموعه متوسطه با برآورد 25 میلیون ریال و تضمین 1.250.000 ریال --- خرید تجیهزات سرمایشی : 200963384000022 : کولر اسپیلت با برآورد 270 میلیون ریال و تضمین 13.500.000 ریال --- خرید تجهیزات آموزشی : 200963384000004 : پرینتر 6 دستگاه با برآورد 60 میلیون ریال و تضمین 3 میلیون ریال --- 200963384000005 : فتوکپی 6 دستگاه با برآورد 156 میلیون ریال و تضمین 7.800.000 ریال --- 200963384000006 : کامپیوتر 166 دستگاه با برآورد 3.818.000.000 ریال و تضمین 190.900.000 ریال --- 200963384000007 : لپ تاپ 71 دستگاه با برآورد 1.917.000.000 ریال و تضمین 95.850.000 ریال --- 200963384000008 : برد هوشمند 64 دستگاه با برآورد 768.000.000 ریال و تضمین 38.400.000 ریال --- 2009633840000009 : دیتا پروژکتور 71 دستگاه با برآورد 1.420.000.000 ریال و تضمین 71 میلیون ریال --- خرید تجهیزات اداری : 200963384000010 : مبل اداری 155 دستگاه با برآورد 139.500.000 ریال و تضمین 6.975.000 ریال --- 200963384000011 : میز کامپیوتر 152 دستگاه باغ برآورد 334.400.000 ریال و تضمین 16.720.000 ریال --- 200963384000012 : صندلی گردان اداری 202 دستگاه با برآورد 303.000.000 ریال و تضمین 15.150.000 ریال ---- خرید تجهیزات اداری : 200963384000013 : صندلی تابوره 150 دستگاه با برآورد 75 میلیون ریال و تضمین 3.750.000 ریال --- 200963384000014 : صندلی دانش آموزی متوسطه دور دوم 4900 دستگاه با برآورد 1.960.000.000 ریال و تضیمن 98 میلیون ریال --- 200963384000015 : میز و صندلی معلم سری 120 دستگاه با برآورد 162 میلیون ریال و تضمین 8.100.000 ریال --- 200963384000016 : وایت برد به تعداد 205 دستگاه با تضمین 410 میلیون ریال و تضمین 20.500.000 ریال
عنوان :
1396/04/08 ساعت 13:45
مهلت ارسال:
1396-03-18
تاریخ انتشار در سایت :
96031858
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
 
کاربرانورود به سیستم
نام کاربری :
کلمه عبور :
ذخیره مشخصات دریافت اشتراک
تبلیغاتتبلیغات
نرخ ارز، سکه و طلا نرخ ارز، سکه و طلا
عنوان نرخ
دلار آمریکا 38,920
دلار کانادا 32,310
یورو 47,070
پوند انگلیس 52,550
فرانک سوئیس 40,910
کرون سوئد 4,870
کرون دانمارک 6,230
درهم امارات 10,700
یکصد ین ژاپن 350
ریال سعودی 10,400
دلار استرالیا 31,620
یوان چین 6,230
انواع سکه نرخ
طرح قدیم 12,407,000
طرح جدید 11,970,000
نیم سکه 6,340,000
ربع سکه 3,540,000
هر گرم طلا 1,208,580
... تمامی نرخ ها ...
پشتیبانی ارتباط با ما
گروه شرکت های آریاجم و ضامن بین الملل
+9821 (42057) خط ویژه، E1 :
+9821 - 88 10 25 35 دورنگار :
info[@]ariatender.com
info[@]iraqzamen.com
ایمیل :