• شرکت ضامن بین الملل
مناقصه های کشور ایران

مناقصه های سوله و اسکلت فلزی

نمایش باکسی
نمایش جدولی
برگزارکننده :
عنوان :
29/11/1393
مهلت ارسال:
1393-11-07
تاریخ انتشار در سایت :
93110786
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-11-06
تاریخ انتشار در سایت :
93110618
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
1- کنترل و نظارت بر ساخت و سازها و جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز سطح منطقه --- 2- رنگ آمیزی ایستگاه تاکسی ---- 3- خرید قطعات و تجهیزات مورد نیاز نیروگاه بیوگاز --- 4- اجرای خط کشی عابر پیاده فلش نوشتار و نقوش سطح ، زیگزاگی و شطرنجی و ... با رنگ دوجزئی و رنگ سرد تک جزئی ترافیکی در معابر شهری مشهد با اعمال محدودیت با ممنوعیت و پاک کردن خط کشی های قدیمی و فرسوده -- 5- حفاظت فیزیکی منطقه 12--- 6- واگذاری امور خدمات شهری با تنظیف شهری و رفع سد معبر --- 7- پیاده رو سازی محورعبدالمطلب حدفاصل چهارراه شفا تا بلوار خیام --- 8- اجرا و مرمت جوی جدول و کانیو سطح نواحی 1و 2 و 3--- 9- اجرا و مرمت جوی جدول و کانال سطح نواحی 2و 4--- 10- احداث کانال دبی مینیمم وجدول کانیو سطح ناحیه 2--- 11- اجرا و مرمت جوی جدول و کانال سطح ناحیه 5--- 12- طراحی تهیه نصب و راه اندازی اتصال فاضلاب سنگین ایستگاه های مسیر زیرگذر خط یک قطار شهری مشهد --- 13- انجام خدمات مالی سازمان زمین و مسکن --- 14- تهیه و اجرای جدول و کانال در سطح ناحیه دو منطقه 5--- 15-تهیه و اجرای جدول و کانال در سطح ناحیه یک منطقه 5--- 16- ساخت ونصب پل عابر پیاده بولوار وحدت وحدت 14--- 17- خرید تجهیزات جهت ایجاد زیرساخت سوئیچینگ ذخیره سازی شهرداری مشهد --- 18- خرید اقلام روشنایی پارک هشت آباد ---19- خرید سردخانه و یخچال فریزر و پرده هوا و خرید و نصب قفسه فروشگاهی --- 20- تعمیر و بازسازی بازار فلسطین --- 21- احداث سوله بحران خدمات شهری واقع در توس 79
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-11-04
تاریخ انتشار در سایت :
931104679
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-11-04
تاریخ انتشار در سایت :
931104674
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
1- کنترل و نظارت بر ساخت و سازها و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز سطح منطقه --- 2- رنگ آمیزی ایستگاه تاکسی --- 3- خرید قطعات و تجهیزات مورد نیاز نیروگاه بیوگاز --- 4- اجرای خط کشی عابر پیاده، فلش، نوشتار و نقوش همسطح، زیگزاگی، و شطرنجی و با رنگ دو جزئی و رنگ سرد تک جزئی ترافیکی در معابر شهری مشهد با اعمال محدودیت با ممنوعیت و پاک کردن خط کشی های قدیمی و فرسوده --- 5- حفاظت فیزیکی منطقه 12 -- 6- واگذاری خدمات شهری تنظیف شهری - رفع سد معبر --- 7- پیاده روسازی محور عبدالمطلب حدفاصل چهارراه مشقاتابلوار خیام --- 8- اجرا و مرمت جوی، جدول و کانیو سطح نواحی 4 و 3 و 1 --- 9- اجرا و مرمت جوی، جدول و کانال سطح نواحی 4 و 2 --- 10- احداث کانال دبی مینیمم و جدول کانیو سطح ناحیه 4 --- 11- اجرا و مرمت جوی، جدول و کانال سطح ناحیه 5 --- 12- طراحی، تهیه، نصب و راه اندازی اتصال فاضلاب سنگین ایستگاه های مسیر زیرگذر خط یک قطار شهری مشهد --- 13- انجام خدمات مالی سازمان زمین و مسکن -- 14- تهیه و اجرای جدول و کانال در سطح ناحیه یک منطقه 5 --- 16- ساخت و نصب پل عابر پیاده بولوار وحدت - وحدت 14 --- 17- خرید تجهیزات جهت ایجاد زیرساخت سوئیچینگ ذخیره سازی شهرداری مشهد --- 18- خرید اقلام روشنایی پارک هشت آباد --- 19- خرید سردخانه و یخچال فریزر و پرده هوا و خرید و نصب قفسه فروشگاهی -- 20- تعمیر و بازسازی بازار فلسطین --- 21- احداث سوله بحران خدمات شهری واقع در توس 79
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-11-02
تاریخ انتشار در سایت :
931102544
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
1- شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکاران بهره برداری جایگاههای cng --- 2- اجرای خط کشی عابر پیاده ، فلش، نوشتار و نقوش مسطح ، زیگزاگی و شطرنجی و با رنگ دوجزئی و رنگ سرد تک جزئی ترافیکی در معابر شهری مشهد با اعمال محدودیت با ممنوعیت و پاک کردن خط کشی های قدیمی و فرسوده --- 3- خرید قطعات و تجهیزات موردنیاز نیروگاه گاز--- 4- طراحی تهیه و نصب و راه اندازی اتصال فاضلاب سنگین ایستگاه های مسیر زیرگذر خط یک قطار شهری مشهد --- 5- خرید دو دستگاه کشنده ریلی و جاده ای سبک --- 6- خرید یک دستگاه کشنده ریلی سنگین --- 7- خریدتجهیزات قطارهای خط یک شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد --- 8- عملیات نگهداری و تعمیرات تجهیزات و سیستمهای شارژر و باتری خط یک شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد و حومه --- 9- تهیه و اجرای جدول و کانال در سطح ناحیه دو منطقه 5--- 10- تهیه و اجرای جدول و کانال در سطح ناحیه یک منطقه 5--- 11- ساخت و نصب پل عابر پیاده بولوار وحدت وحدت 14--- 12- خرید تجهیزات جهت ایجاد زیرساخت سوئیچینگ ذخیره سازی شهرداری مشهد --- 13- خرید اقلام روشنایی پارک هشت آباد --- 14- خرید کارت هوشمند مورد نیاز شهرداری مشهد --- 15- احداث سوله بحران خدمات شهری واقع در توس 79--- 16- خرید سردخانه یخچال فریزر و پرده هوا و خرید و نصب قفسه فروشگاهی --- 17- تعمیر و بازساز بازار فلسطین--- 18- خرید تجهیزات و ماشین آلات آتش نشانی
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-11-01
تاریخ انتشار در سایت :
931101550
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-11-01
تاریخ انتشار در سایت :
931101591
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
1- خدمات تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمان توس (ac02) واقع در عرصه میدان شهدا --- 2- خدمات نظافتی ساختمان توس ac02 واقع در عرصه میدان شهدا --- 3- خدمات نگهبانی توس ac02 واقع در عرصه میدان شهدا --- 4- اجرا و مرمت جوی جدول و کانیو سطح نواحی 1 و 3 و 2 --- 5- اجرا و مرمت جوی جدول و کانال سطح نواحی 2 و 3 --- 6- احداث کانال دبی سیستم و جدول کانیو سطح ناحیه 2 --- 7- اجرا و مرمت جوی، جدول و کانال سطح ناحیه 5 --- 8- انجام خدمات مالی سازمان زمین و مسکن --- 9- تهیه و اجرای جدول و کانال در سطح ناحیه دو منطقه 5 --- 10- تهیه و اجرای جدول و کانال در سطح ناحیه یک منطقه 5 --- 11- ساخت و نصب پل عابر پیاده بولوار وحدت - وحدت 12 --- 12- خرید تجهیزات جهت ایجاد زیرساخت سوئیچینگ ذخیره سازی شهرداری مشهد --- 13- پروژه طرح بهسازی مخازن گالوانیزه و نصب کنتور در پارک جنگلی کوهستان --- 14- خرید اقلام روشنایی پارک هشت آباد --- 15- خرید کارت هوشمند مورد نیاز شهرداری مشهد -- 16- خرید تجهیزات و ماشین آلات آتش نشانی --- 17- احداث سوله بحران خدمات شهری واقع در توس 79 --- 18- خرید سردخانه و یخچال فریزر و پرده هوا و خرید و نصب قفسه فروشگاهی --- 19- تعمیر و بازسازی بازار فلسطین --- 20- خرید لوازم و اجرای شبکه فشار متوسط و نصب برق ایستگاه پمپاژ آب واقع در لادن 41 --- 21- تجهیز و تعمیرات اساسی تاسیسات منابع آبی سیستم آبیاری مکانیکی بلوارهای کوثر - هاشمیه - هنرستان - پیروزی - صارمی
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-10-30
تاریخ انتشار در سایت :
931030537
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
1- خرید قطعات و تجهیزات مورد نیاز نیروگاه بیوگاز--- 2- اجرای خط کشی عابر پیاده فلش نوشتار سطح زیگزاگی و شطرنجی و .. با رنگ دوجزئی و رنگ سرد تک جزئی ترافیکی در معابر شهری مشهد با اعمال محدود بست با ممنوعین و پاک کردن خط کشی های قدیمی و فرسوده ---- 3- واگذاری امور خدمات شهری تنظیف شهری و رفع سد معبر--- 4- پیاده رو سازی محور عبدالمطلب حدفاصل چهارراه شفا تا بلوار خیام -- 5- اجرا و مرمت جوی جدول و کانیو سطح نواحی 1 و 3 و 4--- 6- اجرا و مرمت جوی جدول و کانال سطح نواحی 4 و 2 --- 7- احداث کانال دبی مینیمم و جدول کانیو سطح ناحیه 2---- 8- اجرا و مرمت جوی جدول و کانال سطح ناحیه 5--- 9- تهیه و اجرای جوی و کانال در سطح ناحیه یک منطقه 5--- 10- تهیه واجرای جدول و کانال در سطح ناحیه یک منطقه 5--- 11- ساخت و نصب پل عابر پیاده بولوار وحدت وحدت 14--- 12- خرید تجهیزات جهت ایجاد زیرساخت سوئیچینگ شهرداری مشهد --- 13- خرید لوازم و اجرای شبکه فشار متوسط و نصب پست کمپکت جهت تامین برق ایستگاه پمپاژ آب واقع در لادن 32--- 14- پروژه طرح بهسازی مخازن گالوانیزه و نصب کنتور در پارک جنگلی کوهستان --- 15- تجهیز و تجهیزات اساسی تاسیسات منابع آبی سیستم آبیاری مکانیکیبلوارهای کوثر - هاشمیه - هنرستان - پیروزی - صارمی--- 16- خرید تجهیزات و ماشین آلات آتش نشانی --- 17- احداث سوله بحران خدمات شهری واقع در توس 79--- 18- خرید اقلام روشنایی پارک هشت آباد--- 19- خرید سردخانه و یخچال فریزر و پرده هوا و خرید و نصب قفسه فروشگاهی --- 20- تعمیر و بازسازی بازار فلسطین--- 21- خرید یکصد دستگاه موتور کولر کنوکتا جهت اتوبوسها
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-10-29
تاریخ انتشار در سایت :
931029538
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-10-29
تاریخ انتشار در سایت :
931029126
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
16/11/1393
مهلت ارسال:
1393-10-28
تاریخ انتشار در سایت :
93102882
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
1- واگذاری امور خدمات شهری تنظیف شهری- رفع سدمعبر --- 2- پیاده رو سازی محورعبدالمطلب حدفاصل چهارراه شفا تا بلوار خیام --- 3- اجرا مرمت جوی جدول و کانوی و سطح نواحی 1 و 3 و 4--- 4- اجرای مرمت جوی و کانال سطح نواحی 2 و 4---5- احداث کانال دبی مینیمم و جدول و کانیو سطح ناحیه 2--- 6- اجرا و مرمت جوی جدول و کانال سطح ناحیه 5--- 7- تهیه و اجرای جدول و کانال در سطح ناحیه دو منطقه 5---- 8- تهیه و اجرا جدول و کانال در سطح ناحیه یک منطقه 5--- 9- ساخت و نصب پل عابر پیاده بولوار وحدت وحدت 14--- 10- احداث سوله بحران خدمات شهری واقع درتوس 79--- 11- خرید اقلام روشنایی پارک هشت آباد--- 12- خرید سردخانه و یخچال فریزر و پرده هوا و خرید و نصب قفسه فروشگاهی--- 13- تعمیر و بازسازی بازار فلسطین--- 14- خرید کارت هوشمند مورد نیاز شهرداری مشهد --- 15- پروژه طرح بهسازی مخازن گالوانیزه و نصب کنتور در پارک جنگلی کوهستان --- 16- تجهیز و تعمیرات اساسی تاسیسات منابع آبی سیستم ابیاری مکانیکی و بلوار های کوثر - هاشمیه - هنرستان - پیروزی- صارمی --- 17- خرید یکصد دستگاه موتور کولر کنوکتا جهت اتوبوسها
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-10-28
تاریخ انتشار در سایت :
931028564
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
19/11/1393
مهلت ارسال:
1393-10-28
تاریخ انتشار در سایت :
93102895
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1393-11-19
مهلت ارسال:
1393-10-28
تاریخ انتشار در سایت :
9310285643
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-10-27
تاریخ انتشار در سایت :
9310271401
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
1- خرید دو دستگاه کشنده ریلی و جاده ای سبک --- 2- خرید یک دستگاه کشنده ریلی سنگین ---3- حفاظت فیزیکی منطقه 12 --- 4- پیاده روسازی محور عبدالمطلب (حدفاصل چهارراه شفا بلوار خیام) --- 5- اجرا و مرمت جوی جدول و کانیو سطح نواحی 2 و 3 و 1 --- 6- اجرا و مرمت جوی جدول و کانال سطح نواحی 4 و 2---- 7- احداث کانال دبی مینیمم و جدول کانیو سطح ناحیه 4 --- 8- اجرا و مرمت جوی، جدول و کانال سطح ناحیه 5 --- 9- کاشت درختان روتبال دفترچه یک (مناطق 11-2-1 ثامن) --- 10- تهیه و اجرای جدول و کانال در سطح ناحیه دو منطقه 5--- 11- تهیه و اجرای جدول و کانال در سطح ناحیه یک منطقه 5 --- 12- ساخت و نصب پل عابر پیاده بولوار وحدت - وحدت 14) --- 13- خرید تجهیزات جهت ایجاد زیرساخت سوئیچینگ ذخیره سازی شهرداری مشهد --- 14- خرید اقلام روشنایی پارک هشت اباد --- 15- خرید سردخانه و یخچال فریزر و پرده هوا و خرید و نصب قفسه فروشگاهی --- 16- تعمیر و بازسازی بازار فلسطین --- 17- احداث سوله بحران خدمات شهری واقع در توس 79--- 18- خرید لوازم و اجرای شبکه فشار متوسط و نصب و پست کمپکت جهت تامین برق ایستگاه پمپاژ آب واقع در لادن 24--- 19 پروژه طرح بهسازی مخازن گالوانیزه و نصب کنتور در پارک جنگلی کوهستان --- 20- تجهیز و تعمیرات اساسی تاسیسات منابع آبی سیستم آبیاری مکانیکی بلوارهای کوثر - هاشمیه - هنرستان -پیروزی - صارمی --- 21- خرید یکصد دستگاه موتور کتوکتا جهت اتوبوسها
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-10-27
تاریخ انتشار در سایت :
931027554
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
16/11/1393
مهلت ارسال:
1393-10-27
تاریخ انتشار در سایت :
931027549
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
 
تبلیغاتورود به سیستم
نام کاربری :
کلمه عبور :
ذخیره مشخصات دریافت اشتراک
تبلیغاتتبلیغات
ZORAQ.com
Paniz
نرخ ارز، سکه و طلا نرخ ارز، سکه و طلا
عنوان نرخ
دلار آمریکا 34600
دلار کانادا 28480
یورو 39860
پوند انگلیس 52710
فرانک سوئیس 38650
کرون سوئد 4250
کرون دانمارک 5300
درهم امارات 9490
یکصد ین ژاپن 29400
ریال سعودی 9230
دلار استرالیا 28220
یوان چین 5610
انواع سکه نرخ
طرح قدیم 10,300,000
طرح جدید 10,345,000
نیم سکه 5,180,000
ربع سکه 2,690,000
هر گرم طلا 1,053,391
اطلاعات بیشتر
پشتیبانی پشتیبانی
Tel : +98( 21 ) 88 10 91 14
88 10 91 16
88 10 91 18
Fax : +98( 21 ) 88 10 25 35
88 10 95 50
Email : support@ariatender.com