ستادایران
شنبه 31 فروردین 1398
Saturday 20 April 2019
امور حقوقی و ثبت شرکت در عراق
صفحه 5 مناقصه   ، مناقصات   های کشور ایران

صفحه 5 مناقصه ، مناقصات رنگ آمیزی شهری و خطکشی معابر

نمایش باکسی
نمایش جدولی
مهلت آگهی
برگزارکننده :
عنوان :
1397/08/30
مهلت ارسال:
1397-08-13
تاریخ انتشار در سایت :
9708139639294
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397/08/29
مهلت ارسال:
1397-08-13
تاریخ انتشار در سایت :
9708139639839
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه اصلاحیه : 112/3/97 : عملیات خاکی و ابنیه فنی راه روستایی زیارت دیوان مراد (تجدید2) با برآورد 5.493.786.687 ریال و تضمین 275.000.000 ریال --- 113/3/97 : اجرای عملیات پریمکت و آسفالت عباس آباد - آشین، رودخانه کمال، پدوم آباد - قرقطوئیه و کناروئیه (تجدید) با برآورد 34.319.020.800 ریال و تضمین 1.716.000.000 ریال --- 114/3/97 : اجرای عملیات پریمکت و آسفالت محورهای گمرکان - امجز + پشت کوه دوساری + میجان (تجدید 4) با برآورد 16.670.033.869 ریال و تضمین 834.000.000 ریال --- 115/3/97 : تکمیل اجرای عملیات خکی و ابنیه فنی محور بندر دلفارد (تجدید 2) با برآورد 6.446.882.548 ریال و تضمین 323.000.000 ریال --- 116/3/97 : اجرای خط کشی سرد ترافیکی همراه با گلاسبید جهت ایمن سازی پروژه های راه روستایی قابل افتتاح جنوب کرمان با برآورد 1.977.387.609 ریال و تضمین 99.000.000 ریال --- 117/3/97 : تهیه و نصب علائم اطلاعاتی، انتظامی، اخطاری جهت ایمن سازی پروژه باند دوم محور کهنوج - رودان و جیرفت - سراهی بم (تجدید 4) با برآورد 14.474.249.772 ریال و تضمین 724.000.000 ریال --- 118/3/97 : تهیه و نصب حفاظ نرده پل جهت ایمن سازی پروژه باند دوم محور جیرفت - سه راهی بم با برآورد 6.228.464.717 ریال و تضمین 312.000.000 ریال --- 119/3/97 : تهیه و نصب حفاظ نرده پل جهت ایمن سازی پروژه باند دوم محور کهنوج - رودان با برآورد 7.760.539.400 ریال و تضمین 389.000.000 ریال --- 120/3/97 : احداث و جمع آوری شبکه برق 20 کیلوولت و فشار ضعیف جهت آزاد سازی پروژه احداث باند دوم جیرفت - بافت (تجدید 2) با برآورد 3.097.536.725 ریال و تضمین 155.000.000 ریال --- 121/3/97 : اجرای حصار، محوطه و ساختمان سرایداری ثبت احوال شهرستان جیرفت با برآورد 4.970.585.119 ریال و تضمین 249.000.000 ریال
عنوان :
تا ساعت 14:30 مورخ 1397/08/30
مهلت ارسال:
1397-08-12
تاریخ انتشار در سایت :
970812914|86500
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397/08/29 تا پایان وقت اداری
مهلت ارسال:
1397-08-12
تاریخ انتشار در سایت :
970812343
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه اصلاحیه : 112/3/97 : عملیات خاکی و ابنیه فنی راه روستایی زیارت دیوان مراد (تجدید2) با برآورد 5.493.786.687 ریال و تضمین 275.000.000 ریال --- 113/3/97 : اجرای عملیات پریمکت و آسفالت عباس آباد - آشین، رودخانه کمال، پدوم آباد - قرقطوئیه و کناروئیه (تجدید) با برآورد 34.319.020.800 ریال و تضمین 1.716.000.000 ریال --- 114/3/97 : اجرای عملیات پریمکت و آسفالت محورهای گمرکان - امجز + پشت کوه دوساری + میجان (تجدید 4) با برآورد 16.670.033.869 ریال و تضمین 834.000.000 ریال --- 115/3/97 : تکمیل اجرای عملیات خکی و ابنیه فنی محور بندر دلفارد (تجدید 2) با برآورد 6.446.882.548 ریال و تضمین 323.000.000 ریال --- 116/3/97 : اجرای خط کشی سرد ترافیکی همراه با گلاسبید جهت ایمن سازی پروژه های راه روستایی قابل افتتاح جنوب کرمان با برآورد 1.977.387.609 ریال و تضمین 99.000.000 ریال --- 117/3/97 : تهیه و نصب علائم اطلاعاتی، انتظامی، اخطاری جهت ایمن سازی پروژه باند دوم محور کهنوج - رودان و جیرفت - سراهی بم (تجدید 4) با برآورد 14.474.249.772 ریال و تضمین 724.000.000 ریال --- 118/3/97 : تهیه و نصب حفاظ نرده پل جهت ایمن سازی پروژه باند دوم محور جیرفت - سه راهی بم با برآورد 6.228.464.717 ریال و تضمین 312.000.000 ریال --- 119/3/97 : تهیه و نصب حفاظ نرده پل جهت ایمن سازی پروژه باند دوم محور کهنوج - رودان با برآورد 7.760.539.400 ریال و تضمین 389.000.000 ریال --- 120/3/97 : احداث و جمع آوری شبکه برق 20 کیلوولت و فشار ضعیف جهت آزاد سازی پروژه احداث باند دوم جیرفت - بافت (تجدید 2) با برآورد 3.097.536.725 ریال و تضمین 155.000.000 ریال --- 121/3/97 : اجرای حصار، محوطه و ساختمان سرایداری ثبت احوال شهرستان جیرفت با برآورد 4.970.585.119 ریال و تضمین 249.000.000 ریال
عنوان :
تا ساعت 14:30 مورخ 1397/08/30
مهلت ارسال:
1397-08-10
تاریخ انتشار در سایت :
970810665|86500
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397/08/29 تا پایان وقت اداری
مهلت ارسال:
1397-08-10
تاریخ انتشار در سایت :
97081037
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397-08-27
مهلت ارسال:
1397-08-10
تاریخ انتشار در سایت :
9708105639
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397/08/27
مهلت ارسال:
1397-08-09
تاریخ انتشار در سایت :
9708099639650
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397/08/12 تا ساعت 14/30
مهلت ارسال:
1397-08-03
تاریخ انتشار در سایت :
970803710
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397/08/21
مهلت ارسال:
1397-08-03
تاریخ انتشار در سایت :
9708039639157
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397/08/21 تا ساعت 14
مهلت ارسال:
1397-08-03
تاریخ انتشار در سایت :
97080350
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397/08/21 تا ساعت 14
مهلت ارسال:
1397-08-02
تاریخ انتشار در سایت :
970802240
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397-08-22
مهلت ارسال:
1397-08-02
تاریخ انتشار در سایت :
9708025118
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397-08-20
مهلت ارسال:
1397-08-02
تاریخ انتشار در سایت :
9708025051
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه 112/3/97 : عملیات خاکی و ابنیه فنی راه روستایی زیارت دیوان مراد (تجدید2) با برآورد 5.493.786.687 ریال و تضمین 275.000.000 ریال --- 113/3/97 : اجرای عملیات پریمکت و آسفالت عباس آباد - آشین، رودخانه کمال، پدوم آباد - قرقطوئیه و کناروئیه (تجدید) با برآورد 34.319.020.800 ریال و تضمین 1.716.000.000 ریال --- 114/3/97 : اجرای عملیات پریمکت و آسفالت محورهای گمرکان - امجز + پشت کوه دوساری + میجان (تجدید 4) با برآورد 16.670.033.869 ریال و تضمین 834.000.000 ریال --- 115/3/97 : تکمیل اجرای عملیات خکی و ابنیه فنی محور بندر دلفارد (تجدید 2) با برآورد 6.446.882.548 ریال و تضمین 323.000.000 ریال --- 116/3/97 : اجرای خط کشی سرد ترافیکی همراه با گلاسبید جهت ایمن سازی پروژه های راه روستایی قابل افتتاح جنوب کرمان با برآورد 1.977.387.609 ریال و تضمین 99.000.000 ریال --- 117/3/97 : تهیه و نصب علائم اطلاعاتی، انتظامی، اخطاری جهت ایمن سازی پروژه باند دوم محور کهنوج - رودان و جیرفت - سراهی بم (تجدید 4) با برآورد 14.474.249.772 ریال و تضمین 724.000.000 ریال --- 118/3/97 : تهیه و نصب حفاظ نرده پل جهت ایمن سازی پروژه باند دوم محور جیرفت - سه راهی بم با برآورد 6.228.464.717 ریال و تضمین 312.000.000 ریال --- 119/3/97 : تهیه و نصب حفاظ نرده پل جهت ایمن سازی پروژه باند دوم محور کهنوج - رودان با برآورد 7.760.539.400 ریال و تضمین 389.000.000 ریال --- 120/3/97 : احداث و جمع آوری شبکه برق 20 کیلوولت و فشار ضعیف جهت آزاد سازی پروژه احداث باند دوم جیرفت - بافت (تجدید 2) با برآورد 3.097.536.725 ریال و تضمین 155.000.000 ریال --- 121/3/97 : اجرای حصار، محوطه و ساختمان سرایداری ثبت احوال شهرستان جیرفت با برآورد 4.970.585.119 ریال و تضمین 249.000.000 ریال
عنوان :
1397/08/22 تا ساعت 14
مهلت ارسال:
1397-08-01
تاریخ انتشار در سایت :
970801865
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
 
کاربرانورود به سیستم
نام کاربری :
کلمه عبور :
ذخیره مشخصات دریافت اشتراک
تبلیغاتتبلیغات
نرخ ارز، سکه و طلا نرخ ارز، سکه و طلا
عنوان نرخ
دلار آمریکا 135,500
دلار کانادا
یورو 155,520
پوند انگلیس
فرانک سوئیس 134,950
کرون سوئد 14,650
کرون دانمارک 20,540
درهم امارات 36,900
یکصد ین ژاپن 121,140
ریال سعودی
دلار استرالیا 96,830
یوان چین 20,200
انواع سکه نرخ
طرح قدیم 45,450,000
طرح جدید 47,000,000
نیم سکه 25,980,000
ربع سکه 16,490,000
هر گرم طلا 4,296,000
... تمامی نرخ ها ...
پشتیبانی ارتباط با ما
گروه شرکت های آریاجم و ضامن بین الملل
+9821 (42057) خط ویژه، E1 :
+9821 - 88 34 75 45 دورنگار :
mail[@]ariatender.com
mail[@]ariazamen.com
ایمیل :