ستادایران
دوشنبه 29 بهمن 1397
Monday 18 February 2019
امور حقوقی و ثبت شرکت در عراق
مناقصه   ، مناقصات   های کشور ایران

مناقصه ، مناقصات

نمایش باکسی
نمایش جدولی
مهلت آگهی
برگزارکننده :
مناقصه ارزیابی کیفی انجام کلیه امور در برخی از بخش ها و واحدهای مستقر در ادارات مرکزی تهران، فرودگاه امام خمینی (ره) و برخی شعب هما در شهرستانها به شرح : امور مربوط به پذیرش، محاسبه و کنترل اسناد بیمه درمانی کارکنان -- خدمات آموزشی و کمک آموزشی -- کلیه امور خدماتی، تاسیساتی و برقی مربوط به مرکز تفریحی، فرهنگی (هما) در شهرستان رامسر -- ارائه کلیه خدمات مربوط به مجموعه استخر و سونای مرکزی تفریحی، فرهنگی و ورزشی (هما) -- انجام بخشی از امور مربوط به خدمات بازرگانی از قبیل فروش بار و مسافر و سایر امور مرتبط با آن به تشخیص (هما) در ادارات مرکزی مهرآباد، شعبه اردبیل و بندرعباس --- انجام خدمات مربوط به کنترل پرواز - دیسپچر و سایر امور مرتبط با آن به تشخیص (هما) -- انجام کلیه امور مربوط به محاسبه و کنترل و رسیدگی به اسناد مالی و سایر امور مرتبط با آن به تشخیص (هما) -- انجام کلیه امور مربوط به محاسبه و بررسی قیمت تمام شده و سایر امور مرتبط با آن به تشخیص (هما) -- انجام کلیه امور مربوط به مجموعه های امور کارکنان مستقر در ایستگاه های امام خمینی (ره)، مهرآباد و شعبه مشهد و سایر امور مرتبط با آن به تشخیص (هما) -- انجام کلیه امور مربوط به تشریفات، برگزاری مراسم و همایش ها، شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی، تهیه و تامین اقلام تبلیغاتی، هماهنگی و انجام امور تبلیغاتی محیطی و سایر امور مرتبط با آن به تشخیص (هما) -- انجام کلیه امور مربوط به فعالیت در اتاق استریل و انجام امور دفتری و بایگانی همچنین امور مربوط به ازمایشگاه تشخیص طبی در مرکز پزشکی هوایی و سایر امور مرتبط با آن به تشخیص (هما)
عنوان :
1397/09/10 تا ساعت 15
مهلت ارسال:
1397-08-13
تاریخ انتشار در سایت :
97081330
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه ارزیابی کیفی انجام کلیه امور در برخی از بخش ها و واحدهای مستقر در ادارات مرکزی تهران، فرودگاه امام خمینی (ره) و برخی شعب هما در شهرستانها به شرح : امور مربوط به پذیرش، محاسبه و کنترل اسناد بیمه درمانی کارکنان -- خدمات آموزشی و کمک آموزشی -- کلیه امور خدماتی، تاسیساتی و برقی مربوط به مرکز تفریحی، فرهنگی (هما) در شهرستان رامسر -- ارائه کلیه خدمات مربوط به مجموعه استخر و سونای مرکزی تفریحی، فرهنگی و ورزشی (هما) -- انجام بخشی از امور مربوط به خدمات بازرگانی از قبیل فروش بار و مسافر و سایر امور مرتبط با آن به تشخیص (هما) در ادارات مرکزی مهرآباد، شعبه اردبیل و بندرعباس --- انجام خدمات مربوط به کنترل پرواز - دیسپچر و سایر امور مرتبط با آن به تشخیص (هما) -- انجام کلیه امور مربوط به محاسبه و کنترل و رسیدگی به اسناد مالی و سایر امور مرتبط با آن به تشخیص (هما) -- انجام کلیه امور مربوط به محاسبه و بررسی قیمت تمام شده و سایر امور مرتبط با آن به تشخیص (هما) -- انجام کلیه امور مربوط به مجموعه های امور کارکنان مستقر در ایستگاه های امام خمینی (ره)، مهرآباد و شعبه مشهد و سایر امور مرتبط با آن به تشخیص (هما) -- انجام کلیه امور مربوط به تشریفات، برگزاری مراسم و همایش ها، شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی، تهیه و تامین اقلام تبلیغاتی، هماهنگی و انجام امور تبلیغاتی محیطی و سایر امور مرتبط با آن به تشخیص (هما) -- انجام کلیه امور مربوط به فعالیت در اتاق استریل و انجام امور دفتری و بایگانی همچنین امور مربوط به ازمایشگاه تشخیص طبی در مرکز پزشکی هوایی و سایر امور مرتبط با آن به تشخیص (هما)
عنوان :
1397/09/10 تا ساعت 15
مهلت ارسال:
1397-08-13
تاریخ انتشار در سایت :
97081330
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه ارزیابی کیفی انجام کلیه امور در برخی از بخش ها و واحدهای مستقر در ادارات مرکزی تهران، فرودگاه امام خمینی (ره) و برخی شعب هما در شهرستانها به شرح : امور مربوط به پذیرش، محاسبه و کنترل اسناد بیمه درمانی کارکنان -- خدمات آموزشی و کمک آموزشی -- کلیه امور خدماتی، تاسیساتی و برقی مربوط به مرکز تفریحی، فرهنگی (هما) در شهرستان رامسر -- ارائه کلیه خدمات مربوط به مجموعه استخر و سونای مرکزی تفریحی، فرهنگی و ورزشی (هما) -- انجام بخشی از امور مربوط به خدمات بازرگانی از قبیل فروش بار و مسافر و سایر امور مرتبط با آن به تشخیص (هما) در ادارات مرکزی مهرآباد، شعبه اردبیل و بندرعباس --- انجام خدمات مربوط به کنترل پرواز - دیسپچر و سایر امور مرتبط با آن به تشخیص (هما) -- انجام کلیه امور مربوط به محاسبه و کنترل و رسیدگی به اسناد مالی و سایر امور مرتبط با آن به تشخیص (هما) -- انجام کلیه امور مربوط به محاسبه و بررسی قیمت تمام شده و سایر امور مرتبط با آن به تشخیص (هما) -- انجام کلیه امور مربوط به مجموعه های امور کارکنان مستقر در ایستگاه های امام خمینی (ره)، مهرآباد و شعبه مشهد و سایر امور مرتبط با آن به تشخیص (هما) -- انجام کلیه امور مربوط به تشریفات، برگزاری مراسم و همایش ها، شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی، تهیه و تامین اقلام تبلیغاتی، هماهنگی و انجام امور تبلیغاتی محیطی و سایر امور مرتبط با آن به تشخیص (هما) -- انجام کلیه امور مربوط به فعالیت در اتاق استریل و انجام امور دفتری و بایگانی همچنین امور مربوط به ازمایشگاه تشخیص طبی در مرکز پزشکی هوایی و سایر امور مرتبط با آن به تشخیص (هما)
عنوان :
1397/09/10 تا ساعت 15
مهلت ارسال:
1397-08-13
تاریخ انتشار در سایت :
97081330
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه ارزیابی کیفی انجام کلیه امور در برخی از بخش ها و واحدهای مستقر در ادارات مرکزی تهران، فرودگاه امام خمینی (ره) و برخی شعب هما در شهرستانها به شرح : امور مربوط به پذیرش، محاسبه و کنترل اسناد بیمه درمانی کارکنان -- خدمات آموزشی و کمک آموزشی -- کلیه امور خدماتی، تاسیساتی و برقی مربوط به مرکز تفریحی، فرهنگی (هما) در شهرستان رامسر -- ارائه کلیه خدمات مربوط به مجموعه استخر و سونای مرکزی تفریحی، فرهنگی و ورزشی (هما) -- انجام بخشی از امور مربوط به خدمات بازرگانی از قبیل فروش بار و مسافر و سایر امور مرتبط با آن به تشخیص (هما) در ادارات مرکزی مهرآباد، شعبه اردبیل و بندرعباس --- انجام خدمات مربوط به کنترل پرواز - دیسپچر و سایر امور مرتبط با آن به تشخیص (هما) -- انجام کلیه امور مربوط به محاسبه و کنترل و رسیدگی به اسناد مالی و سایر امور مرتبط با آن به تشخیص (هما) -- انجام کلیه امور مربوط به محاسبه و بررسی قیمت تمام شده و سایر امور مرتبط با آن به تشخیص (هما) -- انجام کلیه امور مربوط به مجموعه های امور کارکنان مستقر در ایستگاه های امام خمینی (ره)، مهرآباد و شعبه مشهد و سایر امور مرتبط با آن به تشخیص (هما) -- انجام کلیه امور مربوط به تشریفات، برگزاری مراسم و همایش ها، شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی، تهیه و تامین اقلام تبلیغاتی، هماهنگی و انجام امور تبلیغاتی محیطی و سایر امور مرتبط با آن به تشخیص (هما) -- انجام کلیه امور مربوط به فعالیت در اتاق استریل و انجام امور دفتری و بایگانی همچنین امور مربوط به ازمایشگاه تشخیص طبی در مرکز پزشکی هوایی و سایر امور مرتبط با آن به تشخیص (هما)
عنوان :
1397/09/10 تا ساعت 15
مهلت ارسال:
1397-08-13
تاریخ انتشار در سایت :
97081330
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397-08-20
مهلت ارسال:
1397-08-03
تاریخ انتشار در سایت :
9708033412
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1397-05-29
تاریخ انتشار در سایت :
970529198
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
42 روز بعد از آخرین روز دریافت اسناد
مهلت ارسال:
1397-05-23
تاریخ انتشار در سایت :
970523334
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1397-05-23
تاریخ انتشار در سایت :
970523415
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
42 روز بعد از آخرین روز دریافت اسناد
مهلت ارسال:
1397-05-22
تاریخ انتشار در سایت :
97052276
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1397-05-22
تاریخ انتشار در سایت :
970522332
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
14 روز از تاریخ پایان دریافت مدارک ارزیابی کیفی
مهلت ارسال:
1397-05-09
تاریخ انتشار در سایت :
970509143
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
14 روز از تاریخ پایان دریافت مدارک ارزیابی کیفی
مهلت ارسال:
1397-05-08
تاریخ انتشار در سایت :
970508105
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
14 روز از تاریخ پایان دریافت مدارک ارزیابی کیفی
مهلت ارسال:
1397-05-08
تاریخ انتشار در سایت :
970508105
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
از تاریخ نشر آگهی به مدت یک هفته
مهلت ارسال:
1397-04-16
تاریخ انتشار در سایت :
970416694
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
 
کاربرانورود به سیستم
نام کاربری :
کلمه عبور :
ذخیره مشخصات دریافت اشتراک
تبلیغاتتبلیغات
Jam.gif
نرخ ارز، سکه و طلا نرخ ارز، سکه و طلا
عنوان نرخ
دلار آمریکا 126,000
دلار کانادا 95,220
یورو 145,000
پوند انگلیس 162,670
فرانک سوئیس 125,550
کرون سوئد 13,610
کرون دانمارک 19,100
درهم امارات 34,310
یکصد ین ژاپن 114,030
ریال سعودی 33,600
دلار استرالیا 90,130
یوان چین 18,640
انواع سکه نرخ
طرح قدیم 41,750,000
طرح جدید 43,805,000
نیم سکه 23,400,000
ربع سکه 14,400,000
هر گرم طلا 3,940,900
... تمامی نرخ ها ...
پشتیبانی ارتباط با ما
گروه شرکت های آریاجم و ضامن بین الملل
+9821 (42057) خط ویژه، E1 :
+9821 - 88 34 75 45 دورنگار :
mail[@]ariatender.com
mail[@]ariazamen.com
ایمیل :