ستادایران
دوشنبه 29 بهمن 1397
Monday 18 February 2019
امور حقوقی و ثبت شرکت در عراق
مناقصه   ، مناقصات   های کشور ایران

مناقصه ، مناقصات پلهای فلزی ، هوایی و عابرپیاده

نمایش باکسی
نمایش جدولی
مهلت آگهی
برگزارکننده :
عنوان :
ده روز کاری پس از درج آگهي نوبت دوم
مهلت ارسال:
1397-09-28
تاریخ انتشار در سایت :
970928729
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1397-09-28
تاریخ انتشار در سایت :
970928345
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397/09/15 پایان وقت اداری
مهلت ارسال:
1397-09-05
تاریخ انتشار در سایت :
970905109
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه اصلاحیه : 1- عملیات نصب و نگهداری از علائم عمودی ترافیکی و تجهیزات ترافیکی به صورت اکیپی در سطح نواحی 1 و 4 با برآورد 3.142.070.208 ریال و سپرده 100.000.000 ریال و مدت انجام عملیات 12 ماه - نوبت دوم --- 2- عملیات نصب و نگهداری از علائم عمودی ترافیکی و تجهیزات ترافیکی به صورت اکیپی در سطح نواحی 2 و 5 با برآورد 3.142.070.208 ریال و سپرده 100.000.000 ریال و مدت انجام عملیات 12 ماه - نوبت دوم --- 3- عملیات نصب و نگهداری از علائم عمودی ترافیکی و تجهیزات ترافیکی به صورت اکیپی در سطح نواحی 3 و 6 با برآورد 3.142.070.208 ریال و سپرده 100.000.000 ریال و مدت انجام عملیات 12 ماه - نوبت دوم --- 4- تهیه ساخت نصب نگهداری و رنگ آمیزی نرده فلزی و پل همسطح و راهبندهای ترافیکی در سطح منطقه 6 - برآورد 4.566.249.510 ریال - سپرده 150.000.000 ریال - 12 ماه - نوبت دوم --- 5- عملیات مناسب سازی و همسطح سازی پیاده راه ها و سرپناه های ایستگاه اتوبوس جهت تردد معلولین در سطح نواحی 4-5-6 - برآورد 3.440.089.904 ریال - سپرده 100.000.000 ریال - 12 ماه - نوبت سوم --- 6- عملیات تهیه و اجرا و نگهداری علائم افقی ترافیکی (خط کشی) در سطح منطقه شش - برآورد 9.173.451.515 ریال - سپرده 270.000.000 ریال - 12 ماه - نوبت پنجم --- 7- سرویس و نگهداری پلهای عابر پیاده مکانیزه سطح منطقه شش - برآورد 5.159.700.000 ریال - سپرده 250.000.000 ریال - 10 ماه - نوبت دوم --- 8- نصب اجرای سازه و راه اندازی پله برقی پل عابر پیاده واقع در خیابان کریمخان - نبش خیابان خردمند - برآورد 2.707.300.906 ریال - سپرده 130.000.000 ریال - 4 ماه - نوبت اول --- 9- عملیات لوله گذاری و بهسازی انهار شرقی و غربی و تراش و روکش مکانیزه میدان ولیعصر (عج) - برآورد 16.241.937.095 ریال - سپرده 50.000.000 ریال - 6 ماه - نوبت اول
عنوان :
مهلت ارسال:
1397-08-30
تاریخ انتشار در سایت :
970830341|23300
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397/09/10
مهلت ارسال:
1397-08-29
تاریخ انتشار در سایت :
970829128
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
از نشر بمدت 10 روز
مهلت ارسال:
1397-08-28
تاریخ انتشار در سایت :
97082830
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه 1- عملیات نصب و نگهداری از علائم عمودی ترافیکی و تجهیزات ترافیکی به صورت اکیپی در سطح نواحی 1 و 4 با برآورد 3.142.070.208 ریال و سپرده 100.000.000 ریال و مدت انجام عملیات 12 ماه - نوبت دوم --- 2- عملیات نصب و نگهداری از علائم عمودی ترافیکی و تجهیزات ترافیکی به صورت اکیپی در سطح نواحی 2 و 5 با برآورد 3.142.070.208 ریال و سپرده 100.000.000 ریال و مدت انجام عملیات 12 ماه - نوبت دوم --- 3- عملیات نصب و نگهداری از علائم عمودی ترافیکی و تجهیزات ترافیکی به صورت اکیپی در سطح نواحی 3 و 6 با برآورد 3.142.070.208 ریال و سپرده 100.000.000 ریال و مدت انجام عملیات 12 ماه - نوبت دوم --- 4- تهیه ساخت نصب نگهداری و رنگ آمیزی نرده فلزی و پل همسطح و راهبندهای ترافیکی در سطح منطقه 6 - برآورد 4.566.249.510 ریال - سپرده 150.000.000 ریال - 12 ماه - نوبت دوم --- 5- عملیات مناسب سازی و همسطح سازی پیاده راه ها و سرپناه های ایستگاه اتوبوس جهت تردد معلولین در سطح نواحی 4-5-6 - برآورد 3.440.089.904 ریال - سپرده 100.000.000 ریال - 12 ماه - نوبت سوم --- 6- عملیات تهیه و اجرا و نگهداری علائم افقی ترافیکی (خط کشی) در سطح منطقه شش - برآورد 9.173.451.515 ریال - سپرده 270.000.000 ریال - 12 ماه - نوبت پنجم --- 7- سرویس و نگهداری پلهای عابر پیاده مکانیزه سطح منطقه شش - برآورد 5.159.700.000 ریال - سپرده 250.000.000 ریال - 10 ماه - نوبت دوم --- 8- نصب اجرای سازه و راه اندازی پله برقی پل عابر پیاده واقع در خیابان کریمخان - نبش خیابان خردمند - برآورد 2.707.300.906 ریال - سپرده 130.000.000 ریال - 4 ماه - نوبت اول --- 9- عملیات لوله گذاری و بهسازی انهار شرقی و غربی و تراش و روکش مکانیزه میدان ولیعصر (عج) - برآورد 17.816.571.765 ریال - سپرده 50.000.000 ریال - 6 ماه - نوبت اول
عنوان :
ده روز پس از درج آگهي
مهلت ارسال:
1397-08-27
تاریخ انتشار در سایت :
970827233
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه تهیه نصب و نگهداری تجهیزات ترافیکی و علایم ایمنی ویژه معلولین در محدوده ناحیه 1 - برآورد 2.519.838.160 ریال - سپرده 150.000.000 ریال - (مرتبط بودن موضوع اساسنامه شرکت با موضوع مناقصه - دارا بودن گواهینامه معتبر در رسته راه و ترابری یا نیرو از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دارای ظرفیت کاری و ریالی) - نوبت اول --- خرید لوله و اتصالات پلی اتیلن - برآورد 4.000.000.000 ریال - سپرده 300.000.000 ریال - (اشخاص حقوقی (مرتبط بودن موضوع اساسنامه شرکت با موضوع مناقصه) و یا حقیقی واجد شرایط) - نوبت اول --- خرید گل و گیاه - برآورد 2.800.000.000 ریال - سپرده - 250.000.000 ریال - (اشخاص حقوقی (مرتبط بودن موضوع اساسنامه شرکت با موضوع مناقصه) و یا حقیقی واجد شرایط) - نوبت اول --- احداث پل پیاده قوسی از نوع معمولی - برآورد 10.091.434.589 ریال - سپرده 300.000.000 ریال - (مرتبط بودن موضوع اساسنامه شرکت با موضوع مناقصه - دارا بودن گواهینامه معتبر در رسته ابنیه و ساختمان و یا راه و ترابری معتبر صادره از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دارای ظرفیت کاری و ریالی) - نوبت دوم
عنوان :
مهلت ارسال:
1397-08-23
تاریخ انتشار در سایت :
970823149
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه 1- خرید مخزن گالوانیزه 100 لیتری فلزی ـ برآورد 3.750.000.000 ریال ـ تضمین150.000.000 ریال --- 2- خرید وسایل بدنسازی پارکی ـ برآورد 5.000.000.000 ریال ـ تضمین 200.000.000 ریال --- 3- خرید قطعات پلی اتیلنی و کفی تاب با محافظ و زنجیر ـ برآورد 5.000.000.000 ریال ـ تضمین 200.000.000 ریال --- 4- خرید مجموعه بازی پلی اتیلنی و تاب با کفی پلی اتیلنی ـ برآورد 6.000.000.000 ریال ـ تضمین 250.000.000 ریال --- 5- خرید نیمکت و سطل زباله پارکی ـ برآورد 5.000.000.000 ریال ـ تضمین 200.000.000 ریال --- 6- کاهش سطوح چمنکاری و کاشت درخت و درختچه در سطح منطقه ـ رتبه مرتبط از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری الزامی می باشد ـ برآورد 10.264.769.975 ریال ـ تضمین 500.000.000 ریال --- 7- نگهداری عرصه جنگلکاری دو تویه سفلی فازی دو ـ دارا بودن رتبه کشاورزی (مرتبط) از سازمان مدیریت برنامه ریزی کل کشور الزامی است . ارائه پرینت کاری شامل تعداد کار و سقف ریالی مجاز توسط پیمانکار الزامی می باشد ـ برآورد 6.180.000.000 ریال ـ تضمین 600.000.000 ریال --- 8- سرویس، نگهداری، تامین ، تعویض و نصب قطعات 3 دستگاه پل عابر پیاده مکانیزه و 2 دستگاه پل مجهز به آسانسور ـ دارای گواهینامه توان فنی و صلایحت معتبر در رشته تاسیسات و تجهیزات با رتبه مرتبط با مبلغ پیمان از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و همچنین یک نمونه قرارداد مشابه در زمینه نگهداری پلهای مکانیزه داشته باشد یا دو نمونه قرارداد مشابه در زمینه نگهداری پل های عابر پیاده مکانیزه داشته باشد ـ برآورد 5.000.000.000 ریال ـ تضمین 200.000.000 ریال --- 9- نصب و نگهداری چراغ راهنمایی و رانندگی دارای رتبه در رسته راه و ترلابری یا نیرو از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور همچنین پیمانکاران میبایست در سامانه پیمانکاران شهرداری تهران ثبت نام و مورد تایید معاون حمل و نقل شهرداری تهران بوده و دارای ظرفیت آزاد در رسته مربوطه نیز باشند ـ برآورد 4.315.306.493 ریال ـ تضمین 70.000.000 ریال --- 10- ایجاد شبکه روشنایی بوستانهای شهرداری ، آلاله، وحدت اسلامی ، غیاثوند در سطح منطقه ـ دارای رتبه 5 نیرو از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری الزامی می باشد ـ برآورد 9.422.537.697 ریال ـ تضمین 500.000.000 ریال --- 11- خرید کفپوش گرانولی زمین بازی کودکان سطح منطقه ـ دارا بودن رزومه کاری مرتبط الزامی می باشد ـ برآورد 10.000.000.000 ریال ـ تضمین 500.000.000 ریال ---
عنوان :
ده روز از تاریخ درج آگهی
مهلت ارسال:
1397-08-23
تاریخ انتشار در سایت :
97082313
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397/09/10
مهلت ارسال:
1397-08-22
تاریخ انتشار در سایت :
970822174
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
از تاریخ درج آگهی تا پایان وقت اداری 1397/08/21
مهلت ارسال:
1397-08-14
تاریخ انتشار در سایت :
970814352
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه انجام عملیات در 5 ردیف : عملیات تهیه ، نصب و نگهداری سرپناه و پل فلزی ایستگاه های حمل و نقل عمومی در سطح منطقه با برآورد 2.995.606.823 ریال و سپرده 150.000.000 ریال گواهینامه صلاحیت معتبر در رسته راه و ترابری یا نیرو --- خرید علائم و تجهیزات ترافیکی (نوبت سوم) با برآورد 2.497.6890.154 ریال و سپرده 120.000.000 ریال کارت پیمانکاری صادره از معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران --- عملیات نگهداشت سرای محلات و فضاهای فرهنگی سطح منطقه 14 (سرای محلات چهار صددستگاه ، دلگشا ، شاهین ، شکوفه و نبی اکبرم و .. (نوبت دوم) پایه پنج در رسته ابنیه از سازمان مدیرت و برنامه ریزی کشور --- عملیات بازسازی ساختمان های اداری سطح نواحی 1 ، 2 ، 3 و 6 منطقه 14 (ساختمان مرکزی ، ساختمان ناحیه 1 ، ساختمان ناحیه 2 ، ساختان ناحیه 3 ، ساختمان ناحیه 6 و انبار فضای سبز و .. (نوبت چهارم) با برآورد 3.333.015.994 ریال و سپرده 150.000.000 ق پایه پنج در رسته ابنیه --- عملیات نگهداشت معابر سطح نواحی 3 و 5 (نهر جدول و پیاده رو) (نوبت چهارم) با برآورد 3.998.802.267 ریال و سپرده 180.000.000 ریال رتبه پنج در رسته راه و ترابری
عنوان :
حداکثر 10 روز از تارخی درج آگهی
مهلت ارسال:
1397-08-14
تاریخ انتشار در سایت :
97081482
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
 
کاربرانورود به سیستم
نام کاربری :
کلمه عبور :
ذخیره مشخصات دریافت اشتراک
تبلیغاتتبلیغات
Jam.gif
نرخ ارز، سکه و طلا نرخ ارز، سکه و طلا
عنوان نرخ
دلار آمریکا 126,000
دلار کانادا 95,220
یورو 145,000
پوند انگلیس 162,670
فرانک سوئیس 125,550
کرون سوئد 13,610
کرون دانمارک 19,100
درهم امارات 34,310
یکصد ین ژاپن 114,030
ریال سعودی 33,600
دلار استرالیا 90,130
یوان چین 18,640
انواع سکه نرخ
طرح قدیم 41,750,000
طرح جدید 43,805,000
نیم سکه 23,400,000
ربع سکه 14,400,000
هر گرم طلا 3,940,900
... تمامی نرخ ها ...
پشتیبانی ارتباط با ما
گروه شرکت های آریاجم و ضامن بین الملل
+9821 (42057) خط ویژه، E1 :
+9821 - 88 34 75 45 دورنگار :
mail[@]ariatender.com
mail[@]ariazamen.com
ایمیل :