ستادایران
یکشنبه 30 دی 1397
Sunday 20 January 2019
امور حقوقی و ثبت شرکت در عراق
مناقصه   ، مناقصات   های کشور ایران

مناقصه ، مناقصات سایه بان و ایستگاه اتوبوس

نمایش باکسی
نمایش جدولی
مهلت آگهی
برگزارکننده :
عنوان :
1397/10/05 تا ساعت 15
مهلت ارسال:
1397-10-02
تاریخ انتشار در سایت :
971002611
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
تا پایان وقت اداری 1397/10/04
مهلت ارسال:
1397-09-28
تاریخ انتشار در سایت :
970928725
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
تا پایان وقت اداری 1397/10/04
مهلت ارسال:
1397-09-22
تاریخ انتشار در سایت :
970922627
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
تا ساعت 15 مورخ 1397/10/05
مهلت ارسال:
1397-09-14
تاریخ انتشار در سایت :
97091446
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
تا 14 روز تقویمی پس از تاریخ چاپ آخرین نوبت آگهی
مهلت ارسال:
1397-09-01
تاریخ انتشار در سایت :
970901706
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
تا پایان وقت اداری 1397/09/13
مهلت ارسال:
1397-09-01
تاریخ انتشار در سایت :
970901509
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه اصلاحیه : 1- عملیات نصب و نگهداری از علائم عمودی ترافیکی و تجهیزات ترافیکی به صورت اکیپی در سطح نواحی 1 و 4 با برآورد 3.142.070.208 ریال و سپرده 100.000.000 ریال و مدت انجام عملیات 12 ماه - نوبت دوم --- 2- عملیات نصب و نگهداری از علائم عمودی ترافیکی و تجهیزات ترافیکی به صورت اکیپی در سطح نواحی 2 و 5 با برآورد 3.142.070.208 ریال و سپرده 100.000.000 ریال و مدت انجام عملیات 12 ماه - نوبت دوم --- 3- عملیات نصب و نگهداری از علائم عمودی ترافیکی و تجهیزات ترافیکی به صورت اکیپی در سطح نواحی 3 و 6 با برآورد 3.142.070.208 ریال و سپرده 100.000.000 ریال و مدت انجام عملیات 12 ماه - نوبت دوم --- 4- تهیه ساخت نصب نگهداری و رنگ آمیزی نرده فلزی و پل همسطح و راهبندهای ترافیکی در سطح منطقه 6 - برآورد 4.566.249.510 ریال - سپرده 150.000.000 ریال - 12 ماه - نوبت دوم --- 5- عملیات مناسب سازی و همسطح سازی پیاده راه ها و سرپناه های ایستگاه اتوبوس جهت تردد معلولین در سطح نواحی 4-5-6 - برآورد 3.440.089.904 ریال - سپرده 100.000.000 ریال - 12 ماه - نوبت سوم --- 6- عملیات تهیه و اجرا و نگهداری علائم افقی ترافیکی (خط کشی) در سطح منطقه شش - برآورد 9.173.451.515 ریال - سپرده 270.000.000 ریال - 12 ماه - نوبت پنجم --- 7- سرویس و نگهداری پلهای عابر پیاده مکانیزه سطح منطقه شش - برآورد 5.159.700.000 ریال - سپرده 250.000.000 ریال - 10 ماه - نوبت دوم --- 8- نصب اجرای سازه و راه اندازی پله برقی پل عابر پیاده واقع در خیابان کریمخان - نبش خیابان خردمند - برآورد 2.707.300.906 ریال - سپرده 130.000.000 ریال - 4 ماه - نوبت اول --- 9- عملیات لوله گذاری و بهسازی انهار شرقی و غربی و تراش و روکش مکانیزه میدان ولیعصر (عج) - برآورد 16.241.937.095 ریال - سپرده 50.000.000 ریال - 6 ماه - نوبت اول
عنوان :
مهلت ارسال:
1397-08-30
تاریخ انتشار در سایت :
970830341|23300
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
تا ساعت 13 مورخ 1397/09/12
مهلت ارسال:
1397-08-27
تاریخ انتشار در سایت :
970827803
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه 1- عملیات نصب و نگهداری از علائم عمودی ترافیکی و تجهیزات ترافیکی به صورت اکیپی در سطح نواحی 1 و 4 با برآورد 3.142.070.208 ریال و سپرده 100.000.000 ریال و مدت انجام عملیات 12 ماه - نوبت دوم --- 2- عملیات نصب و نگهداری از علائم عمودی ترافیکی و تجهیزات ترافیکی به صورت اکیپی در سطح نواحی 2 و 5 با برآورد 3.142.070.208 ریال و سپرده 100.000.000 ریال و مدت انجام عملیات 12 ماه - نوبت دوم --- 3- عملیات نصب و نگهداری از علائم عمودی ترافیکی و تجهیزات ترافیکی به صورت اکیپی در سطح نواحی 3 و 6 با برآورد 3.142.070.208 ریال و سپرده 100.000.000 ریال و مدت انجام عملیات 12 ماه - نوبت دوم --- 4- تهیه ساخت نصب نگهداری و رنگ آمیزی نرده فلزی و پل همسطح و راهبندهای ترافیکی در سطح منطقه 6 - برآورد 4.566.249.510 ریال - سپرده 150.000.000 ریال - 12 ماه - نوبت دوم --- 5- عملیات مناسب سازی و همسطح سازی پیاده راه ها و سرپناه های ایستگاه اتوبوس جهت تردد معلولین در سطح نواحی 4-5-6 - برآورد 3.440.089.904 ریال - سپرده 100.000.000 ریال - 12 ماه - نوبت سوم --- 6- عملیات تهیه و اجرا و نگهداری علائم افقی ترافیکی (خط کشی) در سطح منطقه شش - برآورد 9.173.451.515 ریال - سپرده 270.000.000 ریال - 12 ماه - نوبت پنجم --- 7- سرویس و نگهداری پلهای عابر پیاده مکانیزه سطح منطقه شش - برآورد 5.159.700.000 ریال - سپرده 250.000.000 ریال - 10 ماه - نوبت دوم --- 8- نصب اجرای سازه و راه اندازی پله برقی پل عابر پیاده واقع در خیابان کریمخان - نبش خیابان خردمند - برآورد 2.707.300.906 ریال - سپرده 130.000.000 ریال - 4 ماه - نوبت اول --- 9- عملیات لوله گذاری و بهسازی انهار شرقی و غربی و تراش و روکش مکانیزه میدان ولیعصر (عج) - برآورد 17.816.571.765 ریال - سپرده 50.000.000 ریال - 6 ماه - نوبت اول
عنوان :
ده روز پس از درج آگهي
مهلت ارسال:
1397-08-27
تاریخ انتشار در سایت :
970827233
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397/08/30 تا پایان وقت اداری
مهلت ارسال:
1397-08-26
تاریخ انتشار در سایت :
970826894
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
تا ساعت 13 مورخ 1397/09/12
مهلت ارسال:
1397-08-26
تاریخ انتشار در سایت :
970826722
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397/09/07 ساعت 13
مهلت ارسال:
1397-08-22
تاریخ انتشار در سایت :
97082249
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397-09-19
مهلت ارسال:
1397-08-22
تاریخ انتشار در سایت :
9708223689
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه انجام عملیات در 5 ردیف : عملیات تهیه ، نصب و نگهداری سرپناه و پل فلزی ایستگاه های حمل و نقل عمومی در سطح منطقه با برآورد 2.995.606.823 ریال و سپرده 150.000.000 ریال گواهینامه صلاحیت معتبر در رسته راه و ترابری یا نیرو --- خرید علائم و تجهیزات ترافیکی (نوبت سوم) با برآورد 2.497.6890.154 ریال و سپرده 120.000.000 ریال کارت پیمانکاری صادره از معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران --- عملیات نگهداشت سرای محلات و فضاهای فرهنگی سطح منطقه 14 (سرای محلات چهار صددستگاه ، دلگشا ، شاهین ، شکوفه و نبی اکبرم و .. (نوبت دوم) پایه پنج در رسته ابنیه از سازمان مدیرت و برنامه ریزی کشور --- عملیات بازسازی ساختمان های اداری سطح نواحی 1 ، 2 ، 3 و 6 منطقه 14 (ساختمان مرکزی ، ساختمان ناحیه 1 ، ساختمان ناحیه 2 ، ساختان ناحیه 3 ، ساختمان ناحیه 6 و انبار فضای سبز و .. (نوبت چهارم) با برآورد 3.333.015.994 ریال و سپرده 150.000.000 ق پایه پنج در رسته ابنیه --- عملیات نگهداشت معابر سطح نواحی 3 و 5 (نهر جدول و پیاده رو) (نوبت چهارم) با برآورد 3.998.802.267 ریال و سپرده 180.000.000 ریال رتبه پنج در رسته راه و ترابری
عنوان :
حداکثر 10 روز از تارخی درج آگهی
مهلت ارسال:
1397-08-14
تاریخ انتشار در سایت :
97081482
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
بمدت 7 روز کاری
مهلت ارسال:
1397-08-01
تاریخ انتشار در سایت :
970801868
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
تا 1397/07/30
مهلت ارسال:
1397-07-28
تاریخ انتشار در سایت :
970728367
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه اجرای عملیات نصب و نگهداری سرپناه های ایستگاه اتوبوس بی آر تی و معمولی (تجدید) با برآورد 3.669.222.942 ریال و تضمین 150.000.000 ریال (رتبه در رسته راه و ترابری یا نیرو از سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور و ثبت نام در سامانه پیمانکاران شهرداری تهران و مورد تایید معاونت ترافیک شهرداری تهران) --- اجرای عملیات تهیه و نصب نرده ایمنی در سطح منطقه 11 (تجدید) با برآورد 3.210.898.462 ریال و تضمین 100.000.000 ریال (رتبه در رسته راه و ترابری یا نیرو از سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور و ثبت نام در سامانه پیمانکاران شهرداری تهران و مورد تایید معاونت ترافیک شهرداری تهران) --- تهیه و نصب تابلوهای ترافیکی در سطح منطقه 11 (تجدید) با برآورد 3.669.419.008 ریال و تضمین 150.000.000 ریال (رتبه در رسته راه و ترابری یا نیرو از سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور و ثبت نام در سامانه پیمانکاران شهرداری تهران و مورد تایید معاونت ترافیک شهرداری تهران) --- تعمیر و نگهداری چراغ های راهنمایی و رانندگی چشمک زن و سولار در سطح محدوده منطقه 11 با برآورد 2.500.929.352 ریال و تضمین 100.000.000 ریال (رتبه در رسته راه و ترابری یا نیرو از سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور و ثبت نام در سامانه پیمانکاران شهرداری تهران و مورد تایید معاونت ترافیک شهرداری تهران) --- پیرایش جداره ها و حذف زوائد فیزیکی، بصری و ساماندهی نما و تابلو میدان وحدت اسلامی (تجدید) با برآورد 8.144.276.400 ریال و تضمین 200.000.000 ریال (گواهی صلاحیت پیمانکارای از استانداری تهران معاونت امور عمرانی و یا سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در رسته ابنیه با پایه حداقل 5 و یک نمونه قرارداد مشابه با شهرداری تهران و دو نمونه قرارداد با موضوع خدمات حذف زوائد و پیرایش شهری) --- پیرایش و حذف زوائد فیزیکی و بصری و ساماندهی نما و تابلو محور خیابان وحدت اسلامی (تجدید) با برآورد 6.386.540.316 ریال و تضمین 200.000.000 ریال (گواهی صلاحیت پیمانکارای از استانداری تهران معاونت امور عمرانی و یا سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در رسته ابنیه با پایه حداقل 5 و یک نمونه قرارداد مشابه با شهرداری تهران و دو نمونه قرارداد با موضوع خدمات حذف زوائد و پیرایش شهری) --- عملیات سرویس و نگهداری پل عابر مکانیزه منطقه 11 (تجدید) با برآورد 3.458.770.560 ریال و تضمین 100.000.000 ریال (رتبه تاسیسات و تجهیزات از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) --- احداث، مرمت و بازسازی چاه های جذبی در سطح منطقه (تجدید) با برآورد 4.200.000.000 ریال و تضمین 150.000.000 ریال (حداقل رتبه 5 آب یا ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی و روزمه کاری)
عنوان :
ده روز پس از درج آگهي
مهلت ارسال:
1397-07-24
تاریخ انتشار در سایت :
970724147
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه عملیات نصب و نگهداری از علائم عمودی ترافیکی و تجهیزات ترافیکی به صورت اکیپی در سطح نواحی 1 و 4 با برآورد 3.707.642.845 ریال و سپرده 120.000.000 ریال و مدت انجام عملیات 12 ماه (تایید معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران در رسته مرتبط و دارای ظرفیت آزاد در رسته مربوطه) --- عملیات نصب و نگهداری از علائم عمودی ترافیکی و تجهیزات ترافیکی به صورت اکیپی در سطح نواحی 2 و 5 با برآورد 3.707.642.845 ریال و سپرده 120.000.000 ریال و مدت انجام عملیات 12 ماه (تایید معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران در رسته مرتبط و دارای ظرفیت آزاد در رسته مربوطه) --- عملیات نصب و نگهداری از علائم عمودی ترافیکی و تجهیزات ترافیکی به صورت اکیپی در سطح نواحی 3 و 6 با برآورد 3.707.642.845 ریال و سپرده 120.000.000 ریال و مدت انجام عملیات 12 ماه (تایید معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران در رسته مرتبط و دارای ظرفیت آزاد در رسته مربوطه) --- عملیات اصلاح هندسی در سطح منطقه 6 با برآورد 7.308.338.741 ریال و سپرده 200.000.000 ریال و مدت انجام عملیات 12 ماه (تایید معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران در رسته مرتبط و دارای ظرفیت آزاد در رسته مربوطه) --- عملیات تهیه، ساخت، نصب، نگهداری و رنگ آمیزی نرده فلزی و پل همسطح و راهبندهای ترافیکی در سطح منطقه 6 با برآورد 4.566.249.510 ریال و سپرده 150.000.000 ریال و مدت انجام عملیات 12 ماه (رتبه در رسته راه و ترابری یا نیرو از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و ثبت نام در سامانه پیمانکاران شهرداری تهران و مورد تایید معاونت ترافیک شهرداری تهران) --- عملیات مناسب سازی و همسطح شاز پیاده راه ها و سرپناه های ایستگاه اتوبوس جهت تردد معلولین در سطح نواحی 4-5-6 (نوبت دوم) با برآورد 3.440.089.904 ریال و سپرده 100.000.000 ریال و مدت انجام عملیات 12 ماه (حداقل رتبه 5 در رسته ابنیه و ساختمان و یا راه و ترابری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی و ثبت نام در سامانه پیمانکاران شهرداری تهران و مورد تایید معاونت ترافیک شهرداری تهران) --- عملیات تهیه و اجرا و نگهداری علائم افقی ترافیکی (خط کشی) در سطح منطقه شش (نوبت چهارم) با برآورد 9.173.451.515 ریال و سپرده 270.000.000 ریال و مدت انجام عملیات 12 ماه (حداقل رتبه 4 در رسته راه و ترابری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و ثبت نام در سامانه پیمانکاران شهرداری و مورد تایید معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران) --- تهیه تابلو و علائم راهنمایی و رانندگی در سطح منطقه شش (نوبت دوم) با برآورد 3.210.842.759 ریال و سپرده 100.000.000 ریال و مدت انجام عملیات 6 ماه (رتبه در رسته راه و ترابری یا نیرو از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) --- عملیات نگهداری مرکز تحقیقات و مشاوره فضای سبز (مرکز تام) (نوبت سوم) با برآورد 3.410.170.400 ریال و سپرده 150.000.000 ریال و مدت انجام 12 ماه (ثبت نام در سامانه تامین کنندگان و ارائه دهندگان خدمات شهرداری تهران و آخرین پرینت از سایت مدیریت و برنامه ریزی کشورو گواهینامه و رتبه معتبر کشاورزی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی)
عنوان :
ده روز پس از درج آگهي
مهلت ارسال:
1397-07-24
تاریخ انتشار در سایت :
970724155
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
 
کاربرانورود به سیستم
نام کاربری :
کلمه عبور :
ذخیره مشخصات دریافت اشتراک
تبلیغاتتبلیغات
Jam.gif
نرخ ارز، سکه و طلا نرخ ارز، سکه و طلا
عنوان نرخ
دلار آمریکا 114,500
دلار کانادا 86,400
یورو 132,500
پوند انگلیس 147,530
فرانک سوئیس 115,020
کرون سوئد 12,690
کرون دانمارک 17,430
درهم امارات 31,180
یکصد ین ژاپن 104,420
ریال سعودی 30,530
دلار استرالیا 82,090
یوان چین 16,900
انواع سکه نرخ
طرح قدیم 38,000,000
طرح جدید 39,520,000
نیم سکه 20,450,000
ربع سکه 12,500,000
هر گرم طلا 3,617,700
... تمامی نرخ ها ...
پشتیبانی ارتباط با ما
گروه شرکت های آریاجم و ضامن بین الملل
+9821 (42057) خط ویژه، E1 :
+9821 - 88 34 75 45 دورنگار :
mail[@]ariatender.com
mail[@]ariazamen.com
ایمیل :