ستادایران
پنجشنبه 3 خرداد 1397
Thursday 24 May 2018
مناقصه   ، مناقصات   های کشور ایران

مناقصه ، مناقصات پالت ، صندوق و جعبه چوبی

نمایش باکسی
نمایش جدولی
مهلت آگهی
برگزارکننده :
عنوان :
ده روز پس از درج آگهي
مهلت ارسال:
1397-02-29
تاریخ انتشار در سایت :
970229119
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397/02/28
مهلت ارسال:
1397-02-24
تاریخ انتشار در سایت :
970224393
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1397-02-05
تاریخ انتشار در سایت :
970205202
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه خرید موارد در 37 ردیف به شرح : تولید جعبه چوبی با کد 005-01-154 به تعداد 50.000 عدد همراه با پالت با کد 0051-01-154 به تعداد 3/125 عدد--- تولید قطعه یونولیتی با کد 03-220-01 به تعداد 50/000 عدد--- تولید مجموعه غلاف با کد 018-14-239 به تعداد 60/000 عدد---تولید مجموعه غلاف با کد 70-01-40 به تعداد 60/000 --- تولید قطعه با کد 01-250-10-239 به تعداد 150/000 عدد--- تولید قطعات با کد 01-001-01 و 001-01 و 02-001-01 از هر کدام به تعداد 50/000 عدد--- پریفورم قطعه با کد 0210012 به مقدار 2/200/000 کیلوگرم--- کشش سرد پریفورم قعه با کد 0210013 به مقدار 2/100/000 کیلوگرم معادل 50/000 ست--- پرسکاری قطعه با کد 29-16-39 به تعداد 150/000 عدد--- مونتاژ نهایی مجموعه با کد 10-14-239 به تعداد 50/000 عدد--- پرسکاری مجموعه با کد 302-01-154 به تعداد 30/000 عدد--- ماشینکاری قطعه با کد 360033 به تعداد 15/000 عدد--- ماشینکاری و فلوفرم قطعه با کد 03/ 01-100 به تعداد 15/000 عدد--- خرید شمش فولادی قطر 130 طول 6 متر به مقدار 2/500/000 کیلوگرم--- خرید سنسور فشار به تعداد 50 عدد و شارژ آمپلی فایر به تعداد 1 دستگاه به همراه کابل مخصوص سنسور فشار به تعداد 30 عدد--- خرید لوله فولادی 60*130 به مقدار 60/000 کیلوگرم--- خرید لوله فولادی 61.5*91 به مقدار 30/000 کیلوگرم--- خرید پودر منیزیم به مقدار 500 کیلوگرم--- خرید دستگاه پرس لنگ 50 تن به تعداد 1 دستگاه--- خرید چمپر حرارتی 50- الی 80+ درجه با رطوبت 98% به تعداد 3 دستگاه--- خرید میلگرد آلومینیومی قطر 106 گرید 3A به مقدار 10/000 کیلوگرم---خرید میلگرد آلومینیومی قطر 106 به مقدار 25/000 کیلوگرم---خرید رزین به مقدار 15/000 کیلوگرم و هاردنر به مقدار 10/000 کیلوگرم--- خرید ساچمه قطر 6.35 به مقدار 100/000 کیلوگرم--- خرید باکالیت 43 الی 60 درصد الیاف به مقدار 15/000 کیلوگرم--- خرید قالب با کد 0761004 به تعداد 6 دست--- خرید قالب با کد 0761003 به تعداد 6 دست--- خرید مواد با کد 1020230 به مقدار 15/000 کیلوگرم---خرید رنگ پودری با کد 30037 به مقدار 10/000 کیلوگرم--- خرید استن به مقدار 20/000 کیلوگرم---خرید تسمه بسته بندی به مقدار 20/000 کیلوگرم---خرید نیکل A210 به مقدار 5/000 کیلوگرم--- خرید نیکل B210 به مقدار 3/000 کیلوگرم--- ماشینکاری و مونتاژ نهایی مجموعه با کد 10-14-239 به تعداد 50/000 عدد--- خرید میلگرد آلومینیومی قطر 90 به مقدار 150/000 کیلوگرم--- خرید میلگرد آلومینیومی قطر 50 به مقدار 30/000 کیلوگرم--- تولید قطعه با کد 0022-01-154 به تعداد 20/000 عدد
عنوان :
تا پایان وقت اداری مورخ 1397/02/10
مهلت ارسال:
1397-01-28
تاریخ انتشار در سایت :
97012813
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
یک هفته پس از درج آگهي
مهلت ارسال:
1397-01-21
تاریخ انتشار در سایت :
97012114
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
ده روز پس از درج آگهي
مهلت ارسال:
1397-01-20
تاریخ انتشار در سایت :
970120191
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397/01/30
مهلت ارسال:
1397-01-20
تاریخ انتشار در سایت :
970120167
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1397-01-19
تاریخ انتشار در سایت :
970119924
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
ده روز پس از درج آگهي
مهلت ارسال:
1396-12-12
تاریخ انتشار در سایت :
961212305
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1396/12/12 تا ساعت 16
مهلت ارسال:
1396-11-25
تاریخ انتشار در سایت :
961125251
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1396/12/12 تا ساعت 16
مهلت ارسال:
1396-11-23
تاریخ انتشار در سایت :
961123426
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1396/11/17 لغایت 1396/11/29
مهلت ارسال:
1396-11-17
تاریخ انتشار در سایت :
961117107
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1396-11-17
تاریخ انتشار در سایت :
961117305
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه واگذاری موارد ذیل به صورت جداگانه: ماشینکاری قطعه با کد 01-500-01 به تعداد 50.000 عدد - ماشینکاری قطعه با کد 0022-01-40 به تعداد 50.000 عدد - ماشینکاری قطعه با کد 0023-01-132 به تعداد 180.000 عدد - ماشینکاری قطعه با کد 101-111 به تعداد 8.000 عدد - ماشینکاری قطعات با کد 0021-01-154 و 0027-01-154 هر کدام به تعداد 50.000 عدد - ماشینکاری قطعه با کد 002-000 به تعداد 2.000 عدد - ماشینکاری قطعه با کد 0057-01-154 به تعداد 23.000 عدد - پریفرم قطعه با کد 01-0006-01 به تعداد 40 عدد - پریفرم قطعه با کد 01-002-01 به تعداد 40.000 عدد - پرسکاری قطعه با کد 01-0036-01-154 به تعداد 60.000 عدد - پرسکاری قطعه با کد 0037-01-154 به تعداد 150.000 عدد - سوراخکاری قطعه با کد 02-0036-01-154 به تعداد 60.000 ریال - تولید قطعه با کد 001001 به تعداد 50.000 عدد - تلوید قطعه با کد 03-220-01 به تعداد 50.000 عدد - تولید قطعه با کد 06-26-239 به تعداد 40.000 عدد - تولید قطعه با کد 5-01-100-01 به تعداد 50.000 عدد - تولید قطعه با کد 001-03-173 به تعداد 8.000 عدد - تولید قطعه با کد 0010026 به تعداد 30.000 عدد - تولید قطعه با کد 018-14-239 به تعداد 60.000 عدد - تولید قطعه با کد 26-16-239 به تعداد 150.000 عدد - تلوید قطقعه با کد 0011-01-154 به تعداد 30.000 عدد - تولید قطعه با کد 0009-01-154 به تعداد 23.000 عدد - تولید قطعه پلاستیکی با کد 036001042 به تعداد 4.000 عدد - تولید قطعه با کد 00500206 به تعداد 1/250 عدد - تولید قطعه با کد 65-14-239 به تعداد 60.000 عدد - ساخت قطعه با کد 010951010 به تعداد 15.000 عدد - ساخت جعبه چوبی با کد 00500306 به تعداد 1/250 عدد - ساخت پالت چوبی با کد 036001041 به تعداد 20 عدد - خرید دستگا پرس با کد 01200016 به تعداد 1 دستگاه - خرید دستگاه با کد 0090001 به تعداد 3 دستگاه - خرید کفی تریلر بغل دار سه محور به تعداد 1 دستگاه - خرید میلگرد آلومینیومی قطر 100 به مقدار 15.000 کیلوگرم - خرید لوله فولادی 42*34 به مقدار 250.000 کیلوگرم - خرید سنسور فشار به تعداد 50 عدد و شارژ آمپی فایر به تعداد 1 دستگاه به همراه کابل مخصوص سنسور فشار به تعداد 30 عدد - واگذاری خدمات فروشگاه مصرف کارکنان - تهیه و تامین اقلام و تجهیزات به همراه خدمات لوله کشی و اجرای گازهای طبی ساختمان بهداری صنعت - خرید البسه کرکنان
عنوان :
تا پایان وقت اداری 1396/11/09
مهلت ارسال:
1396-10-25
تاریخ انتشار در سایت :
961025308
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1396-10-16
تاریخ انتشار در سایت :
961016330
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
 
کاربرانورود به سیستم
نام کاربری :
کلمه عبور :
ذخیره مشخصات دریافت اشتراک
تبلیغاتتبلیغات
alibaba-251.gif
نرخ ارز، سکه و طلا نرخ ارز، سکه و طلا
عنوان نرخ
دلار آمریکا 0
دلار کانادا 0
یورو 0
پوند انگلیس 0
فرانک سوئیس 0
کرون سوئد 0
کرون دانمارک 0
درهم امارات 0
یکصد ین ژاپن 0
ریال سعودی 0
دلار استرالیا 0
یوان چین 0
انواع سکه نرخ
طرح قدیم
طرح جدید
نیم سکه
ربع سکه
هر گرم طلا
... تمامی نرخ ها ...
پشتیبانی ارتباط با ما
گروه شرکت های آریاجم و ضامن بین الملل
+9821 (42057) خط ویژه، E1 :
+9821 - 88 34 75 45 دورنگار :
mail[@]ariatender.com
mail[@]ariazamen.com
ایمیل :