شنبه 27 آبان 1396
Saturday 18 November 2017
مناقصه   ، مناقصات   های کشور ایران

مناقصه ، مناقصات سیستمهای تله متری و تله کنترل

نمایش باکسی
نمایش جدولی
مهلت آگهی
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1396-08-03
تاریخ انتشار در سایت :
9608032003
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1396-09-04
مهلت ارسال:
1396-08-03
تاریخ انتشار در سایت :
9608034498
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1396/08/16 ساعت 10
مهلت ارسال:
1396-07-26
تاریخ انتشار در سایت :
960726123
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1396/08/16 ساعت 10
مهلت ارسال:
1396-07-25
تاریخ انتشار در سایت :
960725229
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1396-08-02
مهلت ارسال:
1396-07-17
تاریخ انتشار در سایت :
9607175931
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1396-08-08 تا ساعت 16/15
مهلت ارسال:
1396-07-17
تاریخ انتشار در سایت :
9607175980
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1396/08/03 ساعت 15
مهلت ارسال:
1396-07-17
تاریخ انتشار در سایت :
960717526
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1396/08/03 ساعت 15
مهلت ارسال:
1396-07-16
تاریخ انتشار در سایت :
960716688
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1396/07/10 ساعت 15
مهلت ارسال:
1396-06-22
تاریخ انتشار در سایت :
960622818
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1396/07/10 ساعت 15
مهلت ارسال:
1396-06-21
تاریخ انتشار در سایت :
960621536
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1396/06/08 الی 1396/06/21
مهلت ارسال:
1396-06-06
تاریخ انتشار در سایت :
960606560
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه عملیات به شرح: خدمات تعمیر، نگهداری و بهره برداری ایستگاه های پمپاژ چاه و تاسیسات وابسته با برآورد 1.828.000.000 ریال و تضمین 91.400.000 ریال -- خدمات تعمیر و نگهداری تاسیسات، کنترل کیفی روستاهای تحت پوشش - بخش سامن با برآورد 1.117.400.000 ریال و تضمین 55.900.000 ریال -- خدمات تعمیر، نگهداری خدمات، تعمیر و نگهداری تاسیسات، کنترل کیفی و خدمات آبرسانی سیار روستاهای تحت پوشش - بخش مرکزی وزند با برآورد 1.837.800.000 ریال و تضمین 91.900.000 ریال -- خدمات تعمیر، نگهداری تاسیسات، کنترل کیفی روستاهای تحت پوشش - بخش جوکار با برآورد 1.461.600.000 ریال و تضمین 73.100.000 ریال -- خدمات تعمیر، نگهداری تاسیسات، کنترل کیفی و خدمات، آبرسانی سیار - بخش پیر سلمان با برآورد 1.423.438.800 ریال و تضمین 71.200.000 ریال -- خدمات تعمیر، نگهداری تاسیسات، کنترل کیفی بخش صالح آباد با برآورد 991.386.000 ریال و تضمین 49.600.000 ریال -- خدمات تعمیر، نگهداری تاسیسات، کنترل کیفی و خدمات آبرسانی بخش مرکزی و لالجین با برآورد 1.867.488.000 ریال و تضمین 93.400.000 ریال -- تله متری و مانیتورینگ شهرستان های بهار - نهاوند - اسد آباد و همدان با برآورد 591.478.000 ریال و تضمین 29.600.000 ریال -- توسعه اصلاح و بازسازی ایستگاه های پمپاژ آب و تاسیسات استحصال با برآورد 680.000.000 ریال و تضمین 24.000.000 ریال -- خدمات تعمیر، نگهداری تاسیسات، کنترل کیفی و خدمات آبرسانی سایر - بخش خزل زرین دشت کیان با برآورد 1.946.304.000 ریال و تضمین 97.250.000 ریال -- خدمات تعمیر، نگهداری تاسیسات، کنترل کیفی و خدمات آبرسانی سیار بخش مرکزی با برآورد 2.114.688.000 ریال و تضمین 105.750.000 ریال -- خدمات تعمیر، نگهداری تاسیسات، کنترل کیفی - بخش مرکزی - دهستان های سبز دشت و حاجیلو با برآورد 1.029.441.000 ریال و تضمین 51.500.000 ریال -- خدمات تعمیر، نگهداری تاسیسات، کنترل کیفی بخش شیرین سو و روستای قباق تپه حاجیلو با برآورد 955.365.600 ریال و تضمین 47.800.000 ریال -- خدمات تعمیر، نگهداری تاسیسات، کنترل کیفی و روستاهای بخش مرکزی - دهستان های راهب، سرداران و کوهین با برآورد 748.852.172 ریال و تضمین 27.450.000 ریال -- تعمیر و نگهداری تاسیسات، کنترل کیفی 32 روستاهای بخش مرکزی با برآورد 2.548.728.000 ریال و تضمین 127.450.000 ریال -- تعمیر و نگهداری تاسیسات، کنترل کیفی - بخش فژفروه در جزین با برآورد 1.629.700.000 ریال و تضمین 81.500.000 ریال -- توسعه اصلاح و بازسازی ایستگاه های پمپاژ آب و تاسیسات استحصال با بآورد 950.000.000 ریال و تضمین 47.500.000 ریال
عنوان :
1396/06/08 الی 1396/06/20
مهلت ارسال:
1396-06-02
تاریخ انتشار در سایت :
960602696
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه عملیات به شرح: خدمات تعمیر، نگهداری و بهره برداری ایستگاه های پمپاژ چاه و تاسیسات وابسته با برآورد 1.828.000.000 ریال و تضمین 91.400.000 ریال -- خدمات تعمیر و نگهداری تاسیسات، کنترل کیفی روستاهای تحت پوشش - بخش سامن با برآورد 1.117.400.000 ریال و تضمین 55.900.000 ریال -- خدمات تعمیر، نگهداری خدمات، تعمیر و نگهداری تاسیسات، کنترل کیفی و خدمات آبرسانی سیار روستاهای تحت پوشش - بخش مرکزی وزند با برآورد 1.837.800.000 ریال و تضمین 91.900.000 ریال -- خدمات تعمیر، نگهداری تاسیسات، کنترل کیفی روستاهای تحت پوشش - بخش جوکار با برآورد 1.461.600.000 ریال و تضمین 73.100.000 ریال -- خدمات تعمیر، نگهداری تاسیسات، کنترل کیفی و خدمات، آبرسانی سیار - بخش پیر سلمان با برآورد 1.423.438.800 ریال و تضمین 71.200.000 ریال -- خدمات تعمیر، نگهداری تاسیسات، کنترل کیفی بخش صالح آباد با برآورد 991.386.000 ریال و تضمین 49.600.000 ریال -- خدمات تعمیر، نگهداری تاسیسات، کنترل کیفی و خدمات آبرسانی بخش مرکزی و لالجین با برآورد 1.867.488.000 ریال و تضمین 93.400.000 ریال -- تله متری و مانیتورینگ شهرستان های بهار - نهاوند - اسد آباد و همدان با برآورد 591.478.000 ریال و تضمین 29.600.000 ریال -- توسعه اصلاح و بازسازی ایستگاه های پمپاژ آب و تاسیسات استحصال با برآورد 680.000.000 ریال و تضمین 24.000.000 ریال -- خدمات تعمیر، نگهداری تاسیسات، کنترل کیفی و خدمات آبرسانی سایر - بخش خزل زرین دشت کیان با برآورد 1.946.304.000 ریال و تضمین 97.250.000 ریال -- خدمات تعمیر، نگهداری تاسیسات، کنترل کیفی و خدمات آبرسانی سیار بخش مرکزی با برآورد 2.114.688.000 ریال و تضمین 105.750.000 ریال -- خدمات تعمیر، نگهداری تاسیسات، کنترل کیفی - بخش مرکزی - دهستان های سبز دشت و حاجیلو با برآورد 1.029.441.000 ریال و تضمین 51.500.000 ریال -- خدمات تعمیر، نگهداری تاسیسات، کنترل کیفی بخش شیرین سو و روستای قباق تپه حاجیلو با برآورد 955.365.600 ریال و تضمین 47.800.000 ریال -- خدمات تعمیر، نگهداری تاسیسات، کنترل کیفی و روستاهای بخش مرکزی - دهستان های راهب، سرداران و کوهین با برآورد 748.852.172 ریال و تضمین 27.450.000 ریال -- تعمیر و نگهداری تاسیسات، کنترل کیفی 32 روستاهای بخش مرکزی با برآورد 2.548.728.000 ریال و تضمین 127.450.000 ریال -- تعمیر و نگهداری تاسیسات، کنترل کیفی - بخش فژفروه در جزین با برآورد 1.629.700.000 ریال و تضمین 81.500.000 ریال -- توسعه اصلاح و بازسازی ایستگاه های پمپاژ آب و تاسیسات استحصال با بآورد 950.000.000 ریال و تضمین 47.500.000 ریال
عنوان :
1396/06/08 الی 1396/06/20
مهلت ارسال:
1396-05-31
تاریخ انتشار در سایت :
960531715
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1396-06-18
مهلت ارسال:
1396-05-26
تاریخ انتشار در سایت :
9605263336
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
 
کاربرانورود به سیستم
نام کاربری :
کلمه عبور :
ذخیره مشخصات دریافت اشتراک
تبلیغاتتبلیغات
alibaba.gif
Turkish_Airlines.jpg
نرخ ارز، سکه و طلا نرخ ارز، سکه و طلا
عنوان نرخ
دلار آمریکا 40,820
دلار کانادا 32,930
یورو 48,890
پوند انگلیس 55,340
فرانک سوئیس 42,070
کرون سوئد 4,950
کرون دانمارک 6,430
درهم امارات 11,360
یکصد ین ژاپن 360
ریال سعودی 11,000
دلار استرالیا 32,190
یوان چین 6,400
انواع سکه نرخ
طرح قدیم 13,895,000
طرح جدید 13,390,000
نیم سکه 6,990,000
ربع سکه 3,927,000
هر گرم طلا 1,256,370
... تمامی نرخ ها ...
پشتیبانی ارتباط با ما
گروه شرکت های آریاجم و ضامن بین الملل
+9821 (42057) خط ویژه، E1 :
+9821 - 88 10 25 35 دورنگار :
info[@]ariatender.com
info[@]iraqzamen.com
ایمیل :