جمعه 4 فروردین 1396
Friday 24 March 2017

ماشین آلات صنعتی

مناقصه های کشور ایران

مناقصه های ماشین آلات ساختمان و راهسازی خودرو

نمایش باکسی
نمایش جدولی
مهلت آگهی
برگزارکننده :
عنوان :
14 روز از 1395/12/02
مهلت ارسال:
1395-11-19
تاریخ انتشار در سایت :
951119258
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1395/12/02
مهلت ارسال:
1395-11-19
تاریخ انتشار در سایت :
951119214
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1396-01-15
مهلت ارسال:
1395-11-17
تاریخ انتشار در سایت :
9511174651
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1395-11-25
مهلت ارسال:
1395-11-17
تاریخ انتشار در سایت :
9511175880
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1395-12-23
مهلت ارسال:
1395-11-17
تاریخ انتشار در سایت :
9511173069
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
14 روز از 1395/12/02
مهلت ارسال:
1395-11-16
تاریخ انتشار در سایت :
9511162000
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1395/12/02
مهلت ارسال:
1395-11-16
تاریخ انتشار در سایت :
9511162018
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1395/12/02
مهلت ارسال:
1395-11-13
تاریخ انتشار در سایت :
951113845
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1395/12/02
مهلت ارسال:
1395-11-13
تاریخ انتشار در سایت :
951113844
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه ارزیابی کیفی 45-11-5:خرید 4 دستگاه نمک پاش اتوماتیک داخل کامیونی (جهیزات راهداری) بابرآورد: 3.400.000.000 ریال و تضمین: 170.000.000 ریال --- 6-11-45: تعمیرات اساسی پلهای سیرچ- سه راهی ثار... سید علی موسوی - دو راهی لاله زار - چهار دهانه جویار - پل در بیدوییه بابرآورد: 6.222.999.038 ریال و تضمین: 311.150.000 ریال --- 7-11-45: تعمیر و مرمت پل ورودی ماهان بابرآورد: 1.557.801.641 ریال و تضمین: 77.900.000 ریال ---8-11-45: تعویض و تعمیر و مرمت پل دهسرد بابرآورد: 2.135.840.678 ریال و تضمین: 107.000.000 ریال --- 9-11-45: بهسازی و تعویص درز انبساط پلهای بزرگ حوزه استحفاظی بابرآورد: 2.909.424.004 ریال و تضمین: 145.500.000 ریال ---10-11-45: تکمیل اصلاح و رفع نقطه حادثه خیز پل بزنجان بابرآورد: 4.876.542.106 ریال و تضمین: 243.827.000 ریال --- 11-11-45: عملیات چیپ سیل و روکش آسفالت محورهای منتهی به زرند بابرآورد: 28.798.898.530 ریال و تضمین: 1.440.000.000 ریال --- 12-11-45: لکه گیری و روکش آسفالت راور - پل کالشور بابرآورد: 37.572.264.159 ریال و تضمین: 1.879.000.000 ریال --- 13-11-45: اصلاح و ساماندهی سه راهی ثارا... و سه راهی آهوییه بابرآورد: 3.165.831.488 ریال و تضمین: 158.300.000 ریال ---14-11-45: اجرای میکروسرفیسینگ سطح محورهای شریانی بابرآورد: 29.277.008.536 ریال و تضمین: 1.464.000.000 ریال ---15-11-45: بهسازی و لکه گیری و رگلاژ و روکش آسفالت محور بم - ریگان- محدوده نرماشیر سه راهی ریگان بابرآورد: 12.369.560.839 ریال و تضمین: 619.000.000 ریال ---16-11-45: اجرای روکش آسفالت سیرجان -شهربابک بابرآورد: 22.224.853.158 ریال و تضمین: 1.112.000.000 ریال
عنوان :
1395/11/25 ساعت 14
مهلت ارسال:
1395-11-11
تاریخ انتشار در سایت :
951111545
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه ارزیابی کیفی 45-11-5ا :خرید 4 دستگاه نمک پاش اتوماتیک داخل کامیونی (جهیزات راهداری) بابرآورد: 3.400.000.000 ریال و تضمین: 170.000.000 ریال --- 6-11-45: تعمیرات اساسی پلهای سیرچ- سه راهی ثار... سید علی موسوی - دو راهی لاله زار - چهار دهانه جویار - پل در بیدوییه بابرآورد: 6.222.999.038 ریال و تضمین: 311.150.000 ریال --- 7-11-45: تعمیر و مرمت پل ورودی ماهان بابرآورد: 1.557.801.641 ریال و تضمین: 77.900.000 ریال ---8-11-45: تعویض و تعمیر و مرمت پل دهسرد بابرآورد: 2.135.840.678 ریال و تضمین: 107.000.000 ریال --- 9-11-45: بهسازی و تعویص درز انبساط پلهای بزرگ حوزه استحفاظی بابرآورد: 2.909.424.004 ریال و تضمین: 145.500.000 ریال ---10-11-45: تکمیل اصلاح و رفع نقطه حادثه خیز پل بزنجان بابرآورد: 4.876.542.106 ریال و تضمین: 243.827.000 ریال --- 11-11-45: عملیات چیپ سیل و روکش آسفالت محورهای منتهی به زرند بابرآورد: 28.798.898.530 ریال و تضمین: 1.440.000.000 ریال --- 12-11-45: لکه گیری و روکش آسفالت راور - پل کالشور بابرآورد: 37.572.264.159 ریال و تضمین: 1.879.000.000 ریال --- 13-11-45: اصلاح و ساماندهی سه راهی ثارا... و سه راهی آهوییه بابرآورد: 3.165.831.488 ریال و تضمین: 158.300.000 ریال ---14-11-45: اجرای میکروسرفیسینگ سطح محورهای شریانی بابرآورد: 29.277.008.536 ریال و تضمین: 1.464.000.000 ریال ---15-11-45: بهسازی و لکه گیری و رگلاژ و روکش آسفالت محور بم - ریگان- محدوده نرماشیر سه راهی ریگان بابرآورد: 12.369.560.839 ریال و تضمین: 619.000.000 ریال ---16-11-45: اجرای روکش آسفالت سیرجان -شهربابک بابرآورد: 22.224.853.158 ریال و تضمین: 1.112.000.000 ریال
عنوان :
1395/11/25 ساعت 14
مهلت ارسال:
1395-11-10
تاریخ انتشار در سایت :
951110237
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه ارزیابی کیفی 45-11-5ا :خرید 4 دستگاه نمک پاش اتوماتیک داخل کامیونی (جهیزات راهداری) بابرآورد: 3.400.000.000 ریال و تضمین: 170.000.000 ریال --- 6-11-45: تعمیرات اساسی پلهای سیرچ- سه راهی ثار... سید علی موسوی - دو راهی لاله زار - چهار دهانه جویار - پل در بیدوییه بابرآورد: 6.222.999.038 ریال و تضمین: 311.150.000 ریال --- 7-11-45: تعمیر و مرمت پل ورودی ماهان بابرآورد: 1.557.801.641 ریال و تضمین: 77.900.000 ریال ---8-11-45: تعویض و تعمیر و مرمت پل دهسرد بابرآورد: 2.135.840.678 ریال و تضمین: 107.000.000 ریال --- 9-11-45: بهسازی و تعویص درز انبساط پلهای بزرگ حوزه استحفاظی بابرآورد: 2.909.424.004 ریال و تضمین: 145.500.000 ریال ---10-11-45: تکمیل اصلاح و رفع نقطه حادثه خیز پل بزنجان بابرآورد: 4.876.542.106 ریال و تضمین: 243.827.000 ریال --- 11-11-45: عملیات چیپ سیل و روکش آسفالت محورهای منتهی به زرند بابرآورد: 28.798.898.530 ریال و تضمین: 1.440.000.000 ریال --- 12-11-45: لکه گیری و روکش آسفالت راور - پل کالشور بابرآورد: 37.572.264.159 ریال و تضمین: 1.879.000.000 ریال --- 13-11-45: اصلاح و ساماندهی سه راهی ثارا... و سه راهی آهوییه بابرآورد: 3.165.831.488 ریال و تضمین: 158.300.000 ریال ---14-11-45: اجرای میکروسرفیسینگ سطح محورهای شریانی بابرآورد: 29.277.008.536 ریال و تضمین: 1.464.000.000 ریال ---15-11-45: بهسازی و لکه گیری و رگلاژ و روکش آسفالت محور بم - ریگان- محدوده نرماشیر سه راهی ریگان بابرآورد: 12.369.560.839 ریال و تضمین: 619.000.000 ریال ---16-11-45: اجرای روکش آسفالت سیرجان -شهربابک بابرآورد: 22.224.853.158 ریال و تضمین: 1.112.000.000 ریال
عنوان :
1395/11/26 ساعت 14
مهلت ارسال:
1395-11-09
تاریخ انتشار در سایت :
951109295
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1395/11/17 ساعت 15
مهلت ارسال:
1395-11-03
تاریخ انتشار در سایت :
951103826
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1395/11/03 لغایت 1395/11/12
مهلت ارسال:
1395-11-02
تاریخ انتشار در سایت :
951102916
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1395/11/12
مهلت ارسال:
1395-11-02
تاریخ انتشار در سایت :
951102454
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1395-11-10
مهلت ارسال:
1395-10-26
تاریخ انتشار در سایت :
9510263796
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1395/11/10 ساعت 14
مهلت ارسال:
1395-10-22
تاریخ انتشار در سایت :
951022429
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1395/10/30
مهلت ارسال:
1395-10-22
تاریخ انتشار در سایت :
951022217
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
10 روز پس از درج آگهی
مهلت ارسال:
1395-10-15
تاریخ انتشار در سایت :
95101550
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
 
کاربرانورود به سیستم
نام کاربری :
کلمه عبور :
ذخیره مشخصات دریافت اشتراک
تبلیغاتتبلیغات
nskh
نرخ ارز، سکه و طلا نرخ ارز، سکه و طلا
عنوان نرخ
دلار آمریکا 37,480
دلار کانادا 29,680
یورو 41,120
پوند انگلیس 47,780
فرانک سوئیس 38,640
کرون سوئد 4,250
کرون دانمارک 5,420
درهم امارات 10,580
یکصد ین ژاپن 340
ریال سعودی 10,100
دلار استرالیا 29,650
یوان چین 5,920
انواع سکه نرخ
طرح قدیم 11,968,000
طرح جدید 11,710,000
نیم سکه 6,920,000
ربع سکه 3,710,000
هر گرم طلا 1,152,020
... تمامی نرخ ها ...
پشتیبانی ارتباط با ما
گروه شرکت های آریاجم و ضامن بین الملل
+9821 (42057) خط ویژه، E1 :
+9821 - 88 10 25 35 دورنگار :
info[@]ariatender.com
info[@]iraqzamen.com
ایمیل :