شنبه 27 آبان 1396
Saturday 18 November 2017

راهسازی ، شهرسازی ، ترافیک ، احداث پل و تونل

مناقصه   ، مناقصات   های کشور ایران

مناقصه ، مناقصات عملیات راهداری

نمایش باکسی
نمایش جدولی
مهلت آگهی
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1396-08-23
تاریخ انتشار در سایت :
960823702
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1396-09-07
مهلت ارسال:
1396-08-20
تاریخ انتشار در سایت :
9608203011
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1396/08/18 ساعت 19
مهلت ارسال:
1396-08-06
تاریخ انتشار در سایت :
960806664
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1396/07/29 ساعت 12
مهلت ارسال:
1396-07-18
تاریخ انتشار در سایت :
960718626
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1396/07/28 ساعت 24
مهلت ارسال:
1396-07-15
تاریخ انتشار در سایت :
960715552
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1396/07/28 ساعت 24
مهلت ارسال:
1396-07-15
تاریخ انتشار در سایت :
960715550
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1396-07-22
مهلت ارسال:
1396-07-05
تاریخ انتشار در سایت :
9607055114
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه عملیات متفرقه راهداری 96 (خرم آباد - پلدختر - کوهدشت - رومشکان) با برآورد 21.683.217.920 ریال و تضمین 1.084.160.896 ریال --- عملیات متفرقه راهداری 96 (درود - ازنا - الیگودرز) با برآورد 21.923.414.240 ریال و تضمین 1.096.170712 ریال --- عملیات متفرقه راهداری 96 (اداره کل - چگنی - ماشین آلات) با برآورد 21.749.859.040 ریال و تضمین 1.087.492.952 ریال --- لکه گیری و روکش آسفالت محور پلدختر به خرم آباد و پلدختر به رومشکان و راههای اصلی و فرعی و رستایی شهرستان رومشکان با برآورد 40.720.989.766 ریال و تضمین 2.036.049.488 ریال --- لکه گیری و روکش آسفالت محور نورآباد به هرسین و حوزه راههای روستایی شهرستان نورآباد به بابابزرگ با برآورد 25.466.038.702 ریال و تضمین 1.273.301.935 یال --- لکه گیری و روکش آسفالت محور پلدختر به پل زال و پلدختر به دره شهر و راههای روستایی حوزه شهرستان پلدختر با برآورد 4.066.631.386 ریال و تضمین 2.003.331.569 ریال --- لکه گیری و روکش آسفالت محور نورآباد به خرم آباد و نورآباد به نهاوند و راههای فرعی شهرستان نورآباد با برآورد 19.374.563.587 یال و تضمین 968.728.179 ریال --- لکه گیری و روکش آسفالت محور بروجرد به اشترینان و ملایر و ابسرده و راههای روستایی شهرستان نورآباد با برآورد 40.284.602.161 ریال و تضمین 2.014.230.108 ریال --- لکه گیری و روکش آسفالت محور بروجرد به اراک و بروجرد به خرم آباد و راههای روستایی شهرستان بروجرد 19.044.857.884 ریال و تضمین 952.242.894 ریال --- لکه گیری و روکش آسفالت محور خرم آباد به بروجرد و سپید دشت و چغلوندی با تضمین 24.171.967.531 ریال و تضمین 1.208.598.377 ریال --- لکه گیری و روکش آسفالت محورهای الیگودرز به خمین و الیگودرز به ازنا و راههای روستایی شهرستان الیگودرز با تضمین 40.550.223.352 ریال و تضمین 2.027.511.168 ریال --- لکه گیری و روکش آسفالت محور خرم آباد به کوهدشت و راههای روستایی شهرستان دوره چگنی با برآورد 18.881.989.937 ریال و تضمین 944.099.497 ریال --- لکه گیری و روکش آسفالت محور خرم آباد به پلدختر و راههای روستایی شهرستان خرم آباد با برآورد 39.966.605.915 ریال و تضمین 1.998.330.296 ریال --- لکه گیری و روکش آسفالت محور کوهدشت به پل سیمره و سایر راههای فرعی شهرستان کوهدشت با برآورد 19.044.857.884 ریال و تضمین 952.242.894 ریال --- لکه گیری و روکش آسفالت محور کوهدشت به پل کشکان و راههای روستایی شهرستان کوهدشت با برآورد 24.380.835.283 ریال و تضمین 1.219.041.764 ریال --- لکه گیری و روکش آسفالت محور الیگودرز به اصفهان و شول آباد و بزنوید و راههای فرعی شهرستان با برآورد 40.406.794.352 ریال و تضمین 2.020.339.718 ریال --- لکه گیری و روکش آسفالت محور درود به ازنا و درود به سه راهی پلیس راه و راههای روستایی شهرستان درود با برآورد 40.279.491.031 ریال و تضمین 2.013.974.552 ریال --- لکه گیری و روکش آسفالت محور پل هرو به چالانچولان و راههای فرعی شهرستان درود با برآورد 29.934.410.824 ریال و تضمین 1.496.720.541 ریال --- لکه گیری و روکش آسفالت محورهای اصلی و فرعی و روستایی شهرستان ازنا با برآورد 19.046.181.154 ریال و تضمین 952.309.058 ریال --- لکه گیری و روکش آسفالت محورهای اصلی و فرعی و روستایی شهرستان الشتر با برآورد 19.363.426.654 ریال و تضمین 968.171.333 ریال
عنوان :
1396/07/17
مهلت ارسال:
1396-07-01
تاریخ انتشار در سایت :
960701270
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه عملیات متفرقه راهداری 96 (خرم آباد - پلدختر - کوهدشت - رومشکان) با برآورد 21.683.217.920 ریال و تضمین 1.084.160.896 ریال --- عملیات متفرقه راهداری 96 (درود - ازنا - الیگودرز) با برآورد 21.923.414.240 ریال و تضمین 1.096.170712 ریال --- عملیات متفرقه راهداری 96 (اداره کل - چگنی - ماشین آلات) با برآورد 21.749.859.040 ریال و تضمین 1.087.492.952 ریال --- لکه گیری و روکش آسفالت محور پلدختر به خرم آباد و پلدختر به رومشکان و راههای اصلی و فرعی و رستایی شهرستان رومشکان با برآورد 40.720.989.766 ریال و تضمین 2.036.049.488 ریال --- لکه گیری و روکش آسفالت محور نورآباد به هرسین و حوزه راههای روستایی شهرستان نورآباد به بابابزرگ با برآورد 25.466.038.702 ریال و تضمین 1.273.301.935 یال --- لکه گیری و روکش آسفالت محور پلدختر به پل زال و پلدختر به دره شهر و راههای روستایی حوزه شهرستان پلدختر با برآورد 4.066.631.386 ریال و تضمین 2.003.331.569 ریال --- لکه گیری و روکش آسفالت محور نورآباد به خرم آباد و نورآباد به نهاوند و راههای فرعی شهرستان نورآباد با برآورد 19.374.563.587 یال و تضمین 968.728.179 ریال --- لکه گیری و روکش آسفالت محور بروجرد به اشترینان و ملایر و ابسرده و راههای روستایی شهرستان نورآباد با برآورد 40.284.602.161 ریال و تضمین 2.014.230.108 ریال --- لکه گیری و روکش آسفالت محور بروجرد به اراک و بروجرد به خرم آباد و راههای روستایی شهرستان بروجرد 19.044.857.884 ریال و تضمین 952.242.894 ریال --- لکه گیری و روکش آسفالت محور خرم آباد به بروجرد و سپید دشت و چغلوندی با تضمین 24.171.967.531 ریال و تضمین 1.208.598.377 ریال --- لکه گیری و روکش آسفالت محورهای الیگودرز به خمین و الیگودرز به ازنا و راههای روستایی شهرستان الیگودرز با تضمین 40.550.223.352 ریال و تضمین 2.027.511.168 ریال --- لکه گیری و روکش آسفالت محور خرم آباد به کوهدشت و راههای روستایی شهرستان دوره چگنی با برآورد 18.881.989.937 ریال و تضمین 944.099.497 ریال --- لکه گیری و روکش آسفالت محور خرم آباد به پلدختر و راههای روستایی شهرستان خرم آباد با برآورد 39.966.605.915 ریال و تضمین 1.998.330.296 ریال --- لکه گیری و روکش آسفالت محور کوهدشت به پل سیمره و سایر راههای فرعی شهرستان کوهدشت با برآورد 19.044.857.884 ریال و تضمین 952.242.894 ریال --- لکه گیری و روکش آسفالت محور کوهدشت به پل کشکان و راههای روستایی شهرستان کوهدشت با برآورد 24.380.835.283 ریال و تضمین 1.219.041.764 ریال --- لکه گیری و روکش آسفالت محور الیگودرز به اصفهان و شول آباد و بزنوید و راههای فرعی شهرستان با برآورد 40.406.794.352 ریال و تضمین 2.020.339.718 ریال --- لکه گیری و روکش آسفالت محور درود به ازنا و درود به سه راهی پلیس راه و راههای روستایی شهرستان درود با برآورد 40.279.491.031 ریال و تضمین 2.013.974.552 ریال --- لکه گیری و روکش آسفالت محور پل هرو به چالانچولان و راههای فرعی شهرستان درود با برآورد 29.934.410.824 ریال و تضمین 1.496.720.541 ریال --- لکه گیری و روکش آسفالت محورهای اصلی و فرعی و روستایی شهرستان ازنا با برآورد 19.046.181.154 ریال و تضمین 952.309.058 ریال --- لکه گیری و روکش آسفالت محورهای اصلی و فرعی و روستایی شهرستان الشتر با برآورد 19.363.426.654 ریال و تضمین 968.171.333 ریال
عنوان :
1396/07/17
مهلت ارسال:
1396-06-30
تاریخ انتشار در سایت :
960630193
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
 
کاربرانورود به سیستم
نام کاربری :
کلمه عبور :
ذخیره مشخصات دریافت اشتراک
تبلیغاتتبلیغات
alibaba.gif
Turkish_Airlines.jpg
نرخ ارز، سکه و طلا نرخ ارز، سکه و طلا
عنوان نرخ
دلار آمریکا 40,820
دلار کانادا 32,930
یورو 48,890
پوند انگلیس 55,340
فرانک سوئیس 42,070
کرون سوئد 4,950
کرون دانمارک 6,430
درهم امارات 11,360
یکصد ین ژاپن 360
ریال سعودی 11,000
دلار استرالیا 32,190
یوان چین 6,400
انواع سکه نرخ
طرح قدیم 13,895,000
طرح جدید 13,390,000
نیم سکه 6,990,000
ربع سکه 3,927,000
هر گرم طلا 1,256,370
... تمامی نرخ ها ...
پشتیبانی ارتباط با ما
گروه شرکت های آریاجم و ضامن بین الملل
+9821 (42057) خط ویژه، E1 :
+9821 - 88 10 25 35 دورنگار :
info[@]ariatender.com
info[@]iraqzamen.com
ایمیل :