ستادایران
سه شنبه 3 اردیبهشت 1398
Tuesday 23 April 2019
امور حقوقی و ثبت شرکت در عراق
مناقصه   ، مناقصات   های کشور ایران

مناقصه ، مناقصات راهداری و حمل و نقل جاده ای خوزستان

نمایش باکسی
نمایش جدولی
مهلت آگهی
برگزارکننده :
عنوان :
1398/01/27 تا ساعت 10
مهلت ارسال:
1397-12-27
تاریخ انتشار در سایت :
971227683
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
تا 1398/01/18 ساعت 10 صبح
مهلت ارسال:
1397-12-27
تاریخ انتشار در سایت :
971227682
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
تا 1398/01/18 ساعت 10 صبح
مهلت ارسال:
1397-12-26
تاریخ انتشار در سایت :
971226694
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1398/01/21 تا ساعت 10
مهلت ارسال:
1397-12-26
تاریخ انتشار در سایت :
971226696|73800
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1398/01/17 ساعت 10 ظهر
مهلت ارسال:
1397-12-18
تاریخ انتشار در سایت :
971218902
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
تا ساعت 10 صبح 1397/12/20
مهلت ارسال:
1397-12-12
تاریخ انتشار در سایت :
971212521
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
تا ساعت 10 صبح 1397/12/20
مهلت ارسال:
1397-12-09
تاریخ انتشار در سایت :
971209745
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه 151/97 - 52018/36 - احداث روشنایی سه راهی آوج تا سیاه منصور محور دزفول ـ سیاه منصور ـ 5 نیرو یا 5 تاسیسات و تجهیزات برآورد 18.124.383.793 ریال تضمین 906.219.190 ریال --- 152/97 - 52021/36 ـ احداث روشنایی بهبهان ـ رامهرمز (حدفاصل پل مارون تا سه راهی امیر حاضر) ـ 5 نیرو یا 5 تاسیسات و تجهیزات برآورد 7.496.479.253 ریال تضمین 374.821.463 ریال --- 153/97 - 52022/36 ـ احداث روشنایی ورودی رامشیر 5 نیرو یا 5 تاسیسات و تجهیزات برآورد 3.698.943.559 ریال تضمین 184.947.178 ریال --- 154/97 - 52025/36 - لکه گیری و روکش آسفالت محور سادات حسنی دهدز ـ 5 راه و ترابری برآورد 5.355.360.527 ریال تضمین 267.768.026 ریال --- 155/97 - 52036/36 - تعمیر و مرمت پل مدرس شوشتر ـ 5 راه و ترابری برآورد 3.806.377.353 ریال تضمین 190.318.868 ریال --- 156/97 - 52027/36 - تعمیرات اساسی پل منصوره و گل حدیه شهرستان شادگان 5 راه و ترابری برآورد 4.270.181.315 ریال تضمین 213.509.066 ریال --- 144/97 - 50929/36 - لکه گیری و روکش آسفالت محور سربندر - آبادان حدفاصل سه راهی شادگان - آبادان 5 راه و ترابری برآورد 9.891.790.892 ریال تضمین 494.589.545 ریال ---
عنوان :
1397/12/06 تا ساعت 15
مهلت ارسال:
1397-11-21
تاریخ انتشار در سایت :
971121739
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
تا ساعت 10 صبح مورخ 1397/11/28
مهلت ارسال:
1397-11-17
تاریخ انتشار در سایت :
971117812
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه 151/97 - 52018/36 - احداث روشنایی سه راهی آوج تا سیاه منصور محور دزفول ـ سیاه منصور ـ 5 نیرو یا 5 تاسیسات و تجهیزات برآورد 18.124.383.793 ریال تضمین 906.219.190 ریال --- 152/97 - 52021/36 ـ احداث روشنایی بهبهان ـ رامهرمز (حدفاصل پل مارون تا سه راهی امیر حاضر) ـ 5 نیرو یا 5 تاسیسات و تجهیزات برآورد 7.496.479.253 ریال تضمین 374.821.463 ریال --- 153/97 - 52022/36 ـ احداث روشنایی ورودی رامشیر 5 نیرو یا 5 تاسیسات و تجهیزات برآورد 3.698.943.559 ریال تضمین 184.947.178 ریال --- 154/97 - 52025/36 - لکه گیری و روکش آسفالت محور سادات حسنی دهدز ـ 5 راه و ترابری برآورد 5.355.360.527 ریال تضمین 267.768.026 ریال --- 155/97 - 52036/36 - تعمیر و مرمت پل مدرس شوشتر ـ 5 راه و ترابری برآورد 3.806.377.353 ریال تضمین 190.318.868 ریال --- 156/97 - 52027/36 - تعمیرات اساسی پل منصوره و گل حدیه شهرستان شادگان 5 راه و ترابری برآورد 4.270.181.315 ریال تضمین 213.509.066 ریال --- 144/97 - 50929/36 - لکه گیری و روکش آسفالت محور سربندر - آبادان 5 راه و ترابری برآورد 9.891.790.892 ریال تضمین 494.589.545 ریال ---
عنوان :
1397/12/06 تا ساعت 15
مهلت ارسال:
1397-11-16
تاریخ انتشار در سایت :
971116718
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه واگذاری پروژه ها: 36/48995: تهیه و خرید بازتاب ایمنی محورهای جنوب استان با برآورد 7.565.000.000 ریال و تضمین 378.250.000 ریال پایه تاییدیه از اداره کل ایمنی و حریم راه --- 36/48996: تهیه و خرید بازتاب ایمنی محورهای شمال استان با برآورد 7.424.000.000 ریال و تضمین 371.200.000 ریال تاییدیه از اداره کل ایمنی و حریم راه --- 36/48997: تهیه و خرید گاردریل دو موج در سطح راه های حوزه استحفاظی شهرستان اهواز با برآورد 10.000.000.000 ریال و تضمین 500.000.000 ریال تاییدیه از اداره کل ایمنی و حریم راه --- 36/48999: تهیه تابلوهای اطلاعاتی با پایه های مربوطه محورهای استان با برآورد 9.977.500.000 ریال و تضمین 498.875.000 ریال تاییدیه از اداره کل ایمنی و حریم راه --- 36/49001: تهیه و خرید تجهیزات ترافیکی در سطح راههای استان با برآورد 6.755.000.000 ریال و تضمین 337.750.000 ریال تاییدیه از اداره کل ایمنی و حریم راه ---- 36/49002: خرید علائم و تجهیزات ترافیکی محورهای سطح استان با برآورد 12.224.500.000 ریال و تضمین 611.225.000 ریال تاییدیه از اداره کل ایمنی و حریم راه
عنوان :
1397/11/13 تا ساعت 10 صبح
مهلت ارسال:
1397-11-02
تاریخ انتشار در سایت :
971102767
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه واگذاری پروژه ها: 36/48995: تهیه و خرید بازتاب ایمنی محورهای جنوب استان با برآورد 7.565.000.000 ریال و تضمین 378.250.000 ریال پایه تاییدیه از اداره کل ایمنی و حریم راه --- 36/48996: تهیه و خرید بازتاب ایمنی محورهای شمال استان با برآورد 7.424.000.000 ریال و تضمین 371.200.000 ریال تاییدیه از اداره کل ایمنی و حریم راه --- 36/48997: تهیه و خرید گاردریل دو موج در سطح راه های حوزه استحفاظی شهرستان اهواز با برآورد 10.000.000.000 ریال و تضمین 500.000.000 ریال تاییدیه از اداره کل ایمنی و حریم راه --- 36/48999: تهیه تابلوهای اطلاعاتی با پایه های مربوطه محورهای استان با برآورد 9.977.500.000 ریال و تضمین 498.875.000 ریال تاییدیه از اداره کل ایمنی و حریم راه --- 36/49001: تهیه و خرید تجهیزات ترافیکی در سطح راههای استان با برآورد 6.755.000.000 ریال و تضمین 337.750.000 ریال تاییدیه از اداره کل ایمنی و حریم راه ---- 36/49002: خرید علائم و تجهیزات ترافیکی محورهای سطح استان با برآورد 12.224.500.000 ریال و تضمین 611.225.000 ریال تاییدیه از اداره کل ایمنی و حریم راه
عنوان :
1397/11/13 تا ساعت 10 صبح
مهلت ارسال:
1397-10-30
تاریخ انتشار در سایت :
971030832
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
تا 1397/10/22 ساعت 10 صبح
مهلت ارسال:
1397-10-13
تاریخ انتشار در سایت :
971013567|72600
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
 
کاربرانورود به سیستم
نام کاربری :
کلمه عبور :
ذخیره مشخصات دریافت اشتراک
تبلیغاتتبلیغات
نرخ ارز، سکه و طلا نرخ ارز، سکه و طلا
عنوان نرخ
دلار آمریکا 136,400
دلار کانادا 101,790
یورو 155,910
پوند انگلیس 176,860
فرانک سوئیس 134,130
کرون سوئد 14,650
کرون دانمارک 20,480
درهم امارات 37,600
یکصد ین ژاپن 121,660
ریال سعودی 36,300
دلار استرالیا 97,060
یوان چین 20,260
انواع سکه نرخ
طرح قدیم 46,950,000
طرح جدید 48,190,000
نیم سکه 26,550,000
ربع سکه 16,690,000
هر گرم طلا 4,320,000
... تمامی نرخ ها ...
پشتیبانی ارتباط با ما
گروه شرکت های آریاجم و ضامن بین الملل
+9821 (42057) خط ویژه، E1 :
+9821 - 88 34 75 45 دورنگار :
mail[@]ariatender.com
mail[@]ariazamen.com
ایمیل :