ستادایران
شنبه 31 فروردین 1398
Saturday 20 April 2019
امور حقوقی و ثبت شرکت در عراق
مناقصه   ، مناقصات   های کشور ایران

مناقصه ، مناقصات راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اردبیل

نمایش باکسی
نمایش جدولی
مهلت آگهی
برگزارکننده :
مناقصه واگذاری پروژه ها به پیمانکاران واجد شرایط در 7 ردیف : لکه گیری و روکش آسفالت راه روستایی آقچه لو - قینرچه - حاتم مشه سویی در مشگین با برآورد 3.866.983.976 ریال و تضمین 193.349.199 ریال و مدت اجرا 6 ماه --- روکش آسفالت محور روستایی قوشه در مشگین با برآورد 10.969.974.310 ریال و تضمین 548.498.716 ریال و مدت اجرا 7 ماه --- لهک گیری روکش آسفالت محور امیرکندی - مرادلو در مشگین با برآورد 2.964.284.931 ریال و تضمین 148.214.247 ریال و مدت اجرا 6 ماه --- لکه گیری و روکش آسفالت محور بیله سوار - جعفرآباد - پارس آباد در پارس آباد با برآورد 9.210.996.280 ریال و تضمین 460.549.814 ریال و مدت اجرا 12 ماه --- لکه گیری و روکش آسفالت راه روستایی ساطی علیا - سفلی - وسطی و میران در مشگین با برآورد 2.987.285.798 ریال و تضمین 149.364.290 ریال و مدت اجرا 4 ماه --- لکه گیری، درزگیری و روکش آسفالت جاده قدیم گرمی - اردبیل (گردنه لنگان) در گرمی با برآورد 16.138.295.783 ریال و تضمین 806.914.790 ریال و مدت اجرا 6 ماه --- بهسازی و روکش آسفالت راه روستایی انجیرلو - اجاق قشلاق در بیله سوار با برآورد 11.407.683.322 ریال و تضمین 570.384.167 ریال و مدت اجرا 8 ماه
عنوان :
تا آخر وقت اداری 1397/12/09
مهلت ارسال:
1397-11-24
تاریخ انتشار در سایت :
971124622
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه واگذاری پروژه ها به پیمانکاران واجد شرایط در 7 ردیف : لکه گیری و روکش آسفالت راه روستایی آقچه لو - قینرچه - حاتم مشه سویی در مشگین با برآورد 3.866.983.976 ریال و تضمین 193.349.199 ریال و مدت اجرا 6 ماه --- روکش آسفالت محور روستایی قوشه در مشگین با برآورد 10.969.974.310 ریال و تضمین 548.498.716 ریال و مدت اجرا 7 ماه --- لهک گیری روکش آسفالت محور امیرکندی - مرادلو در مشگین با برآورد 2.964.284.931 ریال و تضمین 148.214.247 ریال و مدت اجرا 6 ماه --- لکه گیری و روکش آسفالت محور بیله سوار - جعفرآباد - پارس آباد در پارس آباد با برآورد 9.210.996.280 ریال و تضمین 460.549.814 ریال و مدت اجرا 12 ماه --- لکه گیری و روکش آسفالت راه روستایی ساطی علیا - سفلی - وسطی و میران در مشگین با برآورد 2.987.285.798 ریال و تضمین 149.364.290 ریال و مدت اجرا 4 ماه --- لکه گیری، درزگیری و روکش آسفالت جاده قدیم گرمی - اردبیل (گردنه لنگان) در گرمی با برآورد 16.138.295.783 ریال و تضمین 806.914.790 ریال و مدت اجرا 6 ماه --- بهسازی و روکش آسفالت راه روستایی انجیرلو - اجاق قشلاق در بیله سوار با برآورد 11.407.683.322 ریال و تضمین 570.384.167 ریال و مدت اجرا 8 ماه
عنوان :
تا آخر وقت اداری 1397/12/09
مهلت ارسال:
1397-11-23
تاریخ انتشار در سایت :
971123670
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
تا آخر وقت اداری 1397/11/29
مهلت ارسال:
1397-11-16
تاریخ انتشار در سایت :
971116621
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
تا آخر وقت اداری 1397/11/29
مهلت ارسال:
1397-11-15
تاریخ انتشار در سایت :
971115644
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
تا آخر وقت اداری 1397/11/29
مهلت ارسال:
1397-11-13
تاریخ انتشار در سایت :
971113392
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397/11/28 پایان وقت اداری
مهلت ارسال:
1397-11-13
تاریخ انتشار در سایت :
971113377
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
تا آخر وقت اداری 1397/11/29
مهلت ارسال:
1397-11-11
تاریخ انتشار در سایت :
971111303
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397/11/28 پایان وقت اداری
مهلت ارسال:
1397-11-11
تاریخ انتشار در سایت :
971111173
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه واگذاری پروژه ها به پیمانکاران واجد شرایط در 8 ردیف : 1- تعریض و احداث پل عنبرلو و بهسازی جاده تازه کند در پارس آباد با برآورد 13.925.019.625 ریال و تضمین 696.250.982 ریال و مدت اجرا 9 ماه (رتبه پنج راه و ترابری) --- 2- ارتقا حفاظت ایمنی در نواحی پرتگاهی استان (تجدید) در استان با برآورد 7.309.866.000 ریال و تضمین 365.493.300 ریال و مدت اجرا 6 ماه (رتاییدیه سازمان راهداری) --- 3- لکه گیری آسفالت راه روستایی هشتچین - برندق در خلخال با برآورد 2.918.656.241 ریال و تضمین 145.932.813 ریال و مدت اجرا 6 ماه (رتبه پنج راه و ترابری) --- 4- لکه گیری و روکش آسفالت محور گیوی - سوره برق - فیروزآباد (تجدید) در گیوی با برآورد 2.937.254.114 ریال و تضمین 146.862.706 ریال و مدت اجرا 8 ماه (رتبه پنج راه و ترابری) --- 5- لکه گیری و روکش آسفالت محور گیوی - آبگرم خلخال (تجدید) در گیوی با برآورد 3.444.179.430 ریال و تضمین 172.208.972 ریال و مدت اجرا 7 ماه (رتبه پنج راه و ترابری) --- 6- لکه گیری آسفالت سه راهی خرسلو - سه راهی زیوه (تجدید) در بیله سوار با برآورد 2.929.522.295 ریال و تضمین 146.476.115 ریال و مدت اجرا 8 ماه (رتبه پنج راه و ترابری) --- 7- لکه گیری و روکش آسفالت محور گیوی - سه راه گیوی (تجدید) در گیوی با برآورد 5.636.012.154 ریال و تضمین 281.800.608 ریال و مدت اجرا 6 ماه (رتبه پنج راه و ترابری) --- 8- لکه گیری و روکش آسفالت محور خلخال - هشتچین (تجدید) در خلخال با برآورد 8.771.198.416 ریال و تضمین 438.559.921 ریال و مدت اجرا 8 ماه (رتبه پنج راه و ترابری)
عنوان :
تا آخر وقت اداری 1397/11/23
مهلت ارسال:
1397-11-04
تاریخ انتشار در سایت :
97110464
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه واگذاری پروژه ها به پیمانکاران واجد شرایط در 8 ردیف : تعریض و احداث پل عنبرلو و بهسازی جاده تازه کند در پارس آباد با برآورد 13.925.019.625 ریال و تضمین 696.250.982 ریال و مدت اجرا 9 ماه (رتبه پنج راه و ترابری) --- ارتقا حفاظت ایمنی در نواحی پرتگاهی استان (تجدید) در استان با برآورد 7.309.866.000 ریال و تضمین 365.493.300 ریال و مدت اجرا 6 ماه (رتاییدیه سازمان راهداری) --- لکه گیری آسفالت راه روستایی هشتچین - برندق در خلخال با برآورد 2.918.656.241 ریال و تضمین 145.932.813 ریال و مدت اجرا 6 ماه (رتبه پنج راه و ترابری) --- لکه گیری و لوکش آسفالت محور گیوی - سوره برق - فیروزآباد (تجدید) در گیوی با برآورد 2.937.254.114 ریال و تضمین 146.862.706 ریال و مدت اجرا 8 ماه (رتبه پنج راه و ترابری) --- لیکه گیری و روکش آسفالت محور گیوی - آبگرم خلخال (تجدید) در گیوی با برآورد 3.444.179.430 ریال و تضمین 172.208.972 ریال و مدت اجرا 7 ماه (رتبه پنج راه و ترابری) --- لکه گیری آسفالت سه راهی خرسلو - سه راهی زیوه (تجدید) در بیله سوار با برآورد 2.929.522.295 ریال و تضمین 146.476.115 ریال و مدت اجرا 8 ماه (رتبه پنج راه و ترابری) --- لکه گیری و روکش آسفالت محور گیوی - سه راه گیوی (تجدید) در گیوی با برآورد 5.636.012.154 ریال و تضمین 281.800.608 ریال و مدت اجرا 6 ماه (رتبه پنج راه و ترابری) --- لکه گیری و روکش آسفالت محور خلخال - هشتچین (تجدید) در خلخال با برآورد 8.771.198.416 ریال و تضمین 438.559.921 ریال و مدت اجرا 8 ماه (رتبه پنج راه و ترابری)
عنوان :
تا آخر وقت اداری 1397/11/23
مهلت ارسال:
1397-11-03
تاریخ انتشار در سایت :
971103370
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397/11/16 تا آخر وقت اداری
مهلت ارسال:
1397-11-02
تاریخ انتشار در سایت :
971102576
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1397/11/16 تا آخر وقت اداری
مهلت ارسال:
1397-11-01
تاریخ انتشار در سایت :
971101535
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه واگذاری پروژه به پیمانکاران واجد شرایط در 9 ردیف به شرح : لکه گیری و روکش آسفالت راه روستایی اقبلاغ رستم خان در اردبیل (پنج راه و ترابری) مدت اجرا 8 ماه --- لکه گیری و روکش آسفالت محوری گیوی - سوره برق - فیروزآباد (پنج راه و ترابری) مدت اجرا 8 ماه --- لکه گیری و روکش آسفالت محور گیوی - آبگرم - خلخال (پنج راه و ترابری) مدت اجرا 7 ماه --- لکه گیری آسفالت سه راهی خروسلو - سه راهی زیوه (تجدید) (پنج راه و ترابری) مدت اجرا 8 ماه --- خرید خط با رنگ سرد ترافیکی (تجدید) (تاییدیه سازمان راهداری) مدت اجرا 6 ماه --- خرید خط با رنگ سرد ترافیکی در محورهای شهرستان گرمی (تجدید) (تاییدیه سازمان راهداری) مدت اجرا 9 ماه --- ارتفا حفاظ ایمنی در نواحی پرتگاهی استان (تجدید) (تاییدیه سازمان راهداری) مدت اجرا 6 ماه --- لکه گیری و روکش آسفالت محور گیوی - سه راهی گیوی (تجدید) (پنج راه و ترابری) مدت اجرا 6 ماه --- لکه گیری و روکش آسفالت محور خلخال - هشتجین (تجدید) (پنج راه و ترابری) مدت اجرا 8 ماه
عنوان :
تا آخر وقت اداری 1397/10/10
مهلت ارسال:
1397-09-27
تاریخ انتشار در سایت :
970927758
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه واگذاری پروژه به پیمانکاران واجد شرایط در 9 ردیف به شرح : لکه گیری و روکش آسفالت راه روستایی اقبلاغ رستم خان در اردبیل (پنج راه و ترابری) مدت اجرا 8 ماه --- لکه گیری و روکش آسفالت محوری گیوی - سوره برق - فیروزآباد (پنج راه و ترابری) مدت اجرا 8 ماه --- لکه گیری و روکش آسفالت محور گیوی - آبگرم - خلخال (پنج راه و ترابری) مدت اجرا 7 ماه --- لکه گیری آسفالت سه راهی خروسلو - سه راهی زیوه (تجدید) (پنج راه و ترابری) مدت اجرا 8 ماه --- خرید خط با رنگ سرد ترافیکی (تجدید) (تاییدیه سازمان راهداری) مدت اجرا 6 ماه --- خرید خط با رنگ سرد ترافیکی در محورهای شهرستان گرمی (تجدید) (تاییدیه سازمان راهداری) مدت اجرا 9 ماه --- ارتفا حفاظ ایمنی در نواحی پرتگاهی استان (تجدید) (تاییدیه سازمان راهداری) مدت اجرا 6 ماه --- لکه گیری و روکش آسفالت محور گیوی - سه راهی گیوی (تجدید) (پنج راه و ترابری) مدت اجرا 6 ماه --- لکه گیری و روکش آسفالت محور خلخال - هشتجین (تجدید) (پنج راه و ترابری) مدت اجرا 8 ماه
عنوان :
تا آخر وقت اداری 1397/10/10
مهلت ارسال:
1397-09-27
تاریخ انتشار در سایت :
970927494
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
تا آخر وقت اداری 1397/09/27
مهلت ارسال:
1397-09-11
تاریخ انتشار در سایت :
970911115
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
تا آخر وقت اداری 1397/09/27
مهلت ارسال:
1397-09-10
تاریخ انتشار در سایت :
970910138
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
 
کاربرانورود به سیستم
نام کاربری :
کلمه عبور :
ذخیره مشخصات دریافت اشتراک
تبلیغاتتبلیغات
نرخ ارز، سکه و طلا نرخ ارز، سکه و طلا
عنوان نرخ
دلار آمریکا 135,500
دلار کانادا
یورو 155,520
پوند انگلیس
فرانک سوئیس 134,950
کرون سوئد 14,650
کرون دانمارک 20,540
درهم امارات 36,900
یکصد ین ژاپن 121,140
ریال سعودی
دلار استرالیا 96,830
یوان چین 20,200
انواع سکه نرخ
طرح قدیم 45,450,000
طرح جدید 47,000,000
نیم سکه 25,980,000
ربع سکه 16,490,000
هر گرم طلا 4,296,000
... تمامی نرخ ها ...
پشتیبانی ارتباط با ما
گروه شرکت های آریاجم و ضامن بین الملل
+9821 (42057) خط ویژه، E1 :
+9821 - 88 34 75 45 دورنگار :
mail[@]ariatender.com
mail[@]ariazamen.com
ایمیل :