مرکز تجارت ایرانیان - تاجیکستان - دوشنبه
مناقصه های کشور ایران

مناقصه های تاریخ گذشته ( رایگان ) احداث و راهبری تصفیه خانه و آب شیرین کن

نمایش باکسی
نمایش جدولی
مهلت آگهی
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1395-09-28
تاریخ انتشار در سایت :
950928704
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه احداث تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان شهید مفتح ورامین با ظرفیت روزانه حدود 200 متر مکعب با تضمین 30 میلیون ریال ---- تکمیل عملیات ابنیه و اجرای عملیات تاسیسات برقی و مکانیکی پروژه ساختمان شیمی درمانی و تشخیص و غربالگری سرطان بیمارستان شهید مفتح ورامین با تضمین 35.000.000 ریال ---- واگذاری حجمی امور نسخه پیچی، توزیع دارو، ملزومات، تجهیزات مصرفی و نگهداشت داروهای مراکز و بیمارستان های تابعه دانشگاه با تضمین 230.000.000 ریال --- واگذاری امور لنرژی مرکزی پزشکی ، آموزشی و درمانی امام حسین با تضمین 20.000.000 ریال --- واگذاری امور ایاب و اهاب کارکنان مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی مهدیه با تضمین 20.000.000 ریال --- ایاب و ذهاب کارکنان شبکه بهداشت و درمان شمیرانات با تضمین 15.000.000 ریال --- به کارگیری 7 دستگاه خودرو سواری طرح دار جهت شبکه بهداشت و درمان شمیرانات با تضمین 13.000.000 ریال --- تهیه، طبخ و سرو غذاغ و ارائه 2 میان وعدهو خدمات پذیرایی جهت دانشکده آموش علوم پزشکی دانشکده فاقد آشپزخانه با تضمین 15.000.000 ریال
عنوان :
مهلت ارسال:
1395-09-25
تاریخ انتشار در سایت :
95092521
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1395-10-11
مهلت ارسال:
1395-09-24
تاریخ انتشار در سایت :
9509245019
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1395-10-07
مهلت ارسال:
1395-09-23
تاریخ انتشار در سایت :
9509234994
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1395-10-19
مهلت ارسال:
1395-09-23
تاریخ انتشار در سایت :
9509233942
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1395/10/07 ساعت 10
مهلت ارسال:
1395-09-23
تاریخ انتشار در سایت :
950923773
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1395/10/11 ساعت 14
مهلت ارسال:
1395-09-22
تاریخ انتشار در سایت :
950922341
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1395/10/02
مهلت ارسال:
1395-09-22
تاریخ انتشار در سایت :
95092248
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1395/10/07 ساعت 10
مهلت ارسال:
1395-09-22
تاریخ انتشار در سایت :
950922292
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه خرید موارد در 61 ردیف شامل تولید قطعه باکد 002-01 به تعداد 60/000 عدد --- تولید قطعه باکد 3/0006-01 به تعداد 60/000 عدد --- تولید قطعه باکد 004-01 به تعداد 60/000 عدد --- تولید قطعه باکد با کد 02100109 به تعداد 100/000 عدد --- تولید قطعه باکد 015013040 به تعداد 300/000 عدد --- تولید قطعه باکد 01-720-141 به تعداد 300/000 عدد --- تولید قطعه باکد 01-100-10-239 به تعداد 100/000 عدد --- تولید قطعه باکد 02100110 به تعداد 100/000 عدد --- تولید قطعه باکد 001-01-154 به تعداد 200/000 عدد --- تولید قطعه باکد 0009-01-154 به تعداد 50/000 عدد --- تولید قطعه باکد 0011-01-154 به تعداد 50/000 عدد --- تولید قطعه باکد 01-14-239 به تعداد 100/000 عدد --- تولید قطعه باکد 0022-01-132 به تعداد 200/000 عدد --- تولید قطعه باکد 01-400-04-239 بع اغذلذ 80/000 عدد --- تولید قطعه باکد 006-141 به تعداد 300/000 عدد --- تولید قطعه باکد 29-16-239 به تعداد 1/000/000 عدد --- تولید قطعه باکد 21-16-239 به تعداد 200/000 عدد --- تولید قطعه باکد 22-16-239 به تعداد 200/000 عدد --- تولید قطعه باکد 07-01-173 به تعداد 70/000 عدد --- تولید قطعه باکد 009-14-239 به تعداد 400/000 عدد --- تولید قطعه باکد 0180030 به تعداد 50/000 عدد --- تولید قطعه باکد 018001 به تعداد 50/000 عدد --- تولید مجموعه قطعات با کد 0060-01 به تعداد 400/000 عدد --- ائلیذ نحنئغع قطغلا بل مذ 1-0093-01-40 به تعداد 300/000 عدد --- تولید مجموعه قطعات با کد 109-01-173 به تعداد 100/000 عدد --- پیمانسپاری ماشینکاری و مونتاژ قطعات مکانیکی --- راه اندازی و نصب سیستم اعلان و اطفا حریق شعبه --- راه اندازی و نصب سیستم اطفا حریق 6 ---- راه اندازی و نصب سیستم اطفا حریق 29 --- راه اندازی و نصب سیستم حریق کارگاه رنگ --- بازسازی و نوسازی تصفیه خانه آب های اسیدی --- سرویس و تعمیر لیفتراک و خودروهای سبک و سنگین --- ماشین کاری قطعه با کد 0021-01-40 به تعداد 200/000 عدد --- ماشینکاری قطعه با کد 015-14-239 به تعداد 100/000 عدد --- ماشینکاری قطعه با کد 0006-01 به تعداد 200/000 عدد --- ماشینکاری قطعه با کد 002-01 به تعداد 200/000 عدد --- ماشینکاری قطعه با کد 0057-01-154 به تعداد 20/000 عدد --- ماشینکاری قطعه با کد 01/01-100 به تعداد 36/000 عدد --- ماشینکاری قطعه با کد 079-01-173 به تعداد 80/000 عدد --- ماشینکاری قطعه با کد 0018-01-154 به تعداد 70/000 عدد --- ماشینکاری قطعه با کد 048-01-173 به تعداد 40/000 عدد --- ماشینکاری قطعه با کد 0022-01-40 به تعداد 100/000 عدد --- ماشینکاری قطعه با کد 0035-01-154 به تعداد 50/000 عدد --- پیمانسپاری آبکاری قطعات فلزی به مدت یکسال --- پرسکاری قطعه با کد 0008-01-154 به تعداد 50/000 عدد --- پرسکاری قطعه با کد 02-100-141 به تعداد 300/000 عدد --- پرسکاری قطعه با کد 008-141 به تعداد 300/000 عدد --- پریفورم قطعه با کد 01-002-01 به تعداد 500/000 عدد --- پریفورم قطعه با کد 1-0018-01-154 به تعداد 70/000 عدد --- فورج قطعه با کد 360033 به تعداد 36/000 عدد --- مونتاژ مجموعه قطعات باکد 222-02-249 به تعداد 200/000 عدد --- مونتاژ مجموعه قطعات با کد 560-01-173 به تعداد 120/000 عدد --- مونتاژ مجموعه قطعات با کد 350.000 ریال --- مونتاژ مجموعه قطعات با کد 51-01-173 به تعداد 120/000 عدد -- مونتاژ مجموعه قطعات با کد 44-01-173 به تعداد 120/000 عدد --- خرید لوله آلومینیومی 2750*745*865 به مقدار 400/000 کیلوگرم --- خرید لوله آلومینیومی 3000*76*835 به مقدار 250/000 کیلوگرم --- خرید میلگرد فولادی قطر 65 به مقدار 210/000 کیلوگرم --- خرید میلگرد فولادی قطر 110 به مقدار 75/000 کیلوگرم --- ساخت جعبه چوبی همراه با پالت به تعداد 5/000 عدد
عنوان :
1395/10/06 از ساعت 13 الی 15:30
مهلت ارسال:
1395-09-21
تاریخ انتشار در سایت :
950921256
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1395-10-15
مهلت ارسال:
1395-09-21
تاریخ انتشار در سایت :
9509213742
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1395/10/07 ساعت 10
مهلت ارسال:
1395-09-21
تاریخ انتشار در سایت :
95092166
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1395/10/02
مهلت ارسال:
1395-09-20
تاریخ انتشار در سایت :
950920122
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1395/10/15 ساعت 14
مهلت ارسال:
1395-09-20
تاریخ انتشار در سایت :
950920108
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
پانزده روز پس از درج آگهی نوبت دوم
مهلت ارسال:
1395-09-17
تاریخ انتشار در سایت :
95091735
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1395/10/15
مهلت ارسال:
1395-09-17
تاریخ انتشار در سایت :
950917149
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
 
کاربرانورود به سیستم
نام کاربری :
کلمه عبور :
ذخیره مشخصات دریافت اشتراک
تبلیغاتتبلیغات
Tajikestan
نرخ ارز، سکه و طلا نرخ ارز، سکه و طلا
عنوان نرخ
دلار آمریکا 38,340
دلار کانادا 31,100
یورو 43,090
پوند انگلیس 48,400
فرانک سوئیس 39,440
کرون سوئد 4,380
کرون دانمارک 5,560
درهم امارات 10,970
یکصد ین ژاپن 340
ریال سعودی 10,550
دلار استرالیا 29,450
یوان چین 5,950
انواع سکه نرخ
طرح قدیم 11,845,000
طرح جدید 11,550,000
نیم سکه 6,020,000
ربع سکه 3,180,000
هر گرم طلا 1,152,240
... تمامی نرخ ها ...
پشتیبانی ارتباط با ما
گروه شرکت های آریاجم و ضامن بین الملل
+9821 (42057) خط ویژه، E1 :
+9821 - 88 10 25 35 دورنگار :
info[@]ariatender.com
info[@]iraqzamen.com
ایمیل :