مرکز تجارت ایرانیان - تاجیکستان - دوشنبه
مناقصه های کشور ایران

مناقصه های تاریخ گذشته ( رایگان ) خدمات جانبی

نمایش باکسی
نمایش جدولی
مهلت آگهی
برگزارکننده :
عنوان :
1395/10/15 ساعت 14
مهلت ارسال:
1395-09-30
تاریخ انتشار در سایت :
950930209
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه 1- 929-95 : اصلاح تعمیرات رفع شکستگی حفظ و نگهداری از کلیه تاسیسات شبکه و خطوط انتقال آب و خدمات آب بدون درآمد در سال 96-95 در شهرستانهای دهاقان و سمیرم با برآورد 5.301.765.563 ریال و تضمین 265.100.000 ریال ---2- 931-95 : اصلاح تعمیرات رفع شکستگی حفظ و نگهداری از کلیه تاسیسات شبکه و خطوط انتقال آب و خدمات آب بدون درآمد در سال 96-95 در شهرستانهای بوئین و میاندشت و فریدونشهر با برآورد 4.558.932.971 ریال و تضمین 228 میلیون ریال ----3- 932-95 : اصلاح تعمیرات رفع شکستگی حفظ و نگهداری از کلیه تاسیسات شبکه و خطوط انتقال آب و خدمات آب بدون درآمد در سال 96-95 در شهرستانهای خوانسار و گلپایگان با برآورد 3.441.815.506 ریال و تضمین 172.100.000 ریال ---4- 933-95 : اصلاح تعمیرات رفع شکستگی حفظ و نگهداری از کلیه تاسیسات شبکه و خطوط انتقال آب و خدمات آب بدون درآمد در سال 96-95 در شهرستانهای تیران و کرون و چادگان با برآورد 5.916.090.634 ریال و تضمین 295.900.000 ریال ----5- 934-95 : اصلاح تعمیرات رفع شکستگی حفظ و نگهداری از کلیه تاسیسات شبکه و خطوط انتقال آب و خدمات آب بدون درآمد در سال 96-95 در شهرستانهای آران و بیدگل و کاشان با برآورد 6.991.484.572 ریال و تضمین 350.600.000 ریال ----6- 935-95 : اصلاح تعمیرات رفع شکستگی حفظ و نگهداری از کلیه تاسیسات شبکه و خطوط انتقال آب و خدمات آب بدون درآمد در سال 96-95 در شهرستانهای فریدن و نجف آباد با برآورد 4.602.234.158 ریال و تضمین 230.200.000 ریال ---7- 936-95 : اصلاح تعمیرات رفع شکستگی حفظ و نگهداری از کلیه تاسیسات شبکه و خطوط انتقال آب و خدمات آب بدون درآمد در سال 96-95 در شهرستانهای شهرضا و مبارکه با برآورد 4.335.779.800 ریال و تضمین 216.800.000 ریال ---8- 937-95 : اصلاح تعمیرات رفع شکستگی حفظ و نگهداری از کلیه تاسیسات شبکه و خطوط انتقال آب و خدمات آب بدون درآمد در سال 96-95 در شهرستانهای خور و بیابانک و نائین با برآورد 5.041.614.896 ریال و تضمین 252.100.000 ریال ---9- 938-95 : اصلاح تعمیرات رفع شکستگی حفظ و نگهداری از کلیه تاسیسات شبکه و خطوط انتقال آب و خدمات آب بدون درآمد در سال 96-95 در شهرستانهای 7.282.741.206 ریال و تضمین 364.200.000 ریال ----10- 939-95 : اصلاح تعمیرات رفع شکستگی حفظ و نگهداری از کلیه تاسیسات شبکه و خطوط انتقال آب و خدمات آب بدون درآمد در سال 96-95 در شهرستانهای فلاورجان و شاهین شهر و میمه با برآورد 5.574.732.374 ریال و تضمین 278.800.000 ریال ---11- 941-95 : اصلاح تعمیرات رفع شکستگی حفظ و نگهداری از کلیه تاسیسات شبکه و خطوط انتقال آب و خدمات آب بدون درآمد در سال 96-95 در شهرستان لنجان با برآورد 4.536.375.840 ریال و تضمین 226.900.000 ریال
عنوان :
1395/10/18 ساعت 14
مهلت ارسال:
1395-09-30
تاریخ انتشار در سایت :
950930611
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1395/10/11
مهلت ارسال:
1395-09-30
تاریخ انتشار در سایت :
950930647
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1395-10-15
مهلت ارسال:
1395-09-29
تاریخ انتشار در سایت :
9509295400
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1395-10-15
مهلت ارسال:
1395-09-29
تاریخ انتشار در سایت :
9509295399
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1395-10-15
مهلت ارسال:
1395-09-29
تاریخ انتشار در سایت :
9509295398
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1395-10-15
مهلت ارسال:
1395-09-29
تاریخ انتشار در سایت :
9509295440
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1395/10/04
مهلت ارسال:
1395-09-29
تاریخ انتشار در سایت :
9509291706
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه 1- 929-95 : اصلاح تعمیرات رفع شکستگی حفظ و نگهداری از کلیه تاسیسات شبکه و خطوط انتقال آب و خدمات آب بدون درآمد در سال 96-95 در شهرستانهای دهاقان و سمیرم با برآورد 5.301.765.563 ریال و تضمین 265.100.000 ریال ---2- 931-95 : اصلاح تعمیرات رفع شکستگی حفظ و نگهداری از کلیه تاسیسات شبکه و خطوط انتقال آب و خدمات آب بدون درآمد در سال 96-95 در شهرستانهای بوئین و میاندشت و فریدونشهر با برآورد 4.558.932.971 ریال و تضمین 228 میلیون ریال ----3- 932-95 : اصلاح تعمیرات رفع شکستگی حفظ و نگهداری از کلیه تاسیسات شبکه و خطوط انتقال آب و خدمات آب بدون درآمد در سال 96-95 در شهرستانهای خوانسار و گلپایگان با برآورد 3.441.815.506 ریال و تضمین 172.100.000 ریال ---4- 933-95 : اصلاح تعمیرات رفع شکستگی حفظ و نگهداری از کلیه تاسیسات شبکه و خطوط انتقال آب و خدمات آب بدون درآمد در سال 96-95 در شهرستانهای تیران و کرون و چادگان با برآورد 5.916.090.634 ریال و تضمین 295.900.000 ریال ----5- 934-95 : اصلاح تعمیرات رفع شکستگی حفظ و نگهداری از کلیه تاسیسات شبکه و خطوط انتقال آب و خدمات آب بدون درآمد در سال 96-95 در شهرستانهای آران و بیدگل و کاشان با برآورد 6.991.484.572 ریال و تضمین 350.600.000 ریال ----6- 935-95 : اصلاح تعمیرات رفع شکستگی حفظ و نگهداری از کلیه تاسیسات شبکه و خطوط انتقال آب و خدمات آب بدون درآمد در سال 96-95 در شهرستانهای فریدن و نجف آباد با برآورد 4.602.234.158 ریال و تضمین 230.200.000 ریال ---7- 936-95 : اصلاح تعمیرات رفع شکستگی حفظ و نگهداری از کلیه تاسیسات شبکه و خطوط انتقال آب و خدمات آب بدون درآمد در سال 96-95 در شهرستانهای شهرضا و مبارکه با برآورد 4.335.779.800 ریال و تضمین 216.800.000 ریال ---8- 937-95 : اصلاح تعمیرات رفع شکستگی حفظ و نگهداری از کلیه تاسیسات شبکه و خطوط انتقال آب و خدمات آب بدون درآمد در سال 96-95 در شهرستانهای خور و بیابانک و نائین با برآورد 5.041.614.896 ریال و تضمین 252.100.000 ریال ---9- 938-95 : اصلاح تعمیرات رفع شکستگی حفظ و نگهداری از کلیه تاسیسات شبکه و خطوط انتقال آب و خدمات آب بدون درآمد در سال 96-95 در شهرستانهای 7.282.741.206 ریال و تضمین 364.200.000 ریال ----10- 939-95 : اصلاح تعمیرات رفع شکستگی حفظ و نگهداری از کلیه تاسیسات شبکه و خطوط انتقال آب و خدمات آب بدون درآمد در سال 96-95 در شهرستانهای فلاورجان و شاهین شهر و میمه با برآورد 5.574.732.374 ریال و تضمین 278.800.000 ریال ---11- 941-95 : اصلاح تعمیرات رفع شکستگی حفظ و نگهداری از کلیه تاسیسات شبکه و خطوط انتقال آب و خدمات آب بدون درآمد در سال 96-95 در شهرستان لنجان با برآورد 4.536.375.840 ریال و تضمین 226.900.000 ریال
عنوان :
1395/10/18 ساعت 14
مهلت ارسال:
1395-09-29
تاریخ انتشار در سایت :
950929755
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
1395-10-18
مهلت ارسال:
1395-09-29
تاریخ انتشار در سایت :
950929823
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
 
کاربرانورود به سیستم
نام کاربری :
کلمه عبور :
ذخیره مشخصات دریافت اشتراک
تبلیغاتتبلیغات
Tajikestan
نرخ ارز، سکه و طلا نرخ ارز، سکه و طلا
عنوان نرخ
دلار آمریکا 38,240
دلار کانادا 31,000
یورو 42,780
پوند انگلیس 48,400
فرانک سوئیس 39,200
کرون سوئد 4,330
کرون دانمارک 5,520
درهم امارات 10,830
یکصد ین ژاپن 340
ریال سعودی 10,400
دلار استرالیا 29,400
یوان چین 5,900
انواع سکه نرخ
طرح قدیم 11,837,000
طرح جدید 11,550,000
نیم سکه 5,980,000
ربع سکه 3,170,000
هر گرم طلا 1,146,710
... تمامی نرخ ها ...
پشتیبانی ارتباط با ما
گروه شرکت های آریاجم و ضامن بین الملل
+9821 (42057) خط ویژه، E1 :
+9821 - 88 10 25 35 دورنگار :
info[@]ariatender.com
info[@]iraqzamen.com
ایمیل :