سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارومیه

کد آریاتندر : ۹۲۰۹۰۶۳۰۰۱
انتشار : ۱۳۹۲/۰۹/۰۶
برگزاری : استان آذربایجان غربی
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری(نوبت۲)امورات نگهداریو راهبری تأسیسات مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) ارومیه
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۲-۰۹-۱۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۲-۰۹-۲۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۲-۰۹-۲۵
آدرس خرید اسناد : سايت پايگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به نشانی http://iets.mporg.ir و سايت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربايجان غربی به نشانی www.monaghesat.umsu.ac.ir می باشد.
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.monaghesat.umsu.ac.ir وب سایت
توضیحات : تجدید شده ---« آگهی مناقصه – نوبت دوم » مرکز آموزشی درمانی امام خمينی (ره) اروميه در نظر دارد امورات نگهداری و راهبری تأسيسات مرکز آموزشی درمانی امام خمينی (ره) اروميه (نوبت دوم) را بصورت حجمی به مدت يکسال به بخش خصوصی واگذار نمايد. لذا شرکت¬های معتبر خدمات فنی که دارای رتبه¬بندی از معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رياست جمهوری (سازمان مديريت و برنامه¬ريزی سابق) در رشته تأسيسات و تجهيزات مي¬باشند ، مي¬توانند با مراجعه به سايت¬های مربوطه (به شرح ذيل) شرايط شرکت در مناقصه را دانلود و شرکت نمايند. شرايط مناقصه : ۱-    شماره مناقصه : ۴۵۵۵۶/۱۲/۹۲ مورخه : ۵/۹/۹۲ ۲-    موضوع مناقصه : واگذاری امورات نگهداری و راهبری تأسيسات مرکز آموزشی درمانی امام خمينی (ره) اروميه ۳-    نوع مناقصه : يـك مرحله¬اي ۴-    مهلت تحويل اسناد به متقاضيان (دانلود اسناد از طريق سايت های مربوطه به شرح ذيل) : از تاريخ ۵/۹/۱۳۹۲ لغايت ۱۴/۹/۱۳۹۲ ۵-    تاريخ جلسه سايت ويزيت (جلسه توجيهی و پرسش و پاسخ) : - ۶-    وب سايت های مربوطه جهت دانلود اسناد : سايت پايگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به نشانی http://iets.mporg.ir و سايت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربايجان غربی به نشانی www.monaghesat.umsu.ac.ir می باشد. ۷-    مهلت دريافت اسناد از پيشنهاد دهندگان توسط دبيرخانه حراست مرکز آموزشی درمانی امام خمينی (ره) اروميه: تا پايان وقت اداری مورخ ۲۴/۹/۱۳۹۲ ۸-    محل دريافت اسناد از پيشنهاددهندگان: دبيرخانه حراست مرکز آموزشی درمانی امام خمينی (ره) اروميه ۹-    تاريخ اعتبار پيشنهادات : ۲۰ روز به استثناء ايام تعطيل خواهد بود. ۱۰-    تاريخ¬بازگشائي¬پاكتها: پاکتهاي«الف»،«ب»و«ج» درساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه مورخه ۲۵/۹/۱۳۹۲ در محل دفتر مديريت مرکز آموزشی درمانی امام خمينی (ره) اروميه ۱۱-    متقاضيان می بايست اوراق شرايط و مدارک و فرم مربوط به مشخصات شرکت (فرم ارسالی از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی) را از مورخه ۵/۹/۱۳۹۲ لغايت ۱۴/۹/۱۳۹۲ از سايت دانشگاه به آدرس: www.monaghesat.umsu.ac.ir و يا سايت پايگاه ملی اطلاع¬رسانی مناقصات به آدرس: http://iets.mporg.ir دانلود نمايند و پس از تکميل کامل فرم فوق الذکر آن را به دبيرخانه واحد امور قراردادهای مرکز آموزشی درمانی امام خمينی (ره) اروميه تحويل ودرصورت نياز نسبت به دريافت پاکات مناقصه مربوطه نيز از دبيرخانه¬ صدرالاشاره¬ اقدام نمايند. ۱۱-۱- بديهی است دريافت اسناد از سايت (سايت دانشگاه يا سايت پايگاه ملی اطلاع¬رسانی مناقصات) فقط در زمان مقرری که در بالا اشاره شد قابل دانلود و عودت خواهد بود. ۱۱-۲- متقاضيان جهت دريافت اوراق شرايط مناقصه (از سايت¬های مربوطه) مي¬بايست مبلغ ۰۰۰/۲۰۰ ريال (دويست هزار ريال) به حساب شماره ۲۱۷۸۴۹۰۰۱۲۰۰۷ نزد بانك ملـی(واريز در کليه شعب بانک ملی) در فيش ۳ برگی واريز و فيش مربوطه (نسخة رسيد برای صاحب حساب) را در داخل پاکت «الف» گذاشته و به همراه ساير پاکات در موعد مقرر تحويل دبيرخانه حراست مرکز آموزشی درمانی امام خمينی (ره) اروميه نمايند. ۱۲- سپرده شركت در مناقصه : مبلغ سپرده ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ريال (يکصد ميليون ريال) ، سپرده¬ شرکت در مناقصه به صورت ضمانت¬نامه بانكی يا سپرده نقدی واريز به حساب سپهر شماره ۰۱۰۳۰۳۴۷۴۷۰۰۲ نزد بانك صادرات (كليه شعب قابل واريز مي¬باشد) به نام دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی آذربايجان غربی. در صورتيكه مناقصه¬پذير برای شركت درمناقصه ضمانت نامه معتبر بانكی ارائه نمايد ، اين ضمانت نامه بايد حداقل دارای سه ماه اعتبار باشد در غير اينصورت از دور مناقصات حذف خواهد شد. و ارائه ضمانت نامه از پست بانک مورد قبول دانشگاه نمي¬باشد. و همچنين شرکتهايی که ضمانت نامه های فاقد پرفراژ بانکی و فاقد تمبر مالياتی و ابطال شده توسط صادر کننده ارائه نمايند از دور مناقصه حذف خواهند شد. * (به منظور ارائه خدمات بهتر و سريعتر جهت استرداد سپرده¬های دريافتی از شرکت¬هايی که وجه نقد به حساب اعلامی واريز کرده اند، درج شماره حساب بانکی (ترجيحاً صادرات) الزامی مي¬باشد.) ۱۳- شماره تلفن تماس : ۳۴۶۹۹۳۱-۰۴۴۱ توجه: به پيشنهادات مشروط و مخدوش وفاقد سپرده و امضاء و همچنين پيشنهاداتی كه بعد از مدت مقرر واصل گردد مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن