مناقصه احداث مخزن بتنی زمینی ۲۰۰۰ متر مکعبی شهرک صنعتی شهرکهای صنعتی استان قم
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرکهای صنعتی استان قم

کد آریاتندر : ۹۲۰۹۰۶۵۹۱۴
انتشار : ۱۳۹۲/۰۹/۰۶
برگزاری : استان قم
 
شرح آگهی : مناقصه احداث مخزن بتنی زمینی ۲۰۰۰ متر مکعبی شهرک صنعتی الغدیر
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۲-۰۹-۱۲
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۲-۰۹-۲۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۲-۰۹-۲۴
آدرس خرید اسناد : قم – بلوار شهيد صدوقی – بلوار شهيد عطاران – نبش كوچه شماره ۴ پلاك ۳۶ دبيرخانه شرکت
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۵۱-۲۹۱۹۲۰۰ تلفن ۰۲۵۱-۲۹۱۹۲۰۴ فکس
- ایمیل http:// وب سایت
توضیحات : آگهی مناقصه ۹۲۰۱۳ مناقصه گزار: شركت شهرك های صنعتی استان قم نشانی مناقصه گزار: قم – بلوار شهيد صدوقی – بلوار شهيد عطاران – نبش كوچه شماره ۴ پلاك ۳۶ تلفن ۳۲۹۱۹۲۰۰-۰۲۵ نمابر ۳۲۹۱۹۲۰۴-۰۲۵ موضوع مناقصه: احداث مخزن بتنی زمينی ۲۰۰۰ متر مكعبی شهرك صنعتی الغدير محل اجرای كار: شهرك صنعتی الغدير واقع در كيلومتر ۴۵ جاده قديم قم به تهران نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه : ۲۲,۴۵۰,۰۰۰ ريال درقالب واريز وجه به شماره حساب جاری سيبا ۲۱۷۵۶۷۳۵۰۲۰۰۰ يا ضمانت نامه بانكی يا اوراق مشاركت براساس آيين نامه تضمين معاملات دولتی. مبلغ برآورد : ۵,۳۱۳,۹۳۳,۱۳۱ ريال براساس فهرست بهای واحد پايه ابنيه و تاسيسات مكانيكی سال ۱۳۹۲ حد نصاب لازم برای بازگشايی پاكت ها : حضور ۲ مناقصه گر می باشد. آخرين مهلت خريد اسناد: پايان وقت اداری مورخ ۱۲/ ۰۹/۱۳۹۲ می باشد. آخرين مهلت تسليم پيشنهادها: پايان وقت اداری شنبه مورخ ۲۳/ ۰۹/۱۳۹۲می باشد. زمان گشايش پاكت ها: ساعت ۰۰/۱۳ مورخ ۲۴/۰۹/۱۳۹۲ می باشد. محل دريافت و تسليم اسناد: دبيرخانه شركت به نشانی كارفرما هزينه خريد اسناد: مبلغ ۱۵۰.۰۰۰ريال می باشد كه بايد به حساب جاری سيبا به شماره ۲۱۷۵۶۷۳۵۰۱۰۰۲ نزد بانك ملی شعبه سميه قم واريزگردد. نوع مناقصه و شرايط مناقصه گران: مناقصه گران بايد در رشته آب يا ساختمان تعيين صلاحيت شده و تجربه اجرای حداقل يك مخزن بتنی ۱۰۰۰ متر مكعبی را داشته باشند. ارائه گواهی صلاحيت با تاريخ معتبر و تصوير و تصوير برابر با اصل قرارداد و تحويل موقت يا مفاصا حساب بيمه احداث مخزن بتنی الزامی است. مدارك لازم برای خريد اسناد: - نامه معرفی نماينده برای خريد اسناد - ارائه فيش خريد اسناد    - تصوير گواهی صلاحيت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن