آریاتندر
ثبت شرکت در عراق
تصویر
چاپ
ذخیره
افزودن به ليست آگهی هاي شخصي

مناقصه

آگهی مناقصه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارومیه

مناقصه مناقصه عمومی واگذاری (نوبت ۲)امور تغذیه(تهیه٬طبخ وتوزیع غذا) مرکزآموزشی درمانی امام ...

مناقصه عمومی واگذاری (نوبت ۲)امور تغذیه(تهیه٬طبخ وتوزیع غذا) مرکزآموزشی درمانی امام خمینی(ره) ارومیه

تاریخ انتشار در وب سایت : 1392/09/06

مهلت خرید اسناد : 1392-09-14

مهلت ارسال مدارک : 1392-09-24

تاریخ بازگشائی پاکات : 1392-09-25

استان برگزاری : آذربایجان غربی

آدرس خرید اسناد : سايت پايگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به نشانی http://iets.mporg.ir و سايت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربايجان غربی به نشانی www.monaghesat.umsu.ac.ir می باشد.

سایت اینترنتی : http://www.monaghesat.umsu.ac.ir

توضیحات : تجدید شده ---«آگهی مناقصه (نوبت دوّم)» مرکز آموزشی درمانی امام خمينی (ره) اروميه درنظر دارد امور تغذيه¬ای (تهيه مواد اوليه غذايی ، طبخ و توزيع غذا) خود را از طريق مناقصه عمومی (نوبت دوّم) به اشخاص حقوقی واجد شرايط دارای صلاحيت واگذار نمايد. شرايط مناقصه : ۱-    شماره مناقصه : ۴۵۴۳۷/۴۷/۹۲ مورخه : ۵/۹/۹۲ ۲-    موضوع مناقصه : واگذاری امور تغذيه ای (تهيه مواد اوليه غذايی ، طبخ و توزيع غذا) مرکز آموزشی درمانی امام خمينی (ره) اروميه (نوبت دوّم) ۳-    نوع مناقصه : يـك مرحله¬اي ۴-    مهلت تحويل اسناد به متقاضيان (دانلود اسناد از طريق سايت های مربوطه بشرح ذيل) : از تاريخ ۵/۹/۱۳۹۲ لغايت ۱۴/۹/۱۳۹۲ ۵-    تاريخ جلسه سايت ويزيت (جلسه توجيهی و پرسش و پاسخ) : ۱۰ صبح روز يکشنبه ۱۷/۹/۹۲ در محل دفتر مديريت مرکز آموزشی درمانی امام خمينی اروميه ۶-    وب سايت های مربوطه جهت دانلود اسناد : سايت پايگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به نشانی http://iets.mporg.ir و سايت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربايجان غربی به نشانی www.monaghesat.umsu.ac.ir می باشد. ۷-    مهلت دريافت اسناد از پيشنهاد دهندگان توسط دبيرخانه¬حراست مرکز امام خميني¬اروميه : تا پايان وقت اداری مورخ ۲۴/۹/۱۳۹۲ ۸-    محل دريافت اسناد از پيشنهاددهندگان: توسط دبيرخانه حراست مرکز آموزشی درمانی امام خمينی اروميه ۹-    تاريخ اعتبار پيشنهادات : بيست روز به استثناء ايام تعطيل خواهد بود. ۱۰-    تاريخ¬بازگشائي¬پاكتها : پاکتهای «الف»،«ب»و«ج» در ساعت ۹ صبح روز دوشنبه ¬مورخه ۲۵/۹/۱۳۹۲ در محل¬ دفتر مديريت مرکز آموزشی درمانی امام خمينی اروميه ۱۱-    متقاضيان می بايست اوراق شرايط و مدارک و فرم مربوط به مشخصات شرکت (فرم ارسالی از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی) را از مورخه ۵/۹/۱۳۹۲ لغايت ۱۴/۹/۹۲ از سايت دانشگاه به آدرس: www.monaghesat.umsu.ac.ir و يا سايت پايگاه ملی اطلاع¬رسانی مناقصات به آدرس: http://iets.mporg.ir دانلود نمايند . ۱۱-۱- بديهی است دريافت اسناد از سايت (سايت دانشگاه يا سايت پايگاه ملی اطلاع¬رسانی مناقصات) فقط در زمان مقرری که در بالا اشاره شد قابل دانلودو عودت خواهد بود. ۱۱-۲- متقاضيان جهت دريافت اوراق شرايط مناقصه (از سايت¬های مربوطه) مي¬بايست مبلغ۰۰۰/۲۰۰ ريال (دويست هزار ريال) به حساب شماره ۲۱۷۸۴۹۰۰۱۲۰۰۷ نزد بانك ملـی(واريز در طی فيش سه برگه در کليه شعب بانک ملی) واريز و فيش مربوطه (نسخة رسيد برای صاحب حساب) را در داخل پاکت «الف» گذاشته و به همراه ساير پاکات در موعد مقرر تحويل دبيرخانه حراست مرکز امام خمينی اروميه نمايند. توجه : بديهی است اگر شرکت کننده ای به غير از نسخه صاحب حساب فيش واريزی ، نسخه ديگری داخل پاکات گذاشته و ارائه داده باشد از دور مناقصه حذف خواهد شد. ۱۲- سپرده شركت در مناقصه : مبلغ سپرده ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ريال (پانصد ميليون ريال) ، سپرده¬ شرکت در مناقصه به صورت ضمانت¬نامه بانكی يا سپرده نقدی واريز به حساب سپهر شماره ۰۱۰۳۰۳۴۷۴۷۰۰۲ نزد بانك صادرات (كليه شعب قابل واريز مي¬باشد) به نام دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی آذربايجان غربی. در صورتيكه مناقصه¬پذير برای شركت درمناقصه ضمانت نامه معتبر بانكی ارائه نمايد ، اين ضمانت نامه بايد حداقل دارای سه ماه اعتبار باشد و ارائه ضمانت نامه از پست بانک مورد قبول دانشگاه نمي¬باشد. و همچنين شرکتهايی که ضمانت نامه های فاقد پرفراژ بانکی و فاقد تمبر مالياتی و ابطال شده توسط صادر کننده ارائه نمايند از دور مناقصه حذف خواهند شد. * (به منظور ارائه خدمات بهتر و سريعتر جهت استرداد سپرده¬های دريافتی از شرکت¬هايی که وجه نقد به شماره حساب اعلامی دانشگاه واريز نموده¬اند، درج شماره حساب بانکی (ترجيحاً صادرات) بر روی پيوست شماره ۷ برگ شرايط مناقصه الزامی مي¬باشد.) ۱۳- شماره تلفن تماس : ۳۴۶۹۹۳۱-۰۴۴۱ توجه : به پيشنهادات مشروط و مخدوش وفاقد سپرده و امضاء و همچنين پيشنهاداتی كه بعد از مدت مقرر واصل گردد مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

رسانه منتشر کننده : سایتهای اینترنتی

كد آرياتندر : 9209065913

سفارش دريافت اسناد آگهي ( کلیک فرمائید )

فوانین و مقررات

مزایده ها
وب سایت آریاتندر ، صرفا وظیفه اطلاع رسانی مناقصه ها و مزایده ها را داشته و مسئولیت صحت آگهی بر عهده مناقصه گر می باشد .
تصویر  مناقصه 
مناقصه عمومی واگذاری (نوبت ۲)امور تغذیه(تهیه٬طبخ وتوزیع غذا) مرکزآموزشی درمانی