سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب استان بوشهر

کد آریاتندر : ۹۲۰۹۰۶۵۹۱۱
انتشار : ۱۳۹۲/۰۹/۰۶
برگزاری : استان بوشهر
 
شرح آگهی : مناقصه بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات شبکه آب بوشهر ، عالیشهر، چغادک و دلوار شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۲-۰۹-۱۱
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۲-۰۹-۲۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۲-۰۹-۲۴
آدرس خرید اسناد : بوشهر - خيابان رئيسعلی دلواری - شركت آب و فاضلاب استان بوشهر - دفتر قراردادها
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.abfabushehr.ir وب سایت
توضیحات : آگهی فراخوان عمومی شماره ۲۲/۹۲ ( ارزيابی ساده – مناقصه عمومی يك مرحله ای ) شركت آب و فاضلاب استان بوشهر در نظر دارد انجام عمليات بهره برداری ، نگهداری و تعميرات منابع تامين ، خطوط انتقال ، خطوط شبكه توزيع آب و انشعابات مشتركين شهرهای بوشهر ، عاليشهر ، چغادك و دلوار را به پيمانكار واجد صلاحيت واگذار نمايد ، لذا از كليه پيمانكارانی كه دارای احراز صلاحيت پيمانكاری از سازمان مديريت و برنامه ريزی در پايه ۵ آب يا گواهی احراز صلاحيت از اداره كار و امور اجتماعی در كدهای تاسيسات و تعمير و نگهداری هستند دعوت بعمل می آيد كه حداكثر تا تاريخ ۱۱/۹/۹۲ با در دست داشتن معرفی نامه و فيش واريزی برای خريد اسناد مناقصه به دفتر قراردادهای شركت آب و فاضلاب استان بوشهر واقع در خيابان رئيسعلی دلواری مراجعه نماييد. توضيحات : ۱-    مبلغ تقريبی برآورد : ۱۹۶/۲۷۸/۸۶۹/۳ ريال ۲-    مدت اجرا : ۱۵ ماه ۳-    قيمت خريد اسناد مناقصه مبلغ ۰۰۰/۳۰۰ ريال می باشد .كه می بايست به حساب شماره ۱۴۰۰۵۱۰۹۵۵۹ نزد بانك مسكن شعبه مركزی بوشهر ( حساب شبا شماره ۳۴۰۱۴۰۰۴۰۰۰۰۰۱۴۰۰۵۱۰۹۵۵۹ ) واريز و فيش واريزی آن همراه با درخواست شركت در مناقصه تحويل گردد . ۴-    آخرين مهلت تحويل اسناد مناقصه تا پايان ساعت اداری روز شنبه مورخ ۲۳/۹/۹۲ می باشد . ۵-    پاكتهای مناقصه در ساعت ۱۱ صبح روز يكشنبه مورخ ۲۴/۹/۹۲ گشوده خواهد شد . حضور يك نفر به عنوان نماينده شركت همراه با معرفی نامه در جلسه بازگشايی پاكتها بلامانع می باشد . ۶-    هزينه درج آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد . ۷-    كليه اسناد و مدارك ارائه شده و اسناد مناقصه می بايست به مهر و امضاء مجاز و تعهد آور برسد . ۸-    محل تحويل اسناد : دبيرخانه شركت ۹-    دستگاه نظارت : معاونت بهره برداری شركت آب و فاضلاب استان بوشهر ۱۰-    مبلغ تضمين شركت در مناقصه ۰۰۰/۰۰۰/۱۶۹ ريال ( يكصد و شصت و نه ميليون ريال ) است كه بايستی به صورت ضمانت نامه بانكی در وجه اين شركت ارائه گردد . ۱۱-    مدت اعتبار پيشنهاد بايد ۳ ماه باشد و تا ۳ ماه ديگر نيز قابل تمديد باشد . ۱۲-    به پيشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پيشنهادهايی كه پس از انقضاء مهلت مقرر در آگهی واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد . ۱۳-    محل تامين اعتبار : منابع داخلی شركت ۱۴-    رعايت قرار دادن ضمانت نامه در پاكت « الف » ، اسناد مناقصه - دعوتنامه - اساسنامه - آخرين آگهی تغييرات –گواهی احراز صلاحيت معتبر و غيره در پاكت « ب » و پيشنهاد قيمت و آناليز بها در پاكت « ج » الزامی است . دفتر قراردادها شركت آب و فاضلاب استان بوشهر
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن