آریاتندر
ثبت شرکت در عراق
تصویر
چاپ
ذخیره
افزودن به ليست آگهی هاي شخصي

مناقصه

آگهی مناقصه آب و فاضلاب استان بوشهر

مناقصه بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات شبکه آب بوشهر ، عالیشهر، ...

بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات شبکه آب بوشهر ، عالیشهر، چغادک و دلوار شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر

تاریخ انتشار در وب سایت : 1392/09/06

مهلت خرید اسناد : 1392-09-11

مهلت ارسال مدارک : 1392-09-23

تاریخ بازگشائی پاکات : 1392-09-24

استان برگزاری : بوشهر

آدرس خرید اسناد : بوشهر - خيابان رئيسعلی دلواری - شركت آب و فاضلاب استان بوشهر - دفتر قراردادها

سایت اینترنتی : http://www.abfabushehr.ir

توضیحات : آگهی فراخوان عمومی شماره ۲۲/۹۲ ( ارزيابی ساده – مناقصه عمومی يك مرحله ای ) شركت آب و فاضلاب استان بوشهر در نظر دارد انجام عمليات بهره برداری ، نگهداری و تعميرات منابع تامين ، خطوط انتقال ، خطوط شبكه توزيع آب و انشعابات مشتركين شهرهای بوشهر ، عاليشهر ، چغادك و دلوار را به پيمانكار واجد صلاحيت واگذار نمايد ، لذا از كليه پيمانكارانی كه دارای احراز صلاحيت پيمانكاری از سازمان مديريت و برنامه ريزی در پايه ۵ آب يا گواهی احراز صلاحيت از اداره كار و امور اجتماعی در كدهای تاسيسات و تعمير و نگهداری هستند دعوت بعمل می آيد كه حداكثر تا تاريخ ۱۱/۹/۹۲ با در دست داشتن معرفی نامه و فيش واريزی برای خريد اسناد مناقصه به دفتر قراردادهای شركت آب و فاضلاب استان بوشهر واقع در خيابان رئيسعلی دلواری مراجعه نماييد. توضيحات : ۱-    مبلغ تقريبی برآورد : ۱۹۶/۲۷۸/۸۶۹/۳ ريال ۲-    مدت اجرا : ۱۵ ماه ۳-    قيمت خريد اسناد مناقصه مبلغ ۰۰۰/۳۰۰ ريال می باشد .كه می بايست به حساب شماره ۱۴۰۰۵۱۰۹۵۵۹ نزد بانك مسكن شعبه مركزی بوشهر ( حساب شبا شماره ۳۴۰۱۴۰۰۴۰۰۰۰۰۱۴۰۰۵۱۰۹۵۵۹ ) واريز و فيش واريزی آن همراه با درخواست شركت در مناقصه تحويل گردد . ۴-    آخرين مهلت تحويل اسناد مناقصه تا پايان ساعت اداری روز شنبه مورخ ۲۳/۹/۹۲ می باشد . ۵-    پاكتهای مناقصه در ساعت ۱۱ صبح روز يكشنبه مورخ ۲۴/۹/۹۲ گشوده خواهد شد . حضور يك نفر به عنوان نماينده شركت همراه با معرفی نامه در جلسه بازگشايی پاكتها بلامانع می باشد . ۶-    هزينه درج آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد . ۷-    كليه اسناد و مدارك ارائه شده و اسناد مناقصه می بايست به مهر و امضاء مجاز و تعهد آور برسد . ۸-    محل تحويل اسناد : دبيرخانه شركت ۹-    دستگاه نظارت : معاونت بهره برداری شركت آب و فاضلاب استان بوشهر ۱۰-    مبلغ تضمين شركت در مناقصه ۰۰۰/۰۰۰/۱۶۹ ريال ( يكصد و شصت و نه ميليون ريال ) است كه بايستی به صورت ضمانت نامه بانكی در وجه اين شركت ارائه گردد . ۱۱-    مدت اعتبار پيشنهاد بايد ۳ ماه باشد و تا ۳ ماه ديگر نيز قابل تمديد باشد . ۱۲-    به پيشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پيشنهادهايی كه پس از انقضاء مهلت مقرر در آگهی واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد . ۱۳-    محل تامين اعتبار : منابع داخلی شركت ۱۴-    رعايت قرار دادن ضمانت نامه در پاكت « الف » ، اسناد مناقصه - دعوتنامه - اساسنامه - آخرين آگهی تغييرات –گواهی احراز صلاحيت معتبر و غيره در پاكت « ب » و پيشنهاد قيمت و آناليز بها در پاكت « ج » الزامی است . دفتر قراردادها شركت آب و فاضلاب استان بوشهر

رسانه منتشر کننده : سایتهای اینترنتی

كد آرياتندر : 9209065911

سفارش دريافت اسناد آگهي ( کلیک فرمائید )

فوانین و مقررات

مزایده ها
وب سایت آریاتندر ، صرفا وظیفه اطلاع رسانی مناقصه ها و مزایده ها را داشته و مسئولیت صحت آگهی بر عهده مناقصه گر می باشد .
تصویر  مناقصه 
بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات شبکه آب بوشهر ،