مناقصه حفـــر سه حلقه چــاه عمیق در منطقه تبریز ( آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی

کد آریاتندر : ۹۲۱۱۰۵۵۰۸۵
انتشار : ۱۳۹۲/۱۱/۰۵
برگزاری : استان آذربایجان شرقی
 
شرح آگهی : مناقصه حفـــر سه حلقه چــاه عمیق در منطقه تبریز ( شماره های ۳۰ و ۴۰ در قزلجه میدان و شماره ۳۱ در سعید آباد
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۲-۱۱-۱۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۲-۱۱-۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۲-۱۱-۲۵
آدرس خرید اسناد : تبريز ـ بلوار ۲۹بهمن ـ جنب دانشگاه تبريز ـ امور قراردادها – تلفن : ۳۳۰۴۰۹۱-۰۴۱۱و فکس: ۳۳۰۹۹۹۲-۰۴۱۱
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : باسمه تعالي « آگهی فراخوان مناقصه عمومی (نوبت اول) » شماره های ۱۲۴ و ۱۲۵ و ۱۲۶ سال ۹۲ شركت آب وفاضلاب استان آذربايجان شرقی در نظر داردعمليات مشروحه ذيل را از طريق مناقصه عمومی به پيمانکار واجد شرايط واگذار نمايد : شماره فراخوان    رديف    موضوع مناقصه    مبلغ سپرده تضمين شرکت در مناقصه (ريال)    مدت اجرای كار    مبلغ برآورد اوليه(ريال)    رشته وگروه پيمانكار    محل اعتبارات    دستگاه نظارت ۱۲۴    ۱    حفـــر سه حلقه چــاه عميق در منطقه تبريز ( شماره های ۳۰ و ۴۰ در قزلجه ميدان و شماره ۳۱ در سعيد آباد )    ۱۴۶۱۴۱۵۸    ۶ ماه    ۲۷۰۴۷۱۹۰۳۰    کاوشهای زميني    عمراني    مشاور مدير عامل در امور حفاری و تجهيز چاهها ۱۲۵    ۲    حفر سه حلقه چاه عميق در منطقه تبريز (شماره های ۷۱ و ۵۵ و ۱۸ در هروی )     ۱۴۶۱۴۱۵۸    ۶ ماه    ۲۷۰۴۷۱۹۰۳۰    کاوشهای زميني    عمراني    مشاور مدير عامل در امور حفاری و تجهيز چاهها ۱۲۶    ۳    حفــر سه حلــقه چــاه عمـيق در منطقـه تــبريــز ( شمــاره هــای ۴۹ و۷۳ در هــروی و شــماره ۲۷ در سعيد آباد)    ۱۴۶۱۴۱۵۸    ۶ ماه    ۲۷۰۴۷۱۹۰۳۰    کاوشهای زميني    عمراني    مشاور مدير عامل در امور حفاری و تجهيز چاهها لذا از کليه واجدين صلاحيت دعوت می گردد ظرف مدت ده روز از تاريخ درج آگهی با در نظر گرفتن موارد ذيل ، به آدرس تبريز ـ بلوار ۲۹بهمن ـ جنب دانشگاه تبريز ـ امور قراردادها – تلفن : ۳۳۰۴۰۹۱-۰۴۱۱و فکس: ۳۳۰۹۹۹۲-۰۴۱۱ مراجعه و ضمن واريز مبلغ ۲۰۰۰۰۰ ريال به ازاء هر مناقصه به حساب جام شماره ۷۲۲۱۱۲۴۷۳۳ بانک ملت باجه آب و فاضلاب تبريز (کد شعبه ۵/۱۳۴۲) و ارائه فيش آن به امور قراردادها، اسناد مربوطه را متعاقباً دريافت و در تاريخ قيد شده در اسناد ، پاکت خود را تحويل دبيرخانه شرکت نمايند. بديهی است شرکت در رد يا قبول هر يک از پيشنهادات مختار خواهد بود هزينه آگهی از برنده مناقصه اخذ خواهد شد. الف ) به پيشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پيشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود ، مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد. ب ) ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است. ج ) پيشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده ، تضمين های معتبر تسليم يا مبلغ مذکور را به حساب بانکی شرکت واريز و حسب مورد ضمانت نامه يا رسيد واريز وجه را ضميمه پيشنهاد به شرکت تسليم نمايد به پيشنهادهای فاقد سپرده ، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از ميزان مقرر ، چک و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد. سايت www.abfa-azarbaijan.ir     شرکت آب و فاضلاب استان آذربايجان شرقي Am.۸۷۸۱-۹۲/۱۰/۲۲
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن