سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی

کد آریاتندر : ۹۲۱۱۰۵۵۰۷۳
انتشار : ۱۳۹۲/۱۱/۰۵
برگزاری : استان آذربایجان شرقی
 
شرح آگهی : مناقصه بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه آب هشترود – مخزن ۱۰۰۰ متر مکعبی و ایستگاه پمپاژ سیف الدین و آقبل
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۲-۱۱-۱۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۲-۱۱-۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۲-۱۱-۲۵
آدرس خرید اسناد : تبريز ـ بلوار ۲۹ بهمن ـ جنب دانشگاه تبريز ـ امور قراردادها – تلفن : ۳۳۰۴۰۹۱-۰۴۱۱
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : باسمه تعالی آگهی مناقصه عمومی (نوبت اول) شماره ۱۲۸ سال ۹۲     شـرکت آب و فاضـلاب اسـتان آذربايـجان شـرقی در نظر دارد عـمليات مربوط به: بهره برداری و نگهداری از تصفيه خانه آب هشترود – مخزن ۱۰۰۰ متر مکعبی و ايستگاه پمپاژ سيف الدين و آقبلاغ و خط انتقال از سد سهند و رودخــانه آقبلاغ به طرف تصفيه خانه – استاندارد سازی انشعاب آب – عمليات نگهداری - تعمير - امداد - حوادث و اتفاقات شبکه آب و فاضلاب شهر هشترود وقره آغاج و واحد نظر کهريزي– قرائت کنتور و پخش قبوض آب بهاء امور آب و فاضلاب شهر هشترود و قره آغاج و واحــد نظر کهريزی را از محــل اعتبارات غير عمرانی و از طريق مناقصه (عمومی) به پيمانکار واجد شرايط ودارای رتبه آب يا تاسيسات و تجهيزات واگذار نمايد. لذا از کليه واجدين صلاحيت دعوت می گردد ظرف مدت ده روز از تاريخ درج آگهی با در نظر گرفتن موارد ذيل ، به آدرس تبريز ـ بلوار ۲۹ بهمن ـ جنب دانشگاه تبريز ـ امور قراردادها – تلفن : ۳۳۰۴۰۹۱-۰۴۱۱ مراجعه و ضمن واريز مبلغ ۲۰۰۰۰۰ ريال به حساب جام شماره ۷۲۲۱۱۲۴۷۳۳ بانک ملت باجه آب و فاضلاب تبريز (کد شعبه ۵/۱۳۴۲) و ارائه فيش آن به امور قراردادها ، اسناد مربوطه را متعاقباً دريافت و در تاريخ قيد شده در اسناد ، پاکت خود را تحويل دبيرخانه شرکت نمايند. بديهی است شرکت در رد يا قبول هر يک از پيشنهادات مختار خواهد بود هزينه آگهی از برنده مناقصه اخذ خواهد شد. الف ) به پيشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پيشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود ، مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد. ب) مبلغ برآورد اوليه معادل: ۴۸۲۳۶۴۱۴۰۰ ريال ج ) مــبلغ سپرده تضـمين شرکت در مناقصه معادل۲۱۱۶۰۹۲۴۲ ريال می باشد. د ) ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است. هـ ) پيشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده ، تضمين های معتبر تسليم يا مبلغ مذکور را به حساب بانکی شرکت واريز و حسب مورد ضمانت نامه يا رسيد واريز وجه را ضميمه پيشنهاد به شرکت تسليم نمايد به پيشنهادهای فاقد سپرده ، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از ميزان مقرر ، چک و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد. سايت www.abfa-azarbaijan.ir     شرکت آب و فاضلاب استان آذربايجان شرقي Am.۸۸۱۵-۹۲/۱۰/۲۳
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن