آریاتندر
ثبت شرکت در عراق
تصویر
چاپ
ذخیره
افزودن به ليست آگهی هاي شخصي

مناقصه

آگهی مناقصه آب و فاضلاب استان بوشهر

مناقصه بهره برداری ، تعمیر و نگهداری شبکه و تاسیسات آب ...

بهره برداری ، تعمیر و نگهداری شبکه و تاسیسات آب شهرستان عسلویه شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر

تاریخ انتشار در وب سایت : 1392/11/29

مهلت خرید اسناد : 1392-12-04

مهلت ارسال مدارک : 1392-12-17

تاریخ بازگشائی پاکات : 1392-12-18

استان برگزاری : بوشهر

آدرس خرید اسناد : دفتر قراردادهای شركت آب و فاضلاب استان بوشهر واقع در خيابان رئيسعلی دلواری

توضیحات : آگهی فراخوان عمومی شماره ۳۰/۹۲ ( ارزيابی ساده – مناقصه عمومی يك مرحله ای ) شركت آب و فاضلاب استان بوشهر در نظر دارد انجام عمليات زير را به پيمانكار دارای احراز صلاحيت واگذار نمايد لذا از پيمانكارانی كه دارای احراز صلاحيت پيمانكاری از معاونت برنامه ريزی استانداری در پايه ۵ آب يا احراز صلاحيت از اداره كار و امور اجتماعی در كد تعمير و نگهداری هستند دعوت بعمل می آيد كه حداكثر تا تاريخ ۴/۱۲/۹۲ با در دست داشتن معرفی نامه و فيش واريزی برای خريد اسناد مناقصه به دفتر قراردادهای شركت آب و فاضلاب استان بوشهر واقع در خيابان رئيسعلی دلواری مراجعه نماييد. توضيحات : ۱-    مشخصات پروژه ها رديف    عنوان پروژه    مدت اجرا    مبلغ برآورد ( ريال )    مبلغ تضمين ( ريال ) ۱    بهره برداری ، تعيير و نگهداری شبكه و تاسيسات آب شهرستان جم    ۱۴ ماه    ۱.۰۳۴.۱۱۰.۱۲۰    ۰۰۰/۰۰۰/۶۱ ۲    بهره برداری ، تعمير و نگهداری شبكه و تاسيسات آب شهرستان دشتي    ۱۴ ماه    ۲.۰۸۷.۳۵۰.۸۲۶    ۰۰۰/۰۰۰/۱۱۳ ۳    بهره برداری ، تعمير و نگهداری شبكه و تاسيسات آب شهرستان عسلويه    ۱۵ماه    ۷۲۹.۶۱۸.۰۶۹    ۰۰۰/۰۰۰/۴۴ ۴    بهره برداری ، تعمير و نگهداری شبكه و تاسيسات آب شهرستان كنگان    ۱۴ماه    ۱.۷۵۱.۸۱۸.۱۸۲    ۰۰۰/۰۰۰/۹۷ ۲-    دستگاه نظارت : معاونت بهره برداری شركت آب و فاضلاب استان بوشهر ۳-    قيمت خريد اسناد مناقصه برای هر پروژه مبلغ ۰۰۰/۲۰۰ ريال می باشد .كه می بايست به حساب شماره ۱۴۰۰۵۱۰۹۵۵۹ نزد بانك مسكن شعبه مركزی بوشهر ( حساب شبا شماره ۳۴۰۱۴۰۰۴۰۰۰۰۰۱۴۰۰۵۱۰۹۵۵۹ ) واريز و فيش واريزی آن همراه با درخواست شركت در مناقصه تحويل گردد . ۴-    آخرين مهلت تحويل اسناد مناقصه تا پايان ساعت اداری مورخ ۱۷/۱۲/۹۲ می باشد . ۵-    پاكتهای مناقصه در ساعت ۹ صبح روز يكشنبه مورخ ۱۸/۱۲/۹۲ گشوده خواهد شد . حضور يك نفر به عنوان نماينده شركت همراه با معرفی نامه در جلسه بازگشايی پاكتها بلامانع می باشد . ۶-    كليه اسناد و مدارك ارائه شده و اسناد مناقصه می بايست به مهر و امضاء مجاز و تعهد آور برسد . ۷-    محل تحويل اسناد : دبيرخانه شركت ۸-    محل تامين اعتبار : منابع داخلی شركت ۹-    هزينه درج آگهی در دو نوبت به عهده برندگان مناقصه می باشد . ۱۰-    مدت اعتبار پيشنهاد بايد ۳ ماه باشد و تا ۳ ماه ديگر نيز قابل تمديد باشد . ۱۱-    به پيشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پيشنهادهايی كه پس از انقضاء مهلت مقرر در آگهی واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد . ۱۲-    رعايت قرار دادن ضمانت نامه در پاكت « الف » ، اسناد مناقصه – گواهی موديان مالياتی - دعوتنامه – اساسنامه – آخرين آگهی تغييرات – گواهی امضا - تاييد صلاحيت مربوطه و سوابق كاری و غيره در پاكت « ب » و پيشنهاد قيمت و آناليز بها در پاكت « ج » الزامی است . دفتر قراردادها شركت آب و فاضلاب استان بوشهر

رسانه منتشر کننده : سایتهای اینترنتی

كد آرياتندر : 9211294566

سفارش دريافت اسناد آگهي ( کلیک فرمائید )

فوانین و مقررات

مزایده ها
وب سایت آریاتندر ، صرفا وظیفه اطلاع رسانی مناقصه ها و مزایده ها را داشته و مسئولیت صحت آگهی بر عهده مناقصه گر می باشد .
تصویر  مناقصه 
بهره برداری ، تعمیر و نگهداری شبکه و تاسیسات آب