مناقصه اجرای عملیات تکمیلی احداث بدنه وتاسیسات وابسته سد چشمه آب منطقه ای فارس
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب منطقه ای فارس

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۲۱۱۲۹۴۸۴۸
انتشار : ۱۳۹۲/۱۱/۲۹
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای عملیات تکمیلی احداث بدنه وتاسیسات وابسته سد چشمه عاشق با برآورد ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۷۸۷ میلیون ریال
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۲-۱۲-۱۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۲-۱۲-۱۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۲-۱۲-۲۵
آدرس خرید اسناد : شيراز - خيابان ارم - دفتر قراردادهای شركت آب منطقه ای فارس اتاق ۳۶۲
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : شركت سهامی آب منطقه ای فارس در نظر دارد اجرای عمليات تكميلی احداث بدنه و تاسيسات وابسته سد چشمه عاشق را از طريق مناقصه عمومی طبق قانون برگزاری مناقصات به پيمانکار واجد شرايط واگذار نمايد. ۱)    موضوع مناقصه : عمليات تكميلی احداث بدنه و تاسيسات وابسته سد چشمه عاشق ۲)    محل اجرای پروژه:جنوب شرقی شهرستان نی ريز- سد چشمه عاشق ۳)    برآورد هزينه اجرايی پروژه :حدود ۲۶۰ ميليارد ريال ۴)    دستگاه نظارت مهندسين مشاور تهران سحاب می باشد ۵)    – در صورتی كه پيمانكار بر اساس بخشنامه شماره ۱۵۳۰۰/۱۰۰ تاريخ ۸/۲/۱۳۸۶ تشخيص صلاحيت شده باشد، پايه ۱ رشته آب. ۶)    - در صورتی كه پيمانكار بر اساس بخشنامه شماره ۳۱۹۳۵/۱۰۰ تاريخ ۲۶/۴/۱۳۸۹ تشخيص صلاحيت شده باشد، پايه ۲ رشته آب. ۷)    حداقل نمره ارزيابی مورد قبول جهت دعوت به مناقصه ۶۵ .می باشد. ۸)    مبلغ ضمانتنامه شركت در مناقصه۷۸۷۰۰۰۰۰۰ ريال می باشد كه می بايست در هنگام تحويل اسناد ارزيابی كيفی و اسناد مناقصه ارائه گردد. ۹)    فروش اسناد ارزيابی و مناقصه حداكثر تا ۵ روز بعد از تاريخ درج اولين آگهی می باشد. ۱۰)    دريافت اسناد ارزيابی كيفی و مناقصه تنها با به همراه داشتن معرفی نامه كتبی و در قبال ارائه فيش بانكی به مبلغ ۵۵۰۰۰۰۰ ريال واريزی به حساب شماره ۲۱۷۵۰۸۳۰۱۳۰۰۲ نزد بانك ملی ايران شعبه خيابان ارم امكان پذير می باشد. ۱۱)    نشانی محل دريافت اسناد ارزيابی و اسناد مناقصه: -    شيراز، خيابان ارم، دفتر قراردادهای شرکت آب منطقه ای فارس اتاق ۳۶۲ ۱۲)    آخرين مهلت تحويل مدارک ارزيابی و اسناد مناقصه به دفتر حراست و امور محرمانه شرکت تا آخر وقت اداری روز دوشنبه مورخ۱۹/۱۲/۹۲ می باشد. ۱۳)    هزينه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. ۱۴)    در صورت ابهام در اسناد، مناقصه گران می توانند با دفتر قراردادهای شرکت مکاتبه نمايند و يا با شماره تلفن ۲۲۵۰۷۰۲ تماس حاصل نمايند. ۱۵)    وب سايت جهت بازبينی آگهی فراخوان به آدرس WWW.WRM.IRوWWW.FRRW.IRوIETS.MPORG.IR و TENDER.BAZRESI.IR می باشد. دفتر قراردادهاي شركت سهامی آب منطقه ای فارس
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن