آریاتندر
ثبت شرکت در عراق
تصویر
چاپ
ذخیره
افزودن به ليست آگهی هاي شخصي

مناقصه

آگهی مناقصه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس

مناقصه واگذار پروژه های : خانه های بهداشت مناطق آباده با برآورد ...

واگذار پروژه های : خانه های بهداشت مناطق آباده با برآورد 4 میلیارد ریال و تضمین 18.500.000 ریال ---- خانه های بهداشت منطقه استهبان با برآورد 3.200.000.000 ریال و تضمین 16.100.000 ریال ---- خانه های بهداشت منطقه اقلید با برآورد 4 میلیارد ریال و تضمین 18.500.000 ریال ---- خانه های بهداشت مناطقه آباده طشک و تبریز با برآود 3.200.000.000 ریال و تضمین 16.100.000 ریال ---- خانه های بهداشت مناطق ارسنجان و خرامه و پاسارگاد با برآورد 4.800.000.000 ریال و تضمین 20.900.000 ریال ---- خانه های بهداشت منطاقه کوار و شماره 1 شیراز با برآورد 3.200.000.000 ریال و تضمین 16.100.000 ریال ---- خانه های بهداشت منطقه خنج با برآورد 3.200.000.000 ریال و تضمین 16.100.000 ریال ---- خانه های بهداشت مناقه لامرد و مهر با برآورد 2.800.000.000 ریال و تضمین 20.900.000 ریال ---- خانه های بهداشت مناق زرین دشت و شماره 1 داراب با برآورد 4 میلیارد ریال و تضمین 18.500.000 ریال ---- خانه های بهداشت شماره 3 منطقه داراب با برآورد 2.400.000.000 ریال و تضمین 13.700.000 ریال ---- خانه های بهداشت شماره 3 منطقه شیراز با برآورد 4 میلیارد ریال و تضمین 18.500.000 ریال ---- خانه های بهداشت شماره 3 منطه شیراز با برآورد 4.800.000.000 ریال و تضمین 20.900.000 ریال ---- خانه بهداشت شماره 2 منطقه شیراز با برآورد 4.800.000.000 ریال و تضمین 20.900.000 ریال ---- خانه های بهداشت شماره 1 منطقه سپیدان با برآورد 3.200.000.000 ریال و تضمین 16.100.000 ریال ---- خانه های بهداشت شماره 3 منطقه سپیدان با برآورد 3.200.000.000 ریال و تضمین 16.100.000 ریال ---- خانه های بهداشت مناطق با برآورد 3.200.000.000 ریال و تضمین 16.100.000 ریال ---- خانه های بهداشت مناطق فراشبند نیروگاه زرین و فیروزآباد با برآورد 4.800.000.000 ریال و تضمین 20.900.000 ریال ---- خانه های بهداشت منطقه مرودشت با برآرود 5.600.000.000 ریال و تضمین 23.300.000 ریال ---- خانه های بهداشت شماره 2 منطقه کازرون با برآورد 4.800.000.000 ریال و تضمین 20.900.000 ریال ---- خانه های بهداشت مناطق رستم و با برآورد 6.400.000.000 ریال و تضمین 25.700.000 ریال

تاریخ انتشار در وب سایت : 1393/03/27

مهلت خرید اسناد : 1393-03-31

مهلت ارسال مدارک : 01/04/1393 تا 11/04/1393

تاریخ بازگشائی پاکات : 15/04/1393

میزان سپرده : به صورت ضمانتنامه باکی و یا واریز نقدی به حساب جاری 12816618/74 بانک ملت شعبه پزشکی و با کد شناسه 2300180151100 به نام دانشگاه

استان برگزاری : فارس

آدرس خرید اسناد : بلوار زند ـ ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ـ ط اول مدیریت توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی و تجهیزاتی دانشگاه

رسانه منتشر کننده : نشریات استان فارس

كد آرياتندر : 930327537

سفارش دريافت اسناد آگهي ( کلیک فرمائید )

فوانین و مقررات

مزایده ها
وب سایت آریاتندر ، صرفا وظیفه اطلاع رسانی مناقصه ها و مزایده ها را داشته و مسئولیت صحت آگهی بر عهده مناقصه گر می باشد .
تصویر  مناقصه 
واگذار پروژه های : خانه های بهداشت مناطق آباده با
تصویر آگهی مناقصه واگذار پروژه های : خانه های بهداشت مناطق آباده با برآورد 4 میلیارد ریال و تضمین 18.500.000 ریال ---- خانه های بهداشت منطقه استهبان با برآورد 3.200.000.000 ریال و تضمین 16.100.000 ریال ---- خانه های بهداشت منطقه اقلید با برآورد 4 میلیارد ریال و تضمین 18.500.000 ریال ---- خانه های بهداشت مناطقه آباده طشک و تبریز با برآود 3.200.000.000 ریال و تضمین 16.100.000 ریال ---- خانه های بهداشت مناطق ارسنجان و خرامه و پاسارگاد با برآورد 4.800.000.000 ریال و تضمین 20.900.000 ریال ---- خانه های بهداشت منطاقه کوار و شماره 1 شیراز با برآورد 3.200.000.000 ریال و تضمین 16.100.000 ریال ---- خانه های بهداشت منطقه خنج با برآورد 3.200.000.000 ریال و تضمین 16.100.000 ریال ---- خانه های بهداشت مناقه لامرد و مهر با برآورد 2.800.000.000 ریال و تضمین 20.900.000 ریال ---- خانه های بهداشت مناق زرین دشت و شماره 1 داراب با برآورد 4 میلیارد ریال و تضمین 18.500.000 ریال ---- خانه های بهداشت شماره 3 منطقه داراب با برآورد 2.400.000.000 ریال و تضمین 13.700.000 ریال ---- خانه های بهداشت شماره 3 منطقه شیراز با برآورد 4 میلیارد ریال و تضمین 18.500.000 ریال ---- خانه های بهداشت شماره 3 منطه شیراز با برآورد 4.800.000.000 ریال و تضمین 20.900.000 ریال ---- خانه بهداشت شماره 2 منطقه شیراز با برآورد 4.800.000.000 ریال و تضمین 20.900.000 ریال ---- خانه های بهداشت شماره 1 منطقه سپیدان با برآورد 3.200.000.000 ریال و تضمین 16.100.000 ریال ---- خانه های بهداشت شماره 3 منطقه سپیدان با برآورد 3.200.000.000 ریال و تضمین 16.100.000 ریال ---- خانه های بهداشت مناطق با برآورد 3.200.000.000 ریال و تضمین 16.100.000 ریال ---- خانه های بهداشت مناطق فراشبند نیروگاه زرین و فیروزآباد با برآورد 4.800.000.000 ریال و تضمین 20.900.000 ریال ---- خانه های بهداشت منطقه مرودشت با برآرود 5.600.000.000 ریال و تضمین 23.300.000 ریال ---- خانه های بهداشت شماره 2 منطقه کازرون با برآورد 4.800.000.000 ریال و تضمین 20.900.000 ریال ---- خانه های بهداشت مناطق رستم و با برآورد 6.400.000.000 ریال و تضمین 25.700.000 ریال دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس استان فارس