سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی

کد آریاتندر : ۹۳۰۵۱۴۵۱۰۱
انتشار : ۱۳۹۳/۰۵/۱۴
برگزاری : استان آذربایجان شرقی
 
شرح آگهی : نگهداری و بهره برداری از یک دستگاه آب شیرین کن غشائی از نوع نانو فیلتر اسیون با متعلقات جانبی در شهر
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۳-۰۵-۲۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۳-۰۵-۲۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۳-۰۵-۲۳
آدرس خرید اسناد : تبريز ـ بلوار ۲۹ بهمن ـ جنب دانشگاه تبريز ـ امور قراردادها
آدرس ارسال مدارک :
- -
- -
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۳-۰۵-۲۳ ---- آگهی مناقصه عمومی (نوبت اول) شماره ۸۱ سال ۹۳     شـرکت آب و فاضـلاب اسـتان آذربايـجان شـرقی در نظر دارد عـمليات مربوط به: نگهداری و بهره برداری از يک دستگاه آب شيرين کن غشائی از نوع نانو فيلتر اسيون با متعلقات جانبی در شهر خمارلو – نگهداری و تعميرات حوادث شبکه توزيع آب ، بهره برداری از مخازن ، نصب انشعابات جديد و تعويض کنتورهای معيوب شهر خمارلو – استانداردسازی انشعابات بصورت موردی در شهر های کليبر و خمارلو - نگهداری و تعميرات شبکه ، تعويض کنتورهای معيوب و نصب انشعابات جديد در شهر کليبر – نگهبانی مخزن ۳۰۰۰ متر مکعبی کليبر بمدت ۱۲ ساعت در شبانه روز _ قرائت کنتور و پخش قبوض آب در منطقه کليبر ( کليبر و خمارلو ) را از محل اعتبارات غير عمرانی و از طريق مناقصه (عمومی) به پيمانکار واجد شرايط ودارای رتبه آب واگذار نمايد. لذا از کليه واجدين صلاحيت دعوت می گردد ظرف مدت ده روز از تاريخ درج آگهی با در نظر گرفتن موارد ذيل ، به آدرس تبريز ـ بلوار ۲۹ بهمن ـ جنب دانشگاه تبريز ـ امور قراردادها – تلفن : ۳۳۰۴۰۹۱-۰۴۱۱ مراجعه و ضمن واريز مبلغ ۲۰۰۰۰۰ ريال به حساب جام شماره ۷۲۲۱۱۲۴۷۳۳ بانک ملت باجه آب و فاضلاب تبريز (کد شعبه ۵/۱۳۴۲) و ارائه فيش آن به امور قراردادها ، اسناد مربوطه را متعاقباً دريافت و در تاريخ قيد شده در اسناد ، پاکت خود را تحويل دبيرخانه شرکت نمايند. بديهی است شرکت در رد يا قبول هر يک از پيشنهادات مختار خواهد بود هزينه آگهی از برنده مناقصه اخذ خواهد شد. الف ) به پيشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پيشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود ، مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد. ب) مبلغ برآورد اوليه معادل:۱۶۰۶۵۳۰۰۰۰ ريال ج ) مــبلغ سپرده تضـمين شرکت در مناقصه معادل۱۴۰۳۲۶۵۰۰ ريال می باشد. د ) ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است. هـ ) پيشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده ، تضمين های معتبر تسليم يا مبلغ مذکور را به حساب بانکی شرکت واريز و حسب مورد ضمانت نامه يا رسيد واريز وجه را ضميمه پيشنهاد به شرکت تسليم نمايد به پيشنهادهای فاقد سپرده ، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از ميزان مقرر ، چک و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد. سايت www.abfa-azarbaijan.ir     شرکت آب و فاضلاب استان آذربايجان شرقي تاريخ های مهلت ارسال پيشنهاد و تاريخ اعتبار پيشنهاد و تاريخ بازگشايی پاکات صحيح نمی باشد .
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
تصویر  مناقصه   نگهداری و بهره برداری از یک دستگاه آب شیرین کن
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )