آریاتندر
ثبت شرکت در عراق
تصویر
چاپ
ذخیره
افزودن به ليست آگهی هاي شخصي

مناقصه

آگهی مناقصه آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی

مناقصه حفاری محل حوادث و اتفاقات خط انتقال ، شبکه توزیع و ...

حفاری محل حوادث و اتفاقات خط انتقال ، شبکه توزیع و انشعابات آب - سرکشی ، مراقبت و نگهبانی از چاهها –

تاریخ انتشار در وب سایت : 1393/05/14

مهلت خرید اسناد : 1393-05-23

مهلت ارسال مدارک : 1393-05-23

تاریخ بازگشائی پاکات : 1393-05-23

استان برگزاری : آذربایجان شرقی

آدرس خرید اسناد : تبريز ـ بلوار ۲۹ بهمن ـ جنب دانشگاه تبريز ـ امور قراردادها

توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : 1393-05-23 ---- آگهی مناقصه عمومی (نوبت اول) شماره ۸۰ سال ۱۳۹۳     شـرکت آب و فاضـلاب اسـتان آذربايـجان شـرقی در نظر دارد عـمليات مربوط به: حفاری محل حوادث و اتفاقات خط انتقال ، شبکه توزيع و انشعابات آب - سرکشی ، مراقبت و نگهبانی از چاهها – مخازن و ايستگاه پمپاژ – سرويس و نگهداری تجهيزات برقی – کلرسنجی و عمليات جاری منطقه ملکان اعم از : قرائت کنتور و پخش قبوض – بالاکشی کنتور – مهار نشتی از اتصالات کنتور- تعويض شير فلکه – شيرآلات و ساير منصوبات مربوط به انشعاب – اصلاح و بازسازی شبکه و انشعابات را از محل اعتبارات غيرعمرانی و از طريق مناقصه (عمومی) به پيمانکار واجد شرايط ودارای رتبه آب واگذار نمايد. لذا از کليه واجدين صلاحيت دعوت می گردد ظرف مدت ده روز از تاريخ درج آگهی با در نظر گرفتن موارد ذيل ، به آدرس تبريز ـ بلوار ۲۹ بهمن ـ جنب دانشگاه تبريز ـ امور قراردادها – تلفن : ۳۳۰۴۰۹۱-۰۴۱۱ مراجعه و ضمن واريز مبلغ ۲۰۰۰۰۰ ريال به حساب جام شماره ۷۲۲۱۱۲۴۷۳۳ بانک ملت باجه آب و فاضلاب تبريز (کد شعبه ۵/۱۳۴۲) و ارائه فيش آن به امور قراردادها ، اسناد مربوطه را متعاقباً دريافت و در تاريخ قيد شده در اسناد ، پاکت خود را تحويل دبيرخانه شرکت نمايند. بديهی است شرکت در رد يا قبول هر يک از پيشنهادات مختار خواهد بود هزينه آگهی از برنده مناقصه اخذ خواهد شد. الف ) به پيشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پيشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود ، مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد. ب) مبلغ برآورد اوليه معادل: ۱۹۳۷۰۸۰۰۰۰ ريال ج ) مــبلغ سپرده تضـمين شرکت در مناقصه معادل ۱۵۶۸۵۴۰۰۰ريال می باشد. د ) ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است. هـ ) پيشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده ، تضمين های معتبر تسليم يا مبلغ مذکور را به حساب بانکی شرکت واريز و حسب مورد ضمانت نامه يا رسيد واريز وجه را ضميمه پيشنهاد به شرکت تسليم نمايد به پيشنهادهای فاقد سپرده ، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از ميزان مقرر ، چک و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد. سايت www.abfa-azarbaijan.ir .شرکت آب و فاضلاب استان آذربايجان شرقي تاريخ های مهلت ارسال پيشنهاد و تاريخ اعتبار پيشنهاد و تاريخ بازگشايی پاکات صحيح نمی باشد

رسانه منتشر کننده : سایتهای اینترنتی

كد آرياتندر : 9305145099

سفارش دريافت اسناد آگهي ( کلیک فرمائید )

فوانین و مقررات

مزایده ها
وب سایت آریاتندر ، صرفا وظیفه اطلاع رسانی مناقصه ها و مزایده ها را داشته و مسئولیت صحت آگهی بر عهده مناقصه گر می باشد .
تصویر  مناقصه 
حفاری محل حوادث و اتفاقات خط انتقال ، شبکه توزیع