سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب استان اردبیل

کد آریاتندر : ۹۳۰۷۲۰۵۹۰۸
انتشار : ۱۳۹۳/۰۷/۲۰
برگزاری : استان اردبیل
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیت انشعابات آب استان اردبیل
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۳-۰۸-۱۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۳-۰۸-۱۷
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۳-۰۸-۱۸
آدرس خرید اسناد : www.abfa-ardabil.co.ir
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۳-۱۱-۱۸ ---- تجدید شده ---آگهی تجديد فراخوان ارزيابی کيفی مناقصه گران مناقصه شماره ( ۱۲/۹۳) ( يک مرحله ای ) (نوبت پنجم و ششم) تامين کيت انشعاب آب استان اردبيل شرکت آب وفاضلاب استان اردبيل در نظر دارد به استناد آئين نامه های اجرايی قانون برگزاری مناقصات و معاملات داخلی شرکت ، تامين کيت انشعاب آب استان اردبيل را از طريق فراخوان ارزيابي¬کيفي¬مناقصه¬گران به واجدين شرايط واگذار نمايد . ۱ـ نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار : شرکت آب و فاضلاب استان اردبيل ، اردبيل،ميدان بسيج جنب هتل دريا تلفن:( ۳۳۷۱۷۱۰۱ -۰۴۵) ۲ـ نام دستگاه نظارت : شرکت مهندسی تجهيزات نيرو ۳ـ موضوع مناقصه و برآورد ريالي: تامين کيت انشعاب آب استان اردبيل در سايزهای ( ۲/۱، ۴/۳ و ۱ ) اينچ ۴-اعتبار اين پروژه به عهده مشترکين شرکت خواهد بود. ۵ـ محل انجام کار : شهرهای استان اردبيل ۶ـ مدت انجام کار : ۱۲ ماه شمسی ۷ـ تاريخ مهلت و محل دريافت اسناد ارزيابی : واجدين شرايط ميتوانند در ساعت های اداری از تاريخ درج آگهی به مدت ده روز نسبت به خريد و دريافت اسناد ارزيابی کيفی از پايگاه الکترونيکی شرکت به آدرس www.abfa-ardabil.co.ir اقدام نمايند. ۸ـ تاريخ مهلت و محل تحويل اسناد ارزيابی : مناقصه گران پس از دريافت و مطالعه اسناد حداکثر تا آخر وقت اداری ۱۷/۰۸/۹۳ اسناد مربوطه را تکميل ودر پاکت لاک و مهر شده به دبيرخانه شرکت آب و فاضلاب استان اردبيل تحويل ورسيد دريافت دارند. پيشنهادهای واصله در ساعت) ۱۲ ( مورخ ۱۸/۰۸/۹۳ در کميسيون مناقصه بازگشايی خواهد شد. ضمنا" هزينه درج شش نوبت آگهی بعهده تامين کننده می باشد. ۱۰ـ جهت بازبينی آگهی به آدرس : (Http://iets.mporg.ir ( و (http://tender.bazresi.ir ) و(co.ir.www.abfa-ardabil) و(http://tender.nww.co.ir) مراجعه فرمايند. شرکت آب و فاضلاب استان اردبيل
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن