سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب استان بوشهر

کد آریاتندر : ۹۳۰۹۲۴۴۳۲۳
انتشار : ۱۳۹۳/۰۹/۲۴
برگزاری : استان بوشهر
 
شرح آگهی : مناقصه خرید ۶ کیلومتر لوله پلی اتیلن دوجداره فاضلابی به قطر ۲۵۰ میلیمتر شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۳-۰۹-۲۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۳-۱۰-۰۷
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۳-۱۰-۰۸
آدرس خرید اسناد : دفتر قراردادها واقع در بوشهر- خيابان رئيسعلی دلواري- شركت آب و فاضلاب استان بوشهر
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۴-۰۱-۰۸ ---- تجدید شده ---دفتر قراردادها واقع در بوشهر- خيابان رئيسعلی دلواري- شركت آب و فاضلاب استان بوشهر مراجعه نمايند . توضيحات : ۱.    رعايت قرار دادن ضمانتنامه شركت در مناقصه در پاكت ( الف ) ، سوابق كاری ، پروانه كاربرد علامت استاندارد ، اساسنامه شركت ، آخرين آگهی تغييرات ، گواهی نمونه امضای محضری صاحب امضای مجاز ( در صورت عدم وجود نمونه امضا مشخص در اساسنامه ) ، كاتالوگها و اسناد مناقصه و غيره در پاكت ( ب ) و پيشنهاد قيمت در پاكت ( ج ) الزامی است . ۲.    هزينه درج آگهی در چهار نوبت ، تخليه و بارگيری و كنترل و بازرسی و حمل كالا تا محل انبار آبفای شهر بوشهر به عهده برنده مناقصه می باشد . ۳.    پيشنهاد دهنده می بايست ماليات ، عوارض و ارزش افزوده را در قيمت پيشنهادی خود در نظر بگيرد . ۴.    مبلغ تضمين شركت در مناقصه ۰۰۰/۰۰۰/۱۳۰ ريال می باشد كه می بايست به صورت ضمانتنامه بانكی به نفع اين شركت ارائه گردد . ۵.    آخرين مهلت تحويل اسناد مناقصه پايان وقت اداری روز يكشنبه مورخ ۷/۱۰/۹۳ می باشد . ۶.    پاكتهای مناقصه در ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۸/۱۰/۹۳ بازگشايی خواهد شد و حضور نماينده شركتها در جلسه بازگشايی پاكات آزاد می باشد . ۷.    حداكثر زمان تحويل كالا ۳۰ روز پس از انعقاد قرارداد می باشد . ۸.    كليه اسناد و مدارك ارائه شده بايد به امضاء صاحبان مجاز تعهد آور برسد و در پاكات لاك و مهر شده تحويل داده شود . ۹.    قيمت اسناد مناقصه ۰۰۰/۳۰۰ ريال می باشد كه می بايست به حساب شماره ۱۴۰۰۵۱۰۹۵۵۹ نزد بانك مسكن شعبه مركزی بوشهر ( حساب شبا شماره ۳۴۰۱۴۰۰۴۰۰۰۰۰۱۴۰۰۵۱۰۹۵۵۹ نزد بانك مسكن شعبه مركزی بوشهر ) واريز و فيش واريزی به همراه درخواست شركت در مناقصه به فروشنده اسناد تحويل داده شود . ۱۰.    محل تامين اعتبار پروژه از طرحهای عمرانی می باشد. ۱۱.    به پيشنهادات فاقد امضاء مشروط ، مخدوش و پيشنهاداتی كه پس از انقضاء مهلت مقرر در فراخوان واصل گردد مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد . ۱۲.    ساير اطلاعات و مشخصات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد . دفتر قراردادها شركت آب و فاضلاب استان بوشهر
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن