مناقصه خرید لوله پلی اتیلن شهر ها ۵ آب و فاضلاب استان گیلان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب استان گیلان

کد آریاتندر : ۹۳۱۱۱۴۴۷۳۴
انتشار : ۱۳۹۳/۱۱/۱۴
برگزاری : استان گیلان
 
شرح آگهی : مناقصه خرید لوله پلی اتیلن شهر ها ۵
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۳-۱۱-۲۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۳-۱۲-۰۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۳-۱۲-۰۴
آدرس خرید اسناد : پايگاه ملی مناقصات و امور بازرگانی شرکت آب و فاضلاب اسنان گيلان
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۴-۰۲-۰۴ ---- آگهی مناقصه عمومی شماره ع/ ۲۱/۹۳ (يک مرحله ای) ۱-    نام دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب گيلان ۲-    موضوع مناقصه : خريد لوله پلی اتيلن شهر های استان گيلان . ۳-    شرايط شرکت کنندگان : کليه توليدکنندگان و يا نمايندگان شرکتهای توليدی درخصوص انجام موضوع اين مناقصه واجد شرايط می باشند . ۴-مهلت و محل دريافت دعوتنامه مناقصه: متقاضيان شرکت در مناقصه می توانند حداکثر هفت روز پس از درج در روزنامه چاپ اول حداکثر تا تاريخ (۲۰/۱۱/۹۳) به نشانی : رشت،جنب پارک قدس، شرکت آب و فاضلاب استان گيلان ، امور بازرگانی اين شرکت مراجعه يا با تلفن ۰۱۳۳۳۳۳۰۵۰۲ و فاکس ۰۱۳۳۳۳۴۵۹۱۰ تماس گرفته و يا از طريق سايت ملی مناقصات ، اسناد دريافت دارند . ۵-محل اعتبار: عمرانی ۶- قيمت خريد اسناد : ۰۰۰/۲۰۰ ريال . ۷-مبلغ تضمين شرکت در مناقصه: مبلغ تضمين شرکت در مناقصه به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۳۰ريال می باشد که با اعتبار سه ماه و قابل تمديد برای سه ماه ديگر و به يکی از انواع ذيل می باشد: ضمانتنامه بانکی از بانکهای دولتی يا موسسات مالی و اعتباری در وجه شرکت آب و فاضلاب گيلان يا وجه واريزی بحساب شماره ۲۱۷۵۱۶۴۴۰۱۰۰۶ نزد بانک ملی شعبه محتشم رشت . به پيشنهادهای فاقد امضاء،مشروط، مخدوش، فاقد سپرده و سپرده های مخدوش يا سپرده های کمتراز ميزان مقرر، چک شخصی ، چک مسافرتی ، چک شرکتی و نظاير آن و همچنين پيشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد. ۸- محل تحويل پيشنهادها : پاکتها حداکثر تا ساعت ۱۰ صبح مورخ ۴/۱۲/۹۳ به دبيرخانه ستاد اين شرکت به نشانی مذکور تحويل و رسيد دريافت گردد. ۹-هزينه دو نوبت درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است. ۱۰- زمان بازگشايی پاکات ساعت ۱۱ مورخ ۴/۱۲/۹۳ می باشد . ۱۱-جهت دريافت اسناد مناقصه داشتن معرفی نامه و کارت ملی الزامی است . نشانی سايت ملی مناقصات کشور: http://iets.mporg.ir وآدرس سايت اينترنتی شركت آب و فاضلاب شهری گيلان :WWW.abfa-guilan.ir تاريخ چاپ آگهی نوبت اول ۱۳/۱۱/۹۳ تاريخ چاپ آگهی نوبت دوم ۱۵/۱۱/۹۳ شركت آب و فاضلاب استان گيلان ( سهامی خاص )
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن