مناقصه خرید ۳۲۵۰ متر لوله فولادی سایز ۲۰۰ و ۲۵۰ آب و فاضلاب استان بوشهر
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب استان بوشهر

کد آریاتندر : ۹۳۱۱۱۴۴۸۰۸
انتشار : ۱۳۹۳/۱۱/۱۴
برگزاری : استان بوشهر
 
شرح آگهی : مناقصه خرید ۳۲۵۰ متر لوله فولادی سایز ۲۰۰ و ۲۵۰ و ۴۰۰ و ۵۰۰ شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۳-۱۱-۱۸
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۳-۱۱-۲۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۳-۱۲-۰۲
آدرس خرید اسناد : دفتر قراردادها واقع در بوشهر- خيابان رئيسعلی دلواري- شركت آب و فاضلاب استان بوشهر
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.abfabushehr.ir وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۴-۰۳-۰۲ ---- « آگهی فراخوان عمومی شماره ۴۰/۹۳ »     ( مناقصه عمومی يك مرحله ای )     شركت آب و فاضلاب استان بوشهر در نظر دارد ميزان ۳۲۵۰ متر لوله فولادی سايز ۲۰۰ و ۲۵۰ و ۴۰۰ و ۵۰۰ ميليمتر و اتصالات مربوطه جهت استفاده در پروژه شبكه آب شهر كنگان خريداری نمايد ، لذا از كليه توليدكنندگان و فروشندگانی كه دارای پروانه كاربرد علامت استاندارد می باشند دعوت می شود حداكثر تا تاريخ ۱۸/۱۱/۹۳ جهت خريد اسناد مناقصه به دفتر قراردادها واقع در بوشهر- خيابان رئيسعلی دلواري- شركت آب و فاضلاب استان بوشهر مراجعه نمايند . توضيحات : ۱.    رعايت قرار دادن ضمانتنامه شركت در مناقصه در پاكت ( الف ) ، اسناد مناقصه ، سوابق كاری ، پروانه كاربرد علامت استاندارد ، بيمه نامه ، اساسنامه شركت ، آخرين آگهی تغييرات مندرج در روزنامه رسمی ، گواهی نمونه امضای محضری صاحب امضای مجاز ( در صورت عدم وجود نمونه امضای مشخص در اساسنامه يا تغيير آن ) ، كاتالوگها در پاكت ( ب ) و پيشنهاد قيمت و آناليز آن در پاكت ( ج ) الزامی است . ۲.    هزينه درج آگهی در دو نوبت ، تخليه و بارگيری و كنترل و بازرسی و حمل كالا تا محل انبار آبفای شهر كنگان به عهده برنده مناقصه می باشد . ۳.    پيشنهاد دهنده می بايست ماليات ، عوارض و ارزش افزوده را در قيمت پيشنهادی خود در نظر بگيرد . ۴.    مبلغ تضمين شركت در مناقصه ۰۰۰/۰۰۰/۴۳۵ ريال می باشد كه می بايست به صورت ضمانتنامه بانكی به نفع اين شركت ارائه گردد . ۵.    آخرين مهلت تحويل اسناد مناقصه پايان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۲۹/۱۱/۹۳ می باشد . ۶.    پاكتهای مناقصه در ساعت ۱۱ صبح روز شنبه مورخ ۲/۱۲/۹۳ بازگشايی خواهد شد و حضور نماينده شركتها در جلسه بازگشايی پاكات آزاد می باشد . ۷.    حداكثر زمان تحويل كالا ۴۵ روز پس از انعقاد قرارداد می باشد . ۸.    كليه اسناد و مدارك خواسته شده بايد به امضاء صاحبان مجاز تعهد آور برسد و در پاكات لاك و مهر شده تحويل داده شود . ۹.    قيمت اسناد مناقصه ۰۰۰/۳۰۰ ريال می باشد كه می بايست به حساب شماره ۱۴۰۰۵۱۰۹۵۵۹ نزد بانك مسكن شعبه مركزی بوشهر ( حساب شبا شماره ۳۴۰۱۴۰۰۴۰۰۰۰۰۱۴۰۰۵۱۰۹۵۵۹ نزد بانك مسكن شعبه مركزی بوشهر ) واريز و فيش واريزی به همراه درخواست شركت در مناقصه به فروشنده اسناد تحويل داده شود . ۱۰.    محل تامين اعتبار پروژه از طرحهای عمرانی می باشد. ۱۱.    به پيشنهادات فاقد امضاء مشروط ، مخدوش و پيشنهاداتی كه پس از انقضاء مهلت مقرر در فراخوان واصل گردد مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد . ۱۲.    ساير اطلاعات و مشخصات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد . دفتر قراردادها شركت آب و فاضلاب استان بوشهر
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن