مناقصه قرائت کنتور و پخش قبوض آب مشترکین آب و آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی

کد آریاتندر : ۹۴۰۱۳۰۴۰۵۹
انتشار : ۱۳۹۴/۰۱/۳۰
برگزاری : استان آذربایجان شرقی
 
شرح آگهی : مناقصه قرائت کنتور و پخش قبوض آب مشترکین آب و فاضلاب مناطق سه و چهار تبریز و منطقه کرکج و باسمنج
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴-۰۲-۰۸
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۴-۰۲-۰۸
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۴-۰۲-۰۸
آدرس خرید اسناد : انديمشک- ميدان راه آهن- ساختمان شهدای چهار آذر- اداره کل راه آهن زاگرس- امور قراردادها
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۴-۰۲-۰۸ ---- باسمه تعالي « آگهی فراخوان مناقصه عمومی (نوبت اول) » شماره های ۲۵ و ۲۶ سال ۹۴ شركت آب وفاضلاب استان آذربايجان شرقی در نظر داردعمليات مشروحه ذيل را از طريق مناقصه عمومی به پيمانکار واجد شرايط واگذار نمايد : رديف    شماره فراخوان    موضوع مناقصه    مبلغ سپرده تضمين شرکت در مناقصه (ريال)    مدت اجرای كار    مبلغ برآورد اوليه(ريال)    محل اعتبارات    دستگاه نظارت ۱    ۲۵    قرائت کنتور و پخش قبوض آب مشترکين آب و فاضلاب منطقه يک و دو تبريز     ۲۹۷۷۵۶۰۰۰    ۱۲ ماه    ۵۹۲۵۲۰۰۰۰۰    غير عمراني    رئيس امور مشترکين با هماهنگی مديردفتر وصول و درآمد ستاد و مديران آب و فاضلاب منطقه يک و دو تبريز ۲    ۲۶    قرائت کنتور و پخش قبوض آب مشترکين آب و فاضلاب مناطق سه و چهار تبريز و منطقه کرکج و باسمنج     ۳۲۶۵۹۸۰۰۰    ۱۲ ماه    ۶۸۸۶۶۰۰۰۰۰    غير عمراني    رئيس امور مشترکين با هماهنگی مديردفتر وصول و درآمد ستاد و مديران آب و فاضلاب منطقه سه و چهار و منطقه باسمنج و کرکج لذا از کليه واجدين صلاحيت دعوت می گردد ظرف مدت ده روز از تاريخ درج آگهی با در نظر گرفتن موارد ذيل ، به آدرس تبريز ـ بلوار ۲۹بهمن ـ جنب دانشگاه تبريز ـ امور قراردادها – تلفن : ۳۳۰۴۰۹۱-۰۴۱۱و فکس: ۳۳۰۹۹۹۲-۰۴۱۱ مراجعه و ضمن واريز مبلغ ۳۰۰۰۰۰ ريال به ازاء هر مناقصه به حساب جام شماره ۷۲۲۱۱۲۴۷۳۳ بانک ملت باجه آب و فاضلاب تبريز (کد شعبه ۵/۱۳۴۲) و ارائه فيش آن به امور قراردادها، اسناد مربوطه را متعاقباً دريافت و در تاريخ قيد شده در اسناد ، پاکت خود را تحويل دبيرخانه شرکت نمايند. بديهی است شرکت در رد يا قبول هر يک از پيشنهادات مختار خواهد بود هزينه آگهی از برنده مناقصه اخذ خواهد شد. الف ) به پيشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پيشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود ، مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد. ب ) ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است. ج ) پيشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده ، تضمين های معتبر تسليم يا مبلغ مذکور را به حساب بانکی شرکت واريز و حسب مورد ضمانت نامه يا رسيد واريز وجه را ضميمه پيشنهاد به شرکت تسليم نمايد به پيشنهادهای فاقد سپرده ، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از ميزان مقرر ، چک و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد. سايت www.abfa-azarbaijan.ir     شرکت آب و فاضلاب استان آذربايجان شرقي Am.۵۴۷-۹۴/۱/۲۴
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن