مناقصه انجام خدمات شبکه هاو انشعابات آب و فاضلاب،نگهداری خطوط آب و فاضلاب استان همدان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب استان همدان

شماره آگهی ۹۴/۱۱۱
کد آریاتندر : ۹۴۰۱۳۱۴۲۱۸
انتشار : ۱۳۹۴/۰۱/۳۱
برگزاری : استان همدان
 
شرح آگهی : مناقصه انجام خدمات شبکه هاو انشعابات آب و فاضلاب،نگهداری خطوط انتقال چاهها،مخازن بهار
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴-۰۲-۰۵
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۴-۰۲-۱۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۴-۰۲-۱۶
آدرس خرید اسناد : امور قراردادهای شرکت آب و فاضلاب همدان
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۴-۰۵-۱۵ ---- تجدید شده ---فراخوان تجديد مناقصه عمومی يک مرحله اي ارائه خدمات امداد،تعميرات و انجام خدمات پيشگيرانه شبكه های و انشعابات آب و فاضلاب،نگهداری خطوط انتقال چاهها،نگهداری مخازن شهرستان بهار به شماره ج/ ۱۱۱/۹۴     شركت آب و فاضلاب استان همدان (سهامی خاص) در نظر دارد از طريق مناقصه عمومی ارائه خدمات امداد،تعميرات و انجام خدمات پيشگيرانه شبكه های و انشعابات آب و فاضلاب،نگهداری خطوط انتقال چاهها،نگهداری مخازن شهرستان بهار با مبلغ برآوردی ۳،۲۰۷،۲۱۴،۸۶۳ ريال را به شركتهای واجد شرايط (حداقل رتبه۵آب) با سابقه انجام حداقل يك پروژه مرتبط در ۵ سال گذشته به مبلغ اوليه ۲۵% مبلغ برآوردی اين مناقصه و تحويل موقت يا قطعی همان پروژه و نيز ارائه يك رضايت نامه از بالاترين مقام دستگاه اجرايی در كارهای پيشين كه طی ۵ سال گذشته باشند) جهت دارندگان رتبه ۵ ) واگذار نمايد. متقاضيان واجد شرايط می توانند از زمان نشر آگهی نوبت اول با ارائه معرفی نامه كتبی و فيش واريزی به مبلغ ۲۵۰،۰۰۰ ريال به حساب ۰۱۰۱۳۹۶۱۹۷۰۰۱ سپهر صادرات بابت خريد اسناد مناقصه در ساعت اداری ازمورخ ۳۰/۰۱/۹۴ الی ۰۵/۰۲/۹۴ به امور قراردادهای اين شركت به نشانی (همدان: ميدان جهاد- ابتدای خيابان عارف قزوينی) مراجعه نمايند و تا پايان وقت اداری مورخ ۱۵/۰۲/۹۴ اسناد مناقصه خود را تحويل دبيرخانه شركت نمايند . زمان بازگشائی پاكتهای مناقصه در تاريخ ۱۶/۰۲/۹۴ ساعت ۹ صبح می باشد. ضمانت شركت در مناقصه ۱۲۹،۶۲۱،۶۴۵ ريال است كه می بايست به يکی از صور مندرج در متن شرايط مناقصه تهيه و به شركت تسليم نمايد به پيشنهادهای فاقد سپرده – سپرده های مخدوش – سپرده های كمتر از ميزان مقرر – چك شخصی و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد. به پيشنهادهای فاقد امضاء – مشروط و پيشنهاداتی كه بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد. ساير اطلاعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است. سايت شركت www.hww.ir می باشد. هزينه درج آگهی در دو نوبت روزنامه محلی بعهده برنده مناقصه می باشد. اين آگهی در پايگاه ملی مناقصات درج شده است شركت در مناقصه هيچ گونه حق مكتسبه ای برای پيمانكار نخواهد داشت.
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن