سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب تهران

کد آریاتندر : ۹۴۰۲۰۹۵۹۰۱
انتشار : ۱۳۹۴/۰۲/۰۹
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه انجام خدمات نگهداری و بهره برداری۱۴ (چهارده)مخازن آب شرب و چاه های مربوطه ، چاه های زهکش ، فضای سبز
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴-۰۲-۱۵
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۴-۰۲-۱۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۴-۰۲-۱۹
آدرس خرید اسناد : تهران ،خيابان دكترفاطمی – خيابان حجاب
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۴-۰۵-۱۹ ---- آگهی مناقصه عمومی (دو مرحله ای) ۱- نام دستگاه مناقصه گزار : شركت تامين وتصفيه آب وفاضلاب تهران ۲- موضوع مناقصه : انجام خدمات نگهداری و بهره برداري۱۴ (چهارده)مخازن آب شرب و چاه های مربوطه ، چاه های زهکش ، فضای سبز مخازن و محوطه امور برق و تاسيسات جنوب ،نگهداری و تعميرات تجهيزات و تاسيسات سرچاهی و خطوط انتقال چاهها و مخازن ، انجام عمليات نمونه برداری و کنترل های عملکردی چاهها و مخازن تاسيسات آب و فاضلاب منطقه جنوب ۳- مهلت و محل دريافت اسناد مناقصه : متقاضيان شركت در مناقصه می توانند برای دريافت اسنادمناقصه مبلغ۵۰۰ر۱۶۳(يکصدوشصت وسه هزار وپانصد) به حساب شماره۴۳۰۳۷۳۸۵۶۲نزد بانك ملت شعبه سازمان صنايع ملی کد۶۳۵۴۵ بنام شركت تامين وتصفيه آب و فاضلاب تهران واريز و فيش مربوطه را معرفی نامه کتبی معتبر حداكثرتا ساعت ۱۶ روز سه شنبه مورخ ۱۵/۲/۹۴ به دبيرخانه مركزی اين شركت به نشانی : تهران ،خيابان دكترفاطمی – خيابان حجاب مراجعه ونسبت به خريد ودريافت اسناد مناقصه اقدام نمايند. ۴- محل اعتبار : از محل اعتبارات جاری شركت ۵- مبلغ تضمين شركت در مناقصه به ميزان مبلغ۰۰۰ر۵۷۳ر۱۰۰ر۱ (يک ميلياردو يکصد ميليون و پانصد و هفتاد و سه هزار ) ريال و به يكی از انواع ذيل می باشد : - چك بانكی تضمينی ، ضمانتنامه بانكـی و يا واريز نقـدی به حساب جاری شمـاره ۱-۱۹۴۶۵۳۳-۴-۱۳۹ نزد بانك سينا شعبه دكترفاطمی غربی به نام شركت تامين وتصفيه آب وفاضلاب تهران و به پيشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش ، فاقد سپرده و سپرده های مخدوش يا سپرده های كمتر از ميزان مقرر ، چك شخصی و نظاير آن و همچنين پيشنهاداتی كه بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد . ۶- زمان بازديد و جلسه توجيهی : شرکت کنندگان ميبايست وفق تبصره ۱۱ ماده ۶ اوراق شرايط ازساعت۸ الی ۱۲ روز چهارشنبه مورخ۱۶/۲/۹۴ درمحل امور آبرسانی منطقه جنوب بازديد به عمل آورده وهمچنين جلسه توجيهی ساعت ۱۴همان روز در دفتر امور بازرگانی و قراردادهای اين شرکت واقع در تهران،خيابان دكترفاطمی،خيابان حجاب بر گزار خواهد شد. ۷- مهلت ومحل تحويل پيشنهاد : تا ساعت ۱۲ ظهر روز شنبه مورخ ۱۹/۲/۹۴ به دبيرخانه مركزی اين شركت به نشانی مذكور. ۸- زمان ومحل گشايش پيشنهادها : ساعت ۱۵ روز شنبه مورخ ۱۹/۲/۹۴ اموربازرگانی وقراردادها . ۹- هزينه درج آگهی در يك نوبت بعهده برنده مناقصه می باشد . ۱۰- سايراطلاعات مربوطه دراسنادمناقصه مندرج است ۱۱- نشانيهای سايت اينترنتی به شرح ذيل:سايت اين شركت : (http://tww.tpww.co.ir) ،سايت ملی مناقصات :(http://iets.mporg.ir) ،سايت شركت مهندسی آب وفاضلاب كشور: (http:www.nww.ir) شركت تامين و تصفيه آب و فاضلاب تهران (سهامی خاص)
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن