سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب استان هرمزگان

کد آریاتندر : ۹۴۰۳۱۱۴۱۳۴
انتشار : ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
برگزاری : استان هرمزگان
 
شرح آگهی : مناقصه تامین و نگهداری و بهره برداری خودروهای مورد نیاز مدیریت امور آبفار شهرستانهای تابعه شرکت آب و فاضلا
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴-۰۳-۱۸
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۴-۰۳-۳۱
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۴-۰۴-۰۱
آدرس خرید اسناد : اداره حقوقی و قراردادها
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۴-۰۶-۳۱ ---- (آب يك نعمت الهی است آن را بيهوده هدر ندهيم) آگهی مناقصه عمومی يك مرحله اي ۱: نام دستگاه مناقصه گزار : شركت آب و فاضلاب روستائی استان هرمزگان ۲: آدرس دستگاه مناقصه گزار : بندرعباس - بلوار امام حسين (ع) جنب اداره استاندارد شركت آب وفاضلاب روستائی هرمزگان ۳: موضوع مناقصه : تامين و نگهداری و بهره برداری خودروهای مورد نياز مديريت امور آبفار شهرستانهای تابعه شركت آب و فاضلاب روستائی هرمزگان ۴ : دستگاه نظارت : معاونت پشتيبانی و منابع انسانی دستگاه مناقصه گزار ۵ : مبلغ برآورد اوليه : ۰۰۰/۸۰۰/۸۹۸/۳ ريال . ۶ : نوع تضمين شركت در مناقصه : ارائه ضمانتنامه معتبر بانكی يا واريز وجه نقد به حساب شماره ۲۱۷۵۲۱۵۴۳۳۰۰۹ بانك ملی ايران شعبه گلشهر بندرعباس بنام دستگاه مناقصه گزار ۷ : مبلغ تضمين شركت در مناقصه : ۴۰۰/۱۹۶/۱۸ ريال ۸: قيمت اسناد مناقصه و شماره حساب : واريز مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ريال به حساب سپهر شماره ۲۱۹۵۲۱۵۴۹۱۰۰۵ بانك صادرات شعبه سه راه آزادگان بندرعباس ۹: مهلت فروش اسناد مناقصه: ۱۱/۳/۹۴ لغايت ۱۸/۳/۹۴ ۱۰: محل دريافت اسناد مناقصه: اداره امورحقوقی و قراردادها و رسيدگی به شكايات ۱۱: محل ومهلت تحويل پاكات : دبيرخانه شركت آبفار هرمزگان مورخ ۳۱/۳/۹۴ پايان ساعت اداري ۱۲: مكان بازگشائی پاكات : سالن كنفرانس شركت آب وفاضلاب روستائی هرمزگان ۱۳: تاريخ بازگشائی پاكات: ۱/۴/۹۴ ساعت ۹ صبح ۱۴ :حداقل تعداد مناقصه گران جهت بازگشائی پيشنهادات مالی تحويل يک پاكت ميباشد. ۱۵ : دارا بودن حداقل تعيين صلاحيت سال ۱۳۹۴ اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعی مرتبط با موضوع مناقصه جهت شركت كنندگان در مناقصه الزامی ميباشد. ۱۶: ساير جزئيات و شرايط در اسناد مناقصه درج شده است. ۱۷: آگهی فوق در پايگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات كشور و سايت مناقصه و مزايده شركت مهندسی آبفای كشور به آدرس- Iets.mporg.ir tender.nww.co.irدرج خواهد شد. ۱۸: جهت اطلاع بيشترميتوانيد به سايت شركت به آدرس www. abfarhor.ir مراجعه نمائيد. ۱۹: کليه هزينه های درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود. تذكر: به پيشنهادهای فاقد سپرده، سپرده مخدوش، سپرده كمتر از ميزان مقرر، چك شخصی و نظاير آن و يا فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهادهايی كه پس از مهلت مقرر ارسال شود مطلقا" ترتيب اثر داده نخواهد شد. ارائه شماره اقتصادی و شناسه ملی توسط كليه مناقصه گران الزامی ميباشد.     شركت آب و فاضلاب روستائی استان هرمزگان
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن