سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب روستایی استان هرمزگان

کد آریاتندر : ۹۴۰۳۱۱۴۰۶۴
انتشار : ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
برگزاری : استان هرمزگان
 
شرح آگهی : مناقصه عملیات اجرای خط انتقال از چاه تا ایستگاه پمپاژ بین راهی روستای مزارع از توابع شهرستان بندرعباس
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴-۰۳-۱۸
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۴-۰۳-۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۴-۰۳-۳۱
آدرس خرید اسناد : اداره حقوقی و قراردادها
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۴-۰۶-۳۰ ---- ((آب سالم برای جهانی سالم))    آگهی مناقصه عمومی يک مرحله اي ۱: نام دستگاه مناقصه گزار : شركت آب و فاضلاب روستائی استان هرمزگان ۲: آدرس دستگاه مناقصه گزار : بندرعباس - بلوار امام حسين (ع) جنب اداره استاندارد شركت آب وفاضلاب روستائی هرمزگان ۳: موضوع مناقصه عمليات اجرای خط انتقال از چاه تا ايستگاه پمپاژ بين راهی روستای مزارع از توابع شهرستان بندرعباس ۴ : دستگاه نظارت : معاونت طرح وتوسعه دستگاه مناقصه گزار ۵: مبلغ برآورد اوليه: ۹۳۸/۱۶۱/۵۰۱/۲ ريال (بر اساس فهرست بهاء انتقال وتوزيع آب روستايی سال ۹۴) ۶ : نوع تضمين شركت در مناقصه : ارائه ضمانتنامه معتبر بانكی يا واريز وجه نقد به حساب شماره ۲۱۷۵۲۱۵۴۳۳۰۰۹ بانك ملی ايران شعبه گلشهر بندرعباس بنام دستگاه مناقصه گزار ۷ : مبلغ تضمين شركت در مناقصه : ۴۸۶/۰۰۳/۱۴ ريال ۸: قيمت اسناد مناقصه و شماره حساب : واريز مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ريال به حساب سپهر شماره ۲۱۹۵۲۱۵۴۹۱۰۰۵ بانك صادرات شعبه سه راه آزادگان بندرعباس بنام دستگاه مناقصه گزار ۹: مهلت فروش اسناد مناقصه:۹/۳/۹۴ لغايت ۱۸/۳/۹۴ ۱۰ : محل دريافت اسناد مناقصه: اداره امورحقوقی و قراردادها و رسيدگی به شكايات ۱۱: محل ومهلت تحويل پاكات : دبيرخانه شركت آب و فاضلاب روستائی استان هرمزگان- مورخ ۳۰/۳/۹۴ پايان ساعت اداري ۱۲: مكان بازگشائی پاكات : سالن كنفرانس شركت آب وفاضلاب روستائی هرمزگان ۱۳: تاريخ بازگشايی مالی پيشنهادات:۳۱ /۳/۱۳۹۴ ساعت ۱۰ صبح ۱۴ : دارا بودن حداقل پايه ۵ رشته آب جهت شركت كنندگان در مناقصه الزامی ميباشد. ۱۵: حداقل تعداد مناقصه گران جهت بازگشائی پيشنهادات تحويل يک پاكت ميباشد. ۱۶: ساير جزئيات و شرايط در اسناد مناقصه درج شده است. ۱۷: کليه هزينه های درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود. ۱۸: آگهی فوق در پايگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات كشور و سايت مناقصه و مزايده شركت مهندسی آبفای كشور به آدرس- Iets.mporg.ir tender.nww.co.irدرج خواهد شد. ۱۹: جهت اطلاع بيشترميتوانيد به سايت شركت به آدرس www. abfarhor.ir مراجعه نمائيد. تذكر: به پيشنهادهای فاقد سپرده، سپرده مخدوش، سپرده كمتر از ميزان مقرر، چك شخصی و نظاير آن و يا فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهادهايی كه پس از مهلت مقرر ارسال شود مطلقا" ترتيب اثر داده نخواهد شد. ارائه شماره اقتصادی و شناسه ملی و رعايت الزامات ايمنی توسط كليه مناقصه گران الزامی ميباشد.     شركت آب و فاضلاب روستائی استان هرمزگان
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن