سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه تامین و تصفیه آب و فاضلاب تهران

کد آریاتندر : ۹۴۰۳۱۶۴۶۱۶
انتشار : ۱۳۹۴/۰۳/۱۶
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه انجام عملیات آشغالگیری، جمع¬آوری و انتقال آشغال¬های ¬رودخانه از روی دریچه¬ها و پنجره¬های ثابت و متحر
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴-۰۳-۱۸
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۴-۰۳-۲۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۴-۰۳-۲۷
آدرس خرید اسناد : به دبيرخانه تاسيسات آب وفاضلاب منطقه غرب تهران به نشاني: تهران، خيابان فاطمی، نرسيده به خيابان حجاب، شرکت تامين وتصفيه آب وفاضلاب تهران، تصفيه خانه شماره ۱، دفتر بازرگانی و قراردادهای
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۴-۰۶-۲۶ ---- آگهی مناقصه عمومي (دو مرحله ای) ۱- نام دستگاه مناقصه گزار : شركت تامين و تصفيه آب و فاضلاب تهران. ۲- موضوع مناقصه : انجام عمليات آشغالگيری، جمع¬آوری و انتقال آشغال¬های ¬رودخانه از روی دريچه¬ها و پنجره¬های ثابت و متحرک کانال¬های داخل محوطه آبگير. ۳- مهلت و محل دريافت اسناد مناقصه : متقاضيان شركت در مناقصه مي¬توانند برای دريافت اسناد مناقصه مبلغ ۵۰۰ر۱۶۳(يکصد وشصت و سه¬ هزاروپانصد)ريال به شماره حساب ۴۳۰۳۷۳۸۵۶۲ نزد بانک ملت شعبه سازمان صنايع ملی کد ۶۳۵۴۵ به نام شرکت تامين و تصفيه آب و فاضلاب تهران واريز و فيش مربوطه را با معرفي¬نامه معتبر حداكثر تا ساعت ۱۶:۰۰ روزدو¬شنبه تاريخ ۱۸/۰۳/۹۴ به دبيرخانه تاسيسات آب وفاضلاب منطقه غرب تهران به نشاني: تهران، خيابان فاطمی، نرسيده به خيابان حجاب، شرکت تامين وتصفيه آب وفاضلاب تهران، تصفيه خانه شماره ۱، دفتر بازرگانی و قراردادهای غرب تسليم و نسبت به دريافت اسناد مناقصه اقدام نمايند . ۴ – مبلغ برآورد : ۰۰۰ر۵۰۰ر۵۱۵ر۴ريال. ۵ – محل اعتبار : از محل اعتبارهای جاری شركت . ۶- مبلغ تضمين شركت در مناقصه به مبلغ ۰۰۰ر۴۶۵ر۱۹۵(صدو¬نود¬و¬پنج¬ميليون¬و¬چهارصدو شصت وپنج هزار) ريال و به يكی از انواع ذيل مي¬باشد : - چك بانكی تضمينی، ضمانت¬نامه بانكـی و يا واريز نقـدی به حساب جاری، شمـاره ۱-۱۹۴۶۵۳۳-۴-۱۳۹ نزد بانك سينا شعبـه فاطمی غربی به نام شركت تامين و تصفيه آب و فاضلاب تهران و به پيشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش، فاقد سپرده و سپرده¬ مخدوش يا سپرده¬ كم‌تر از مقدار مقرر، چك شخصی و نظير آن و هم¬چنين پيشنهادهايی كه بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود به هيچ وجه ترتيب اثر داده نخواهد شد. ۷- شرکت در جلسه توجيهی ساعت۱۰:۰۰ روز ‌شنبه تاريخ ۲۳/۰۳/۹۴ در محل تصفيه خانه جلاليه الزامی مي‌باشد. ۸- مهلت و محل تحويل پيشنهاد: تا ساعت¬۱۶:۰۰¬ روز سهشنبه تاريخ ۲۶/۰۳/۹۴ به دبيرخانه تاسيسات آب وفاضلاب منطقه غرب تهران به نشانی مذكور. ۹- زمان و محل گشايش پيشنهادها: ساعت ۱۰:۰۰روزچهار شنبه تاريخ ۲۷/۰۳/۹۴ به نشاني: تهران، خيابان فاطمی، نرسيده به خيابان حجاب، شرکت تامين وتصفيه آب وفاضلاب تهران، تصفيه¬خانه شماره ۱، دفتر بازرگانی و قراردادهای غرب . ۱۰- هزينه درج آگهی در يك نوبت به عهده برنده مناقصه مي¬باشد . ۱۱- ساير اطلاعات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است. ۱۲- نشاني¬های سايت اينترنتي: سايت شرکت مناقصه گزار : (http://tww.tpww.co.ir) سايت ملی مناقصات : (http://iets.mporg.ir) و سايت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشو ر: (http:www.nww.ir) شركت تامين و تصفيه آب و فاضلاب تهران     "سهامی خاص"
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن