مناقصه پروژه تعمیرات خطوط فشار ضعیف و متوسط هوایی توزیع نیروی برق استان کرمانشاه
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق استان کرمانشاه

کد آریاتندر : ۹۴۰۴۱۱۴۹۸۹
انتشار : ۱۳۹۴/۰۴/۱۱
برگزاری : استان کرمانشاه
 
شرح آگهی : مناقصه پروژه تعمیرات خطوط فشار ضعیف و متوسط هوایی ، تعمیرات تابلو و ارت پست های توزیع هوایی محور اورامانات
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴-۰۴-۱۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۴-۰۴-۲۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۴-۰۴-۲۹
آدرس خرید اسناد : شركت توزيع نيروی برق استان كرمانشاه (امور تداركات) از تاريخ ۱۱/۴/۹۴ لغايت وقت اداری مورخ ۱۶/۴/۹۴ درمقابل واريز مبلغ۱۰۰۰۰۰ ريال به حساب جاری شماره ۸۳/۳۶۱۲۲۲۱ جام بانك ملت شعبه ميدان خواروبار با کد شناسه پرداخت ۱۵۰۰۰۸۰۲۲۳۱۲۷ به نام اين شركت خواهد بود.
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۴-۰۴-۲۹ ---- توجه ۱: لاک و مهـــــــر نمــودن پاکــت ها الـزامــــی اســت. توجه ۲ : هزينه چاپ آگهی ، به عهده برنده مناقصه می باشد . توجه ۳ : مهرو امضاء نمودن لوح فشرده ضميمه اسناد ، الزامی می باشد . توجه ۴ : درصورت دريافت حداقل دو پيشنهاددر مرحله اول ودر صورت تجديد مناقصه با ارائه تنهايک پيشنهاد ، بازگشايی پاکتها انجام خواهدشد. توجه ۵ : برنده مناقصه مؤظف است اطلاعات مربوط به قرارداد را ظرف مدت يک ماه پس از مبادله در سامانه ساجار ثبت و مستندات آن را ارائه نمايد . ۲-مدت انجام كار يا خدمات: حداكثر يک سال پس از اعلام اين شركت.
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن