مناقصه واگذاری آژانس مشترکین ناحیه یک شهرستان زاهدان توزیع نیروی برق استان سیستان و بلوچستان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق استان سیستان و بلوچستان

کد آریاتندر : ۹۴۰۴۱۱۵۰۳۴
انتشار : ۱۳۹۴/۰۴/۱۱
برگزاری : استان سیستان و بلوچستان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری آژانس مشترکین ناحیه یک شهرستان زاهدان
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴-۰۴-۱۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۴-۰۴-۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۴-۰۴-۳۱
آدرس خرید اسناد : ۱-مراجعه به آدرس زاهدان خيابان دانشگاه -نبش دانشگاه ۳۷- شركت توزيع نيروی برق سيستان و بلوچستان–امورتدارکات و قراردادها ۲_ارسال اسناد از طريق پست الکترونيک ارائه درخواست و ثبت نام جهت دريافت اسناد مناقصه الزامی می باشد
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۴-۰۸-۰۱ ---- شرکت توزيع نيروی برق سيستان و بلوچستان در نظر دارد از طريق برگزاری مناقصات دو مرحله ای با ارزيابی کيفی نسبت به واگذاری آژانس خدمات مشترکين در سطح شهرستانهای استان اقدام نمايد. از متقاضيان دعوت بعمل می آيد در اين مناقصه شرکت نمايند. موضوع مناقصه :واگذاری آژانسهای خدمات مشترکين شهرستانهای سطح استان بشرح جدول ذيل : رديف    شماره مناقصه    شرح مناقصه    برآورد    مبلغ ضمانتنامه ۱    ۲۰-۹۴    واگذاری آژانس خدمات مشترکين ناحيه يک شهرستان زاهدان    ۹,۵۵۸,۳۹۵,۵۰۳    ۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰ريال ۲    ۲۱-۹۴    واگذاری آژانس خدمات مشترکين ناحيه دو شهرستان زاهدان    ۱۱,۴۸۳,۹۳۵,۶۵۹    ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال ۳    ۲۲-۹۴    واگذاری آژانس خدمات مشترکين شهرستان زابل    ۱۰,۵۷۵,۶۴۹,۵۹۸    ۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ريال ۴    ۲۳-۹۴    واگذاری آژانس خدمات مشترکين شهرستان هيرمند    ۴,۲۱۳,۲۱۱,۶۹۴    ۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ريال تاريخ فروش اسناد : ازتاريخ۰۸/۰۴/۱۳۹۴ لغايت۱۶/۰۴/۱۳۹۴ به مدت ۵ روز كاری •    طريقه دريافت اسناد مناقصه و استعلام ارزيابی کيفي: ۱-مراجعه به آدرس زاهدان خيابان دانشگاه -نبش دانشگاه ۳۷- شركت توزيع نيروی برق سيستان و بلوچستان–امورتدارکات و قراردادها ۲_ارسال اسناد از طريق پست الکترونيک ارائه درخواست و ثبت نام جهت دريافت اسناد مناقصه الزامی می باشد مهلت تحويل پاكات ارزيابی کيفی و اسناد مناقصه : تا ساعت ۳ بعدازظهر روز سه شنبه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۴ (تحويل اسناد مناقصه و اسناد ارزيابی کيفی بصورت يکجا می باشد) محل تحويل پاكات مناقصه : ‌دبيرخانه شركت به نشانی زاهدان خيابان دانشگاه حدفاصل دانشگاه ۳۷و۳۹شرکت توزيع نيروی برق سيستان وبلوچستان تاريخ بازگشايی پاكات ارزيابی کيفی :‌ ساعت ۱۰ روز چهارشنبه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مدت قرارداد : يکسال شمسي مبلغ خريد اسناد: مبلغ ۰۰۰/۳۰۰ ريال واريز بحساب جاری سپهر ۲۱۹۵۱۲۲۶۰۳۰۰۰ بانک صادرات شعبه برق زاهدان بنام ساير درآمدها توانير نوع تضيمن شركت در مناقصه: ضمانتنامه بانكی يا واريز مبلغ تضمين شرکت در مناقصه به حساب جاري۱۰۳۴۰۳۸۱۵۰۰۲ بانک صادرات شعبه برق زاهدان بنام ساير در آمدها شركت توزيع نيروی برق سيستان وبلوچستان به پيشنهاداتی كه فاقد سپرده يا امضاء ، مشروط ومخدوش و سپرده های كمتراز ميزان مقرر ، چك شخصی و نظايرآن و پيشنهادهايی كه پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد . ضمنا متقاضيان می توانند جهت کسب اطلاعات بيشتر به آدرسهای اينترنتيTender.tavanir.org.ir و www.sbedc.ir و www.IETS.MPORG.irمراجعه فرمايند. بديهی است اين شرکت در رد يا قبول پيشنهادات مختار است .« ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است ». در اين مناقصه تصويب نامه شماره ۲۶۵۱۰/ت۳۹۰۳۹ک مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۸۸ هئيت وزيران , موضوع آئين نامه راهکارهای افزايش ضمانت اجرايی و تقويت حسابرسی , نافذ بوده و برنده مناقصه در صورتيکه مشمول اين آيين نامه شود می بايست صورتهای مالی حسابرسی شده خود را ارائه نمايند , در غيراينصورت از واگذاری قرارداد خوداری می گردد. ضمناً شرکتهايی می توانند در مناقصه شرکت کنند که گواهی تشخيص صلاحيت و رتبه بندی از مراجع ذيصلاح داشته باشند .
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن