سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب استان همدان

شماره آگهی ۱۴۸/۹۴
کد آریاتندر : ۹۴۰۴۲۱۵۸۲۶
انتشار : ۱۳۹۴/۰۴/۲۱
برگزاری : استان همدان
 
شرح آگهی : مناقصه حفاری ضربه ای چاه آب شرب شهر ازندریان
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴-۰۴-۲۵
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۴-۰۵-۰۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۴-۰۵-۰۶
آدرس خرید اسناد : امور قراردادهای شرکت آب و فاضلاب همدان
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۴-۰۸-۰۵ ---- فراخوان مناقصه عمومی يک مرحله اي حفاری ضربه ای چاه آب شرب شهر ازندريان شماره ع/۱۴۸/۹۴ شركت آب و فاضلاب استان همدان (سهامی خاص) در نظر دارد با عنوان دستگاه مناقصه گزار به استناد قانون برگزاری مناقصات به شماره ۱۳۰۸۹۰ مورخ ۱۷/۱۱/۸۳ حفاری ضربه ای چاه آب شرب شهر ازندريان با برآورد اوليه ۱،۳۶۹،۲۴۱،۹۰۰ ريال را بر اساس فهرست بهای رشته چاه سال ۹۴ به پيمانكاران واجد شرايط دارای حداقل رتبه ۵ اكتشافات زمينی با سابقه انجام حداقل يك پروژه مرتبط در ۵ سال گذشته به مبلغ اوليه ۲۵% مبلغ برآوردی مناقصه و تحويل موقت يا قطعی همان پروژه و نيز ارائه دو رضايت نامه از بالاترين مقام دستگاه اجرايی در كارهای پيشين طی ۵ سال گذشته باشند(جهت دارندگان رتبه ۵ )، واگذار نمايد. ازكليه پيمانكاران واجد شرايط كه متقاضی شركت در مناقصه هستند دعوت می شود از تاريخ درج آگهی با ارائه معرفی نامه كتبی و فيش واريزی به مبلغ ۰۰۰/۲۵۰ ريال به حساب سپهر بانک صادرات شماره ۰۱۰۱۳۹۶۱۹۷۰۰۱ بابت خريد اسناد مناقصه در ساعت اداری از ۲۱/۴/۱۳۹۴ لغايت ۲۵/۴/۱۳۹۴ به امور قراردادهای اين شركت به نشاني: همدان - ميدان جهاد- ابتدای خيابان عارف قزوينی مراجعه و اسناد مناقصه را دريافت نمايند. متقاضی می تواند مبلغ ۱۰،۶۰۷،۷۲۶ ريال تضمين شرکت در مناقصه را صرفا به صورت واريز نقدی يا ضمانتنامه بانکی ارائه نمايد. مهلت عودت اسناد تکميل شده مناقصه تا پايان وقت اداری مورخ ۵/۵/۱۳۹۴ می باشد و اسناد يادشده در صبح روز سه شنبه مورخ ۶/۵/۱۳۹۴ در كميسيون مناقصه در دفتر امور قراردادهای شرکت بازگشايی خواهد شد . اين آگهی در پايگاه ملی مناقصات و سايت شرکت (www.hww.ir ) درج شده است. هزينه درج آگهی در دو نوبت روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن