مناقصه خدمات آبرسانی سیار شماره۳۳۶۹/۷۶۹/۹۴مورخه ۲۶/۵/۹۴ شهرستان های ایلام و آب و فاضلاب روستایی استان ایلام
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب روستایی استان ایلام

کد آریاتندر : ۹۴۰۵۲۷۳۲۵۶
انتشار : ۱۳۹۴/۰۵/۲۷
برگزاری : استان ایلام
 
شرح آگهی : مناقصه خدمات آبرسانی سیار شماره۳۳۶۹/۷۶۹/۹۴مورخه ۲۶/۵/۹۴ شهرستان های ایلام و چرداول
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴-۰۶-۰۸
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۴-۰۶-۰۸
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۴-۰۶-۰۹
آدرس خرید اسناد : دبيرخانه شركت آب و فاضلاب روستای استان ايلام
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۴-۰۹-۰۸ ---- شرکت آب و فاضلاب روستايی استان ايلام در نظر دارد انجام خدمات آبرسانی سيار به روستاهای کم آب و بدون آب سطح شهرستان های ايلام و چرداول را در قالب مناقصه عمومی به شرکتهای خدماتی واگذار نمايد . لذا از شرکتهای خدماتی واجد شرايط دعوت به عمل می آيد جهت دريافت وتکميل اسناد مناقصه به شركت آب وفاضلاب روستايی ايلام مراجعه نمايند ۱-تمامی قوانينی كه در معاملات دولتی نافذ است بر اين قرارداد نيز حاكم است.۲- رعايت قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی الزامی می باشد. ۳- کليه هزينه آگهی ها و اطلاع رسانی های اين مناقصه به عهده شركت يا شرکتهای برنده مناقصه می باشد .۴- آخرين مهلت دريافت اسناد تا پايان وقت اداری يك شنبه مورخ۸/۰۶/۱۳۹۴ ميباشد.۵-مهلت تحويل پاکتهای حاوی اسناد مناقصه و پيشنهاد قيمت به دبيرخانه شرکت آب وفاضلاب روستايی حداکثر تا پايان وقت اداری يك شنبه مورخ ۸/۰۶/۱۳۹۴ می باشد. ۶– جهت تضمين شرکت در مناقصه فقط ضمانت نامه بانکی مدت دار موردقبول می باشد. ۷- آزادنمودن سپرده های شرکت کنندگان ردشده چهارروز پس از تاريخ بازگشايی مناقصه توسط ذيحسابی شرکت مقدور می باشد.۸- شرکتهای خدماتی بايستی گواهينامه صلاحيت در رسته حمل و نقل درسال ۱۳۹۴را داشته باشند .۹- شرکت آب و فاضلاب روستايی در رد يا قبول پيشنهادات مختار است . ۱۰-شركت خدماتی ميبايست مبلغ يكصدهزار ريال بابت هزينه اسناد به شماره حساب سيبا ۲۱۷۵۲۱۰۷۱۴۰۰۰نزدبانك ملی بنام شركت آب وفاضلاب روستايی ايلام واريز نمايد. متقاضيان می توانندجهت دريافت اسناد مناقصه از تاريخ نشر آگهی به اداره طرح وبرنامه شرکت آب و فاضلاب روستايی واقع در ايلام بلوار دانشجو جنب اداره استاندارد وتحقيقات صنعتی استان ايلام اتاق ۱۰۴ مراجعه يا جهت اطلاع بيشتر با شماره تلفنهاي۳ -۲۲۲۹۰۰۱ داخلی ۱۰۹ اداره نگهداری و بهره برداری تماس حاصل نمايند%
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن