مناقصه خدمات امداد، نگهداری وتعمیرات و انجام خدمات پیشگیرانه شبکه‌های آب و فاضلاب استان همدان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب استان همدان

کد آریاتندر : ۹۴۰۷۰۷۴۶۸۸
انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۰۷
برگزاری : استان همدان
 
شرح آگهی : مناقصه خدمات امداد، نگهداری وتعمیرات و انجام خدمات پیشگیرانه شبکه‌های توزیع و انشعابات آب و...
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴-۰۷-۱۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۴-۰۷-۲۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۴-۰۷-۲۶
آدرس خرید اسناد : امور قراردادهای شرکت آب و فاضلاب همدان
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.tender.hww.ir وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۴-۱۰-۲۵ ---- تجدید شده ---فراخوان تجديد مناقصه های عمومی يك مرحله ای شركت آب و فاضلاب استان همدان (سهامی خاص) در نظر دارد از طريق مناقصه عمومی اجرای پروژه های زير را به مدت يكسال به شركتهای واجد شرايط كه دارای حداقل رتبه ۵ رشته آب باشند واگذار نمايد. متقاضيان واجد شرايط ميتوانند با ارائه معرفی نامه كتبی و فيش واريزی به مبلغ ۲۵۰،۰۰۰ ريال به حساب سپهر بانک صادرات به شماره ۰۱۰۱۳۹۶۱۹۷۰۰۱ بابت خريد اسناد مناقصه در ساعت اداری ازمورخ ۷/۷/۹۴ الی ۱۴/۷/۹۴ به اداره قراردادهای اين شركت به نشانی (همدان: ميدان جهاد- ابتدای خيابان عارف قزوينی) مراجعه نمايند و تا پايان وقت اداری مورخ ۲۵/۷/۹۴ اسناد مناقصه خود را تحويل دبيرخانه شركت به نشانی فوق نمايند . زمان بازگشائی پاكتهای مناقصه در تاريخ ۲۶/۷/۹۴ در اداره قراردادهای شركت می باشد. مناقصه گران مبلغ ضمانت شركت در مناقصه را می بايست به صورت ضمانتنامه بانكی يا واريز وجه به حساب سپهر بانک صادرات به شماره ۰۱۰۱۳۹۶۱۹۷۰۰۱ و يا چك بانكی تضمينی در وجه شركت تهيه و حسب مورد ضمانتنامه يا رسيد واريز وجه يا چك بانكی را ضميمه پيشنهاد به شركت تسليم نمايند. به پيشنهادهای فاقد سپرده – سپرده های مخدوش – سپرده های كمتر از ميزان مقرر – چك شخصی و نظاير آن و نيز به پيشنهادهای فاقد امضاء – مشروط ،مخدوش و پيشنهاداتی كه بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.مدت اعتبار پيشنهادات ۳ ماه می باشد.ساير اطلاعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است. هزينه درج آگهی های اين مناقصه در روزنامه محلی به عهده برنده مناقصه می باشد. اين آگهی در پايگاه ملی مناقصات و سايت شركت به نشانی www.hww.ir درج شده است. شركت در مناقصه هيچ گونه حق مكتسبه ای برا ی پيمانكار نخواهد داشت. شماره مناقصه    موضــــــــــوع    مبلغ برآورد به ريال    مبلغ تضمين به ريال    ساعت بازگشايي ج/۱-۱۶۲/۹۴    تعمير و نگهداری شبكه جمع آوری ، انشعابات وخطوط انتقال فاضلاب شهرهای همدان و مريانج    ۸۷۰/۸۳۰/۶۸۷/۱۰     ۴۹۳/۰۶۳/۱۷۱    ۹ ج/۱-۱۶۸/۹۴    ارائه خدمات امداد،نگهداری و تعميرات و انجام خدمات پيشگيرانه شبكه های توزيع آب،تاسيسات آبرسانی،نگهبانی و انجام امور جاری بخش آب شهر كبودر آهنگ     ۹۴۰/۷۴۱/۸۲۴/۱    ۴۱۰/۱۷۳/۱۴۱    ۱۰ ج/۱-۱۶۹/۹۴    ارائه خدمات امداد، نگهداری وتعميرات و انجام خدمات پيشگيرانه شبکه‌های توزيع و انشعابات آب، نگهبانی وسرايداری مخازن شهر اسدآباد    ۴۳۸/۹۰۵/۵۲۴/۲    ۵۲۷/۶۷۴/۱۴۴    ۱۱
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن