سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب تهران

کد آریاتندر : ۹۴۰۷۰۷۴۵۶۹
انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۰۷
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه خرید و تحویل (شامل بارگیری وحمل) تعداد ۳۰ دستگاه سنسور دبی سنج ، تعداد ۱۰ عدد ترانسمیتر دبی سنج تک کا
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴-۰۷-۱۱
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۴-۰۷-۱۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۴-۰۷-۱۴
آدرس خرید اسناد : دبيرخانه مركزی اين شركت به نشانی : تهران ، خيابان فاطمی – خيابان حجاب
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۴-۱۰-۱۳ ---- آگهی مناقصه عمومی دو مرحله اي ۱-    نام دستگاه مناقصه گزار : شركت تامين و تصفيه آب و فاضلاب تهران ۲-    موضوع مناقصه : خريد وتحويل (شامل بارگيری وحمل) تعداد ۳۰ دستگاه سنسور دبی سنج ، تعداد ۱۰ عددترانسميتر دبی سنج تک کاناله ، تعداد ۳۵ عددترانسميتر دبی سنج دوکاناله و مقدار ۲۰۰۰ متر کابل ترانسديوسر سنسور دبی سنج    ۳ - مهلت و محل دريافت اسناد مناقصه : متقاضيان شركت در مناقصه می توانند حداكثر تا ساعت ۰۰: ۱۶ روز شنبه مورخ ۱۱/۷/۹۴ با معرفی نامه معتبر به دبيرخانه مركزی اين شركت به نشانی : تهران ، خيابان فاطمی – خيابان حجاب مراجعه و برای دريافت اسناد مناقصه مبلغ ۵۰۰ر۱۶۳(يکصدوشصت وسه هزارو وپانصد )ريال به شماره حساب ۴۳۰۳۷۳۸۵۶۲ نزد بانک ملت شعبه صنايع ملی کد ۶۳۵۴۵ به نام شرکت تامين و تصفيه آب و فاضلاب تهران واريز و فيش مربوطه را به دبيرخانه اين شرکت تسليم و نسبت به اخذ اسناد مناقصه اقدام نمايند ۴- محل اعتبار : از محل اعتبارات جاری شركت ۵- مبلغ تضمين شركت در مناقصه به ميزان ۰۰۰ر۵۰۰ر۵۴۹ ( پانصد وچهل نه ميليون وپانصدهزار )ريالو به يكی از انواع ذيل می باشد : - چك بانكی تضمينی ، ضمانتنامه بانكـی و يا واريز نقـدی به حساب شمـاره ۱ -۱۹۴۶۵۳۳- ۴- ۱۳۹نزد بانك سينا شعبـه فاطمی غربی به نام شركت تامين و تصفيه آب وفاضلاب تهران و به پيشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش ، فاقد سپرده و سپرده های مخدوش يا سپرده های كمتر از ميزان مقرر ، چك شخصی و نظاير آن و همچنين پيشنهاداتی كه بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد . ۶- مهلت ومحل تحويل پيشنهاد : تا ساعت۰۰: ۱۶ روز دوشنبه مورخ ۱۳/۷/۹۴ به دبيرخانه مركزی اين شركت به نشانی مذكور. ۷- زمان ومحل گشايش پيشنهادها : ساعت۹:۳۰روز سه شنبه مورخ۱۴/۷/۹۴ در دفتر امور بازرگانی و قراردادها ۸- هزينه درج آگهی در يك نوبت بعهده برنده مناقصه می باشد . ۹- ساير اطلاعات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است .     ۱۰ –- نشانيهای سايت اينترنتی به شرح ذيل:سايت اين شركت : (http://tww.tpww.co.ir) ،سايت ملی مناقصات :(http://iets.mporg.ir) ،سايت شركت مهندسی آب وفاضلاب كشور: (http:www.nww.ir) شركت تامين و تصفيه آب و فاضلاب تهران (سهامی خاص)
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن